Informationer

Gade og nr:
Ingen fast adresse
Postnr:
By:
Website:

Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Foreningens formål er varetagelse af fælles interesser, herunder udøvelse af
kursusvirksomhed og udgivelse af bladet »RET & SKEL«.
Som medlemmer kan optages hegnsynsmedlemmer og vurderingsmand i henhold til lov
om mark- og vejfred. Hegnsynssekretærer kan deltage i generalforsamlingen med
taleret. Endvidere med ret til at benytte sig af
foreningens servicetilbud.
Årskontingentet fastsattes på den ordinære generalforsamling og betales pr hegnsyn.

Populære netværk