Kategori: Humanitær & almennyttig

Ældre Sagen

Ældre Sagen er en almennyttig forening, hvis formål er, at alle skal kunne leve et godt og langt liv. Vi er en social-humanitær forening, der er uafhængig og neutral - partipolitisk, religiøst og etnisk. Vi arbejder ud fra værdierne: Indsigt, nærvær og handlekraft.

Ældre Sagen er medlemsorienteret – dvs. vi lytter til medlemmernes ønsker og behov og tilpasser vores tilbud og indsats derefter. Vi baserer vores arbejde på viden og har fokus på at være veldokumenterede og troværdige.

Hvem er vi?

Overordnet er vi:

* 550.000 medlemmer

* 217 lokalkomiteer og bydelsgrupper landet over, der arbejder med at skabe forandringer i nærmiljøet og blandt andet afholder arrangementer, kurser, foredrag m.m.

* Over 10.500 aktive frivillige

* Et sekretariat i København med ca. 100 ansatte

Ældre Sagen kæmper for et samfund, hvor alle kan leve et langt og godt liv:

* hvor personen er vigtigere end alderen
* hvor alle har mulighed for at leve og udfolde sig på egne betingelser
* hvor der er støtte og omsorg til dem, der har behov for det.

Vi sætter livserfaring og viden i spil – og forbinder forskellige slags overskud, behov og interesser i sociale netværk

Vi tilbyder:

* Rådgivning
Som medlem kan du få gratis og uvildig rådgivning om sociale, juridiske, økonomiske eller boligmæssige spørgsmål.

* Social-humanitært arbejde
Har du fx brug for en besøgsven, motionsven eller pc-supporter så er der hjælp at hente hos vores stab af frivillige.

* Medlemstilbud
Som medlem får du rabat på fx forsikring, briller, mobiltelefoner, olie m.v. Du får også en vifte af gode tilbud på fx rejser og særarrangementer.

* Arrangementer
Deltag i arrangementer landet over eller i netop dit lokalmiljø.

* Viden og udvikling
Vi laver undersøgelser og samler viden om livsbetingelser, ønsker og forventninger til fremtiden.

* Hjemmesiden
Kom i direkte kontakt med andre medlemmer, søg informationer og deltag i debatten på hjemmesiden.

* Medlemsmagasinet NU
Magasinet NU udgives 6 gange om året og bliver sendt til medlemmer med posten.

* Nyhedsavisen NYT
Avisen bliver udsendt sammen med medlemsbladet og rummer nyheder med perspektiv, overblik og analyser af den ældrepolitiske debat.

Du kan blive medlem af vores forening, fra du er 18 år.

----
Tilmeld dit netværk eller din erfa-gruppe i dag, og lad netværksportalen være din platform til eksponering. Netværksportalen - en samlet indgang til netværk i Danmark.
Område
1165 København K

Adipositasforeningen

I Danmark er mere end hver anden voksne dansker overvægt og mere end hver sjette er svært overvægtig. Mange overvægtige har ofte fysiske, psykiske og sociale komplikationer og mange oplever et omgivende samfund der stigmatiserer dem.

Adipositasforeningen er en frivillig non-profit forening, der arbejder for retten til et godt liv og ordentlige vilkår for de overvægtige i Danmark.

Vi er en gruppe tykke, tynde, store og små mennesker der på den ene eller anden måde har stiftet bekendtskab med overvægt. Vi har alle til fælles, at vi gerne vil kæmpe for at overvægtskurven knækkes.

Adipositasforeningen består af en gruppe mennesker der frivilligt stiller sin tid til rådighed for foreningens formål og bestyrelsen rummer både overvægtige og ikke overvægtige samt en tværfaglig ekspertise.

Vi har desuden tilknyttet en række ressourcepersoner fra forskellige fagområder; forskere, læge/speciallæge, psykoterapeut, samlivs- og seksualrådgiver, diætist, professionsbachelor i ernæring og sundhed, pædagoger, socialrådgiver, sygeplejerske, coach og mange flere

Vi er alle involveret i overvægtsproblematikken gennem vore pårørende, arbejde og eller eget overvægtsproblem.

Adipositasforeningen blev stiftet d. 20. januar 1999 med det mål, at inddrage den overvægtige, som den vigtige part i debatten i forhold til nationale, regionale og kommunale tiltag, der iværksættes omkring bekæmpelsen og forebyggelsen af den alarmerende stigning af overvægtige i Danmark.
Område
3000 Helsingør

Angstforeningen

Er du en af de 350.000 danskere, som lider af angst, eller kender du en, der gør det? Så håber vi, at du kan finde hjælp til at komme videre på denne side. Men du er også altid velkommen til at ringe eller maile til os.

Forebyggelse:
Mennesker med angst har brug for hurtig og effektiv hjælp for at forebygge invaliditet. Det er vigtigt at vide, at man ikke er alene om at have en angstlidelse, og det er vigtigt at få hjælp til at søge behandling. Angstforeningen vil arbejde for at udbrede kendskabet til og forståelsen for:

ANGST - STRESS - FOBI

---
Bliv en del af vores store database med danske netværk. Meld dig til i dag!
Område
2000 Frederiksberg

AOF - Arbejdernes Oplysningsforbund

AOF Danmark - Arbejdernes Oplysningsforbund - er en landsdækkende sammenslutning af 130 aftenskoler, daghøjskoler og sprogcentre. AOF er dannet af LO, Socialdemokraterne, Det Kooperative Fællesforbund og arbejderbevægelsens ungdomsorganisationer.

Formålet er i overensstemmelse med arbejderbevægelsens idégrundlag at udbrede viden og forståelse for værdier af samfundsmæssig og kulturel karakter, bl.a. betydningen af internationalt samarbejde. AOF søger desuden at medvirke til en udbredelse af demokratiet i samfundet og at stimulere interessen for aktiv deltagelse i samfundslivet.

Aktive medborgere i fritid og arbejdsliv. AOF arbejder for at give mennesker de bedste muligheder for at udfylde rollen som aktive medborgere i såvel arbejdslivet som fritiden.

Blandt vores kerneområder er aftenskolen. Det har den været siden AOF’s grundlæggelse i 1924. Men AOF er også meget andet end undervisning i aftenskolen. Med udgangspunkt i folkeoplysningen har AOF en lang række aktiviteter på områder, der i bred forstand både dækker danskernes fritid og deres arbejdsliv. Det handler for eksempel om sprogskoler, beskæftigelsesprojekter og kulturarbejde på arbejdspladserne.

AOF er således med til skabe debat og formidle viden til flere hundrede tusinde mennesker.

Sundhed og livsstil
Et andet område er sundhed og livsstil. Det er et af de områder, hvor vi gennem de seneste år har udvidet og forstærket vores oplysningsarbejde. Det er vores mål at skabe lige muligheder for, at flest muligt kan have et godt liv med fysisk og psykisk velbefindende. Og vi ønsker at være en modvægt til den tiltagende kommercialisering af sundhed og velbefindende, som sker i samfundet i disse år.

Beskæftigelse og integration
Også når det gælder beskæftigelses- og integrationsindsatsen, er AOF en stærk aktør med opgaver inden for kontaktforløb, vejledning, jobsøgning og jobformidling. Opgaver, som AOF løser i samarbejde med kommuner og jobcentre landet over.

Sikre rammebetingelserne
AOF Danmark er AOF’s landssekretariat, der gennem deltagelse i en lang række råd, nævnog udvalg varetager AOF’s overordnede politisk interesser og derigennem sikrer de bedste rammebetingelser for AOF-afdelingerne landet over. Derudover stiller AOF Danmark en række services til rådighed for afdelingerne.

---
Netværksportalen giver dig en effektiv indgang til de bedste netværk og erfa-grupper i Danmark. Bliv fundet af flere netværksinteresserede - tilmeld dit netværk i dag!
Område
2100 København Ø

Arbejdsskadeforeningen Af 1996

Siden 1981 har Arbejdsskadeforeningen AVS ydet hjælp til selvhjælp – vi har påvirket Folketinget – vi skaber debat og debat skaber forandringer.

ARBEJDSSKADER er en fællesbetegnelse for:

* Arbejdsulykker
* Kortvarig skadelig påvirkning
* Erhvervsbetinget lidelse
* Fysiske som psykiske

Det vil sige, alt hvad der skader helbredet i forbindelse med udførsel af et arbejde, er en
arbejdsskade, men det er Arbejdsskadestyrelsen
som afgør om skaden/lidelsen er omfattet af arbejdsskadelovgivningen.

---
Bliv en del af Danmarks største netværksoversigt. Tilmeld dit netværk i dag!
Område
2400 København NV

Astma-Allergi Danmark

Astma-Allergi Danmark arbejder for, at alle berørt af astma, allergi og eksem kan få en bedre hverdag.
Det gør vi blandt andet ved at:

* give råd og vejledning til mennesker berørt af astma, allergi og eksem
* indsamle viden om, hvordan hverdagen ser ud for patienter og pårørende
* følge med i forskningen
* blande os i debatten og sætte politisk fokus på området

Vi arbejder desuden på at styrke forebyggelsen. I dag er omkring 1,5 millioner danskere berørt af astma, allergi eller anden overfølsomhedssygdom, og dette tal er stigende.

Vi laver en lang række aktiviteter, som mennekser med astma, allergi eller eksem kan have glæde af.

Helt overordnet er det meget vigtigt for os, at

* vi følger med i forskningen på området, så vi er opdateret på den nyeste viden på området og dermed bedst kan hjælpe dig, der er berørt af astma og allergi
* vi sætter astma og allergi på den samfundsmæssige og politiske dagsorden. Udgangspunktet er dagligdagen med astma og allergi samt muligheden for at forebygge
* vi samarbejder med både private og offentlige instanser, patientorganisationer i Danmark og i udlandet. Det gør vi for at hjælpe med forebyggelsesindsatsen for at være med til at skabe en nemmere hverdag for dig, der har astma eller allergi.

For at kunne fortsætte arbejdet og udbygge vores aktiviteter har vi brug for din støtte.

Du kan hjælpe os ved at blive medlem og få alle medlemsfordelene, eller du kan støtte med et engangsforløb.

---
Bliv en del af oversigten over danske netværk. Meld dit netværk til i dag!
Område
4000 Roskilde

AWE - Association For World Education

AWE er adgang til viden om folkeoplysning i andre kulturer

AWE er en netværksorganisation for grupper, institutioner og enkeltpersoner, der arbejder med uddannelse, folkeoplysning, demokrati og interkulturelle aktiviteter rundt omkring i verden.

AWE er organiseret i Chapters. Hvert chapter har sin egen profil og definerer sine egne aktiviteter ud fra lokale behov. På AWE’s internationale site kan du se en opdateret oversigt over aktive chapters.

Gennem AWE har du mulighed for:

At arbejde med folkeoplysning som gæstelærer i en anden kultur

Som studerende at arrangere praktikbesøg som lærer, pædagog, sygeplejerske eller læge

At deltage i konferencer om folkeoplysning

At arrangere faglige besøgsrejser

At komme til at vide mere om udvikling og demokrati overalt i verden
Område
5683 Haarby

Brobyggeren

Brobyggeren er en frivillig organisation.
Brobyggeren, det nye tamilsk-dansk ungdomsblad, blev stiftet d. 19. februar 2000 på Odense Universitet af unge tamilske akademikere og studerende fra hele landet. Tanken om at stifte et blad primært for unge tamiler udsprang af ønsket om at forbedre samfundet og gøre en indsats for den tamilske ungdom.

Bag Brobyggeren står 18 unge fra Frederikshavn, Århus, Horsens, Vejle, Middelfart, Odense Nyborg og København. Vores mål er først og fremmest at virke som talerør for de unge tamiler i Danmark. Derudover håber vi gennem vores blad at kunne etablere et netværk og samle alle tamilske unge.

Foreningens formål er:

2) at rådgive og vejlede andre med tamilsk baggrund om uddannelsesmulighederne i Danmark,
3) at skabe debat om de unge tamileres problemer i dagligdagen,
4) at gøre oplysninger om medlemskredsens særlige etniske og kulturelle baggrund tilgængelig for det danske samfund og således være med til at styrke integrationsprocessen, og
5) at øge medlemmernes bevidsthed om den tamilske kultur for derved at bevare og udvikle medlemmernes unikke dansk-tamilske kultur.
6) fremme tamilerne i det danske samfund,
7) at arbejde for kulturel forståelse mellem tamilere og danskere.

Brobyggeren er en ikke-religiøs og ikke-politisk forening, og har ingen fast tilknytning til nogen religiøse samfund.
Område
4560 Vig

Dansk Døves Landsforbund

DDL er en privat interesse- organisation, der arbejder for at sikre døve bedre levevilkår i samfundet samt kæmper for ligestilling mellem døve og hørende inden for uddannelse, arbejde og tilgængelighed.

DDL har 3.000 medlemmer - både aktive medlemmer og støtte- medlemmer.

Medlemstallet vokser støt.

Ligestilling i fokus
Vi ved alle sammen, hvordan uddannelse, arbejde, socialt netværk, kulturelle tilbud og adgang til vigtige informationer er livsnødvendige i vores udvikling og for vores livskvalitet. Det er det også for døve.

Drivkraften i vores arbejde i landsforbundet er en overbevisning om, at døve har krav på de samme muligheder og rettigheder som hørende i Danmark. Samme muligheder for udvikling, og samme glæde ved livet.

Resultater, der gør en forskel
DDL ved, at et målrettet arbejde, hvor troværdighed og idealisme går hånd i hånd giver resultater. Derfor er det lykkedes os i de sidste år at opnå gode resultater:

* Døve kan kontakte alarmcentralen via sms
* Modtage sirenevarsel via sms
* Se fire tolkede nyhedsudsendelser i tv hver dag
* Få tolk til sociale arrangementer
* Den elektroniske ordbog over dansk tegnsprog
* Få særlig vejledning, hvis man er ældre døv eller ny døv forælder
Område
1205 København K

Dansk Kvindesamfund

Dansk Kvindesamfund er en NGO (non-governmental organization), der kæmper for at sikre, at ligestilling mellem kønnene konstant er på den politiske dagsorden. Dansk Kvindesamfund arbejder på tværs af partipolitiske anskuelser og hensyn.

Organisationen har eksisteret siden 1871 og er den ældste kvindeorganisation i Danmark. Der er sket enorme ændringer i samfundet siden da. Kvinder har fået stemmeret, ret til fri abort og er blevet selvforsørgende. Trods disse samfundsændringer er debatten om køn stadig vigtig, da der også i 2009 eksisterer uligheder mellem kønnene.

Reel ligestilling mellem kønnene

Dansk Kvindesamfund arbejder for at nå reel ligestilling mellem kønnene, så alle kvinder kan udfolde sig fuldt ud i det offentlige liv, få uddannelse, job og familie. Derfor arbejder vi for kvinders frigørelse fra alle former for strukturel, social og kulturel undertrykkelse.

Målet er, at kvinder opnår selvbestemmelse og økonomisk uafhængighed nationalt og internationalt. Vi arbejder for, at kvinder organiserer sig og præger beslutningsprocesserne på alle politiske og administrative niveauer i samfundet.

Dansk Kvindesamfund arbejder på tværs af partipolitiske anskuelser og hensyn.

Område
1 2 3 4 5 6
(Viser 1 til 10 af 56)