Informationer

Gade og nr:
Købmagergade 86
Postnr:
7000
By:
Fredericia
Website:

DDV - Netværk for Drift og Vedligehold

Hvad er Netværket til Optimering af Drift og Vedligehold?
DDV blev stiftet i 1978, med det formål at danne et forum for erfaringsudveksling mellem danske virksomheder inden for området "vedligehold".

For at optimere indtjeningen kræves en god planlægning af virksomhedens vedligehold, således at man totalt set opnår den mest produktive drift. DDV behandler de nyeste metoder og gevinster ved indførelse af produktivt vedligehold, og er dermed med til at fremme forståelsen for vedligeholds indflydelse på produktion, kvalitet, miljø og sikkerhed.

DDV ledes af en bestyrelse og et præsidium, hvis medlemmer repræsenterer et bredt udsnit af medlemskredsen. Det daglige arbejde forgår dog primært via de fag udvalg, som alle arbejder i dybden inden for forskellige fagområder.Disse udvalg mødes regelmæssigt og udveksler erfaringer, planlægger konferencer, udarbejder analyser, rapporter, håndbøger o.l.

De enkelte faglige netværk er ligeledes ansvarlige for at orienter om nyt/viderebringe informationer inden for fagområdet.

Samarbejde med andre organisationer !
DDV er ligeledes bindeled til andre inden- og udenlandske organisationer, der beskæftiger sig med vedligehold. herudvover er DDV national repræsentant for EFNMS (European Federation annd National maintenance Societies), der har til formål at formidler information vedrørende vedligehold på europæisk plan.

Hvem kan deltage !
DDV er en uafhængig nonprofit interesseorganisation som repræsenterer et bredt udsnit af medlemmer. Dette afspejles i den nuværende medlemskreds, som omfatter industrier, servicevirksomheder, bygningsforvaltninger, arkitekter, rådgivende ingeniører, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, forsikringsselskaber o.l.

Fællesnævneren for alle medlemmer er, at de på den ene eller den anden måde beskæftiger sig med området vedligehold - enten som bruger, rådgiver eller leverandør. DDV bygger sine aktiviteter på engagement frem for personlig profit.

Arbejdsform !
Som medlem kan du vælge at engagere dig i netværket på flere måder - enten inden for et enkelt emne (via et fagligt netværk ) og/eller generelt i DDV - alt efter interesse og ressourcer. Der er allerede nedsat en del arbejdsgrupper, men der er altid mulighed for at etablere nye relevante netværk.

Meddelelse om konferencer, møder o.l. sendes direkte til det enkelte medlem. Herudover holdes du løbende informeret om nyheder inden for vedligehold på hjemmesiden eller i medlemsbladet.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk