Informationer

Gade og nr:
Højbro Plads 10
Postnr:
1200
By:
København K
Website:

FDV - Foreningen Af Danske Videogramdistributører

Foreningen af Danske Videogramdistributører (FDV) er brancheforening for leverandører og producenter af videogrammer til den danske detailhandel. Medlemmerne tæller praktisk taget alle de store leverandører indenfor videogrammer, værende Nordisk Film, SF Film, Warner, Walt Disney, Universal, Sony, Paramount, Sandrew-Metronome og Pan Vision.

FDV blev stiftet i 1981, hvor en række videogramvirksomheder traf beslutning om at finansiere et foreningsarbejde, hvis formål var at skabe ordnede og lovlige tilstande på markedet.

Videogramdistributørerne lagde deres sekretariat hos Johan Schlüter Advokatfirma, og symbiosen mellem den forretningsmæssige og den juridiske indsigt har vist sig at være meget stærk. FDV er ubøjelig i alle anliggender vedrørende medlemmernes rettigheder, og en sådan robusthed giver ikke sig selv, da der konstant er et pres for at krænke eller omgå medlemmernes rettigheder.

FDV går efter enhver ulovlighed og er helt konsekvente i behandlingen af piraterne.

Foreningens formål

Der er ingen tvivl om at behovet for en fælles juridisk enhed som FDV, er blevet nødvendig i en tid, hvor udviklingen indenfor informationsteknologi gør det muligt at downloade og videredistribuere film, uden nødvendigvis at tænke på ophavsretten. Det er derfor nødvendigt at have en forening, som har hovedfokus på at beskytte ophavsmanden, og derved sikre, at det også fremover kan lade sig gøre rent økonomisk at producere film. FDV arbejder aktivt imod ulovlig udnyttelse af vores medlemmers rettigheder, herunder særligt piratkopiering og downloading fra internettet.

Endelig fungerer FDV ligeledes som tovholder på en række kommunikative tiltag, som er med til at løfte kendskabet til branchen og sætte fokus på aktuelle emner, som vedrører medlemmerne, detailhandlen, onlinehandlen og forbrugerne.

Der er i FDV’s formålsparagraffer nedskrevet følgende:
1) at bistå og rådgive medlemmerne i ethvert spørgsmål vedrørende markedsføring og anvendelse af videogrammer og afholde omkostninger til gennemførelse af markedsføring af videogrammer,

2) at holde medlemmerne løbende orienteret om lovgivning og retspraksis i Danmark og i Den Europæiske Union af betydning for medlemmernes virksomhed, herunder særligt om udviklingen indenfor retsområder vedrørende markedsføring, køb, konkurrence, ophavsret og skatter og afgifter,

3) at varetage medlemmernes interesser overfor lovgivningsmagten, den offentlige forvaltning, forbrugerombudsmanden, sammenslutninger af rettighedshavere, for hvem krav opstår ved markedsføring af videogrammer, sammenslutninger af grossister og detaillister, reklame- og annoncørsammenslutninger, filmudlejere, Danmarks Radio og andre, som direkte eller indirekte har kommercielle eller retlige interesser i forbindelse med markedsføring af videogrammer,

4) at udforme retningslinier for god markedsføringsskik ved distribution af videogrammer,

5) at foretage ethvert faktisk og retsligt skridt til bekæmpelse af ulovlig fremstilling af videogrammer og markedsføring af sådanne ulovlige kopier og anden form for uberettiget distribution,

6) at koordinere og afholde omkostninger til gennemførelse af fælles reklamefremstød og varetage branchens interesser overfor nyhedsmedierne,

7) at samle og registrere alle oplysninger om rettighedsforholdene omkring videogrammer, der markedsføres i Danmark,

8) at føre statistik over medlemmernes omsætning af videogrammer, samt

9) at repræsentere medlemmerne i nationale og internationale foreninger og sammenslutninger med interesser indenfor videogramsektoren.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk