Informationer

Gade og nr:
Ingen fast adresse
Postnr:
By:
Website:

Dansk Privacy Netværk

Regeringens rådgivende IT-sikkerhedspanel har i september 2006 offentliggjort en række anbefalinger om privacy i relation til ICT, herunder at der er behov for forskning om privacy, idet det bl.a. anføres, at der ingen steder præcist er afklaret, hvad der forstås ved privacy og hvordan man systematisk kan arbejde med privacy.

Dansk Privacy Netværks mission er at synliggøre og samle viden og forskning om privacy i alle mulige sammenhænge med henblik på forskningskoordination, vidensopbygning, vidensudveksling, vidensformidling, kompetenceafdækning og fælles initiativer i forhold til myndigheder, industri og offentligheden som sådan. Enhver forsker eller formidler med tilknytning til et universitet, sektor-forskningsinstitution, offentlig eller privat organisation kan blive medlem af netværket.

Privacy er et komplekst og relativt begreb som udvikler sig hele tiden, f.eks. under påvirkning af den teknologiske og samfundsmæssige udvikling, og med både geografiske og kulturelle forskelle. Privacy defineres som udgangspunkt bredt og selvom der er definitionsforskelle antages “privacy” at være dækkende for tilsvarende begreber, der også ses brugt i forskellige relationer som f.eks. “privatlivets fred”, “privatsfæren”, “intimsfæren”, “privathed”, “persondatabeskyttelse”, “personlig integritet”, ”privatlivs-beskyttelse” samt “fortrolighed”. Uanset at der givetvis er behov for en harrmonisering af metodologien, nomenklaturen og en større præcision med hensyn til begreber og definitioner, så betragtes ”privacy” indtil videre som en samlebetegnelse for beskyttelse imod bestemte risici, herunder risikoen for uretfærdighed ved urimelige bebyrdende beslutninger eller antagelser, risikoen for tab af kontrol over personlige oplysninger og risikoen for uværdighed ved udstillelse og forlegenhed.

Med det formål at undersøge ideer, der kan ændre den måde vi tænker og handler på, med henblik på at generere nye forskningsresultater, uddannelser og partnerskaber, anses tværfaglig forskning indenfor netop privacy, at være yderst relevant ikke alene mellem hele forskningsområder, hvor forskere indenfor f.eks. datalogi, humaniora, jura, markedsøkonomi, polyteknologi, psykologi, sociologi, statskundskab, teologi osv. samarbejder, men også indenfor et enkelt forskningsområde synes der umiddelbart at være et behov for at gængse faggrænser nedbrydes. Det er derfor et ønske, at Dansk Privacy Netværk har en så bred faglig sammensætning som overhovedet mulig.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk