Kategori: Dyr

Danmarks Fjerkræavlerforening For Raceavl

RACEFJERKRÆ
-en levende hobby
RACEFJERKRÆAVL
-en hobby for hele familien

Er din interesse RACEFJERKRÆ, er mulighederne mangfoldige. der er mere end 170 forskellige hønse- og dværghønseracer i mange forskellige farver at vælge imellem. Der er et utal af gæs, ænder, fasaner og sirsvømmefugle at vælge iblandt. Der er også en race, der opfylder dit behov for omgang med dyr enten som prydhøns, som æglægger eller hobby inden for den store familie - RACEFJERKRÆ.

Hvad er RACEFJERKRÆ - RACEFJERKRÆAVL ?
En hobby med "høns" i haven. En måde at bruge sin fritid på. En hobby med omgang med levende dyr, hvor mulighederne er mangfoldige. Vil man blot holde "høns" i haven, kan man det. Vil man opleve suset på de store udstillinger med sit opdræt, når det lykkes - så kan man også det. En hobby med klubliv, omgang med dyr, en aktiv hobby for hele familien.

Overvejer du at anskaffe racefjerkræ er der således et utal af racer - høns, dværghøns, gæs, ænder og kalkuner, fasaner og sirsvømmefugle samt duer i mange fantastiske farver at vælge imellem. Information kan du få ved din lokale racefjerkrækreds eller -klub, gennem tidsskriftet RACEFJERKRÆ eller gennem litteraturen om racefjerkræ.
Område
7500 Holstebro

Danmarks Kaninavlerforening

Kaninavlerforening for alle
Danmarks Kaninavlerforening (DK) er en forening for alle, der er interesseret i kaniner på den ene eller anden måde.
DK har medlemmer over hele landet.
DK er både for opdrættere af racekaniner, slagteproducenter, pelsproducenter, kaninhoppere og ejere af kælekaniner.

DK's historie
DK blev stiftet den 6. marts 1895. Indtil 1937 var navnet "Foreningen til Kaninavlens Fremme".
I formålsparagraffen hedder det: "Det er foreningens formål på enhver måde at fremme kaninavlen i Danmark, især ved udgivelsen af et medlemsblad".
Målet var at gøre kaninkød ligestillet med kartofler som næringsmiddel.
Allerede i samme måned udkom Tidsskrift for Kaninavl for første gang, og har gjort det lige siden.
I løbet af få måneder var der oprettet lokalforeninger rundt omkring i landet.
I 1898 var der 24 lokalforeninger, og medlemstallet var på 1.200.
Til sammenligning er der i dag 34 lokalforeninger med 1.269 medlemmer pr. 31/12 2005.

Kaninernes historie
Alle tamme kaninracer stammer fra vildkaniner. Disse lever stadig over det meste af Europa; også enkelte steder i Danmark.
I årtusinder har mennesker og dyr jaget kaninerne som fødeemne. Men for nogle tusinde år siden fandt man i Middelhavsområdet ud af at holde kaniner i store murede folde, for at beskytte dem mod hunde og rovdyr, og der blev plantet buske i foldene for at beskytte mod rovfugle og den brændende sol.
Man fandt ud af, at dyrene formerede sig særdeles villigt under de beskyttede forhold, og opdrættet af tamkaniner bredte sig over Europa med klostre og herresæder som foregangssteder.
Kaninhold blev efterhånden så udbredt, at kaninen blev hvermands eje. Blandt de "tamme" kaniner opstod der nogle forandringer i størrelse, pels og farve. Ved at sætte kaninerne i enkeltbure kunne man bedre styre avlen af disse nye typer. Dermed opstod det, som vi i dag kender som raceavl.

Hvad får du ud af et medlemskab af DK?

*
Du får retten til at deltage på udstillinger i hele Danmark og få din(e) kanin(er) bedømt efter gældende retningslinier med efterfølgende optagelse i Danmarks Kaninavlerforenings Stambogsregister.
*
Du får Tidsskrift for Kaninavl tilsendt 11 gange årligt. Tidsskriftet er fyldt med artikler, råd og gode tips om pasning af kaniner samt oversigter over arrangementer og udstillinger.
*
Mulighed for at deltage i kaninhopkonkurrencer.
*
Råd og vejledning fra erfarne medlemmer og bestyrelsen i lokalforeningen.
*
Deltagelse i et fællesskab med ligestillede i lokalforeningen eller på tværs af foreningsskel - endda på tværs af landegrænser, da DK har nære forbindelser til især til Norge og Sverige. Desuden er DK medlem af Europaforeningen.
*
Du vil desuden få gode forbindelser til forhandlere af redskaber, inventar, foder og litteratur. Alt sammen til og om kaniner.
Område
8410 Rønde

Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening

Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening (DCKF) er en landsdækkende forening for alle som interesserer sig for at samle og forene alle chinchilla interesserede.
At give råd og udbrede viden om chinchillaer til kommende og nuværende ejere, opdrættere, dyrlæger og dyrehandlere.
At informere og vejlede om godt dyrehold.
At fremme interessen for opretholdelse og/eller forbedring af chinchilla standarden.
At arrangere udstillinger og andre arrangementer såsom foredrag, opdrætterbesøg og debatmøder.
At opbygge stamtavle register til modvirkning af indavl og som forebyggende for sygdomme.
At bidrage til klarlæggelse af chinchilla genetik.
At formidle opdræts- og ungdyr samt foder og tilbehør.
At udgive medlemsblad (og anden skriftlig information) mindst tre gange årligt.
At opretholde hjemmeside og brug af diskussions forum.
At sikre at det enkelte medlem får indsigt og medbestemmelse i foreningsarbejdet.

Alle foreningsmedlemmer over 16 år, det være sig bestyrelse, som almindelige medlemmer, har 1 stemme ved afstemninger.
Men afstemninger skal helst slet ikke foregå, da man gerne skulle kunne samarbejde og løse forenings opgaver i fællesskab.

Du er som medlem ligeledes meget velkommen til at deltage i foreningens udvalg og arbejdsgrupper. Der er nedsat følgende udvalg til at varetage medlemmernes interesse:
Arrangements-, stamtavle-, medlemsblads- og webudvalget.

Vi håber, at foreningen vil være til glæde for mange, blive positivt modtaget og vi ser frem til et dejligt fælles fremtidigt samarbejde for og med alle som er interesseret.

Du er altid meget velkommen til at kontakte foreningen hvis du har spørgsmål på en af bestyrelses medlemmernes e-mail.
Og vi ser frem til at byde lige netop dig velkommen som medlem af foreningen.
Område

Dansk Gede Union

DGU er en forening for gedeavlere, der blev stiftet i 2005. Da blev det besluttet, at lave en fusion mellem Caprin Raceavl Danmark, Mohairforeningen i Danmark, Kødgeder i Danmark og Danmarks Gedeavlerforening.

Det var og er der mange gode grunde til:
Først og fremmest vil vi sikre stabilitet og kontinuitet i den politiske gedeverden. Der er i disse år omfattende lovkrav på området og som forening står vi stærkere, når vi er en landsdækkende forening, der repræsenterer alle gedeavlere end når vi er mange små foreninger med få medlemmer.

Der blev lagt meget dobbelt arbejde i de små foreninger - nu samler vi kræfterne om f.eks. et blad (Gedenyt, 6 gange pr. år) og en hjemmeside (www.goat-dgu.dk)

Mange generelle ting omkring gedehold er ens uanset hvilken race man har og uanset besætningens størrelse. DGU orienterer medlemmerne om diverse regler, tips og ideer.

De specifikke ting, der angår den enkelte race varetages i Raceudvalgene, hvor avlerne af de enkelte racer sidder.

Der er også mulighed for at lave lokale erfagrupper.

DGU arrangerer forskellige kurser: Røgt og plejekursus, Ostekursus, Slagtekursus, Klovbeskæringskursus, Ormetællingskursus og hvad medlemmerne ellers efterspørger.
Område

Dansk Oldenborg Avl

Foreningens formål er på landsbasis at fremme interessen for renavl af oldenborgheste, samt forædlingsavl med fuldblod, jvf. avlsmålet.

Endvidere skal interessen for brug af oldenborgheste til køre- og ridebrug fremmes.

Dansk Oldenborg Avl er en selvstændig forening tilsluttet Landsudvalget for Heste.

Som medlemmer kan optages alle oldenborginteresserede personer. Medlemmer kan optages til enhver tid, men udmeldelse skal ske skriftligt inden 1. januar.

Landsudvalget for Heste varetager stambogsføringen for Dansk Oldenborg Avl.
Område
9640 Farsø

Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) er en naturbeskyttelsesorganisation med særligt fokus på fuglene. DOF samler viden og oplevelser med alle slags fugle – både hverdagsfuglene på foderbrættet og de sjældne og truede fugle. Foreningen har ca. 13.000 medlemmer, fordelt i 13 lokalafdelinger over hele Danmark.
Lokalafdelingerne arrangerer godt 500 lokale ture og møder hvert år. Desuden laver frivillige fugleentusiaster lokalt naturbeskyttelsesarbejde, som f.eks. at afskærme rovfuglereder, optælle truede ynglefugle, påvirke lokale myndigheder og sætte redekasser op for slørugler.

DOF har, via sit mangeårige virke og en meget høj kvalitet i naturbeskyttelsen, en meget stor indflydelse på naturbeskyttelse i Danmark. DOF har indgået to samarbejdsaftaler med Miljøministeriet, som bruger DOF’s data i sine naturplaner.

Fugleværnsfonden, som er stiftet af DOF, ejer 18 fuglereservater, der plejes af frivillige arbejdsgrupper. Her er der muligheder for at opleve fuglelivet på helt tæt hold fra fugleskjul og fugletårne.

En medlemsorganisation

DOF har grundlæggende fire typer tilbud til medlemmerne:

oplevelser med fugle i naturen
viden om fuglene
beskyttelse af naturen og fuglene
deltagelse i naturprojekter

Tilbuddene formidles til medlemmerne via medlemsblade, hjemmeside, nyhedsbreve, ture, møder og service i sekretariatet.

DOF's medlemmer er hjørnestenen i DOF's store vidensbase. To gange om året tælles alle Danmarks ynglefugle, de sjælde fugle overvåges løbende og via et netværk over hele landet overvåges alle Danmarks vigtigste fugleområder. Herudover registrerer mere end 2000 ornitologer løbende deres fugleobservationer i DOFbasen.

DOF i udlandet

DOF er dansk partner i BirdLife International, et globalt netværk af fugle- og naturbeskyttelsesorganisationer. DOF's arbejde er derfor som BirdLifes fokuseret på at redde fuglearter, beskytte deres lokaliteter, bevare levesteder og skabe gode levevilkå for mennesker.

DOF gennemfører, med støtte fra Danida, i øjeblikket projekter i Tanzania og Indonesien, der skal styrke opmærksomheden på naturbeskyttelse og øge en bæredygtig økonomisk udvikling for befolkningerne.

DOF tilbyder også medlemmerne længere naturrejser til uudforskede rejsemål. Alt fra korte besøg i vore nabolande til flerugers rejser til eksotiske afkroge af kloden.

Sådan er DOF organiseret

Dansk Ornitologisk Forening er en selvstændig dansk forening med stærke traditioner for medlemmernes aktive deltagelse og demokratiske indflydelse. Alle politiske organer samt udvalg og grupper arbejder ulønnet.

Repræsentantskabet, foreningens øverste myndighed, mødes to gange årligt. De 60 delegerede udgøres af hovedbestyrelsen og af repræsentanter for lokalafdelingerne. Læs referatet fra repræsentantskabsmødet november 2006.

Hovedbestyrelsen (og dens forretningsudvalg) udgør med sine 13 medlemmer foreningens daglige, politiske ledelse.
Område
1620 København V

Dansk Simmental

På det organisatoriske plan ledes det danske avlsarbejde med simmentalerracen af foreningen "Dansk Simmental".

Foreningen blev stiftet i 1975, kort efter at af de første simmentalerdyr var ankommet til Danmark. Herefter kom et officielt avlsarbejde med registreringer, kåringer, dyrskuer, individafprøvninger m.v. hurtigt i gang.

Dansk Simmental har siden været inde i en rivende udvikling i et nært samspil med sine medlemmer, Ålestrup Avlsstation, Fællesudvalget for Dansk Kødkvæg samt et væld af internationale kontakter og forbindelser.

Dansk Simmental ledes af en bestyrelse på 5 personer, der alle er valgt på den årlige generalforsamling for en periode på to år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges med basis i de fem regioner, foreningen består af: For Jyllands vedkommende Nord, Midt og Syd, endvidere Fyn med omliggende øer, samt endelig Østdanmark med Sjælland som tyngdepunktet. Generalforsamlingen afholdes hvert år senest i oktober måned på skift i de forskellige landsdele.

Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse. Til varetagelse af foreningens og dermed racens interesser nedsætter generalforsamling og bestyrelse en række arbejdsudvalg.

Avlsudvalget, som forestår det løbende arbejde vedr. avlsforanstaltninger med bl.a. individprøver og udvælgelsen af nye insemineringstyre, består af fire medlemmer.

Foreningen er repræsenteret i Fællesudvalget for Dansk Kødkvæg. Dyrskueudvalget arbejder specielt med sommerens dyrskuer samt Kødkvægsskuet i forbindelse med Agromek i januar måned. Et bestyrelsesmedlem varetager den internationale kontakt, ikke mindst forbindelsen til Verdens-simmentalerforeningen og til den europæiske simmentalerforening. Herudover nedsættes der ad-hoc-udvalg, efterhånden som behovet opstår. Således forestod et Jubilæumsudvalg foreningens 25 års jubilæum i 2000, og der er nedsat et Verdenskongresudvalg med henblik på afholdelsen af Simmentaler Verdenskongres i Danmark i 2004.

”Simmentaleren” – foreningens medlemsblad - udkommer 4 gange årligt. Bladet udgives i samarbejde med Dansk Agrar Forlag.

Lokalforeninger: Til foreningen er knyttet fem selvstændige foreninger, der arbejder lokalt i de ovenfor nævnte 5 regioner (lokalforeninger).

Dansk Simmental ledes af en bestyrelse på 5 personer, der alle er valgt på den årlige generalforsamling for en periode på to år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges med basis i de fem regioner, foreningen består af: For Jyllands vedkommende Nord, Midt og Syd, endvidere Fyn med omliggende øer, samt endelig Østdanmark med Sjælland som tyngdepunktet. Generalforsamlingen afholdes hvert år senest i oktober måned på skift i de forskellige landsdele.
Område
4840 Nørre Alslev

Dansk Travsports Centralforbund

DTC er det samlende organ for travsporten samt tilknyttede organisationer. DTC skal lede, samle, fremme og repræsentere den samlede travsport og avl i Danmark. DTC skal som led heri udarbejde indstillinger til Danske Spil A/S vedr. afvikling af væddeløb og udarbejde indstillinger til Hestesportens Finansieringsfond om fordeling af penge til DTCs formål.
DTC er i forhold til medlemmerne eneberettiget til at fremsætte indstillinger overfor Danske Spil A/S og Hestesportens Finansieringsfond og eneberettiget
til at indgå aftaler vedr. lyd- og billedtransmission fra væddeløbene.
DTCs hjemsted er Gentofte Retskreds.

Som medlemmer i DTC kan optages de i Danmark anerkendte travselskaber samt organisationer, som repræsenterer interesseområder indenfor hestesport,
greyhound, avl, træning m.v.
Der kan alene optages én organisation indenfor hver interesseområde. DTC forpligter sig til til enhver tid at føre en liste over eksisterende medlemmer.

Område
2920 Charlottenlund

Dansk Varmblod

Dansk Varmblod (DV) er en organisation for brugere og avlere af rideheste.

Medlemskab af Dansk Varmblod giver mange fordele. Du kan deltage i alle Dansk Varmblods arrangementer, der bl.a. omfatter følskuer, kåringer, afprøvninger og egnethedstester. Endvidere medlemsmøder, spændende foredrag, lærerige kurser, salgsarrangementer, salgsstald og auktioner. Alt sammen til konkurrencedygtige priser.

Medlemmer er berettiget til anvende det beskyttede logo - dog ej kommercielt.

Som medlem af Dansk Varmblod får du hver måned tilsendt medlemsbladet "Rideheste/Hippologisk". Heri findes informationer og artikler om avlsarbejde, ridning, fodring og veterinære spørgsmål.

Telefonisk kontakt til avsledelse med rådgivning.

Unik og gratis adgang til den omfattende hestedatabase.

Endvidere giver medlemskab adgang til at søge råd hos Landscentret Hest, hvorfra der kan indhentes oplysninger om emner som fodring, opdræt af ungheste avl, staldindretning mv.

Du har sikkerhed for, at avlsdyr der er anbefalet af forbundet, er afprøvede og selekterede, og at stambogsføring og certifikatudstedelse foregår sikkert og effektivt.

Endelig har du som medlem af Dansk Varmblod indflydelse på fremavlen af den moderne danske ridehest, som i dag er særdeles velanskreven, nationalt som internationalt.

Ud over de allerede nævnte fordele har den enkelte avler desuden mulighed for at drage fordel af, at Dansk Varmblod er på internettet.
Område
8320 Mårslet

Danske Biavleres Landsforening

Danske Biavleres Landsforenings blev startet i 1977. Foreningens formål er at samle danske biavlere i en landsforening, som:

1. Under alle forhold varetager biavlens og biavlernes interesser.
2. Udgiver medlemsbladet Dansk Biavl med et fagligt indhold.
3. Trykker en fællesetikette.
4. Holder medlemmerne ansvarsforsikrede for skader, deres bier måtte forvolde over for tredjeperson.
5. Søger oprettet lokalforeninger landet over.
6. Arbejder for, at biavlere gennem deres arbejde med bierne placerer dem i naturen, så de på bedst mulig måde er i stand til at bestøve vore kultur- og vilde planter, så de derigennem er med til at bevare vor flora.

En af D.B.L.'s mærkesager er bekæmpelse af varroamider hos bier, herunder bl.a. klarlægning af hvilke bekæmpelsesmidler, som er lovlige.

Medlemmerne i D.B.L. vælger en repræsentant i hver af landets regioner, således at der vælges én repræsentant for hver påbegyndt 30 medlemmer i regionen. Disse regionsrepræsentanter vælger så et forretningsudvalg på 3 personer (formand, næstformand og kasserer), som varetager foreningens daglige drift, herunder kontakt til diverse myndigheder.

Hvert år i april/maj afholdes Landsmøde, hvor alle medlemmer kan deltage. Og dermed har mulighed for bl.a. at møde regionsrepræsentanter og forretningsudvalget.

Område
6660 Lintrup
1 2 3
(Viser 1 til 10 af 26)