Informationer

Gade og nr:
Krabbesholms Alle 5
Postnr:
8260
By:
Viby J
Website:

FO Aarhus - Frit Oplysningsforbund

Foreningen er almennyttig og foreningens formål er at udbrede folkeoplysning indenfor økonomiske, politiske, sociale og kulturelle emner, samt at arbejde for de idealer, FN står for: Fred, tolerance, mellemfolkelig forståelse og internationalt samarbejde.

Foreningens formål søges bl.a. opnået gennem:

* A:På lokalt plan at oprette aktiviteter med støtte i folkeoplysningsloven samt andre aktiviteter, der opfylder formålet, herunder tilrettelæggelse af udvekslingsrejser, kulturelle arrangementer m.v.
* B:Samarbejde med andre folkeoplysende og kulturelle organisationer.

Foreningen er medlem af landsforbundet Netop.

MEDLEMMER

Som medlem kan optages enhver.
Bestyrelsen kan dog kan nægte optagelse, såfremt bestyrelsen skønner, at den pågældende ikke vil kunne tilslutte sig foreningens formål.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der ikke loyalt forfølger foreningens formål eller som ikke har betalt kontingent.

Om FO-Aarhus

Frit Oplysningsforbund, som i 2004 på landsplan har skiftet navn til NETOP efter fusion med Dansk Husflid, er et af de danske oplysningsforbund, der på landsplan blev startet af de fire ældste politiske partier. Frit Oplysningsforbund blev grundlagt i 1952 af medlemmer fra Det Radikale Venstre - et socialt-liberalt parti med det formål at udbrede folkeoplysning i almindelighed og at arbejde for accept af FNs idealer i særdeleshed.

Aftenskolen i FO-Aarhus
Den traditionelle aftenskoleundervisning for voksne har stadig en vigtig rolle i FO-Aarhus' aktiviteter. Hvert år i august måned udgiver FO-Aarhus et aftenskoleprogram/magazin, hvor der tilbydes en bred vifte af kurser som f.eks. fremmedsprog, historie, dansk og udenlandsk litteratur, psykologi, håndværksfag, bevægelsesfag, madlavning, musik, edb og meget mere.

De fleste timer finder sted efter arbejdstid, men weekend-kurser og undervisning i dagtimerne er også meget efterspurgte.

Normalt starter holdene med 10 til 14 elever på hvert hold. Dette betyder at alle, der kan samle en gruppe på f.eks 14, kan komme til FO i Århus og få oprettet et hold med det indhold, de selv ønsker - så længe emnet ligger inden for folkeoplysningslovens rammer.

Ingen eksamen i aftenskolen
Al undervisning givet af oplysningsforbundene er ikke-kompetencegivende, dvs. at der ikke udstedes eksamensbevis. Dette er i overensstemmelse med folkeoplysningskonceptet, som er baseret på N.F.S. Grundtvigs højskoleidéer: - at skabe selvtillid og muligheder for kundskab, kompetencer og handling.

Oplysningsforbund
Danske oplysningsforbund er NGO (non goverment organisation) baseret på folkeoplysningsloven. De er fortrinsvis private organisationer, organiseret lokalt.

Oprindelig var oplysningsforbundenes formål undervisning i basale færdigheder i dansk, fremmedsprog, matematik, historie, håndværk og musik. Men i dag er det f.eks. forståelse af krop og sind, forståelse af samfund og love, edb, internet, forståelse af anderledes tænkende/fremmede, der har størst interesse.

Projekter i FO-Aarhus
I samarbejde med offentlige institutioner har FO-Aarhus adskillige undervisningstilbud til arbejdsløse for at de kan kvalificere sig til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Projekter af denne type er blevet en specialitet for FO-Aarhus sammen med et varieret tilbud til flygtninge og indvandrere om uddannelse og integration i det danske samfund.

Oplysningsforbund er generelt blevet en vigtig partner for det offentlige (også kaldet "anden aktør") i bekæmpelse af arbejdsløsheden og i integrationen af fremmede.

Eksempler på projekter gennem årene:
Propylon: edb-undervisning
Firmastewardesserne: opøvelse i piccoline/sekretærfunktioner
Jobbreaker: erhvervsvejledning, jobsøgning
Den halve Himmel: kreativt projekt for kvindelige flygtninge og indvandrere
Godt begyndt: sprogundervisning for flygtninge og indvandrere
Stærk og dejlig: kreativt projekt for kvinder i et bestemt boligområde
Renholdet: teori og praksis vedr. rengøring; for flygtninge og indvandrere
Jobplacering: Et licitationsprojekt, der skaffer flygtninge og indvandrere i arbejde.Populære netværk