Informationer

Gade og nr:
Rigensgade 9
Postnr:
1316
By:
København K
Website:

HPRD - Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark

Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark er interesse- og fagorganisation for alt personel af reserven i det danske forsvar.

Foreningen har ca. 2.000 medlemmer. Heraf er ca. 35 % under 30 år.

Foreningen blev dannet i 1920 og har hjemsted i København.

Foreningens formål er til gavn for Danmarks forsvar:

* at virke for opretholdelse af et effektivt korps af personel af reserven af den fornødne størrelse og kvalitet under Forsvarsministeriet,
* at virke for opretholdelse af en under Forsvarsministeriet relevant militær- og beredskabsmæssig kapacitet, der hviler på almindelig værnepligt, og
* at virke for en troværdig dansk forsvars- og sikkerhedspolitik.

Formålet søges opnået gennem varetagelse af medlemmernes faglige og kollegiale interesser, gennem samarbejde med Forsvarsministeriets myndigheder om reservens vilkår, samt gennem samarbejde med andre personelorganisationer indenfor Forsvarsministeriets område og andre forsvarsvenlige organisationer.

Særlige medlemsfordele

Eurocard

Normalpris for et Eurocard er 495,00 kr. årligt. Medlemmer tilbydes kortet for et gebyr på 190,00 kr. årligt. Du skal tilmeldes via en særlig blanket, som rekvireres ved sekretariatet. I tilknytning til Eurocard kan du også få et Eurocard Familiekort til din ægtefælle/samlever samt hjemmeboende børn over 18 år for 100 kr. om året.

Forsikringsordning i GF Forsikring

Medlemmer tilbydes medlemskab af Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret under GF Forsikring. Som medlem af klubben tilbydes man forskellige privatforsikringer til meget attraktive præmier.

Forsikringsklubben har eksisteret siden 1963 under AI Forsikring og blev i starten af 1990'erne fusioneret med den gamle reserveofficersklub samt en lang række officersklubber. Således er klubben i dag repræsenteret ved linjeofficerer fra Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

I 1995 blev AI Forsikring opkøbt af det tyske selskab Provinzial, og officersklubben valgte at gå over til GF Forsikring. I dag har klubben 550 medlemmer. HPRD's medlemmer af officersgrad kan i henhold til klubbens vedtægter optages på samme fordelagtige vilkår som de øvrige officerer.

Indmeldelse

Som medlem af Foreningen kan optages:

a) Personel, der har gennemgået en uddannelse som officerer af reserven eller dertil svarende uddannelse, samt afskedigede officerer af linien, der er overgået til reserven.

b) Personel, der enten har gennemgået en sergentuddannelse eller dertil svarende uddannelse og er overgået til reserven eller er konstabler, der er overgået til reserven.

c) Elever på skoler under Forsvarsministeriet kan optages som medlemmer, dog uden stemmeret på generalforsamlinger.

d) Som associeret medlem kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse endvidere optages militært og civilt personel af reserven under Forsvarsministeriet, der – uden at være officersuddannet eller have gennemgået en hermed ligestillet uddannelse – ønsker at søge sin og sin personelgruppes interesser varetaget indenfor rammerne af Foreningens formålsbestemmelse eller ønsker at deltage i eller støtte Foreningens virksomhed.

Associerede medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlinger.

Nogle gode grunde til at melde sig ind i HPRD:

* HPRD har en holdning til udviklingen af Forsvaret og reservepersonellets rolle heri
* HPRD har en holdning til de arbejds- og lønvilkår, der skal gælde for alt personel af reserven
* HPRD er den eneste organisation for alt personel af reserven
* HPRD forhandler løn for alle officerer af reserven
* HPRD forhandler ansættelsesforholdet for alle officerer af reserven, herunder kontrakttyper, uniformer, uddannelsestilbud mv.
* HPRD forhandler forhold vedr. tjeneste, uddannelse og karriere for alt personel af reserven
*
HPRD deltager med storvægt i PARU-arbejdet gennem repræsentation i FPT, HOK, SOK, FLV og FSU
*
HPRD arrangerer feltsportskursus, deltager f.eks. i Nordisk Mesterskab i feltsport og CIOR og AESOR feltsportskonkurrence
*
HPRD giver mulighed for kursustilbud i ind- og udland, herunder NATO-kurser mv.
*
HPRD kan holde dig orienteret om alle relevante forhold gennem vores medlemsblad Reserven eller via HPRDnet (www.hprd.dk)
*
Gennem HPRDs kredsarbejde understøttes muligheden for at styrke kammeratskabet mellem reservens personel i form af sociale aktiviteter samt feltsport mv.
*
Du får indflydelse på HPRDs arbejde og på din egen situation

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk