Kategori: Fødevarer

Økokød

Foreningens overordnede formål er at skaffe medlemmerne den bedst mulige afregning på deres slagtedyr, fremme udviklingen og omfanget af økologisk kødproduktion samt til¬stræbe, at foreningens medlemmer fremtræder som en enhed.

Som et led i disse formål kan foreningen yde bidrag til markedsføring, produktudvikling og markedsudvikling af økologiske kødprodukter.

I det omfang det tjener ovenstående formål, kan foreningen påtage sig politiske opgaver inden for området.

MEDLEMSFORHOLD

OPTAGELSE

Optagelse i foreningen kræver bestyrelsens godkendelse. Den, der ønsker optagelse som medlem skal indgive en skriftlig begæring om optagelse senest 5 måneder før den 1. i den måned, hvor medlemskabet skal gælde fra.

Det er en betingelse for optagelse som medlem, at vedkommende er statsautoriseret økologisk kødproducent.
Område
7800 Skive

Øspecialiteterne

Vi fødevareproducenter på De Danske Småøer er gået sammen i et fødevarenetværk for på bedste vis at kunne nå ud til den danske befolkning med vores produkter. Fødevarenetværket er et samarbejde mellem producenter på de 27 danske småøer, som er opstået af aktiviteterne i foreningen Småøernes Fælles Landbrugsinitiativ. Målet er udadtil at gøre øspecialiteter kendte og efterspurgte langt ud i fremtiden og indadtil at fremme udviklingen på De Danske Småøer og sikre bedre leve- og produktionsvilkår for øproducenterne.

Producenter

* Oversigt over producenter

Øspecialiteter er fødevarer, der stammer fra relativt små specialproduktioner rundt omkring på de danske småøer. Hvilke specialiteter, der kommer fra hvilke øer, kan være bestemt både af klimamæssige og geografiske omstændigheder. På nogle øer kan der være nogle specielt gode forhold at dyrke særlige afgrøder under. Det kan også være nogle særlige traditioner, som har hersket på den enkelte ø, der har resulteret i, at en bestemt type fødevarer produceres her.

Det, vi alle har til fælles, er, at der bag vores øspecialiteter står mennesker i højere grad end produktionsapparater. Vi har en mission med det, vi laver, vi er del af en historie, og vi producerer ikke fødevarer blot for selv at få brød på bordet. Vi er dedikerede mennesker, som har en tanke og nogle visioner med det vi gør, som rækker ud over os selv.

Som producenter af øspecialiteter insisterer vi på at der skal være tid til at lægge omhu i forarbejdningen af vores produkter, og vi er sikre på, at der findes andre mennesker, som giver sig tid til at værdsætte den bedre smag og sætte pris på den bedre kvalitet.

Omhu, kvalitet og bæredygtighed

Øspecialiteter er et varemærke udviklet af Småøernes Fødevarenetværk. Varemærket er forbeholdt fødevarer af en særegen kvalitet og historik, udviklet og produceret af producenter på én af de 27 småøer spredt ud over Danmarks kort. Varemærket er etableret i et forsøg på at skabe synergi imellem småøernes producenter af kvalitetsfødevarer og løse de logistikproblemer der er forbundet med et fortsat virke på småøerne. Produkterne er i vid udstrækning produceret og forædlet på øerne med det formål at skabe identitet og jobmuligheder og dermed fastholde og udvikle eksistensgrundlaget på øerne.

Kulinariske ø-oplevelser

* Oversigt over kulinariske oplevelser

De danske småøer er ikke kun kulturhistoriske perler - med deres unikke kombination af skove, agerbrug og kystlandskab – men i en klasse for sig, når det kommer til kulinariske oplevelser. De senere år har de 27 danske småøer oplevet en kraftig vækst i antallet af innovative nicheproduktioner: Øl og oksekød fra Fur; gæs fra Sejerø; honning og birkesaft-is fra Skarø; æbler, cider og most fra Fejø; vin og Galloway kvæg fra Årø; urter fra Endelave; gedepølser fra Avernakø; balsamicoeddike og æblesmør fra Askø og Lilleø; og syltetøj, spegepølser og lam fra Strynø. Flere er på vej herunder mange økologer. Småøernes fødevareproducenter, spise- og overnatningssteder åbner nu døren og spisekammeret op, og inviterer på kulinariske oplevelser med rundvisninger, smagsprøver og fortællinger fra farmen og øen.

Nyd det - det gør vi!

----
Netværksportalen står bag denne store netværksoversigt. Vil du også tilmelde dit netværk? Læs mere under “Tilmeld netværk” på forsiden.
Område
6100 Haderslev

BagerGruppen

Bagergruppen er ejet af medlemmerne selv - og alle medlemmer har således gennem deres deltagelse i foreningen og deres årlige kontingent på kun 5.000,- kr. en lige stor ejerandel. Et af de helt grundlæggende principper i Bagergruppens formålsparagraf er nemlig, at ingen, udover foreningens medlemmer, skal have indflydelse på f.eks. indkøbs- og leverandøraftaler, eller i særdeleshed adgang til eller andel i de mange millioner kroner, som vi gennem vores fælles indkøb genererer i form af rabatter og bonusaftaler hvert år.

Alle disse penge fordeles ligeligt mellem foreningens medlemmer alt efter, hvor meget de hver især køber hos de enkelte leverandører.

Uafhængighed...

Bagergruppen er kun for medlemmerne. Foreningen er derfor fuldstændig og aldeles uafhængig af andre interesser end netop medlemmernes, og det betyder alt, når vi skal forhandle med leverandører og lave indkøbsaftaler.

Vi har ingen stor organisation eller administration, som skal markedsføres eller finansieres gennem medlemmernes indkøb - og netop derfor, er det muligt at sende de samlede rabatter og bonusbeløb direkte retur til medlemmerne.

Medlemskabet letter hverdagen...

Et medlemskab af Bagergruppen letter dig som selvstændig bager på en masse områder, så du får mere tid og overskud til at drive din forretning og din produktion i det daglige.

Foreningen har udvalgt en lang række af markedets bedste leverandører, både inden for råvarer og nonfood, som vi løbende udvikler vores samarbejde med. Det betyder, at du som selvstændig slipper for konstant at afsøge markedet for de bedste og nyeste produkter, den bedste service og leverings- sikkerhed, de laveste priser, største rabatter og bedste bonusordninger. Og så er det klart, at når vi er 150 medlemmer, der står sammen, har vi en enestående forhandlingsposition til glæde og gavn for alle.
Område
2860 Søborg

BSA - Business Software Alliance

Business Software Alliance (BSA) er en non-profit handelssammenslutning oprettet med henblik på at komme tættere på de mål softwareindustrien og dens hardware-partnere har sat sig. BSA er den førende organisation til fremme af en sikker og lovlig online verden. Med hovedkvarter i Washington, DC er BSA aktiv i mere end 80 lande med engageret personale i 11 afdelinger rundt omkring i verden: Bruxelles, London, München, Beijing, Delhi, Jakarta, Kuala Lumpur, Taipei, Tokyo, Singapore og São Paulo.

BSA's globale mission er at blive et forenet talerør for dets medlemmer verden over, og at fremme et langtidsholdbart, virksomhedsvenligt lovgivningsmiljø, hvor industrien kan trives. BSA's programmer skaber fremskridt, vækst og en konkurrencedygtig markedsplads for kommerciel software og lignende teknologier. BSA's medlemmer er optimistiske omkring industriens fremtidsudsigter, men er klar over at ingen problemer løser sig selv. Og vi er enige i, at det er vigtigt for virksomhederne at samarbejde om at tage stilling til nøglepunkterne i forbindelse med industrimæssige forbedringer.

Lovgivningsmæssige initiativer

BSA’s offentligt-politiske program har et simpelt mål: At skabe en dynamisk, åben og barrierefri international markedsplads, hvor software- og hardwareindustrier kan vokse og trives. BSA’s forsøg på at åbne markederne – og holde dem åbne – har en helt konkret, positiv indvirkning på virksomhedernes bundlinier. Hvad enten vi nedbryder de handelsmæssige barrierer, der hindrer adgang til nye markeder, forebygger forvrængende internetskatter eller styrker de love, der bidrager til at mindske piratkopiering af software, så afspejler BSA’s arbejde industriens ønsker om sikring af fortsat økonomisk vækst og fremskridt.

BSA prioriterer følgende områder:

* Beskyttelse af ophavsret til immateriel ejendom (copyrights, patenter, teknologimandater)
* Åbning af markeder med henblik på hindringsfri handel
* Datasikkerhed
* Forbedring af handelsmuligheder i Brasilien, Kina, Rusland og andre nye markeder
* Softwareforbedring og udvalg
* Digital forvaltning
* Arbejdsstyrke og uddannelse

BSA sætter sine resourcer ind på de områder, der har en væsentlig og konkret indvirken på soft- og hardwareindustriens trivsel på markedspladsen. Vi yder støtte på disse områder gennem forskning, mediedækning og offentlige events, der har til hensigt at skabe opmærksomhed på industriens mærkesager og opfordre til tankefuld dialog omkring fremtid og fremskridt.
Bekæmpelse af ulovlig softwarekopiering og licensoverholdelse

Illegal kopiering går ikke kun ud over softwareudgiverne. Det skaber ulige konkurrenceforhold for legitime virksomheder og skader varemærker gennem distribution af dårlige produkter. Derudover udsættes forbrugerne for en række IT-risici som f.eks. sikkerhedsbrud og datatab.

BSA har til hensigt at beskytte softwareudbydernes ophavsret, håndhæve copyrightlovgivningen og fremme licensoverholdelse. Vi modtager tusindvis af anmeldelser om formodet brug af ulovlig software fra brugere, forhandlere, lovmyndigheder, medlemmer og tilknyttede selskaber. BSA tager sig af copyrightkrænkelse på arbejdspladsen, hvor software er blevet installeret uden den påkrævede licens. BSA benytter sig også af den nyeste teknologi til at opspore ulovlig download af software og distribution af ulovligt kopieret software gennem auktionssider på internettet.

BSA mener, at den bedste måde at få softwarebrugere til at overholde licensaftalerne er ved at gøre opmærksom på den negative økonomiske og driftsmæssige påvirkning virksomhederne vil opleve ved at benytte sig af ulovligt kopieret software. BSA's verdensomspændende licensoverholdelsesprogrammer er designet til at nå ud til slutbrugerorganisationerne og lære dem om vigtigheden af administration af softwareaktiver og værdien af lovlig software.

----
Netværk i Danmark, erfa-grupper og videndeling. Find det hele på Netværksportalen. Tilmeld dit netværk i dag!
Område
Internationalt

DAKOFO - Danske Korn- og Foderstof- Im- og Eksportørers Fællesorganisation

DAKOFO er en brancheforening for korn- og foderstofhandelen i Danmark.

Foreningens navn er DAKOFO (Danske Korn- og Foderstof- Im- og Eksportørers Fællesorganisation). Foreningens hjemsted er København.

Foreningens formål er at varetage danske korn- og foderstofimportørers/eksportørers beslægtede virksomheders interesser. Endvidere søger foreningen at fremme et godt kollegialt samarbejde blandt medlemmerne indbyrdes og at virke for opretholdelse af sunde forhold i branchen.

Foreningen fører på medlemmernes vegne forhandlinger med myndighederne og varetager medlemmernes interesser i EU-organer, organisationer og institutioner, m.v., såvel i Danmark som i andre lande.
Område
1217 København K

Danmarks Mejeritekniske Selskab

Danmarks Mejeritekniske Selskab er et forum, hvor folk med forskellig baggrund, men med fælles interesser inden for mejeribruget, kan mødes og diskutere de nyeste aspekter og udviklingstendenser inden for det mejeriteknologiske område og dermed understøtte branchens teknologiske udvikling.

Selskabet har derfor i en årrække haft en central placering som udbyder og formidler af mejeriteknologisk forskning og viden til gavn for dansk mejeribrug.
Område
1620 København V

Dansk Fødevare Forum

Dansk Fødevare Forum er en privat og upolitisk non-profit organisation, som retter sig mod små og store virksomheder og offentlige institutioner i den danske fødevaresektor.

Organisationens formål er, at virke som forum for inspiration, viden og debat, der kan medvirke til at styrke hele den danske fødevaresektor, nu og i fremtiden.

Dansk Fødevare Forum (DFF) blev stiftet i oktober 1994. På initiativ af en række virksomheder og organisationer i fødevareindustrien blev foreningen grundlagt med det formål at skabe en organisation som repræsenter alle interessenter i dansk fødevareindustri.

Foreningen, som i dag omfatter ca. 100 medlemmer, sigter mod virksomheder i den danske fødevaresektor, herunder primærproduktion, fødevareproduktion, leverandører af ingredienser, maskiner og emballage, detailhandelen, brancheorganisationer, rådgivende virksomheder, forsknings- og udviklingsinstitutioner samt offentlige myndigheder.
Område
9500 Hobro

Dansk Isindustri

Dansk Isindustri er etableret med det formål at skabe de bedst mulige vilkår for omsætningen af konsumis.

