Informationer

Gade og nr:
Ingen fast adresse
Postnr:
By:
Website:

FSD - Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningens formål er at fremme medlemmernes faglige viden og dygtighed til gavn for såvel medlemmer som for det samlede sygehus- og sundhedsvæsen.
Dette gøres blandt andet ved at afholde møder, kursusvirksomhed, samt ved internationalt arbejde.

Foreningen samarbejder med andre organisationer, der arbejder for mål af fælles interesse.
Foreningen har gennem de sidste år samarbejdet med Foreningen af sygeplejersker ansat ved sterilcentraler i Danmark om afholdelse af Temadage.

Foreningen kan endvidere medvirke ved rådgivning over for myndigheder, ved repræsentation i udvalg m.m

* Daglig ledelse

Foreningen af sygehusmaskinmestre i Danmark (FSD) er en brancheorganisation under Maskinmestrenes Forening.

FSD ledes af en bestyrelse, som består af en formand og fire bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant.

For at fremme samarbejdet mellem bestyrelsen og de enkelte medlemmer ,vælger medlemmerne i hver region 1-4 regionsrepræsentanter, som skal være det koordinerende led mellem bestyrelsen og medlemmerne.

Regionsrepræsentanterne skal virke for samarbejdet inden for den pågældende region. De bliver holdt orienteret af bestyrelsen om dennes virksomhed, således at medlemmerne i givet fald kan blive orienteret af repræsentanterne.

* Medlemmer

Som ordinære medlemmer kan optages personer, som er medlemmer af Maskinmestrenes Forening og ansat i det danske sygehus-og sundhedsvæsen.
Som ekstraordinære medlemmer kan optages personer ansat ved det danske sygehus- og sundhedsvæsen, med uddannelse og ledelsesfunktion, og som har interessefællesskab med ordinære medlemmer i FSD.

* Funktion/Ansvar

Maskinmestrenes placering i det danske sygehus- og sundhedsvæsen er i stillinger som maskinmestre, tekniske chefer og driftschefer med ledelsesfunktioner.
Ledelsesfunktionen omfatter bl.a.ansvaret for driftskonti inden for energistyring, drifts-og vedligeholdelsesarbejder, apparaturanskaffelse og løn.
Ledelsesfunktionen ved ombygninger/nybygninger med egen økonomisk bevilling placeres ligeledes typisk hos den tekniske chef.
Funktionen som teknisk rådgiver udføres primært i samarbejde med afdelingsledelser og sygehusledelsen, samt over for eksterne teknikere i bygge- og projektudvalg.
Maskinmesteren har en central placering, som institutionens ansvarlige kontaktperson over for f.eks. kommunernes tekniske forvaltning, offentlige forsyningsselskaber, arbejdstilsynet m.m.
Den centrale placering haves bl.a. i kraft af, at maskinmesteren har de nødvendige og lovbefalede autorisationer.

Bliv medlem

FSD arbejder med 3 typer medlemmer.

* Som ordinære medlemmer kan optages personer, som er medlemmer af Maskinmestrenes Forening og ansat i det danske sygehus-og sundhedsvæsen.

* Som ekstraordinære medlemmer kan optages personer ansat ved det danske sygehus- og sundhedsvæsen, med uddannelse og ledelsesfunktion, og som har interessefællesskab med ordinære medlemmer i FSD.

* Som korresponderende firma eller enkelt person kan tilknyttes firmaer eller personer, der har konsulentforbindelse med Danske Sygehusmaskinmestre.

Populære netværk