Kategori: Byggeri

Byens Netværk

Byens Netværk er et dynamisk netværk for dig og din virksomhed, der ønsker at være med til at præge udviklingen af byggebranchen og vores byer.

Byens Netværk giver mulighed for at skabe den dialog, der er væsentlig for inspiration og forståelse af hinandens problemstillinger, hvad enten du er arkitekt, advokat, kunstner eller håndværker.

Byens Netværk stiller faciliteterne til rådighed i form af netværksarrangementer, debatarrangementer, studieture og en levende hjemmeside med reportager fra arrangementerne.

Brug Byens Netværk til at:

· Få et personligt, fagligt og socialt netværk
· Vær med til at påvirke byudviklingen
· Lær nyt og få inspiration
· Deltag i arrangementer og studieture
· Profiler din virksomhed
· Bliv opdateret via website og nyhedsbrev
· Medlemsarrangementer

Vi er ca. 250 virksomheder med i netværket.

Byens Netværk afholder ca. 30-40 arrangementer årligt af faglig, kulturel og social karakter. Hertil kommer 1-2 studieture.

Glæd dig til at høre inspirerende og begejstrede indlægsholdere, som fortæller om spændende bygge- og udviklingsprojekter og deler deres viden med netværket. Og mød mennesker fra egen og andre brancher.

Område
1401 København K

BAR Bygge og Anlæg - Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg er sammensat af 10 arbejdsgiverforeninger, 2 leder-organisationer og 8 fagforbund, der tilsammen omfatter ca. 150.000 lønmodtagere inden for bygge- og anlægsområdet.

BARs aktiviteter

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg medvirker til kortlægning af branchens særlige arbejdsmiljøproblemer og udgiver branchevejledninger, faktablade og uddannelsesmaterialer om god arbejdsmiljøpraksis.

Organisationer

Branchearbejdsmiljørådet består af arbejdsgivernes, ledernes og lønmodtagernes organisationer inden for bygge- og anlægsområdet.
Område
2400 København NV

Betonelement-Foreningen

Betonelement - Foreningen er en medlemsorganisation for producenter af betonelementer, og foreningens medlemmer repræsenterer den væsentligste part af producenter af betonelementer i Danmark.

Foreningen har blandt andet til formål at virke for en udvidet anvendelse af betonelementer i byggeriet og at søge kvaliteten af betonelementer forbedret.

For at være medlem kræves det, at virksomhedens produkter er anerkendt af det officielle organ DANAK. Dette garanterer at medlemsvirksomheden leverer produkter der er underlagt høj og uvildig kvalitetskontrol.

Foreningen blev stiftet i 1958 – på det tidspunkt i historien, hvor industrialiseringen af byggeriet i Danmark begyndte. Betonelement-Foreningen var indtil 2007 en associeret forening til Dansk Byggeri, men er i dag en produktgruppe i Dansk Beton.
Område
1155 København K

Brolæggerlauget

Brolæggerlauget er identisk med Brolægningssektionen, som er en landssammenslutning af brolæggermestre og brolægningsentreprenører med medlemskab af Dansk Byggeri

Formål

Brolæggerlauget søger at fremme det kollegiale sammenhold og derigennem varetage medlemmernes specielle interesser.
Af øvrige væsentlige opgaver, der varetages af lauget, skal nævnes:

* Aftaleforanstaltninger, der sikrer bedst tænkelige uddannelser for såvel vore lærlinge som efteruddannelse for brolæggersvende og brolægningsarbejdere
* Aftale af egne overenskomster og akkordforhold samt deltagelse i såvel mæglinger som voldgifter
* Ajourføring af medlemmernes faglige og teoretiske kunnen bl.a. ved afholdelse af kurser og konferencer i såvel ind- som udland
* Aktiv markedsføring for brolæggerfaget og dets laugsmestre
* Fokus på holdbare belægninger og fuger, arbejdsmiljø, kvalitetssikring mm.
* Administration af brolægningsentreprenør Jens Eliassens Legat. Samarbejde med laugets to fraktioner: Brolæggerlaugets Erhvervsfond og Brolæggerlaugets Materiel- og Indkøbsservice ApS.

Kontingent

Der opkræves et optagelsesgebyr på 2.600 kr. Det årlige kontingent er i 2010 på 7.400 kr. Dertil kommer pligtigt bidrag til Brolæggerlaugets aktivitetskonto på 4.000 kr. Fraktionerne, der er frivillige, opkræver egne bidrag.
Område
1358 København K

Byg Haderslev

BYG-Haderslev er en forening der skaber kontakt til byggemestrene, primært i de "gamle" Christiansfeld, Haderslev, Vojens, Gram, Nr. Rangstrup og Rødding kommuner.

Byggemestrene er alle medlem af BYG-Garantiordning, der sikrer at arbejdet udføres efter alle lovens regler.

