Kategori: Folkeoplysning

Adipositasforeningen

I Danmark er mere end hver anden voksne dansker overvægt og mere end hver sjette er svært overvægtig. Mange overvægtige har ofte fysiske, psykiske og sociale komplikationer og mange oplever et omgivende samfund der stigmatiserer dem.

Adipositasforeningen er en frivillig non-profit forening, der arbejder for retten til et godt liv og ordentlige vilkår for de overvægtige i Danmark.

Vi er en gruppe tykke, tynde, store og små mennesker der på den ene eller anden måde har stiftet bekendtskab med overvægt. Vi har alle til fælles, at vi gerne vil kæmpe for at overvægtskurven knækkes.

Adipositasforeningen består af en gruppe mennesker der frivilligt stiller sin tid til rådighed for foreningens formål og bestyrelsen rummer både overvægtige og ikke overvægtige samt en tværfaglig ekspertise.

Vi har desuden tilknyttet en række ressourcepersoner fra forskellige fagområder; forskere, læge/speciallæge, psykoterapeut, samlivs- og seksualrådgiver, diætist, professionsbachelor i ernæring og sundhed, pædagoger, socialrådgiver, sygeplejerske, coach og mange flere

Vi er alle involveret i overvægtsproblematikken gennem vore pårørende, arbejde og eller eget overvægtsproblem.

Adipositasforeningen blev stiftet d. 20. januar 1999 med det mål, at inddrage den overvægtige, som den vigtige part i debatten i forhold til nationale, regionale og kommunale tiltag, der iværksættes omkring bekæmpelsen og forebyggelsen af den alarmerende stigning af overvægtige i Danmark.
Område
3000 Helsingør

Astma-Allergi Danmark

Astma-Allergi Danmark arbejder for, at alle berørt af astma, allergi og eksem kan få en bedre hverdag.
Det gør vi blandt andet ved at:

* give råd og vejledning til mennesker berørt af astma, allergi og eksem
* indsamle viden om, hvordan hverdagen ser ud for patienter og pårørende
* følge med i forskningen
* blande os i debatten og sætte politisk fokus på området

Vi arbejder desuden på at styrke forebyggelsen. I dag er omkring 1,5 millioner danskere berørt af astma, allergi eller anden overfølsomhedssygdom, og dette tal er stigende.

Vi laver en lang række aktiviteter, som mennekser med astma, allergi eller eksem kan have glæde af.

Helt overordnet er det meget vigtigt for os, at

* vi følger med i forskningen på området, så vi er opdateret på den nyeste viden på området og dermed bedst kan hjælpe dig, der er berørt af astma og allergi
* vi sætter astma og allergi på den samfundsmæssige og politiske dagsorden. Udgangspunktet er dagligdagen med astma og allergi samt muligheden for at forebygge
* vi samarbejder med både private og offentlige instanser, patientorganisationer i Danmark og i udlandet. Det gør vi for at hjælpe med forebyggelsesindsatsen for at være med til at skabe en nemmere hverdag for dig, der har astma eller allergi.

For at kunne fortsætte arbejdet og udbygge vores aktiviteter har vi brug for din støtte.

Du kan hjælpe os ved at blive medlem og få alle medlemsfordelene, eller du kan støtte med et engangsforløb.

---
Bliv en del af oversigten over danske netværk. Meld dit netværk til i dag!
Område
4000 Roskilde

AWE - Association For World Education

AWE er adgang til viden om folkeoplysning i andre kulturer

AWE er en netværksorganisation for grupper, institutioner og enkeltpersoner, der arbejder med uddannelse, folkeoplysning, demokrati og interkulturelle aktiviteter rundt omkring i verden.

AWE er organiseret i Chapters. Hvert chapter har sin egen profil og definerer sine egne aktiviteter ud fra lokale behov. På AWE’s internationale site kan du se en opdateret oversigt over aktive chapters.

Gennem AWE har du mulighed for:

At arbejde med folkeoplysning som gæstelærer i en anden kultur

Som studerende at arrangere praktikbesøg som lærer, pædagog, sygeplejerske eller læge

At deltage i konferencer om folkeoplysning

At arrangere faglige besøgsrejser

At komme til at vide mere om udvikling og demokrati overalt i verden
Område
5683 Haarby

Brobyggeren

Brobyggeren er en frivillig organisation.
Brobyggeren, det nye tamilsk-dansk ungdomsblad, blev stiftet d. 19. februar 2000 på Odense Universitet af unge tamilske akademikere og studerende fra hele landet. Tanken om at stifte et blad primært for unge tamiler udsprang af ønsket om at forbedre samfundet og gøre en indsats for den tamilske ungdom.

Bag Brobyggeren står 18 unge fra Frederikshavn, Århus, Horsens, Vejle, Middelfart, Odense Nyborg og København. Vores mål er først og fremmest at virke som talerør for de unge tamiler i Danmark. Derudover håber vi gennem vores blad at kunne etablere et netværk og samle alle tamilske unge.

Foreningens formål er:

2) at rådgive og vejlede andre med tamilsk baggrund om uddannelsesmulighederne i Danmark,
3) at skabe debat om de unge tamileres problemer i dagligdagen,
4) at gøre oplysninger om medlemskredsens særlige etniske og kulturelle baggrund tilgængelig for det danske samfund og således være med til at styrke integrationsprocessen, og
5) at øge medlemmernes bevidsthed om den tamilske kultur for derved at bevare og udvikle medlemmernes unikke dansk-tamilske kultur.
6) fremme tamilerne i det danske samfund,
7) at arbejde for kulturel forståelse mellem tamilere og danskere.

Brobyggeren er en ikke-religiøs og ikke-politisk forening, og har ingen fast tilknytning til nogen religiøse samfund.
Område
4560 Vig

Dansk Etnografisk Forening

Vil du holde dig orienteret om brudepris på Ny Guinea, grindefangst på Færøerne, kricket på Tahiti, kærlighed i Århus, Pierre Bourdieus teorier og meget meget andet?
Foreningen er åben for alle, der interesserer sig for udviklingen inden for faget etnografi/antropologi.

Gennem debatter og kritisk formidlingsvirksomhed søger foreningen at give en antropologisk kommentar til kultur- og samfundsudviklingen.

Hvert år afholdes et fælles årsmøde, hvor et særligt tema behandles af danske og udenlandske forskere, primært antropologer, men også specialister fra andre fagområder.

Næste årsmøde afholdes i November måned 2009 i Århus.

Bliv medlem AF Dansk etnografisk forening

Som medlem af DEF er du en aktiv del af det etnografiske miljø i Danmark. Medlemskab koster i øjeblikket 300 kr. årligt eller 200 kr. årligt, hvis du er studerende, arbejdsløs eller pensionist.

DEF-medlemmer modtager gratis vores tidskrift Jordens Folk og har samtidig gratis adgang til Moesgaard Museum ved Århus.
Område
8270 Højbjerg

Dansk Hypertensionsselskab

Dansk Hypertensionsselskab er tilsluttet Dansk Medicinsk Selskab og har til formål at medvirke til at oplyse befolkningen om betydningen af forhøjet blodtryk, at fremme forskningen af forhøjet blodtryk og at bidrage til forbedring af forebyggelse og behandling af forhøjet blodtryk.

Selskabet arbejder i nær tilknytning til andre danske og udenlandske lægevidenskabelige selskaber og organisationer med nærliggende interesseområder.

Selskabet medvirker til videreuddannelse af yngre læger og afholder videnskabelige møder

Område
1263 København K

FO Aarhus - Frit Oplysningsforbund

Foreningen er almennyttig og foreningens formål er at udbrede folkeoplysning indenfor økonomiske, politiske, sociale og kulturelle emner, samt at arbejde for de idealer, FN står for: Fred, tolerance, mellemfolkelig forståelse og internationalt samarbejde.

Foreningens formål søges bl.a. opnået gennem:

* A:På lokalt plan at oprette aktiviteter med støtte i folkeoplysningsloven samt andre aktiviteter, der opfylder formålet, herunder tilrettelæggelse af udvekslingsrejser, kulturelle arrangementer m.v.
* B:Samarbejde med andre folkeoplysende og kulturelle organisationer.

Foreningen er medlem af landsforbundet Netop.

MEDLEMMER

Som medlem kan optages enhver.
Bestyrelsen kan dog kan nægte optagelse, såfremt bestyrelsen skønner, at den pågældende ikke vil kunne tilslutte sig foreningens formål.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der ikke loyalt forfølger foreningens formål eller som ikke har betalt kontingent.

Om FO-Aarhus

Frit Oplysningsforbund, som i 2004 på landsplan har skiftet navn til NETOP efter fusion med Dansk Husflid, er et af de danske oplysningsforbund, der på landsplan blev startet af de fire ældste politiske partier. Frit Oplysningsforbund blev grundlagt i 1952 af medlemmer fra Det Radikale Venstre - et socialt-liberalt parti med det formål at udbrede folkeoplysning i almindelighed og at arbejde for accept af FNs idealer i særdeleshed.

Aftenskolen i FO-Aarhus
Den traditionelle aftenskoleundervisning for voksne har stadig en vigtig rolle i FO-Aarhus' aktiviteter. Hvert år i august måned udgiver FO-Aarhus et aftenskoleprogram/magazin, hvor der tilbydes en bred vifte af kurser som f.eks. fremmedsprog, historie, dansk og udenlandsk litteratur, psykologi, håndværksfag, bevægelsesfag, madlavning, musik, edb og meget mere.

De fleste timer finder sted efter arbejdstid, men weekend-kurser og undervisning i dagtimerne er også meget efterspurgte.

Normalt starter holdene med 10 til 14 elever på hvert hold. Dette betyder at alle, der kan samle en gruppe på f.eks 14, kan komme til FO i Århus og få oprettet et hold med det indhold, de selv ønsker - så længe emnet ligger inden for folkeoplysningslovens rammer.

Ingen eksamen i aftenskolen
Al undervisning givet af oplysningsforbundene er ikke-kompetencegivende, dvs. at der ikke udstedes eksamensbevis. Dette er i overensstemmelse med folkeoplysningskonceptet, som er baseret på N.F.S. Grundtvigs højskoleidéer: - at skabe selvtillid og muligheder for kundskab, kompetencer og handling.

Oplysningsforbund
Danske oplysningsforbund er NGO (non goverment organisation) baseret på folkeoplysningsloven. De er fortrinsvis private organisationer, organiseret lokalt.

Oprindelig var oplysningsforbundenes formål undervisning i basale færdigheder i dansk, fremmedsprog, matematik, historie, håndværk og musik. Men i dag er det f.eks. forståelse af krop og sind, forståelse af samfund og love, edb, internet, forståelse af anderledes tænkende/fremmede, der har størst interesse.

Projekter i FO-Aarhus
I samarbejde med offentlige institutioner har FO-Aarhus adskillige undervisningstilbud til arbejdsløse for at de kan kvalificere sig til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Projekter af denne type er blevet en specialitet for FO-Aarhus sammen med et varieret tilbud til flygtninge og indvandrere om uddannelse og integration i det danske samfund.

Oplysningsforbund er generelt blevet en vigtig partner for det offentlige (også kaldet "anden aktør") i bekæmpelse af arbejdsløsheden og i integrationen af fremmede.

Eksempler på projekter gennem årene:
Propylon: edb-undervisning
Firmastewardesserne: opøvelse i piccoline/sekretærfunktioner
Jobbreaker: erhvervsvejledning, jobsøgning
Den halve Himmel: kreativt projekt for kvindelige flygtninge og indvandrere
Godt begyndt: sprogundervisning for flygtninge og indvandrere
Stærk og dejlig: kreativt projekt for kvinder i et bestemt boligområde
Renholdet: teori og praksis vedr. rengøring; for flygtninge og indvandrere
Jobplacering: Et licitationsprojekt, der skaffer flygtninge og indvandrere i arbejde.Område
8260 Viby J

FOF - Folkeligt Oplysningsforbund

FOF er Danmarks førende oplysningsforbund. Mere end 250.000 danskere er hvert år aktive inden for FOF, som tilbyder en bred vifte af undervisning og kulturelle arrangementer i mere end 82 kommuner.

FOF’s lærerstab underviser i kreative fag, f.eks. design og madlavning, i bevægelse, f.eks. yoga og afspænding, i sprog, i musiske fag og i kontorfag, herunder EDB. FOF arrangerer også en lang række foredrag om relevante kulturelle og samfundsfaglige emner.

FOF er en moderne værdibaseret virksomhed på foreningsbasis med aftenskoler i hele landet og et sprogcenter i Hellerup. Det er FOF’s mål at bidrage til at give borgerne et rigere samfunds- og kulturliv.

Værdigrundlag
FOF’s formål er gennem fastholdelse af og fordybelse i den kristelig-humanistiske kulturtradition at fremme kundskab om menneske og samfund og medvirke til at dygtiggøre og udvikle den enkelte til et rigere menneske- og samfundsliv.

FOF’s mission er at udvide den enkeltes indsigt, vidsyn og livskvalitet.

FOF’s vision er folkeoplysning, der indeholder både læring og oplevelser.

FOF’s slogan er: Et rigere liv.

FOF’s logo er: Spiralen - den evige udvikling, der kender sit udgangspunkt.

Kontakt FOF
Hvis du skal bestille et kursus eller foredrag, skal du kontakte den lokale FOF-afdeling, der tilbyder aktiviteten. Du kan se oversigten over alle FOF afdelinger nedenfor. Du kan også klikke dig frem til den enkelte afdeling ved hjælp af Danmarkskortet.

FOF’s sekretariat varetager FOF’s generelle interesser i forbindelse med folkeoplysningslov, juridiske forhold, markedsføring m.v. Hvis du har behov for at kontakte FOF’s sekretariat, finder du kontaktoplysningerne på vores hjemmeside.
Område
4683 Rønnede

Folk & Forsvar

Folk & Forsvar er stiftet den 1. januar 2000 ved en fusion af det oprindelige "Samvirket Folk & Forsvar" og "Landsforeningen Værn om Danmark".

Folk & Forsvars formål er ...

Folk & Forsvar er en almennyttig landsdækkende organisation, der er uafhængig af partipolitik.
Folk & Forsvar har til formål gennem oplysning at formidle en forståelse mellem befolkningen og Forsvaret for behovet for et forsvar, herunder et beredskab, og derigennem styrke forsvarsviljen og -evnen.

Folk & Forsvar har endvidere til formål at gennemføre projekter og initiativer, der bidrager til at skabe forståelse for behovet for beredskabsmæssig robusthed i samfundet og sikkerhed og tryghed for den enkelte.

Folk & Forsvar fremmer disse formål ved at skabe fokus og debat og fremføre synspunkter på det sikkerheds- og forsvarspolitiske område, og udbrede kendskabet i befolkningen til de arbejdsopgaver, der varetages af det militære forsvar, redningsberedskabet, politiet og den civile sektors beredskab.

Bliv medlem af Folk & Forsvar

Folk & Forsvar optager som medlemmer organisationer, foreninger, virksomheder og firmaer samt individuelle medlemmer, der tiltræder organisationens formål.

Folk & Forsvar er efter Ligningslovens § 8 A godkendt som en almenvelgørende forening. Denne status forudsætter blandt andet, at vi har bred opbakning i individuelle medlemskaber.

Tilsvarende er et solidt medlemsgrundlag forudsætningen for, at Folk & Forsvar overhovedet kan føre vort formål og vore fokusområder og mærkesager ud i livet.

Derfor: Støt Folk & Forsvar!

Som medlem af Folk og Forsvar er du med til at sætte fokus på det forsvars- og sikkerhedspolitiske emneområde.

Vi tilbyder vore medlemmer

- et medlemsblad med aktuelle temaer
- et elektronisk nyhedsbrev hver måned
- mulighed for deltagelse i regionale arrangementer og møder, og
- mulighed for at modtage udgivne bøger og publikationer.

Kontingent i 2010:
Standard medlemskab kr. 150,00
Ægtepar i standard medlemskab kr. 225,00
Ungdom/studerende (under 30 år) kr. 50,00
Pensionister kr. 50,00
Pensionistægtepar kr. 100,00

Firmaer og selskaber kan tegne et særligt sponsormedlemsskab.
Kontingentstørrelse er frivillig - dog minimum kr. 1.000,00 årligt.
Område
1614 København V

Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring

Velkommen til Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring.

Foreningens formål er at værne om vore gamle bygninger og udbrede kendskabet til dem.

Det gør vi ved møder, arrangementer, rundvisninger og foredrag - og vi udgiver bøger og blade.

Vi råber vagt i gevær, når en bevaringsværdig bygning er i fare for at blive nedrevet.

Vil De være med til at redde den danske kulturarv? Så slut op om foreningen og meld Dem ind.

BESTYRELSEN

HVEM ER VI?

DANMARKS ÆLDSTE LANDSDÆKKENDE
BYGNINGSBEVARINGSFORENING – STIFTET 1907

Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring blev stiftet den 23. maj 1907 af bl.a. arkitekt H. B. Storck - foreningens første formand – og historikeren, dr. phil Vilhelm Lorenzen - med det formål at værne om vore gamle bygninger, vække interesse for dem og udbrede kendskabet til dem - som man stadig kan læse det i foreningens formålsparagraf. Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring er Danmarks ældste landsdækkende bevaringsforening. I 1907 påbegyndte foreningen en registrering af Danmarks bevaringsværdige og truede bygninger. Der blev oprettet et net af korrespondenter over hele landet, hvis opgave var at rapportere til foreningen, så snart de vejrede overgreb eller overhængende trusler imod landets kulturarv af gamle, bevaringsværdige bygninger. Det førte til mangfoldige fredninger i årenes løb, ligesom mange bygninger blev reddet fra nedrivning - eller opnåede økonomisk støtte til bevaringen gennem foreningens indgriben.

FORENINGEN STOD FADDER TIL DEN FØRSTE BYGNINGSFREDNINGSLOV
– OG TIL DET SÆRLIGE BYGNINGSSYN
Det var Vilhelm Lorenzen og Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring, der tog initiativet til og satte deres markante præg på vor første bygningsfredningslov fra 1918, der har været bygningsfredningens grundlov her i landet lige siden. Det var således foreningen, der stod fadder til oprettelsen af Det særlige Bygningssyn.

FORENINGEN REDDEDE DE GAMLE BINDINGSVÆRKSHUSE
- OGSÅ MODERNISMENS BOLIGER VÆRNES
Foreningens indsats over årene har stærkt medvirket til, at Danmark er blevet kendt for, at mange statelige bindingsværksgårde og karakteristiske byhuse og bymiljøer, f. eks. i Køge, Randers, Næstved, Svendborg og Svaneke - samt på Christianshavn - stadig eksisterer. Men foreningen gør også anskrig, hvis nyere bevaringsværdige bygninger trues. I alt har foreningen i årenes løb beskæftiget sig med over 500 bevaringssager.

RUNDVISNINGER, MØDER OG ARRANGEMENTER
Foreningen afholder rundvisninger, møder, paneldiskussioner og arrangementer, hvor fagfolk f. eks. fortæller om bevaring, om byplanlægning og arkitekturhistoriske emner og kulturhistorie. I sommerhalvåret arrangeres ekskursioner til kirker, slotte, herregårde og ældre industribyggeri, hvortil offentligheden normalt ikke har adgang.

MEDLEMMERNE FÅR GRATIS BØGER OM ARKITEKTUR OG BEVARING
Foreningen er også blevet kendt for sine publikationer. I årenes løb har foreningen udgivet mange værker om bygningshistorie eller bygningsbevaring m.v. Foreningens nye publikationer udsendes gratis til medlemmerne ved udgivelsen. Det kan være bøger, hvor f. eks. arkitekter, museumsfolk, forskere, lokal- og kulturhistorikere m.v. fortæller om og gør nærmere rede for bygningskulturelle emner. Det kan være registranter over eller skrifter, der redegør for gamle, værdifulde bygninger eller kulturmiljøet i øvrigt i en købstad eller i en bydel; det kan være en monografi over en kendt bygmester eller arkitekt og hans virke, en beskrivelse af en arkitekturhistorisk epoke - eller en beskrivelse af et værdifuldt, men måske ikke altid lige kendt bygningsværk, hvis bevaring, foreningen på denne måde ønsker at argumentere for.

Foreningen har tillige et tæt samarbejde med årsskriftet “Bygningsarkæologiske Studier”, der udgives af Afdelingen for Arkitekturhistorie og Opmåling, Kunstakademiet. Siden 1982 har Foreningens medlemmer vederlagsfrit modtaget dette fornemme skrift.Foreningens medlemmer får desuden tilsendt ”Nyhedsbrevet” to-tre gange årligt, hvor foreningens medlemsarrangementer omtales udførligt. Skriftet indeholder bl.a. også artikler om foreningens seneste tiltag for bevaringstanken og om foreningens indsigelser og protester, når bevaringsværdige huse og miljøer trues. Desuden indeholder skriftet artikler om bevaringsværdig arkitektur og om kulturhistoriske miljøer og bygninger i Danmark og i udlandet - og tillige litteraturlister og omtale og anmeldelse af nyudkomne publikationer om sådanne bygninger og miljøer.
Område
1350 København K
1 2
(Viser 1 til 10 af 17)