Kategori: Brancheforeninger

Økokød

Foreningens overordnede formål er at skaffe medlemmerne den bedst mulige afregning på deres slagtedyr, fremme udviklingen og omfanget af økologisk kødproduktion samt til¬stræbe, at foreningens medlemmer fremtræder som en enhed.

Som et led i disse formål kan foreningen yde bidrag til markedsføring, produktudvikling og markedsudvikling af økologiske kødprodukter.

I det omfang det tjener ovenstående formål, kan foreningen påtage sig politiske opgaver inden for området.

MEDLEMSFORHOLD

OPTAGELSE

Optagelse i foreningen kræver bestyrelsens godkendelse. Den, der ønsker optagelse som medlem skal indgive en skriftlig begæring om optagelse senest 5 måneder før den 1. i den måned, hvor medlemskabet skal gælde fra.

Det er en betingelse for optagelse som medlem, at vedkommende er statsautoriseret økologisk kødproducent.
Område
7800 Skive

Arbejdsmiljørådgiverne

Arbejdsmiljørådgiverne er brancheforeningen for dem, som arbejder professionelt med rådgivning om arbejdsmiljø: Autoriserede arbejdsmiljørådgivere, andre arbejdsmiljøkonsulenter og arbejdsmiljøafdelinger internt i virksomheder.

Arbejdsmiljørådgiverne har gennem en årrække opbygget ekspertise i at servicere alle typer af arbejdsmiljørådgivere, og har en bred vifte af tilbud og kontante fordele til medlemmerne:

· Information: Informationsbreve til lederne, elektroniske nyhedsbreve samt medlemsmøder

· Indflydelse: Arbejdsmiljørådgiverne arbejder for at sikre branchen de bedst mulige vilkår gennem påvirkning af myndigheder, politikere, organisationer og institutioner

· Synliggørelse: Markedsføring og profilering i samarbejde med foreningens mediekonsulent, som er fortrolig med arbejdsmiljørådgivning

· Netværk: Interne faglige netværk og samarbejde med forsknings- og uddannelsesinstitutioner

· Uddannelse og faglig udvikling: Aktuelle og relevante kursustilbud med rabat til medlemmerne

· Publikationer: Gratis eksemplarer af foreningens publikationer

· Førstehjælp: Aftale med Dansk Førstehjælpsråd om, at medlemmerne kan afholde godkendte førstehjælpskurser

· Forsikring: Prisgunstig rådgiveransvarsforsikring særligt tilpasset arbejdsmiljørådgivere og med mulighed for tilkøbsmoduler

· Rabatordninger: Foreningen har rabataftaler for en lang række andre produkter

Foreningens formål er:

* at samle rådgivervirksomhederne og varetage deres fælles interesser,
* at udvikle arbejdsmiljørådgivningen og styrke kvaliteten,
* at servicere medlemmerne og yde rådgivning i forbindelse med deres virksom-hed,
* at udvikle og fremme en fælles etisk ramme for arbejdsmiljørådgivningen, samt
* at være bindeled mellem rådgivervirksomhederne og relevante interesseorganisationer, myndigheder og arbejdsmiljøfaglige forsknings- og uddannelses-institutioner.

---
Vil du også være en del af vores netværksoversigt? Tilmeld dit netværk i dag!
Område
2100 København Ø

Asfaltindustrien

Asfaltindustrien er branche- og arbejdsgiverforening for danske virksomheder, der fremstiller og/eller udfører asfaltbelægninger eller hermed beslægtede aktiviteter.

Foreningen varetager medlemmernes faglige, erhvervsøkonomiske, sociale og uddannelsesmæssige interesser samt fælles interesser vedrørende arbejdsgiverforhold. Herved skal foreningen kunne fastholde og udbygge den position på vejbygningsområdet, som er opnået i form af know-how og kompetence.

Foreningen skal bl.a. arbejde for en ensartet og klar kvalitetsangivelse i forhold til kunderne og for fastsættelse og gennemførelse af en fælles miljøpolitik.

Bitumenleverandører kan optages som associerede medlemmer på linie med andre virksomheder, der har nær tilknytning til anlæg og/eller vedligeholdelse af asfaltveje mv.

Asfaltindustrien er gennem AI-BOA medlem af Dansk Arbejdsgiverforening.

Asfaltindustriens medlemmer er danske producenter og udlæggere af asfalt.
Område

ATL - Arbejdsgiverforeningen for Transport & Logistik

Formålet med ATL er at samle alle de arbejdsgivere, der driver vognmands-, transport- og logistikvirksomhed for gennem godt samarbejde og fælles optræden at give medlemmerne arbejdsbetingelser og udviklingsmuligheder, som sætter dem i stand til at være konkurrencedygtige og lønsomme.

I ATL sikrer vi, at din virksomhed får full-service og samtidig er det hos os, at du får varetaget dine branchemæssige interesser - ikke mindst gennem ATL's tætte samarbejde med DI Transport. ATL er en del af DI og foreningens medlemmer er derfor ligeledes medlemmer af DI.

DI er den største medlemsorganisation i Dansk Arbejdsgiverforening. ATL og DI er det naturlige samlingssted for transport og logistik i Danmark.

ATL er i øvrigt tilsluttet EUROTRA, som er den europæiske samarbejdsorganisation inden for uddannelse. ATL's medlemsskab af EUROTRA understreger, at ATL lægger afgørende vægt på et effektivt uddannelsestilbud med en international dimension.

Medlemskabet i ATL sikrer dig hjælp og rådgivning om:

* Personalejura
* Overenskomster
* Lønsystemer- og statistik
* Ledelsesudvikling og HR
* Arbejdsmiljø, apv og arbejdsskader
* Uddannelse
* Transportregler
* Køre- og hviletid
* Godskørselslovgivning
* Miljøzoner
* Kørsel med farligt gods, herunder sikkerhedsrådgivning
* Affald
* Færdselslov, herunder modulvogntog, særtransporter samt vægt og dimensioner
* EU-regler og meget, meget mere

Retshjælpsordning
Dit medlemskab indebærer samtidig, at du er omfattet af vores retshjælpsordning, som sikrer dig gratis advokatbistand i personalesager ved de civile domstole og ved faglige voldgiftsretter.

Konfliktunderstøttelse
Via ATL er medlemmerne omfattet af DI's Konfliktfond og har derfor adgang til økonomisk kompensation ved både overenskomstmæssige som overenskomststridige konflikter på virksomheden. Der opkræves ikke særskilt bidrag til konfliktfonden.

----
Har du et netværk eller en erfa-gruppe, du vil tilmelde? - Klik på “Tilmeld netværk” i hovedmenuen og bliv en del af vores netværksoversigt.
Område
1553 København V

AUTIG - Autobranchens Handels- og Industriforening i Danmark

AUTIG er talerør for danske handels- og produktionsvirksomheder i autobranchen.

Foreningens medlemmer er leverandører af bildele og -udstyr, produkter til vedligeholdelse og reparation af biler, værkstedsudstyr samt serviceydelser.

Som brancheforening søger AUTIG indflydelse, hvor medlemmerne har forretningsmæssige interesser at udvikle eller forsvare.

I praksis betyder det blandt andet, at foreningen deltager i høringsprocessen omkring ny lovgivning inden for autobranchen. Det foregår f.eks. i samarbejde med Færdselsstyrelsen, Konkurrencestyrelsen, Miljøstyrelsen, Forbrugerstyrelsen, Patent- & Varemærkestyrelsen eller gennem Justitsministeriets Lovkontor. Når der er brug for det, henvender AUTIG sig også til politikere - i regeringen eller hos oppositionen.

Gennem medlemskaber og indflydelse i internationale organisationer sørger AUTIG for, at medlemmernes interesser bliver varetaget i EU, i UNECE (World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations - WP29) og i de internationale standardorganisationer - overalt, hvor fremtidens vilkår for branchen udvikles.

En stadig stigende del af Danmarks lovgivning tilrettelægges uden for landets grænser og AUTIG sikrer derfor for en dansk vinkel i CLEPA (The European Association of Automotive Suppliers) og FIGIEFA (The International Federation of Automotive Aftermarket Distributors), som til daglig varetager AUTIGs interesser og vedligeholder et netværk i Kommissionen og Europa-Parlamentet.

AUTIG sidder i bestyrelserne for både CLEPA og FIGIEFA, der repræsenterer henholdsvis producent- og handelsleddets interesser.

AUTIG støtter aktivt ECAR-alliancen (The European Campaign for the Freedom of the Automotive Parts and Repair Market) og arbejdet i organisationen GTB (Groupe de Travail Bruxelles 1952).

Right-to-Repair kampagnen koordineres i Danmark af AUTIG, som er en af initiativtagerne til kampagnen.

Foreningens netværk omfatter tillige Autobranchens Fællesråd, hvor branchesager af fælles interesse fremmes - her i et samarbejde med organisationer, som repræsenterer en vigtig del af kundeunderlaget for AUTIGs medlemmer.

AUTIG er repræsenteret i Rådet for Sikker Trafik og et medlemskab af Håndværksrådet giver adgang til ekspertbistand og netværk i en af landets største organisationer. Sidstnævnte medlemskab indebærer indflydelse i Håndværksrådets Autoudvalg, hvor Håndværksrådets politiske arbejde for autobranchen koordineres.

Foreningen blev etableret i 1936.
Område
2630 Taastrup

Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening

AKB er brancheforening for køleinstallatørfirmaer i Danmark. Brancheforeningens formål er at samle de autoriserede kølefirmaer i Danmark med henblik på at varetage deres fælles tekniske, økonomiske og juridiske anliggender, herunder kontakter til og forhandlinger med myndigheder, institutioner, leverandører og andre med relation til kølebranchen såvel nationalt som internationalt.

Foreningen varetager også medlemmernes interesser vedrørende faglig efteruddannelse, ligesom den medvirker til at sikre gode kollegiale forhold i branchen.
Område
4000 Roskilde

Børsmæglerforeningen

Foreningen er brancheforeningen for medlemmer af et reguleret marked og/eller virksomheder, der i væsentligt omfang driver aktiviteter rettet mod regulerede markeder.

Navnet er Den danske Børsmæglerforening, men foreningen benytter også navnet Børsmæglerforeningen.

´ Foreningen har til formål i ind- og udland at arbejde for en positiv udvikling af værdipapirhandlen ved at varetage fælles interesser for medlemskredsen.

Foreningen skal herunder etablere serviceordninger, informere indadtil og udadtil i forhold af betydning for medlemmerne. Foreningen skal i fælles spørgsmål repræsentere medlemskredsen over for regering, Folketinget, offentlige myndigheder, inden- og udenlandske institutioner, herunder regulerede markeder, clearing- og værdipapircentraler samt andre markedsdeltagere.

Foreningen skal endvidere deltage i samarbejdet med tilsvarende udenlandske foreninger og i samarbejdet inden for Den Europæiske Union samt i øvrigt i alle andre forhold, hvor det skønnes naturligt, at medlemmerne optræder i fællesskab.

Foreningen blev stiftet den 10. september 1987 ved en fusion mellem "Sammenslutningen af Børsmæglerselskaber" og "Foreningen af Børsmæglerselskaber". I 1993 ændrede foreningen navn til "Den danske Børsmæglerforening", men benytter også navnet Børsmæglerforeningen. Foreningen har tidligere også benyttet navnet "Foreningen af Danske Børsmæglerselskaber", hvilket ophørte med en vedtægtsændring i marts 2007.
Område
1256 København K

BA - Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening

Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening er selvstændig arbejdsgiverforening og hovedorganisation for Danmarks 364 selvstændige brugsforeninger, som inklusive filialer, driver 409 butiksenheder. Brugsforeningerne er beliggende i hele landet og spænder over butikskoncepterne Kvickly, SuperBrugsen, Dagli´Brugsen, LokalBrugsen og Brugsen.

Deres hjemmeside er et arbejdsredskab for ledere, medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer i Danmarks selvstændige brugsforeninger.
Område
1652 København V

Banebranchen

Jernbanen er en vigtig og bæredygtig transportform til glæde for tusindvis af passagerer og med vital betydning for samfundets udvikling. BaneBranchen søger at løse jernbanens udfordringer gennem

* uddannelse af ingeniører, som er specialister i jernbaneteknologi, og som kan løse de tekniske udfordringer og arbejde tværfagligt
* at formidle viden om jernbanens udfordringer og muligheder til sine medlemmer
* at varetage den danske jernbanes interesser gennem oplysning

En gang årligt afholdes BaneBranchens store årlige konference, hvor industri og politikere mødes.
Område
2650 Hvidovre

BAR Bygge og Anlæg - Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg er sammensat af 10 arbejdsgiverforeninger, 2 leder-organisationer og 8 fagforbund, der tilsammen omfatter ca. 150.000 lønmodtagere inden for bygge- og anlægsområdet.

BARs aktiviteter

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg medvirker til kortlægning af branchens særlige arbejdsmiljøproblemer og udgiver branchevejledninger, faktablade og uddannelsesmaterialer om god arbejdsmiljøpraksis.

Organisationer

Branchearbejdsmiljørådet består af arbejdsgivernes, ledernes og lønmodtagernes organisationer inden for bygge- og anlægsområdet.
Område
2400 København NV
(Viser 1 til 10 af 296)

Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk