Informationer

Gade og nr:
Fiolstræde 34
Postnr:
1171
By:
København K
Website:

Den Danske Antikvarboghandlerforening

Den Danske Antikvarboghandlerforening (ABF) er en forening for professionelle antikvarboghandlere med et indgående kendskab til antikvariske bøger og mere end tre års erfaring som fuldtidsbeskæftiget inden for branchen. Foreningen hører som den eneste i Danmark under den internationale antikvarboghandlerforening, International League of Antiquarian Booksellers (ILAB), og tilknytning til disse to foreninger garanterer for professionel og reel handel med antikvariske bøger. Medlemsskabet af ABF giver kunder en garanti for korrekt behandling i både købs- og salgssituationer. I ethvert land kan der kun eksistere én national forening, der er tilknyttet ILAB, og disse nationale foreninger står som garant for de enkelte landes professionelle antikvarboghandel. Medlemmer af ILAB har en goodwill i udlandet, som også kommer kunderne til gode. Som medlem af ILAB er ABF ligeledes underlagt denne internationale organisations regler og etiske foreskrifter (ILAB’s Code of Ethics), der sikrer standarden af antikvarboghandelen i Danmark.

D. 16. december 1920 markerer et historisk skel for dansk antikvarboghandel. Tidligere på året var det blevet vedtaget, at marskandiser- og pantelånerloven skulle fornyes, og at loven også skulle omfatte handelen med brugte bøger. Antikvarboghandelen i Danmark havde siden midten af 1800-tallet vokset sig til en ganske stor branche med køb og salg i stor stil, og den tilsigtede lov, der ville betyde, at antikvarerne skulle registrere hver enkelt bog, der blev købt, ville betyde fagets undergang, -det ville simpelthen være en umulighed at registrere købet af hver eneste genstand i en branche, hvor størstedelen af købet bestod af større samlinger. Således indkaldte de tre antikvarer Carl Frederiksen, Martin Jarler og A.L.E.V. Ørnø til et møde d. 16. december, hvor Den Danske Antikvarboghandlerforening blev grundlagt.

Det afgørende møde blev holdt i Nationals selskabslokaler, og et udvalg bestående af de tre indbydere samt Grandsgaard-Christensen og V.J. Jensen fra Johan Rasmussens antikvariat blev nedsat. Som formand for udvalget forhandlede Carl Frederiksen med justitsminister Svenning Rytter, og den kritiske paragraf kom ikke til at indgå i loven. Resultatet af mødet var, at J. P. Madsen Lind foreslog, at man dannede en forening for antikvarboghandlere, hvilket blev enstemmigt vedtaget. Martin Jarler blev valgt til foreningens første formand og blev i 1924 afløst af J. P. Madsen Lind. Ved udgangen af året talte foreningen 27 medlemmer.

Den Danke Antikvarboghandlerforening er Nordens ældste antikvarsammenslutning og tillige en af den ældste af sin slags i verden. Den overgås tidsmæssigt kun af den engelske, grundlagt i 1906, og den franske, stiftet i 1914. Formålet med foreningen har siden begyndelsen været at skabe en ensretning i opskrivningen af bøger, bevare og udvikle standen og dermed dens anseelse, repræsentere branchen som en samlet enhed i offentlige sammenhænge, stille krav til medlemmerne for stadigt at højne standarden og generelt at værne om faget. Bøger (og beskrivelserne heraf), der bliver udbudt af et medlem af ABF, er underlagt visse krav, der skal sikre kunden, at disse lever op til de forventninger, man med rimelighed kan stille. Fejl og mangler skal være tydeligt oplyst, og skulle en bog efter alle forholdsregler ikke leve op til køberens ønske, er ethvert medlem af foreningen forpligtet til at tage den pågældende bog retur inden for et rimeligt tidsrum.

En dansker E. Grønholt Pedersen var med til i 1947 at stifte den internationale organisation, ILAB-LILA, og en anden af vore medlemmer, Hans Bagger, var fra 1985 til 1988 formand. Siden 1991 har Poul Jan Poulsen været kasserer i foreningen. Der er i dag tyve nationale antikvarboghandlerforeninger, der tilsammen udgør ILAB-LILA.

ABF tæller i dag 31 antikvariater med hver deres specialer. Der er 38 personlige stemmeberettigede medlemmer af foreningen og 7 persionistmedlemmer, hvoraf ér tillige er æresmedlem.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk