Informationer

Gade og nr:
Kløverprisvej 10 B
Postnr:
2650
By:
Hvidovre
Website:

DH - Danske Handicaporganisationer

Vi er stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). De 32 medlemsorganisationer i DH har tilsammen over 320.000 medlemmer og dækker alle typer handicap.

DH yder ikke rådgivning eller støtte til den enkelte borger - det gør den relevante medlemsorganisation.

DH beskæftiger sig med handicappolitik, hvilket er et meget bredt begreb, der dækker alle sektorer af samfundet. DH skal i følge vores vedtægter alene arbejde med de emner, der er af fælles interesse for vore medlemsorganisationer.

DH's politiske udvalg, der er sammensat af eksperter fra medlemsorganisationerne, arrangerer temamøder og forbereder vedtagelsen af DH's politikpapirer.

Vore publikationer og informationsmaterialer bliver løbende lagt på nettet - du finder dem under fanebladet Nyheder.

DH udpeger centralt og lokalt brugerrepræsentanter til en lang række råd, nævn og udvalg. Lokalt udpeges sådanne repræsentanter af DH's afdelinger, der hver for sig fungerer som kommunale paraplyorganisationer, hvortil handicaporganisationernes lokalkredse er tilknyttet.

Vi har samlet informationer omkring det lokale handicappolitiske arbejde under overskriften For tillidsfolk - men alle er velkomne til at se med!

Mission

At varetage fælles interesser for landsdækkende medlemsorganisationer, der arbejder for at forebygge, eliminere, begrænse eller afhjælpe følgerne ved medfødt eller tilstødt langvarig fysisk, psykisk, intellektuel, kognitiv eller sensorisk funktionsnedsættelse.

Vision

Retten til lige muligheder i et inkluderende samfund. Danske Handicaporganisationer og de tilsluttede medlemsorganisationer arbejder med udgangspunkt i FN’s handicapkonvention for det fuldt inkluderende samfund, hvor personer med handicap på lige fod med alle andre medborgere har retten til fuld og lige deltagelse i samfundslivet. DH arbejder internationalt for at understøtte at mennesker med handicap i andre lande får de samme muligheder.

Værdier

* DH arbejder for at fremme medlemsorganisationerne fælles interesser.
* DH’s indsats bygger på medlemsorganisationernes aktive involvering i DH’s aktiviteter.
* Samarbejdet i DH bygger på en balance mellem hensynet til fællesskabet og de enkelte medlemsorganisationers egenart og særlige interesser.
* FN's handicapkonvention er det vigtigste grundlag for DH's handicappolitiske arbejde - nationalt såvel som internationalt.
* DH samler og koordinerer den generelle handicappolitik på lokalt, nationalt og internationalt niveau.
* DH går i dialog med politikere, myndigheder og andre for at sikre mennesker med handicap indflydelse på eget liv.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk