Kategori: Interesseorganisation

Økokød

Foreningens overordnede formål er at skaffe medlemmerne den bedst mulige afregning på deres slagtedyr, fremme udviklingen og omfanget af økologisk kødproduktion samt til¬stræbe, at foreningens medlemmer fremtræder som en enhed.

Som et led i disse formål kan foreningen yde bidrag til markedsføring, produktudvikling og markedsudvikling af økologiske kødprodukter.

I det omfang det tjener ovenstående formål, kan foreningen påtage sig politiske opgaver inden for området.

MEDLEMSFORHOLD

OPTAGELSE

Optagelse i foreningen kræver bestyrelsens godkendelse. Den, der ønsker optagelse som medlem skal indgive en skriftlig begæring om optagelse senest 5 måneder før den 1. i den måned, hvor medlemskabet skal gælde fra.

Det er en betingelse for optagelse som medlem, at vedkommende er statsautoriseret økologisk kødproducent.
Område
7800 Skive

ABF - Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation

ABF er interesseorganisation for de private andelsboligforeninger.

Som interesseorganisation arbejder vi ud fra to grundelementer; påvirkning af lovgivningsprocessen via politikere og embedsmænd (det politiske arbejde) og udvikling af den service, som vores medlemmer får adgang til gennem deres medlemskab.

Det politiske arbejde:
ABF arbejder for at påvirke lovgivningsprocessen herunder forslag, og vi er derfor løbende i dialog med nøglepersoner - både politikere og embedsmænd - som arbejder med andelsboligområdet.

Vi følger dagligt den omtale, som de større aviser giver andelsboligområdet. Derudover holder vi øje med, om forskellige problemstillinger kan få betydning for andelsbolig-området, og tager dem op, såfremt det er nødvendigt.

ABF deltager i forskellige ministerielle udvalg, såsom Byggeskadefonden for støttet byggeri, Byggeskadenfonden for bygningsfornyelse og kommunale byfornyelsesnævn. Formålet med at deltage i udvalgene er, at vi på den måde kan påvirke forskellige tiltag, inden de omsættes til handling.

Medlemsservice:
En stor del af ABF's arbejde er servicen over for medlemsforeningerne. Her får andelsboligforeningen adgang til de mange tilbud via deres medlemskab og via kredsbestyrelsen i deres kreds.

Med over 4500 medlemmer og knapt 100.000 andelshavere har servicen over for med-lemmerne stor vigtighed for ABF. Vi forsøger derfor løbende at udvikle organisationen og medlemsservicen, så den afspejler de ønsker og behov, som vi møder hos vores medlemmer.
Område
1606 København V

Affald Danmark

Affald Danmark er en interesse- og samarbejdsorganisation for aktører indenfor affaldsbehandling.

Affald Danmark har kontorer i København og Bruxelles. Sekretariatet i København består af fem personer og kontoret i Bruxelles har tilknyttet en fast EU-konsulent.

Område
1900 Frederiksberg C

Animationssammenslutningen

ANIS' formål:

1. -at samle alle, der er beskæftiget indenfor animationsbranchen og dermed styrke den danske animationsbranche også set i forhold til udlandet.

2. -at varetage og forvalte medlemmernes ophavsretslige interesser, såvel økonomiske som kunstneriske.

Område
1358 København K

Arbejdsgiverforeningen Konditorer Bagere & Chokolademagere

Arbejdsgiverforeningen Konditorer, Bagere & Chokolademagere er organisation og talerør for medlemmer inden for bager- og konditorfagene.

Udadtil arbejder vi med at markere fagene i offentligheden gennem markedsføringsmæssige tiltag og produktudvikling.

Indadtil arbejder vi løbende med at forbedre vilkårerne for at drive håndværksvirksomhed i en mere og mere industrialiseret og ensrettet verden.

Foreningens mål er at varetage konditor-, bager- og chokoladestandens og medlemskredsens interesser og herunder at arbejde for at skabe de bedste betingelser for udøvelse af konditor-, bager- og chokoladeerhvervene.
Formålet søges fremmet gennem følgende bestræbelser:

* At fremme og styrke konditor-, bager- og chokoladeerfagene i Danmark
* At fremme og styrke medlemskredsens fælles faglige interesser og det kollegiale sammenhold
* At repræsentere medlemskredsen i relation til lovgivningen på området, offentlige myndigheder, andre erhvervsorganisationer, forbrugsorganisationer og offentligheden iøvrigt
* At repræsentere medlemskredsen i arbejds- og erhvervspolitiske forhold og herunder skabe grundlag for, at der ydes medlemmerne vejledning og bistand i sådanne spørgsmål
* At arbejde for medlemskredsens stadige faglige videreudvikling gennem oplysningsvirksomhed, medlemsmøder, udstillinger, konkurrencer og lignende
* At udøve PR-virksomhed på fagenes og medlemskredsens vegne
* At deltage i internationalt samarbejde vedrørende konditor- og bagerfagene
* At udgive medlemsblade eller andre publikationer

----
Vil du også med i landets største netværksoversigt? Tilmeld dit netværk og bliv fundet af flere netværksinteresserede personer i Danmark.
Område
8600 Silkeborg

ATL - Arbejdsgiverforeningen for Transport & Logistik

Formålet med ATL er at samle alle de arbejdsgivere, der driver vognmands-, transport- og logistikvirksomhed for gennem godt samarbejde og fælles optræden at give medlemmerne arbejdsbetingelser og udviklingsmuligheder, som sætter dem i stand til at være konkurrencedygtige og lønsomme.

I ATL sikrer vi, at din virksomhed får full-service og samtidig er det hos os, at du får varetaget dine branchemæssige interesser - ikke mindst gennem ATL's tætte samarbejde med DI Transport. ATL er en del af DI og foreningens medlemmer er derfor ligeledes medlemmer af DI.

DI er den største medlemsorganisation i Dansk Arbejdsgiverforening. ATL og DI er det naturlige samlingssted for transport og logistik i Danmark.

ATL er i øvrigt tilsluttet EUROTRA, som er den europæiske samarbejdsorganisation inden for uddannelse. ATL's medlemsskab af EUROTRA understreger, at ATL lægger afgørende vægt på et effektivt uddannelsestilbud med en international dimension.

Medlemskabet i ATL sikrer dig hjælp og rådgivning om:

* Personalejura
* Overenskomster
* Lønsystemer- og statistik
* Ledelsesudvikling og HR
* Arbejdsmiljø, apv og arbejdsskader
* Uddannelse
* Transportregler
* Køre- og hviletid
* Godskørselslovgivning
* Miljøzoner
* Kørsel med farligt gods, herunder sikkerhedsrådgivning
* Affald
* Færdselslov, herunder modulvogntog, særtransporter samt vægt og dimensioner
* EU-regler og meget, meget mere

Retshjælpsordning
Dit medlemskab indebærer samtidig, at du er omfattet af vores retshjælpsordning, som sikrer dig gratis advokatbistand i personalesager ved de civile domstole og ved faglige voldgiftsretter.

Konfliktunderstøttelse
Via ATL er medlemmerne omfattet af DI's Konfliktfond og har derfor adgang til økonomisk kompensation ved både overenskomstmæssige som overenskomststridige konflikter på virksomheden. Der opkræves ikke særskilt bidrag til konfliktfonden.

----
Har du et netværk eller en erfa-gruppe, du vil tilmelde? - Klik på “Tilmeld netværk” i hovedmenuen og bliv en del af vores netværksoversigt.
Område
1553 København V

Audiologopædisk Forening

Alf er den faglige forening:

* for tale-høre-læseundervisning i Danmark
* for faget logopædi
* for alle audiologopæder og tale-læse-hørepædagoger i Danmark.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes faglige og arbejdsmæssige interesser. Foreningen optager som medlemmer
1. personer der har gennemgået en af foreningen anerkendt uddannelse til høre- og/eller talepædagog, samt
2. audiologopædi-studerende.Som særlige medlemmer uden valgbarhed til bestyrelsen kan optages personer, som i kraft af anden videregående uddannelse er beskæftiget / ansat i audiologopædisk regi.
Område
2630 Taastrup

AUTIG - Autobranchens Handels- og Industriforening i Danmark

AUTIG er talerør for danske handels- og produktionsvirksomheder i autobranchen.

Foreningens medlemmer er leverandører af bildele og -udstyr, produkter til vedligeholdelse og reparation af biler, værkstedsudstyr samt serviceydelser.

Som brancheforening søger AUTIG indflydelse, hvor medlemmerne har forretningsmæssige interesser at udvikle eller forsvare.

I praksis betyder det blandt andet, at foreningen deltager i høringsprocessen omkring ny lovgivning inden for autobranchen. Det foregår f.eks. i samarbejde med Færdselsstyrelsen, Konkurrencestyrelsen, Miljøstyrelsen, Forbrugerstyrelsen, Patent- & Varemærkestyrelsen eller gennem Justitsministeriets Lovkontor. Når der er brug for det, henvender AUTIG sig også til politikere - i regeringen eller hos oppositionen.

Gennem medlemskaber og indflydelse i internationale organisationer sørger AUTIG for, at medlemmernes interesser bliver varetaget i EU, i UNECE (World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations - WP29) og i de internationale standardorganisationer - overalt, hvor fremtidens vilkår for branchen udvikles.

En stadig stigende del af Danmarks lovgivning tilrettelægges uden for landets grænser og AUTIG sikrer derfor for en dansk vinkel i CLEPA (The European Association of Automotive Suppliers) og FIGIEFA (The International Federation of Automotive Aftermarket Distributors), som til daglig varetager AUTIGs interesser og vedligeholder et netværk i Kommissionen og Europa-Parlamentet.

AUTIG sidder i bestyrelserne for både CLEPA og FIGIEFA, der repræsenterer henholdsvis producent- og handelsleddets interesser.

AUTIG støtter aktivt ECAR-alliancen (The European Campaign for the Freedom of the Automotive Parts and Repair Market) og arbejdet i organisationen GTB (Groupe de Travail Bruxelles 1952).

Right-to-Repair kampagnen koordineres i Danmark af AUTIG, som er en af initiativtagerne til kampagnen.

Foreningens netværk omfatter tillige Autobranchens Fællesråd, hvor branchesager af fælles interesse fremmes - her i et samarbejde med organisationer, som repræsenterer en vigtig del af kundeunderlaget for AUTIGs medlemmer.

AUTIG er repræsenteret i Rådet for Sikker Trafik og et medlemskab af Håndværksrådet giver adgang til ekspertbistand og netværk i en af landets største organisationer. Sidstnævnte medlemskab indebærer indflydelse i Håndværksrådets Autoudvalg, hvor Håndværksrådets politiske arbejde for autobranchen koordineres.

Foreningen blev etableret i 1936.
Område
2630 Taastrup

BFR - Brancheforeningen For Reklameartikler

Brancheforeningen for Reklameartikler (BFR) er en interesseorganisation, der organiserer firmaer i Danmark, som sælger og markedsfører et bredt sortiment af reklameartikler såsom gaver, brugskunst og profilbeklædning.

Vi har eksisteret i mere end 22 år.

Vision/mission:
Vi vil opleves som en interesseorganisation, der tilbyder den indkøbsansvarlige en professionel og objektiv rådgivning.

Værdier:
Vi arbejder seriøst og aktivt efter følgende grundlæggende værdisæt:

ETIK i rådgivningen og en åben dialog.

KVALITET i rådgivningen og markedsføringen af vores produkter og koncepter

KOMPETENCE, viden og erfaring til at give en objektiv og kvalificeret
kundeservice.

Hvad får du?:

Hvad kan du forvente, når du handler med et BFR-medlem?

Vi fokuserer på:

- Konkurrencedygtige priser
- Kvalitetssikring
- Bredt produktsortiment
- Kreativitet og design
- Indsigt i lovgivningsmæssige forhold
- Kompetent samarbejdspartner, der deltager på nationale og internationale
messer

Vi yder rådgivning og inspiration til branding såsom:

- Logoeksponering
- Logoplacering
- Farvevalg (Pantone, CMYK, RGB....)
- Teknikker (Gravering, broderi, prægning....)

Vi sikrer overholdelse og indsigt i gældende lovgivning inden for branchen såsom:

- WEEE (El-retur)
- RoHS
- Reach
- Sukkerafgift
- Emballageafgift
- Copy-Dan
- Etc.

BFR's medlemmer arbejder målrettet på at kunne gøre en forskel i rådgivningen bl.a. ved hjælp af:

- Deltagelse i produkt- og brancherelaterede seminarer
- Videreuddannelse
- Erfarings- og videndeling tværfagligt
Område
4700 Næstved

BHP - Brancheforeningen for Hydraulik og Pneumatik

Foreningens formål er at samle alle fabrikanter og importører inden for hydraulik og pneumatik i Danmark for

At formidle viden om og indsigt i branchens udvikling over for medlemmerne.

At fremme god forretningsmoral og kollegiale forhold i branchen.

At fremme professionel rådgivning og markedsføring i branchen i takt med teknologi-udviklingen.

At varetage branchens interesser over for lovgivningsmagten, udøvende myndigheder, lignende sammenslutninger i udlandet, samt presse og offentlighed, for eksempel når branchen miskrediteres, eller når branchens interesser skal markeres.

At fremme tilgang af kvalificeret arbejdskraft til branchen.

At formidle til medlemmerne viden om love, regler, standarder, sikkerhedskrav og andet, som har generel interesse for branchen.

At opnå økonomiske fordele for medlemmerne, for eksempel i forbindelse med messer, annoncering, arrangementer, medlemskaber m.v.

At profilere branchen udadtil.
Område
1216 København K
(Viser 1 til 10 af 314)