Informationer

Gade og nr:
Galgebakken Torv 7 20
Postnr:
2620
By:
Albertslund
Website:

Danske Skoleelever

DSE er en organisation for og af elever. Organisationen har primært fokus på elevrådsarbejde og uddannelsespolitik, med målet om at sikre alle elever det gode skoleliv.

DSEs vision

Danske Skoleelevers vision er, at alle skoleelever er organiseret i Danske Skoleelever. Organisationen er garant for, at elevernes interesser bliver varetaget optimalt. Dette skal tilvejebringe en grunduddannelse, der tager størst muligt hensyn til elevernes indlæring, trivsel og engagement.

Danske Skoleelever vil via demokratisk inddragelse sikre eleverne indflydelse på skolerne. Danske Skoleelever understøtter derfor elevernes deltagelse i og forståelse af demokrati, der ruster dem til aktive medborgere.

DSEs mission

Danske Skoleelever vil sikre det gode skoleliv for alle, via en række værdier og principper: demokrati og indflydelse, af og for elever samt tværpolitisk interessevaretagelse.

Organisationen er kendetegnet ved tre områder: politisk synlighed, organisatorisk forankring og økonomisk vækst.

Synligheden sikrer, at såvel skolens, kommunens som samfundets dagsorden påvirkes af Danske Skoleelevers værdier om det gode skoleliv for alle.

Den organisatoriske forankring engagerer elever i demokratiske fællesskaber og medvirker til at udvikle og forme elevrådsarbejdet og elevernes interessevaretagelse. Herigennem styrkes organisationens fundament og struktur.

Økonomisk vækst skal sikre organisationens slagkraft og give mulighed for igangsættelse af en bred vifte af aktiviteter. Et godt økonomisk fundament skal sikre foreningens pondus i politiske sager og mulighed for at sprede kendskabet til organisationen og dens værdier.

Organisationens formål er at arbejde for de danske grundskoleelevers uddannelsespolitiske interesser, at aktivere og politisere eleverne samt at fremme og
styrke elevdemokratiet.
Organisationen arbejder uafhængigt af partipolitiske interesser, og arbejdet foregår
på et demokratisk og tværpolitisk grundlag.

MEDLEMSFORHOLD
§ 3: Som medlemmer optages kollektivt elevråd på folkeskoler, ungdomsskoler og andre
uddannelsesinstitutioner på grundskoleområdet, som tilslutter sig DSE’s formål.
Stk. 2: Som medlemmer optages endvidere individuelt elever på de i stk. 1 nævnte
uddannelsesinstitutioner, som tilslutter sig DSE’s formål.
Stk. 3: Som medlem betragtes ethvert elevråd eller enhver person der ved skriftlig
henvendelse til DSE har ytret ønske om medlemskab, og som har betalt det af
generalforsamlingen fastsatte kontingent.
Stk. 4: Generalforsamlingen fastsætter kontingent for medlemskab.
Stk. 5: Medlemskab gælder for 12 måneder regnet fra indbetaling af medlemskontingent.
Stk. 6: Udmeldelse kan til enhver tid ske ved skriftlig henvendelse til sekretariatet. Indbetalt
kontingent refunderes ikke ved udmeldelse.
§ 4: En hvilken som helst person eller organisation, som anerkender DSE’s formål og har indbetalt det af generalforsamlingen fastsatte kontingent kan optages som støttemedlem.

---
Bliv en del af Danmarks største netværksoversigt! Tilmeld dit netværk i dag!

Populære netværk