Kategori: International

American Chamber Of Commerce In Denmark

The American Chamber of Commerce in Denmark (AmCham Denmark) is a non-profit, non-governmental business association representing companies actively investing in Denmark and the United States. Established in 1999, AmCham Denmark is part of the global AmCham network present in more than 100 countries and headquartered in Washington D.C. As the voice for international business in Denmark AmCham is committed to building a competitive business environment in Denmark, and to doing its part to minimize barriers to international trade.

Our Mission
AmCham’s mission is to provide a business, social and policy forum for its members; facilitate knowledge exchange on topics relevant to the international business community; and advocate for a competitive business climate in Denmark.

Our Focus
AmCham Denmark’s primary focus is to facilitate dialogue with and access to key decision makers and stakeholders, as well as forge strong, productive relationships. AmCham makes it a priority to understand the issues facing our member companies, and to voice their concerns to key decision makers. In order that these decision makers hear the message first-hand, we also prioritize access for our members to these decision makers.
Område
1559 København V

Dabgo - Danes Abroad Business Group Online

DABGO er et netværk af erhvervsaktive internationale danskere, der interesserer sig for at skabe nye relationer og derigennem nye muligheder - for andre og for sig selv.

Hvorfor er det gratis at være medlem?

I det øjeblik man giver penge for noget, forventer man også at få noget retur. Man kan ikke købe sig til et netværk - det skaber man ved at være åben overfor andre, lytte til deres behov og hjælpe med at finde løsninger og relevante kontakter. Det ligger selvfølgelig i ånden, at man til enhver tid kan - og bør - stille spørgsmål bede om hjælp!

"Det er ikke hvem du kender, eller hvem som kender dig. Det handler om hvem og hvor mange du har hjulpet." Jesper Løvendahl, stifter af DABGO.

Historien kort

DABGO netværket blev stiftet i New York, USA, i efteråret 2006, hvor Jesper Løvendahl tog initiativ til den første netværksgruppe. I Januar 2007 sluttede Dan Trampedach sig til som med-stifter, og netværket blev udvidet til et globalt initiativ. Målet var (og er) at bygge et globalt forretnings-/erhvervsnetværk - drevet af medlemmer på pro bono basis.

På blot 3 år har netværket nået en størrelse på 30 netværksgrupper og 6000 medlemmer - og drives af godt 90 medlemmer på pro bono basis.

---
Vil du være en del af vores netværksoversigt? Tilmeld dit netværk i dag!
Område
11201 New York

Danes Worldwide

Danes Worldwide skaber kontakt mellem danskere i verden. Vi arbejder for at forbedre livs- og arbejdsvilkårene for jer, der er med til at sætte Danmark på verdenskortet.

Undervisning
Med Danes Undervisning kan jeres børn fortsætte danskundervisningen, mens I bor i udlandet. Vores undervisning er godkendt og støttet af Undervisningsministeriet - og dit barn kan tage Folkeskolens Afgangsprøve gennem os.

Netværket
Vi har over 100 repræsentanter i verden - og indgår partnerskab med udedanske foreninger og udstationerende firmaer og organisationer. På Mødestedet kan du oprette en gratis profil og udveksle erfaringer med andre udedanskere.

Rettigheder
Vi arbejder på at skabe overblik over og forbedre udedanskeres livs- og arbejdsvilkår - og kæmper for deres rettigheder over for politikerne.

Dine fordele
Som medlem af Danes Worldwide har du adgang til vores eksperter, vores netværk, vores undervisning, foruden vores medlemsblad og de rabatter vi præsenterer på danes.dk

Rabatter: Særlige medlemsrabatter på hoteller i Danmark og udlandet, medier, bøger, billeje og forsikringer og andre aktuelle tilbud vil fremover være at finde på danes.dk.

Medlemsblad: Vores medlemsblad er målrettet danskere i verden. Udstationering, hjemstationering, undervisning, karriereudvikling og interkulturelle kompetencer er tilbagevendende temaer, ligesom historierne udefra.
Område
1150 København K

Danish Farmers Abroad

Danish Farmers Abroad er en forening for danske landmænd med aktiviteter i udlandet. Foreningen blev stiftet på generalforsamling den 4. juni 2007.

Foreningens formål er:

* at skabe et fælles forum for erfaringsudveksling mellem landmænd/selskaber med aktiviteter i udlandet,
* at styrke udviklingen af aktiviteter, der er til fælles gavn for foreningens medlemmer,
* at styrke udviklingen af aktiviteter, der er specifikke for enkelte lande eller grupper af lande, såfremt der er tilstrækkelig interesse blandt foreningens medlemmer herfor,
* at styrke udviklingen af specifikke aktiviteter, der er aktuelle for en gruppe af foreningens medlemmer, såfremt gruppen er tilstrækkelig stor,
* at fremme foreningens medlemmers interesser i politiske sammenhænge på nationalt plan såvel som på EU plan,
* at fremme en positiv forståelse for medlemmernes aktiviteter såvel indenfor som udenfor dansk landbrugs kredse.
Område
8200 Aarhus N

Danish-Chinese Business Forum

Danish-Chinese Business Forum is an independent, non-profit executive network organisation that works for the benefits of its members. Danish-Chinese Business Forum provides an extensive framework for knowledge exchange among members. The key strengths of Danish-Chinese Business Forum are the ability to react fast and focused to member’s needs requests and the ability to give independent advice.

Danish-Chinese Business Forum is recognized by the Danish and Chinese governments, official representations and other organizations and institutions.

Mission
Danish-Chinese Business Forum is an independent, non-political, executive non-profit organisation that aims to strengthen commercial ties between Denmark/Southern Sweden and China. The mission of the Forum is to promote increased commercial and economic relations between Denmark/Southern Sweden and China with emphasis on Danish/Swedish companies’ activities in the Chinese market as well as Chinese companies’ activities in Denmark/Southern Sweden for the benefit of Danish-Chinese Business Forum members.

Danish-Chinese Business Forum is an executive network association with an informal and direct style of interaction. Its main purpose is to facilitate exchange of knowledge and contacts among companies and organisations promoting Danish/Swedish-Chinese commercial interests. Danish-Chinese Business Forum must be successful in building active participation and exchange of knowledge among top executives and managers from large and small companies.

Vision
Danish-Chinese Business Forum strives to be known as the best executive networking forum for top managers of Danish/Swedish companies with interests in China as well as for top managers of Chinese companies with interests in Denmark/Southern Sweden.

Danish-Chinese Business Forum strives to be the principal point of contact in Denmark/Southern Sweden for Danish/Swedish and Chinese business executives. Danish-Chinese Business Forum strives to be accepted as the best contact to the Danish Business Environment and as such recognised by the Danish and Chinese governments, official representations and other organisations and institutions.
Område
2300 København S

Dansk Forening for Europaret

Dansk Forening for Europaret blev stiftet den 7. maj 1973 og har som formål at forøge kendskabet til de retlige spørgsmål, som vedrører den Europæiske Union.

Foreningen arrangerer foredrag og konferencer om EU-retlige emner samt økonomiske og politiske spørgsmål i forbindelse med EU-samarbejdet. Der holdes 4-6 møder om året.

Foreningen er sammen med de tilsvarende foreninger i andre EU-lande medlem af Fédération Internationale pour le Droit Européen, F.I.D.E., der hvert andet år afholder en større konference for medlemmerne af de nationale foreninger med deltagelse af dommere og højtstående embedsmænd fra EU-institutionerne.

Medlemsskab af Foreningen er åbent for enhver, der er interesseret i europaretlige spørgsmål.
Område
1061 København K

Dansk-Cubansk Forening

Dansk-Cubansk Forening er en partipolitisk uafhængig venskabsforening. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til det cubanske samfund og dets revolution samt at udvikle de venskabelige og gensidige forbindelser mellem Danmark og Cuba på det sociale, faglige, økonomiske og kulturelle område. Foreningen søger på det bredest mulige grundlag at fremme solidariteten med det cubanske folk.

Information
Dansk-Cubansk Forening udsender Cuba-bladet fire gange om året.
Vi udgiver en række temahæfter om Cuba, holder foredrag og studiekredse, viser film og afholder offentlige fester til markering af cubanske mærkedage.

Rejsevirksomhed - se også side om Rejser
Dansk-Cubansk Forening laver hvert år en arbejds- og solidaritetsrejse til Cuba, Nordisk Brigade, der varer 3 uger. Brigaden er sammensat af folk fra de Nordiske lande og fra England, Irland, Holland og Belgien.
Endvidere gennemføres årlige studie- og ferierejse med vekslende temaer.
Foreningen hjælper med alle former for rejser til og ophold i Cuba.

Solidaritet
Dansk-Cubansk Forening er i kraft af sine forbindelser i Cuba og sit stabile kontinuerlige virke også involveret i solidaritetsaktiviteter, der har sit udspring i andre sammenhænge - f.eks. faglige.
Desuden har foreningen siden 1972 støttet H.C. Andersen børnehaven i Havana, Giro 9 28 47 02.

Bliv medlem
Skriv, ring eller mail efter nærmere oplysninger eller meld dig ind straks ved at sende dit kontingent - kr. 250,- for enkeltpersoner, kr. 350,- for par eller halvdelen for pensionister over 60 år og unge under 25 år.
Område
2100 København

Dansk-Fransk Handelsunion

En forening til fremme af de dansk-franske handelsrelationer stiftet af en række ledende erhvervsfolk og erhvervsvirksomheder i Danmark og Frankrig. Den ledes af en bestyrelse valgt af medlemmerne. Hans Kongelige Højhed Prins Henrik er protektor. Den franske ambassadør i Danmark og den danske ambassadør i Frankrig er ærespræsidenter for foreningen.

