Kategori: Fiskeri & landbrug

Økologisk Landsforening

Økologisk Landsforening er et fællesskab for landmænd, virksomheder og forbrugere. Vi samles om at styrke og udvikle den økologiske produktion af fødevarer i overensstemmelse med foreningens værdigrundlag.

For os er økologi mere end blot et koncept, som landmændene og virksomhederne skal leve op til, fordi efterspørgslen er der. Det er derimod et spørgsmål om holdning til, hvordan produktionen bør foregå.

Foreningen mener, at økologisk landbrug og fødevareproduktion giver et renere miljø, bedre dyrevelfærd i landbruget og sundere fødevarer. Derfor skal vilkårene for de økologiske landmænd og forbrugere være bedre.

Økologisk Landsforening arbejder bl.a. for at styrke forskning i økologisk jordbrug, udvikling af nye fødevarer og forbrugernes adgang til økologiske fødevarer i butikkerne.

Mission & Vision
Økologisk Landsforenings vision er: Økologi er Danmarks passion og stolthed. Økologisk Landsforenings mission er: Sammen skaber vi nye veje for mere økologi og bæredygtige forandringer.

* Her er du:
* Forside
* Om Foreningen
* Foreningsinfo
* Vedtægter

Vedtægter
Foreningens vedtægter er regelgrundlaget for foreningen. De angiver, hvordan foreningen er opbygget, fungerer, og hvilke medlemstyper der er mv. Disse vedtægter træder i kraft fra og med den 4. marts 2010.

Foreningsinfo

* Mission & Vision
* Værdigrundlag
* Generalforsamling
* Medlemstyper
* Foreningens Historie
* Værdier for ansatte

Foreningens formål er:

At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske målsætninger, som beskrevet i IFOAMS principper for økologisk jordbrug samt foreningens mission og vision. Dertil skal foreningen arbejde for:

a) At styrke økologiens troværdighed, ved at fastholde de økologiske målsætninger, så de afspejles i økologisk produktion, regeldannelse, mærkning, forskning og udviklingsaktiviteter, og at foreningen medvirker til, at der er en effektiv og troværdig kontrol af disse regler.

b) At udbrede den økologiske fødevareproduktion, ved at styrke engagement i alle led fra landmænd til forbrugerne, ved at sikre saglig information om økologi til alle interessenter, samt ved at styrke de samfundsmæssige rammebetingelser for udbredelse af økologisk fødevareproduktion.

c) At være det samlende forum for ovennævnte og arbejde på disse formål på regionalt, nationalt og internationalt plan.

Værdigrundlag

Økologisk Landsforening arbejder ud fra IFOAMS principper for økologisk jordbrug.

Medlemmer

Det er en forudsætning for medlemskab, at man kan støtte foreningens formål, og at man har betalt skyldigt kontingent. I forhold til kontingent og i forbindelse med valgbarhed og stemmeret til dele af organisationen (§9 fagudvalg) skelnes mellem personlige medlemmer samt erhvervsmedlemmer. Erhvervsmedlemmer underopdeles i landmandsmedlemmer, virksomhedsmedlemmer og tilknyttede erhvervsmedlemmer. Organisationer mv. som ikke falder ind under ovenstående kategorier kan være interessemedlemmer. Har man autorisation som hhv. økologisk landmand eller økologisk virksomhed kategoriseres man automatisk i hhv. landmandsmedlem eller virksomhedsmedlem.

A. Personligt medlem

Enhver enkeltperson, der ikke kan opnå medlemskab som erhvervsmedlem kan optages som personligt medlem.

B. Erhvervsmedlem

B1: Landmandsmedlem

Enhver økologisk landmand, gartner eller frugtavler med autorisationsnummer kan optages som landmandsmedlem. I denne kategori kan ydermere optages økologiske dambrugere med økologi-kontroldokument og CHR-nummer, og producenter, som er i gang med omlægning kan være medlem i maksimalt et år uden at opfylde kravet om økologi-kontroldokument.

B2: Virksomhedsmedlem

Som virksomhedsmedlem kan optages enhver virksomhed, der forarbejder, pakker, har grossistvirksomhed eller på anden måde driver handelsvirksomhed med økologiske fødevarer med henblik på videresalg og som har en gyldig økologiautorisation. Virksomheder i færd med at opbygge en økologisk aktivitet, som i givet fald vil falde ind under ovenstående, kan være medlem af Økologisk Landsforening i maksimalt et år uden at opfylde kravet om gyldig økologiautorisation.

B3: Tilknyttede erhverv

Virksomheder med CVR-nummer, der arbejder erhvervsmæssigt med tilknytning til økologisk fødevareproduktion, kan blive erhvervsmedlem - tilknyttede erhverv.

C. Interessemedlem

Foreninger, organisationer og andre f.eks. virksomheder, der ikke er indbefattet af ovenstående medlemstyper, kan tegne et interessemedlemskab.

----
Netværksportalen giver en effektiv indgang til landets bedste netværk og erfa-grupper. Bliv fundet af flere netværksinteresserede - tilmeld dit netværk i dag!
Område
8230 Åbyhøj

Bio-Energipark Tønder

Foreningen Bio-Energipark Tønder vil som bioenerginetværk og katalysator arbejde for, at der etableres en produktion af bioenergi ved Tønder, som skulle give landbruget en ny afsætningsmulighed, ligesom der arbejdes på at gøre området til et dansk epicenter.

Dette sker gennem etablering af Bioenergi Tønder ApS, det nyetablerede bioenerginetværk og gennem klyngesamarbejde, som skal samle kompetencen til den videre udvikling på området.

Bio-Energipark Tønder planlægger at etablere et 20 MW biogasanlæg, som skulle stå færdigt ultimo 2011/primo 2012. Dette skulle give landbruget mulighed for, at de kan få deres gylle afgasset og herigennem opnå en større udnyttelse af deres næringsstoffer, samt mulighed for at øge den animalske produktion på en miljømæssig måde.

Visionen er så, at der i 2012/2013 følger et 130.000 m3 bioethanolanlæg kombineret med et yderligere stort biogasanlæg.

Bio-Energipark Tønder kan i dag gennem vores tyske samarbejdspartner Verbio AG levere bioethanol med en CO2 reduktion på ca. 80% og biodiesel med en CO2 reduktion på ca. 62%.
Område
6280 Højer

DAKOFO - Danske Korn- og Foderstof- Im- og Eksportørers Fællesorganisation

DAKOFO er en brancheforening for korn- og foderstofhandelen i Danmark.

Foreningens navn er DAKOFO (Danske Korn- og Foderstof- Im- og Eksportørers Fællesorganisation). Foreningens hjemsted er København.

Foreningens formål er at varetage danske korn- og foderstofimportørers/eksportørers beslægtede virksomheders interesser. Endvidere søger foreningen at fremme et godt kollegialt samarbejde blandt medlemmerne indbyrdes og at virke for opretholdelse af sunde forhold i branchen.

Foreningen fører på medlemmernes vegne forhandlinger med myndighederne og varetager medlemmernes interesser i EU-organer, organisationer og institutioner, m.v., såvel i Danmark som i andre lande.
Område
1217 København K

Danish Farmers Abroad

Danish Farmers Abroad er en forening for danske landmænd med aktiviteter i udlandet. Foreningen blev stiftet på generalforsamling den 4. juni 2007.

Foreningens formål er:

* at skabe et fælles forum for erfaringsudveksling mellem landmænd/selskaber med aktiviteter i udlandet,
* at styrke udviklingen af aktiviteter, der er til fælles gavn for foreningens medlemmer,
* at styrke udviklingen af aktiviteter, der er specifikke for enkelte lande eller grupper af lande, såfremt der er tilstrækkelig interesse blandt foreningens medlemmer herfor,
* at styrke udviklingen af specifikke aktiviteter, der er aktuelle for en gruppe af foreningens medlemmer, såfremt gruppen er tilstrækkelig stor,
* at fremme foreningens medlemmers interesser i politiske sammenhænge på nationalt plan såvel som på EU plan,
* at fremme en positiv forståelse for medlemmernes aktiviteter såvel indenfor som udenfor dansk landbrugs kredse.
Område
8200 Aarhus N

Danmarks Fiskehandlere

Danmarks Fiskehandlere er brancheforening og interesseorganisation for alle danske selvstændige fiskehandlere.