Derudover er alle mestrene medlem af Dansk Byggeri og derigennem medlem af Dansk Arbejdsgiverforening

Foreningens formål er at samle virksomheder, der udøver byggefaglig virksomhed indenfor træområdet/murerområdet/malerområdet/anlægsområdet - samt virksomheder - herunder fremstillingsvirksomheder - med en naturlig eller traditionel tilknytning til virksomheder af den anførte art og værne om medlemmernes økonomisk, faglige og organisationsmæssige interesse.
Område
6100 Haderslev

Byggematerialer

Vores formål er at styrke byggematerialeleverandørernes konkurrencemæssige position og omdømme ved at:

* øve indflydelse på de politisk fastsatte rammevilkår for byggematerialeproducenter og -leverandører, såvel nationalt som internationalt
* fremme rationel distribution og bedst mulige afsætningsmæssige vilkår for medlemmernes produkter
* styrke medlemmernes kompetencer over for samhandels-partnere
* sikre en stærk profilering i offentligheden af byggematerialeområdet
* tilbyde rådgivning og videnformidling, der skaber værdi for medlemmerne
* styrke det tværgående sammenhold, dialog og samarbejde blandt medlemmerne og i forhold til andre aktører i branchen
Område
1787 København V

Byggesocietetet - byggeriets netværk

Byggesocietetet er den danske byggebranches største interesse- og netværksorganisation. Vores ca. 1300 medlemmer kommer fra alle hjørner af byggebranchen og fra alle dele af landet.

Sammen sætter vi dagsordenen for byggesektoren i en kreativ debat.

Byggesocietetet er et levende og indflydelsesrigt netværk, der giver aktiv indflydelse på byggesektorens fremtid og vilkår. Byggesocietetet taler hele branchens sag og bliver hørt i både Folketing, folketingsudvalg, regioner og kommuner.

---
På netværksportalen kan du let tilmelde dit netværk eller din erfa-gruppe i netværksoversigten. Vi har en stor database med netværk i Danmark, og via søgeord, kan du let blive fundet.
Område
1161 København K

Bygherreforeningen

Bygherreforeningen er en interesseorganisation, der varetager og formidler professionelle danske bygherrers holdninger og interesser. Foreningens formål er at fremme udviklingen i byggeriet med hensyn til arkitektur, kvalitet og produktivitet og at præge samfundsdebatten som en væsentlig stemme.

Vi arbejder for at professionalisere de danske bygherrer og at fremme forståelsen for bygherrernes rolle og betydning. Som en uundværlig samarbejdspartner for byggeriets interessenter bidrager vi til at balancere interesserne mellem de, som producerer, og de, som anvender byggeri og infrastruktur.
Område
1300 København K

Bygningskultur Danmark

Bygningskultur Danmark er paraplyorganisation for 31 foreninger, brancher, fonde og institutioner, der arbejder med bevaring og udvikling af den danske bygningskultur.

Bygningskultur Danmark er interesseorganisationen, der er tæt på sine medlemmer med ny viden, interessante arrangementer og oplevelser, der alle har bygningskulturen som omdrejningspunkt. Vi skaber relevant politisk debat om sager rejst af medlemmer og af almen interesse.

I kraft af en stærk medlemsorganisation, engageret deltagelse i den offentlige og politiske debat, samt "bygningskulturportalen" på www.bygningskultur.dk, er det Bygningskultur Danmark ambition "at gøre bygningskultur til en folkesag".
Område
1300 København K

DABYFO - Forum for Danske Bygningsmyndigheder

Forening for kommunale ledere og ledende medarbejdere, indenfor:

- byggeri,

- byggesagsbehandling,

- byplanlægning,

- byfornyelse.

Formålet med foreningen er:
- at samle ledere og medarbejdere ved de kommunale byggeadministrationer til fælles indsats for den bedst mulige løsning af de foreliggende opgaver.
- at fremme byggeriets udvikling og kvalitet, herunder sikre, at der tages de fornødne hensyn til eksisterende, bevaringsværdige bymiljøer og bygninger.
- at virke for, at bygge- og planlægningslove m.v., ud over at være til størst mulig gavn for samfundet og den enkelte borger, også bliver så hensigtsmæssige som muligt i relation til myndighedsbehandlingen.
- at virke for, at danske interesser varetages ved internationalt samarbejde om dannelse og harmonisering af regler vedrørende byggeri og planlægning.
- at afholde møder og kurser med henblik på at videreuddanne kommunernes medarbejdere og fremme kollegiale forhold.

Der er ikke tale om en politisk forening, men en forening der har til formål at samle ledere og medarbejdere ved de kommunale bygningsmyndigheder, for at vi i dette fællesskab kan medvirke til at bygge- og planlovgivning m.v. administreres til gavn for samfundet og den enkelte borger. Det er tillige et ønske at fremme de kollegiale forhold, og knytte et venskabeligt netværk.

Foreningens overordnede interesser varetages af en bestyrelse på 5 personer. Desuden er der på nuværende tidspunkt 9 kredsudvalg rundt om i landet, hvor der bl.a. arbejdes med lokale problemstillinger gennem afholdelse af møder, temadage og kurser. Rækker spørgsmålene længere end til lokale forhold kan de tages op i andre lokaludvalg, forelægges bestyrelsen, eller medtages til årsmødet. Eller måske tages op på en bygge- eller planlovsdag.

Hvert år afholdes Byggelovsdag og Planlovsdag, hvor aktuelle emner vendes. Byggelovsdagen planlægges i samarbejde med Erhvervs- og Byggestyrelsen og Planlovsdagen sammen med By og Landskabsstyrelsen og KTC. Dagen afvikles over 3 dage med samme indhold i henholdsvis Ålborg, Middelfart og København.

Foreningen afholder kurser i samarbejde med COK. Kurserne er med til at videreuddanne ledere og medarbejdere til gavn for administration af lovgivningen.

Foreningen deltager i internationalt arbejde via CEBC med henblik på harmonisering af regler landene imellem.

Foreningen er associeret med Kommunal Teknisk Chefforening.


Område
3500 Værløse
1 2 3 4 5
(Viser 1 til 10 af 49)