Kategori: Fritid

Østjysk Tandlægeforeningen

Formål

• At skabe et mødested for bl.a. seniorer, hvor man kan komme sammen med tidligere kolleger.
• At invitere tandlæger fra alle sektorer (Tandlægeskolen/privat praksis/kommunal tandpleje)
• At arbejde for oprettelse af kollegahjælp og vikarassistance.

Organisation
Kredsbestyrelsen udpeger en initiativgruppe.
Initiativgruppen kan være sammensat af kolleger fra alle sektorer og organisatoriske tilhørsforhold.
Økonomisk hører aktiviteterne under kredsbestyrelsen.

Et uforpligtende mødested for tandlæger.
Noget nyt begynder - når man stopper!
Hvad vi bl.a. laver:
Løbende orientering om tandplejens problemer og udvikling
Odontologisk sangbog
God mad
Tandplejehistorisk interesse
Medlemmerne er selv tandplejens historie i Århus Amt
Steno
Vikaruddannelse/kollegahjælp og gensidig støtte/arbejdsdeling under vikararbejde.
Internettet som mødested
Vedtægt for Plus 55
Konkurrencer om sangskrivning, slogans m.m.

Vi giver også efter formåen en hånd til kollegahjælp og vikarassistance

Erfaringen viser, at der hvert år er behov for at hjælpe en kollega med enten kollegial samtale eller vikarassistance under sygdom.
For at støtte dette arbejde arbejdes i Plus 55 med at skabe mulighed for opbygning af et hjælpekorps af kolleger, der dels kan hjælpe kolleger med behov for assistance, men også for at indsamle viden og erfaring til støtte for de kolleger som påtager sig støttearbejdet.

Indsatsen omfatter
1. Personlig kollegial assistance i tilfælde af misbrug eller psykisk sygdom.
2. Vikarassistance så klinikken kan fortsætte under tandlægens sygdom
3. Uddannelse/erfaringsudveksling i kollegagruppen
4. Indsamling og fastholdelse af erfaringer fra arbejdet, så nye kolleger kan drage fordel af indhøstede erfaringer.

I Plus 55 arbejdes med at støtte Kredsbestyrelsen i dette arbejde.
Område
8500 Grenaa

Alle-Rødder Husflid

Alle-Rødder Husflid er en lokal husflidsforening under Dansk Husflidsselskab og er dermed medlem af oplysningsforbundet Netop - Netværk for Oplysning.

Foreningen startede i sommeren 2003 og har hjemsted i Allerød Kommune. Vi dækker postområderne 3450 Allerød, 3400 Hillerød, 3460 Birkerød, 3520 Farum, 2970 Hørsholm og 2980 Kokkedal.

Foreningen arrangerer kurser som administreres efter retningslinier i folkeoplysningsloven. Planlagte kurser er beskrevet på siden benævnt kurser her på hjemmesiden. Undertiden arrangerer vi også temaaftener. Oplysninger om disse vil blive meddelt her på hjemmesiden under meddelelser eller i Frederiksborg Amts Avis og/eller i Allerød Nyt.
I efteråret 2007 forsøgte vi med en månedlig aktivitetsaften i månederne fra september til december, men ideen slog ikke an, så den er midlertidigt lagt i skuffen.

Vi har også en nyheds mail-liste. Hvis du gerne vil høre nyheder fra foreningen så send din mailadresse til formanden, som også er kontaktperson for maillisten. Hendes adresse ses på siden bestyrelse.
Område
3400 Hillerød

AOF - Arbejdernes Oplysningsforbund

AOF Danmark - Arbejdernes Oplysningsforbund - er en landsdækkende sammenslutning af 130 aftenskoler, daghøjskoler og sprogcentre. AOF er dannet af LO, Socialdemokraterne, Det Kooperative Fællesforbund og arbejderbevægelsens ungdomsorganisationer.

Formålet er i overensstemmelse med arbejderbevægelsens idégrundlag at udbrede viden og forståelse for værdier af samfundsmæssig og kulturel karakter, bl.a. betydningen af internationalt samarbejde. AOF søger desuden at medvirke til en udbredelse af demokratiet i samfundet og at stimulere interessen for aktiv deltagelse i samfundslivet.

Aktive medborgere i fritid og arbejdsliv. AOF arbejder for at give mennesker de bedste muligheder for at udfylde rollen som aktive medborgere i såvel arbejdslivet som fritiden.

Blandt vores kerneområder er aftenskolen. Det har den været siden AOF’s grundlæggelse i 1924. Men AOF er også meget andet end undervisning i aftenskolen. Med udgangspunkt i folkeoplysningen har AOF en lang række aktiviteter på områder, der i bred forstand både dækker danskernes fritid og deres arbejdsliv. Det handler for eksempel om sprogskoler, beskæftigelsesprojekter og kulturarbejde på arbejdspladserne.

AOF er således med til skabe debat og formidle viden til flere hundrede tusinde mennesker.

Sundhed og livsstil
Et andet område er sundhed og livsstil. Det er et af de områder, hvor vi gennem de seneste år har udvidet og forstærket vores oplysningsarbejde. Det er vores mål at skabe lige muligheder for, at flest muligt kan have et godt liv med fysisk og psykisk velbefindende. Og vi ønsker at være en modvægt til den tiltagende kommercialisering af sundhed og velbefindende, som sker i samfundet i disse år.

Beskæftigelse og integration
Også når det gælder beskæftigelses- og integrationsindsatsen, er AOF en stærk aktør med opgaver inden for kontaktforløb, vejledning, jobsøgning og jobformidling. Opgaver, som AOF løser i samarbejde med kommuner og jobcentre landet over.

Sikre rammebetingelserne
AOF Danmark er AOF’s landssekretariat, der gennem deltagelse i en lang række råd, nævnog udvalg varetager AOF’s overordnede politisk interesser og derigennem sikrer de bedste rammebetingelser for AOF-afdelingerne landet over. Derudover stiller AOF Danmark en række services til rådighed for afdelingerne.

---
Netværksportalen giver dig en effektiv indgang til de bedste netværk og erfa-grupper i Danmark. Bliv fundet af flere netværksinteresserede - tilmeld dit netværk i dag!
Område
2100 København Ø

Astronomisk Selskab Danmark

Astronomisk Selskab er Danmarks landsdækkende forening for alle, der er interesseret i astronomi. Det kan være alle aspekter af astronomien: forskning, amatørastronomi eller simpelthen en almen interesse for himlens objekter og rummet omkring os.

På vores hjemmeside kan du læse om foreningen og generelt om astronomien i Danmark.

Astronomisk Selskab blev stiftet i 1916 med det formål at virke for udbredelsen af kendskab til og interesse for astronomi og astronomisk forskning. I dag er vi cirka 600 medlemmer over hele landet. og blandt disse finder man fagastronomer, amatørastronomer og alment astronomiinteresserede. Der kræves ingen særlige forudsætninger for at være med.

Du kan få glæde af at være med..

* Hvis du interesserer dig for astronomi
* Hvis du vil vide mere om astronomi, end de populære blade kan fortælle dig
* Hvis du vil høre danske astronomer fortælle om deres forskning
* Hvis du vil følge med i den seneste astronomiske forskning og holde dig orienteret om danske astronomers arbejde og opdagelser
* Hvis du vil læse om dansk amatørastronomi
* Hvis du i forvejen er medlem af en amatørastronomisk forening i Danmark
* Hvis du arbejder med astronomi som forsker, lærer eller anden formidler
* Hvis du selv vil beskæftige dig aktivt med observationer og andre astronomiske emner
* Hvis du vil have mulighed for at observere i Wieth-Knudsen Observatoriet i Tisvilde
* Hvis du vil kunne låne teleskoper og andre instrumenter i foreningens instrumentpulje
* Hvis du har brug for vejledning ved brug og/eller anskaffelse af dit eget teleskop

---
Bliv en del af listen over danske netværk. Se menupunktet "Tilmeld netværk".
Område

Bentleyuser.dk

Bentley User Group Denmark er en forening for alle danske og udenlandske brugere af Bentley produkter. Foreningens formål er at formidle informationer af interesse for brugerne, sikre udveksling af ideer og erfaring, støtte krav og ønsker fra brugerne til Bentley samt at motivere til dannelse af faglige interessegrupper, Special Interest Groups (SIG'er).

bentleyuser.dk fungerer som en selvstændig organisation, uafhængig af leverandører, med almindelige foreningsvedtægter og en brugervalgt bestyrelse. Generalforsamling afholdes en gang om året i forbindelse med årsmødet, som er åben for alle medlemmer af foreningen. Som medlem af bentleyuser.dk får brugerne mulighed for regelmæssigt at træffe andre Bentley-brugere med hvem, der kan udveksles idéer og erfaringer, som brugerne kan have direkte nytte af i det daglige arbejde.

bentleyuser.dk behandler specielle brugerproblemer og kan være behjælpelig med at formidle en direkte kontakt til leverandørernes ansvarlige såvel nationalt som internationalt, således at der opnås en konstruktiv dialog mellem bruger og leverandør.
Område
3450 Allerød

Danmarks Fjerkræavlerforening For Raceavl

RACEFJERKRÆ
-en levende hobby
RACEFJERKRÆAVL
-en hobby for hele familien

Er din interesse RACEFJERKRÆ, er mulighederne mangfoldige. der er mere end 170 forskellige hønse- og dværghønseracer i mange forskellige farver at vælge imellem. Der er et utal af gæs, ænder, fasaner og sirsvømmefugle at vælge iblandt. Der er også en race, der opfylder dit behov for omgang med dyr enten som prydhøns, som æglægger eller hobby inden for den store familie - RACEFJERKRÆ.

Hvad er RACEFJERKRÆ - RACEFJERKRÆAVL ?
En hobby med "høns" i haven. En måde at bruge sin fritid på. En hobby med omgang med levende dyr, hvor mulighederne er mangfoldige. Vil man blot holde "høns" i haven, kan man det. Vil man opleve suset på de store udstillinger med sit opdræt, når det lykkes - så kan man også det. En hobby med klubliv, omgang med dyr, en aktiv hobby for hele familien.

Overvejer du at anskaffe racefjerkræ er der således et utal af racer - høns, dværghøns, gæs, ænder og kalkuner, fasaner og sirsvømmefugle samt duer i mange fantastiske farver at vælge imellem. Information kan du få ved din lokale racefjerkrækreds eller -klub, gennem tidsskriftet RACEFJERKRÆ eller gennem litteraturen om racefjerkræ.
Område
7500 Holstebro

Danmarks Jægerforbund

Jægerforbundet har som overordnet mål:

At sikre retten til jagt på flest mulige relevante vildtarter efter wise-use princippet.

Jægerforbundets formål søges opfyldt gennem målrettet indsats over for:

Hele Danmarks befolkning

Strategi:

*
Ved målrettet kommunikation i relevante medier og aktiv naturvejledning at medvirke til, at jagten og jægerne opfattes positivt i befolkningen.

Medlemmer, tillidsfolk og medarbejdere

Strategi:

*
Igennem jagtforeninger og konsulenttjeneste at tilbyde alle jægere rådgivning, undervisning og natur-oplevelser.
*
Igennem Jægerforbundets medlemsblad at bidrage til information om jagt, vildt og natur.
*
At sikre, at Jægerforbundet, Kalø indtager en central rolle som videns-, udviklings- og undervisningscenter.
*
Udvikle en relevant og tidssvarende jægeruddannelse og kursusvirksomhed.
*
Interessere og ansvarliggøre den enkelte jæger for udøvelse af etisk forsvarlig jagt.
*
Skabe strategier og lægge tidsrammer for de enkelte Jægerforbunds-aktiviteter.
*
Løbende tilpasse Jægerforbundets struktur med vægt på decentral indflydelse.
*
Samarbejde med andre naturbrugere i lokalsamfundet.
*
Udøve et attraktivt og aktivt ungdomsarbejde for at hverve unge jægere og derudover uddanne dem inden for de jagtfaglige, -politiske og -organisatoriske områder.
*
Sørge for et højt vidensniveau.
*
Udvikle Jægerforbundets jagtkonsulenttjeneste.
*
Udvikle og fremstille undervisningsmaterialer og publikationer i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen.
*
Sikre en kompetent og velmotiveret medarbejderstab i Jægerforbundet.

Offentlige myndigheder og interesseorganisationer

Strategi:

*
Gennem lovgivningen at sikre en acceptabel og biologisk rigtig beskatning (wise use) af de forskellige vildtarter og modvirke alle typer indgreb, der vil forringe biotoperne og dermed vildtets levesteder.
*
Støtte og fremme relevant faunaforskning.
*
Arbejde for, at danske jægerinteresser bliver hørt ved behandling af de internationale strategier.
*
Arbejde på, at Jægerforbundet overtager så mange praktiske og jagtrelaterede opgaver som muligt fra Skov- og Naturstyrelsen.
*
Samarbejde med interesseorganisationer og myndigheder.

Potentielle medlemmer

Strategi:

*
Igennem jagtforeninger at hverve så mange nye medlemmer som muligt.
*
Igennem troværdigt politisk virke og gode aktiviteter at skabe interesse for Jægerforbundet.

---
Vil du findes af netværksinteresserede? Tilmeld dit netværk hos Netværksportalen og bliv en del af listen over netværk i Danmark.
Område
2610 Rødovre

Danmarks Kaninavlerforening

Kaninavlerforening for alle
Danmarks Kaninavlerforening (DK) er en forening for alle, der er interesseret i kaniner på den ene eller anden måde.
DK har medlemmer over hele landet.
DK er både for opdrættere af racekaniner, slagteproducenter, pelsproducenter, kaninhoppere og ejere af kælekaniner.

DK's historie
DK blev stiftet den 6. marts 1895. Indtil 1937 var navnet "Foreningen til Kaninavlens Fremme".
I formålsparagraffen hedder det: "Det er foreningens formål på enhver måde at fremme kaninavlen i Danmark, især ved udgivelsen af et medlemsblad".
Målet var at gøre kaninkød ligestillet med kartofler som næringsmiddel.
Allerede i samme måned udkom Tidsskrift for Kaninavl for første gang, og har gjort det lige siden.
I løbet af få måneder var der oprettet lokalforeninger rundt omkring i landet.
I 1898 var der 24 lokalforeninger, og medlemstallet var på 1.200.
Til sammenligning er der i dag 34 lokalforeninger med 1.269 medlemmer pr. 31/12 2005.

Kaninernes historie
Alle tamme kaninracer stammer fra vildkaniner. Disse lever stadig over det meste af Europa; også enkelte steder i Danmark.
I årtusinder har mennesker og dyr jaget kaninerne som fødeemne. Men for nogle tusinde år siden fandt man i Middelhavsområdet ud af at holde kaniner i store murede folde, for at beskytte dem mod hunde og rovdyr, og der blev plantet buske i foldene for at beskytte mod rovfugle og den brændende sol.
Man fandt ud af, at dyrene formerede sig særdeles villigt under de beskyttede forhold, og opdrættet af tamkaniner bredte sig over Europa med klostre og herresæder som foregangssteder.
Kaninhold blev efterhånden så udbredt, at kaninen blev hvermands eje. Blandt de "tamme" kaniner opstod der nogle forandringer i størrelse, pels og farve. Ved at sætte kaninerne i enkeltbure kunne man bedre styre avlen af disse nye typer. Dermed opstod det, som vi i dag kender som raceavl.

Hvad får du ud af et medlemskab af DK?

*
Du får retten til at deltage på udstillinger i hele Danmark og få din(e) kanin(er) bedømt efter gældende retningslinier med efterfølgende optagelse i Danmarks Kaninavlerforenings Stambogsregister.
*
Du får Tidsskrift for Kaninavl tilsendt 11 gange årligt. Tidsskriftet er fyldt med artikler, råd og gode tips om pasning af kaniner samt oversigter over arrangementer og udstillinger.
*
Mulighed for at deltage i kaninhopkonkurrencer.
*
Råd og vejledning fra erfarne medlemmer og bestyrelsen i lokalforeningen.
*
Deltagelse i et fællesskab med ligestillede i lokalforeningen eller på tværs af foreningsskel - endda på tværs af landegrænser, da DK har nære forbindelser til især til Norge og Sverige. Desuden er DK medlem af Europaforeningen.
*
Du vil desuden få gode forbindelser til forhandlere af redskaber, inventar, foder og litteratur. Alt sammen til og om kaniner.
Område
8410 Rønde

Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening

Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening (DCKF) er en landsdækkende forening for alle som interesserer sig for at samle og forene alle chinchilla interesserede.
At give råd og udbrede viden om chinchillaer til kommende og nuværende ejere, opdrættere, dyrlæger og dyrehandlere.
At informere og vejlede om godt dyrehold.
At fremme interessen for opretholdelse og/eller forbedring af chinchilla standarden.
At arrangere udstillinger og andre arrangementer såsom foredrag, opdrætterbesøg og debatmøder.
At opbygge stamtavle register til modvirkning af indavl og som forebyggende for sygdomme.
At bidrage til klarlæggelse af chinchilla genetik.
At formidle opdræts- og ungdyr samt foder og tilbehør.
At udgive medlemsblad (og anden skriftlig information) mindst tre gange årligt.
At opretholde hjemmeside og brug af diskussions forum.
At sikre at det enkelte medlem får indsigt og medbestemmelse i foreningsarbejdet.

Alle foreningsmedlemmer over 16 år, det være sig bestyrelse, som almindelige medlemmer, har 1 stemme ved afstemninger.
Men afstemninger skal helst slet ikke foregå, da man gerne skulle kunne samarbejde og løse forenings opgaver i fællesskab.

Du er som medlem ligeledes meget velkommen til at deltage i foreningens udvalg og arbejdsgrupper. Der er nedsat følgende udvalg til at varetage medlemmernes interesse:
Arrangements-, stamtavle-, medlemsblads- og webudvalget.

Vi håber, at foreningen vil være til glæde for mange, blive positivt modtaget og vi ser frem til et dejligt fælles fremtidigt samarbejde for og med alle som er interesseret.

Du er altid meget velkommen til at kontakte foreningen hvis du har spørgsmål på en af bestyrelses medlemmernes e-mail.
Og vi ser frem til at byde lige netop dig velkommen som medlem af foreningen.
Område

Dansk Etnografisk Forening

Vil du holde dig orienteret om brudepris på Ny Guinea, grindefangst på Færøerne, kricket på Tahiti, kærlighed i Århus, Pierre Bourdieus teorier og meget meget andet?
Foreningen er åben for alle, der interesserer sig for udviklingen inden for faget etnografi/antropologi.

Gennem debatter og kritisk formidlingsvirksomhed søger foreningen at give en antropologisk kommentar til kultur- og samfundsudviklingen.

Hvert år afholdes et fælles årsmøde, hvor et særligt tema behandles af danske og udenlandske forskere, primært antropologer, men også specialister fra andre fagområder.

Næste årsmøde afholdes i November måned 2009 i Århus.

Bliv medlem AF Dansk etnografisk forening

Som medlem af DEF er du en aktiv del af det etnografiske miljø i Danmark. Medlemskab koster i øjeblikket 300 kr. årligt eller 200 kr. årligt, hvis du er studerende, arbejdsløs eller pensionist.

DEF-medlemmer modtager gratis vores tidskrift Jordens Folk og har samtidig gratis adgang til Moesgaard Museum ved Århus.
Område
8270 Højbjerg
1 2 3 4 5 6 7
(Viser 1 til 10 af 68)