HVAD ER FORENINGENS FORMÅL ?

Foreningen har til formål:

* at deltage aktivt i udbygningen af de dansk-franske handelsrelationer,
* at udbrede kendskabet i Frankrig til de muligheder, som Danmark kan tilbyde og omvendt at gøre danskerne mere interesserede i handel med Frankrig,
* at lette de personlige kontakter mellem danske og franske medlemmer.

HVORDAN SØGES FORMÅLET OPNÅET ?

Alle muligheder tages i betragtning, og man satser bl.a. på:

* at arrangere møder og seminarer i Danmark og Frankrig,
* at holde diskussionsforedrag, hvor danske og franske personligheder på højt plan inviteres,
* at udsende løbende information om Frankrig.

Foreningen indgår naturligvis i et tæt samarbejde med ambassadernes handelsafdelinger og de bestående dansk-franske organisationer.

HVEM KAN BLIVE MEDLEM AF FORENINGEN ?

Enhver person eller virksomhed, som ønsker at intensivere sine forbindelser med det andet land, kan blive medlem.

HVILKEN INTERESSE HAR DE I AT BLIVE MEDLEM AF FORENINGEN ?

Hvis Deres virksomhed eller De selv ønsker at opnå kontakter på højt plan med samhandelspartnere i Frankrig eller i Danmark, vil Deres medlemskab give Dem en værdifuld introduktion, ligesom det under alle omstændigheder vil lette Deres arbejde i Frankrig og Danmark.

Foreningens medlemmer vil gøre, hvad der står i deres magt for at hjælpe hinanden.

HVAD KOSTER DET ?

Det årlige kontingent i Danmark er fastsat til kr. 450 for individuelle medlemmer, kr. 1.200 for firmamedlemmer og kr. 2.500 for støttemedlemmer. Firma- og støttemedlemskab giver ret til at lade sig repræsentere med op til 3 delegerede.
Område
1256 København K

Dansk-Kinesisk Forening

Dansk-Kinesisk Forening, der er uafhængig af politiske- ideologiske- og økonomiske interesser, har til formål at være et samlingssted for alle med interesse for Kina samt at formidle oplysning om Kina.

Foreningen udgiver et tidsskrift, samt arrangerer møder, foredrag og andre arrangementer der omhandler kinesisk historiske- og samfunds kulturelle emner.
Formålet med disse aktiviteter er at give en indsigt i og dermed skabe en forståelse for alle sider af kinesiske kultur.
Yderligere informationer om foreningens virke kan fås ved at klikke på venstrestående links

Dansk-Kinesisk Forening samarbejder med andre foreninger, kinesiske såvel som danske, der har Kina som interesseområde.

Som medlem kan optages enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål.
Kontingentbetaling virker som medlemskab.
Kollektivt medlemskab kan tegnes af organisationer, virksomheder eller institutioner. Kollektivt medlemskab regnes som en enkelt enhed mht. kontingent og stemmeafgivelse, men giver ret til at deltage kollektivt i foreningens aktiviteter som medlem.
Område
2700 Brønshøj

Danske Havnevirksomheder

Danske Havnevirksomheder er en dynamisk brancheforening, som repræsenterer de mange virksomheder, der er placeret i og driver forretning (bl.a. stevendore, shipping samt håndtering og transport af gods) i de danske havne.

Forretningens formål er at tage hånd om og synliggøre private danske havneinteressenters og -operatørers fælles interesser over for havnene og andre organisationer, over for offentlige myndigheder og institutioner samt ikke mindst på politisk niveau (nationalt som lokalt). Forretningens europæiske interesser varetages gennem medlemskab af Feport, som er den europæiske interesseorganisation for private havneoperatører.

Foreningen er desuden et samlingspunkt for samarbejde og netværk inden for medlemskredsen.

Foreningens formål er at varetage private danske
havneinteressenters og havneoperatørers fælles interesser overfor havnene og havnenes organisationer, samt overfor offentlige myndigheder og institutioner.
Foreningens formål søges gennemført ved at informere og vejlede i anliggender af fælles interesse at virke for tilvejebringelse af bedst mulige vilkår for medlemmerne, herunder gennem etablering og
vedligeholdelse af generelle forretningsbestemmelser
at repræsentere medlemmers fælles interesser i forhold
til såvel danske som EU-myndigheder og institutioner,
samt i forhold til erhvervs- og brancheorganisationer
med relationer til havne at virke for fremme af samarbejdet med tilsvarende organisationer i andre lande at være medlem af relevante nationale og internationale organisationer at virke for fremme af oplysningen i offentligheden om de til havnene knyttede erhverv og disses betydning.
Område
1787 København V
1 2 3
(Viser 1 til 10 af 30)