Informationer

Gade og nr:
Axeltorv 3 1
Postnr:
1609
By:
København V
Website:

Danske Sukkerroedyrkere

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser som sukkerroedyrkere i
enhver henseende.

Medlemmer, rettigheder og forpligtelser

Stk. 1. Foreningens medlemmer er sukkerroedyrkere i Danmark med levering af
sukkerroer til de til enhver tid værende aftagere af sukkerroer.
Stk. 2. Driftsledere kan ved fuldmagt være substitut for ejere/ forpagtere som
medlemmer.
Stk. 3. Sukkerroedyrkere, som er indgået i et interessentskab, kan være individuelle
medlemmer af Foreningen, såfremt interessentskabet anmoder herom. I sådanne
tilfælde bortfalder selve interessentskabets medlemskab. Uanset om interessentskabets
medlemmer er individuelle medlemmer af Foreningen, foretages kontingentopkrævning
via interessentskabet.
Stk. 4. Ved levering af sukkerroer fra aktieselskaber og anpartsselskaber tegnes
medlemskabet af den landbrugsansvarlige person.
Stk. 5. Foreningen kan udnævne æresmedlemmer efter beslutning i bestyrelsen.
Stk. 6. Medlemmerne hæfter ikke for Foreningens økonomiske forpligtelser.
Medlemmerne kan ikke, hverken under medlemskabet eller efter udtrædelse, gøre
krav på Foreningens formue eller dele heraf.

Historisk beskrivelse

"Danske Sukkerroedyrkere" er etableret den 5. juni 1902 af de daværende lokale sukkerroedyrkerforeninger.

De lokale foreninger var dengang (og frem til deres opløsning i 2007) centreret omkring de enkelte sukkerfabrikker, hvor medlemmerne var dyrkere med levering af sukkerroer til de pågældende sukkerfabrikker. Disse lokale dyrkerforeninger blev dannet forholdsvist hurtigt efter etableringen af fabrikkerne - med den første omkring Nakskov Sukkerfabrik i 1883.

Beslutningen om at danne en landsforening blev taget på et møde i Maribo, hvor ca. 60 repræsentanter for samtlige de lokale foreningerne var tilstede. Her blev det besluttet "at etablere en samvirken mellem foreningerne igennem en fællesbestyrelse, bestående af to medlemmer fra hver sukkerfabriks distrikt".

Heraf kommer, at foreningens navn frem til 1994 var "De samvirkende danske Sukkerroedyrkerforeninger".

Lektor Claus Bjørn, Københavns Universitet skrev i forbindelse med Danske Sukkerroedyrkeres 100 års jubilæum i 2002 bogen:

"Danske Sukkerroedyrkere i 100 år - 1902-2002".

Populære netværk