Danmarks Fiskehandlere blev stiftet i 1917 og har dermed mere end 90 år i bagagen.

Branchen var på sit højeste i 1950erne, hvor der var omkring 48 lokalforeninger og et samlet medlemstal på over 1400 medlemmer. Forbruget af fersk fisk var i 50erne på omkring 12 kg pr. indbygger.

Siden er både forbruget af fersk fisk og antallet af fiskeforretninger faldet drastisk primært på grund af ændringer i forbrugsmønster i detailhandelsstrukturen.

I slutningen af 80erne og i begyndelsen af 90erne begyndte interessen for at spise fisk igen at vokse i den danske befolkning, og faldet i butiksantal stilnede af.

Danmarks Fiskehandlere har arbejdet ihærdigt på at styrke denne udvikling med nye initiativer herunder butikskampagner, opskrifter og reklamemateriale til medlemmerne. Denne indsats blev yderligere styrket ved etableringen af Foreningen Fiskebranchen, hvor Danmarks Fiskehandlere var stærkt engageret i at samle hele erhvervet i den nye forening.

Udgivelsen af Kvalitetshåndbog for Fiskehandlere og udarbejdelsen af branchekoder med rammeprogram for egenkontrol er initiativer til styrkelse af branchen overfor forbrugerne og til fremme af forbruget af fersk fisk.
Område
1553 København V

Dansk Åleproducent Forening

Foreningen er brancheorganisation for de danske producenter af ål i recirkulerede fiskeopdrætsanlæg.
Vores hjemmeside er ganske ny og under opbygning, der mangler således megen af den information, som vi gerne vil kunne levere.
Område
7183 Randbøl

Dansk Akvakultur

Dansk Akvakultur er en brancheforening for det danske opdrætserhverv.

Dansk Akvakultur blev formelt stiftet i foråret 2004 som en fusion mellem Dansk Dambrugerforening og Dansk Havbrugerforening. Fra primærsiden deltager endvidere de danske åleopdrættere, fra fodersiden deltager de to toneangivende foderfirmaer (BioMar A/S, ALLER AQUA A/S) og endelig tæller medlemsskabet også de store forædlings virksomheder (Agustson, Danforel, Freia Forellen Eksport og Ravnstrup Mølle). De seks brancher (dambrug, havbrug, åleopdræt, skaldyr, foder, og forædling) er repræsenteret i hver deres interne udvalg.

Med sammenlægningerne er der etableret en stærk og slagkraftig organisation som repræsenterer hele værdikæden fra ”hav til bord” i form af leverandører, primærproducenter og forædlingsvirksomheder.

Det er foreningens vision, at sikre erhvervets udøvere optimale ramme- og afsætningsvilkår på globalt plan gennem en fortløbende styrkelse af erhvervets vertikale sammenhænge.

Foreningens hovedformål er:
- Sikre erhvervet optimale vilkår nationalt og internationalt
- Repræsentere erhvervet overfor væsentlige interessenter
- Rådgive medlemmerne og forestå tilvejebringelse af relevant faglig og kommerciel viden
- Forbedre og udbrede kendskabet til erhvervet og relationerne til beslutningstagere
Område
8600 Silkeborg

Dansk Kartoffelproducent-forening

Foreningen har til formål at:

Varetage medlemmernes interesser fagligt, såvel som i forhold til myndighederne.

Udgive et fagblad hvor medlemmerne bliver orienteret om aktuelt stof for erhvervet ved udgivelse af

Kartoffelproduktion 6 gange om året.

Orientere om aktuelle emner - herunder priser gennem foreningens telefonavis-fax service eller email.