Foreningen blev dannet i 1927 under navnet Foreningen Dansk Flødeis, og har skiftet navn to gange siden, først i 1967 til Iskremindustriens Sammenslutning, og senest i 2004 til sit nuværende navn: Dansk Isindustri.

Foreningens medlemmer

Som medlem af foreningen, kan optages virksomheder, der her i landet - enten fabrikerer konsumis til videre forhandling - eller som i overvejende grad driver markedsføringsvirksomhed med konsumis og konsumisprodukter.
Område
1620 København V

Dansk Kødkvæg

Dansk Kødkvæg er en paraplyorganisation, som organiserer alle kødkvægraceforeninger og kødkvægregioner i Danmark. Organisationen ledes i det daglige af en bestyrelse, mens den øverste myndighed er repræsentantskabet, som består af et medlem fra hver af de 25 medlemsorganisationer. I det forløbne år har Dansk Kødkvæg fokuseret på følgende aktiviteter og tiltag:

Kødkvægets Dag
Alle raceforeninger, de lokale kødkvægudvalg og Dansk Kødkvæg stod bag Kødkvægets Dag lørdag den 13. september 2008. Knap 60 besætningsejere holdt Åbent Hus for 5.000-6.000 forbrugere og andre interesserede.

Hjemmeside
Formålet med hjemmesiden www.danskkoedkvaeg.dk er at samle viden og information om avl, produktion og afsætning. Samtidig skal der være aktuelle nyheder om kødkvæg på siden.

Kødkvægavisen
I forbindelse med Kødkvægets Dag udgav vi en avis om kødkvæg. Avisen blev udsendt til alle husstande i landdistrikterne i et oplag på 110.000 eksemplarer.

Rådgivningsteam Kødkvæg
Rådgiverteamet er kommet godt fra start. De specialiserede kødkvægrådgivere fra de lokale rådgivningscentre har været samlet nogle gange til efteruddannelsesaktiviteter. Kampagnen for opstart af ERFA-grupper har indtil videre resulteret i oprettelse af knap 50 nye grupper.

Politiske interesser
Dansk Kødkvægs politiske interesser søges varetaget via Dansk Kvæg, hvor Dansk Kødkvægs formand har en observatørpost i bestyrelsen.

Strategi 2009-2012
Dansk Kødkvæg vil fortsat arbejde på at understøtte afsætningen af kød ved markedsføring, udvikling af koncepter og støtte til overordnede og seriøse tiltag for direkte afsætning.

Desuden vil vi arbejde for, at der stadig udvikles specialiseret rådgivning, information og efteruddannelse om kødkvæg.

På det politiske område vil vi søge dialog med folkevalgte og embedsmænd i kommuner, folketing og interesseorganisationer.

Vi arbejder kort sagt på alle fronter for at sikre bedst mulige vilkår for ammekoproducenter i Danmark.
Område
8200 Aarhus N

Dansk Limousine Forening

Velkommen til Dansk Limousine Forening

Danmarks største kødraceforening……

Foreningen, der tæller 750 medlemmer……

Foreningen, der udgiver et spændende medlemsblad, Limousine-nyt, som udkommer seks gange årligt………

Foreningen, der har eget afsætningsselskab, Limousine Unik ApS. Selskabet, der i 2008/2009 sikrede leverandørerne af Limousine Unik slagtekalve en gennemsnitlig merpris på 3,57 kr. pr kilo over Danish Crown's notering.

Bliv medlem

Som medlem af Dansk Limousine Forening får du:

* Medlemsbladet Limousine-Nyt seks gange årligt
* Adgang til kvalificeret rådgivning ved Limousineforeningens avlskonsulent, Jens Christian Holgaard, når det gælder:
o Avlsarbejde og udvælgelse af besætningens avlsdyr
o Råd og vejledning i forbindelse besætningsopstart
o Assistance vedrørende tilskud og præmieordninger
o Formidling af avlsdyr via Limousineforeningens salgsliste (100,-/dyr samt 50,- for følgende dyr indtastet samme dag)
o Udarbejdelse af foderplaner
o Besøg i besætningen efter aftale
o Rådgivning via telefon og e-mail
* Mulighed for at deltage i en velfungerende raceforenings mange faglige og sociale aktiviteter
* Optagelse af besætningslinks på hjemmesiden (200,-/år)

Medlemsskab koster kr. 1000,- pr. år i 2009.
Område
8210 Aarhus N
1 2 3 4
(Viser 1 til 10 af 34)