Informationer

Gade og nr:
Østervang 16
Postnr:
6520
By:
Toftlund
Website:

IT-Vejlederforeningen i Danmark

Foreningens formål er:
* at varetage medlemmernes tjenstlige, økonomiske og pædagogiske interesser i samarbejde med de forhandlingsberettigede organisationer
* at styrke integrationen af IT i undervisningen.
* at medvirke til udvikling og fornyelse af anvendelsen af IT i undervisningen

Dette formål søges blandt andet opnået ved:

* at samarbejde med myndigheder, faglige organisationer og foreninger nationalt og internationalt.
* at afholde møder, kurser, foredrag, diskussioner, ekskursioner og studieture,
* at udgive publikationer m. v., herunder medlemsbladet IT og UNDERVISNING samt fremme udvikling af undervisningsmidler til IT og anvendelse af IT undervisningen.

MEDLEMSKAB

Foreningen dækker grundskoleområdet.

Foreningen samarbejder med Danmarks Lærerforening, der er den forhandlingsberettigede organisation over for myndighederne.

Som medlemmer kan optages lærere, skolekonsulenter m.v. der varetager funktioner med tilknytning til IT i skolen.

Medlemskab af Danmarks IT-vejlederforening forudsætter medlemskab af Danmarks Lærerforening for enhver, som har ret til almindeligt medlemskab af Danmarks Lærerforening

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt inden et kalenderårs udløb.
Styrelsen fastsætter regler for medlemmerne, om hvordan man ved manglende kontingentbetaling mister sit medlemskab.

KONTINGENT

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og skal betales helårligt forud.

Værdigrundlag

Vores vision er, at it-vejlederne på den enkelte skole i Danmark føler, at de har en landsdækkende forening, som er i stand til at varetage deres faglige interesser, samt skabe interessante og relevante reflektionsrum i forhold til it-vejledningens pædagogiske udvikling.

På generalforsamlingen 2007 blev foreningens værdigrundlag på styrelsens foranledning revideret.
Elementer i foreningens værdigrundlag

* Det er værdifuldt at den enkelte folkeskoleelev oplever en differentieret og nutidig læring i skoletiden.
* Det er værdifuldt de pædagogiske medarbejdere i folkeskolen oplever, at de ikke står alene med it-integration i undervisningen.
* Det er værdifuldt for folkeskolen, at dens resursepersoner har de nødvendige kompetencer til at kunne være innovative, kreative, men også fagligt funderede i det daglige arbejde.
* Det er værdifuldt at den enkelte skole til stadighed er undervejs i en pædagogisk udviklingsproces.
* Det er værdifuldt, at de enkelte IT-vejledere har en faglig organisation, der kan støtte og vejlede dem både organisatorisk såvel som pædagogisk.

----
Har du et netværk eller en erfa-gruppe, du vil tilmelde? - Gå ind under “Tilmeld netværk” i hovedmenuen og bliv en del af vores netværksoversigt.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk