Informationer

Gade og nr:
Vodroffsvej 32
Postnr:
1900
By:
Frederiksberg
Website:

Horesta

HORESTA er hotel-, restaurant- og turisterhvervets landsdækkende brancheorganisation med godt 2000 medlemmer.

Vores medlemmer tegner sig for 85 pct. af omsætningen på landets hoteller og godt 50 pct. af den totale restaurantomsætning i Danmark.
HORESTA’s medlemmer har ansat ca. 75 pct. af de omkring 70.000 medarbejdere i hotel- og restauranterhvervet. Et erhverv med en årlig omsætning på omtrent 28 mia. kroner.

Kontakt
Alle medlemmer kan naturligvis kontakte en repræsentant direkte og på den måde sørge for, at argumenter, synspunkter og ideer tages op til debat.

Alle medlemmer er desuden velkomne til at kontakte administrationen direkte både med enkeltsager, synspunkter, spørgsmål, problemer og forslag til nye indsatsområder. Administrationen behandler selvfølgelig disse sager fortroligt, hvis medlemmet ønsker det.

Formål

HORESTA har til formål i koordination med HORESTA Arbejdsgiver såvel nationalt som internationalt at:

A: Værne om og varetage de erhvervsinteresser, der er repræsenteret i hotel-, restaurant-, catering- og turisterhvervet (herefter benævnt ”erhvervet”) i Danmark, herunder i særdeleshed medlemsvirksomhedernes interesser.

B: Arbejde for udvikling og højnelse af erhvervet, herunder at styrke medlemsvirksomhedernes ramme vilkår, kompetenceudvikling, indtjeningsmuligheder og omdømme samt fremme fair konkurrence og etiske forretningsmetoder.

C: Kunne indsamle, udvikle og formidle medlemmernes viden og erfaringer i samarbejde med medlemmerne og koordinere medlemmernes politiske synspunkter, med henblik på opnåelse af politisk gennemslagskraft og på at skabe de bedst mulige forretningsbetingelser.

D: Bistå og rådgive medlemsvirksomhederne i virksomhedsspecifikke og/eller brancherelaterede spørgsmål.

E: Sikre medlemmerne størst mulig repræsentation og indflydelse i alle relevante strategiske og politiske organer.

F: Udvikle HORESTAs identitet, professionalisme og sociale foreningsliv med sigte på til stadighed at tegne en tydelig profil overfor omverdenen og skabe et nært, vedkommende og attraktivt fællesskab for medlemmerne og organisationens medarbejdere.

Optagelse af medlemsvirksomheder

Som medlem kan optages virksomheder der driver virksomhed inden for hotel-, restaurant-, catering- og turismebranchen. Bestyrelsen kan dispensere herfra.

Anmodning om optagelse sker ved indsendelse af særlig optagelsesbegæring. Bestyrelsen har den endelige afgørelse af, hvorvidt en ansøgning om medlemskab kan imødekommes.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk