Informationer

Gade og nr:
Virum Stationsvej 135
Postnr:
2830
By:
Virum
Website:

ID-LifeCoach Foreningen i Danmark

Det er foreningens vision gennem ID tanken, at udbrede menneskelig udvikling og kunsten at leve sit liv fuldt ud.

Værdigrundlag
Foreningens medlemmer forpligter sig igennem deres medlemskab til at værne om den Integrative og Dynamiske forståelse af menneskelig udvikling og forandring der ligger til grund for deres ID-certificering.

Formål

At sikre og udvikle kvaliteten af ID-LifeCoach arbejde.

At varetage foreningens interesser overfor myndigheder og organisationer.

At sikre klienter tryghed i valget af ID-LifeCoach Foreningens medlemmer.

At udbrede kendskabet til medlemmernes faglige kvaliteter og faglige aktiviteter.

At styrke samarbejdet mellem ID-LifeCoach Foreningens medlemmer.

At arbejde aktivt for udvikling og gennemførelse af efteruddannelse.

Medlemskab
1.
Som ordinært medlem kan optages personer, der er certificeret fra ID-LifeCoach uddannelsen.
2.
Som aspirantmedlem kan optages studerende fra et af foreningen godkendte ID-LifeCoach uddannelsessteder, der har afsluttet første år af ID-LifeCoach ud-dannelsen. Aspirantmedlemmer har ikke stemmeret til generalforsamlinger og udvalg.
3.
Anmodning om optagelse skal ske skriftligt på et af foreningen udarbejdet ske-ma.
4.
Det er tilladt ordinære medlemmer at præsentere sig som medlem af ID-LifeCoach Foreningen, herunder bruge foreningens logo på brevpapir, visitkort, etc.
5.
Medlemmerne er forpligtede til at overholde foreningens etiske regler.
6.
Medlemmerne er personligt ansvarlige for udøvelsen af deres coachmæssige virke. Foreningen forbeholder sig retten til at optræde neutralt.

Optagelseskriterier
1.
Anmodning om optagelse som ordinært medlem eller som aspirantmedlem i foreningen sendes til, og godkendes af, bestyrelsen. Ved tvivlstilfælde rådspør-ges etikudvalget.
2.
Et eventuelt afslag på optagelse i foreningen skal meddeles skriftlig til ansøge-ren med begrundelse.
3.
Svar på en ansøgning skal gives senest 3 måneder efter at foreningen har mod-taget ansøgningen.

----
På netværksportalen kan du let tilmelde dit netværk eller din erfa-gruppe i netværksoversigten. Vi har en stor database med netværk i Danmark, og via søgeord kan du let blive fundet.

Populære netværk