Arrangere kurser og studieture i Danmark og til udlandet.

Støtte initiativer der kan gavne kartoffelerhvervet.

Medlemskab af foreningen kan tegnes hos kasserer Per Frandsen.

Der er mange fordele ved at være medlem af dansk Kartoffel Producent forening.

Du får

* en interesse- og brancheorganisation, der varetager dine interesser som avler - se foreningens formålparagraf på hjemmesiden
* 25-35 nyhedsbreve om året med alle relevante opdaterede nyheder, priser etc.
* fagblad tilsendt 6 gange årligt direkte til din postkasse plus online elektronisk udgave på hjemmeside m. søgemuligheder
* nyheder online
* hjemmeside med info, faglig arkiv og kartotek
* fri adgang til faglige møder uden ekstra betaling
* stemmeret på foreningens generalforsamling
* adgang til foreningens kursus og seminarer om faglige spørgsmål
* konsulentvejledning i faglige spørgsmål
* faglig netværk
Område

Danske Halmleverandører

Halmleverandørforeningen er en uafhængig forening med sekretariat ved Landbrug & Fødevarer på Axelborg.

Halmleverandørforeningen ledes af en bestyrelse.

Foreningen arbejder for at sikre gode forhold for halmleverandører samt udnyttelse af halm til energiformål.

Foreningen skaber bedre muligheder og bedre politisk forståelse for anvendelse af halm til bl.a. energiformål, nonfood m.m. ved at fastholde en god kontakt til aftagere af biomasse, det politiske system, styrelser m.m.

Foreningen skal varetage og styrke halmleverandørernes interesser.

Bliv medlem

Halmleverandørerne arbejder for at for at sikre de bedst mulige betingelser for producenter og leverandører af halm. Det indebærer en lang række aktiviteter, herunder møder og forhandlinger med el- og varmeværker, ministerier og styrelser. For at have gennemslagskraft har vi behov for et solidt medlemsgrundlag.

Vi opfordrer derfor alle, der har interesse i at producere eller levere halm til energiformål til at melde sig ind i Danske Halmleverandører og derved bidrage til arbejdet med at sikre de bedst mulige betingelser for halmleverandører.

Kontingentet for indeværende år udgør for aktive medlemmer: 2 kr. pr. ton leveret halm.
Område
4990 Sakskøbing

Danske Landbrugsmaskinfabrikanter Foreningen Af 1983

Foreningens formål er at samle fabrikanter af danske landbrugsmaskiner, -redskaber og -udstyr i én forening til varetagelse af fælles interesser til gavn for den enkelte virksomhed såvel som for den samlede branche. Dette søges opnået ved bl.a. at:

A.
Fremme et kollegialt forhold mellem medlemmerne og herigennem styrke sammenholdet inden for foreningen.
B.
Opnå forhandlingsret over for myndighederne i alle spørgsmål af interesse for branchens udøvere, herunder at søge repræsentation i indstillende/disponerende organer og udvalg.
C.
Søge at bevare og udbygge samarbejdet med andre organisationer med tilknytning til landbrugsmaskinbranchen.
D.
Påvirke udstillingsaktiviteter i ind- og udland.
E.
Påvirke uddannelses-, forsknings- og forsøgsvirksomhed inden for branchens interesseområder.
F.
Fremme branchens interesser, herunder markedsundersøgelser, standardiseringsbestræbelser og sikkerhedsforskrifter.
G.
Fremføre branchens ønsker og synspunkter i den offentlige debat.
H.
Afholde medlemsmøder til belysning og drøftelse af tekniske, kommercielle og andre emner af interesse for medlemmerne eller grupper af disse.
I.
Yde de enkelte medlemmer den størst mulige service inden for de til enhver tid givne organisatoriske rammer.

Som medlem kan optages virksomheder med fast forretningssted i Danmark, der som en væsentlig del producerer maskiner, redskaber eller udstyr til landbruget, grovvareindustrien o.lign.
Område
8210 Aarhus V
1 2 3 4
(Viser 1 til 10 af 35)