Kategori: IT

BSA - Business Software Alliance

Business Software Alliance (BSA) er en non-profit handelssammenslutning oprettet med henblik på at komme tættere på de mål softwareindustrien og dens hardware-partnere har sat sig. BSA er den førende organisation til fremme af en sikker og lovlig online verden. Med hovedkvarter i Washington, DC er BSA aktiv i mere end 80 lande med engageret personale i 11 afdelinger rundt omkring i verden: Bruxelles, London, München, Beijing, Delhi, Jakarta, Kuala Lumpur, Taipei, Tokyo, Singapore og São Paulo.

BSA's globale mission er at blive et forenet talerør for dets medlemmer verden over, og at fremme et langtidsholdbart, virksomhedsvenligt lovgivningsmiljø, hvor industrien kan trives. BSA's programmer skaber fremskridt, vækst og en konkurrencedygtig markedsplads for kommerciel software og lignende teknologier. BSA's medlemmer er optimistiske omkring industriens fremtidsudsigter, men er klar over at ingen problemer løser sig selv. Og vi er enige i, at det er vigtigt for virksomhederne at samarbejde om at tage stilling til nøglepunkterne i forbindelse med industrimæssige forbedringer.

Lovgivningsmæssige initiativer

BSA’s offentligt-politiske program har et simpelt mål: At skabe en dynamisk, åben og barrierefri international markedsplads, hvor software- og hardwareindustrier kan vokse og trives. BSA’s forsøg på at åbne markederne – og holde dem åbne – har en helt konkret, positiv indvirkning på virksomhedernes bundlinier. Hvad enten vi nedbryder de handelsmæssige barrierer, der hindrer adgang til nye markeder, forebygger forvrængende internetskatter eller styrker de love, der bidrager til at mindske piratkopiering af software, så afspejler BSA’s arbejde industriens ønsker om sikring af fortsat økonomisk vækst og fremskridt.

BSA prioriterer følgende områder:

* Beskyttelse af ophavsret til immateriel ejendom (copyrights, patenter, teknologimandater)
* Åbning af markeder med henblik på hindringsfri handel
* Datasikkerhed
* Forbedring af handelsmuligheder i Brasilien, Kina, Rusland og andre nye markeder
* Softwareforbedring og udvalg
* Digital forvaltning
* Arbejdsstyrke og uddannelse

BSA sætter sine resourcer ind på de områder, der har en væsentlig og konkret indvirken på soft- og hardwareindustriens trivsel på markedspladsen. Vi yder støtte på disse områder gennem forskning, mediedækning og offentlige events, der har til hensigt at skabe opmærksomhed på industriens mærkesager og opfordre til tankefuld dialog omkring fremtid og fremskridt.
Bekæmpelse af ulovlig softwarekopiering og licensoverholdelse

Illegal kopiering går ikke kun ud over softwareudgiverne. Det skaber ulige konkurrenceforhold for legitime virksomheder og skader varemærker gennem distribution af dårlige produkter. Derudover udsættes forbrugerne for en række IT-risici som f.eks. sikkerhedsbrud og datatab.

BSA har til hensigt at beskytte softwareudbydernes ophavsret, håndhæve copyrightlovgivningen og fremme licensoverholdelse. Vi modtager tusindvis af anmeldelser om formodet brug af ulovlig software fra brugere, forhandlere, lovmyndigheder, medlemmer og tilknyttede selskaber. BSA tager sig af copyrightkrænkelse på arbejdspladsen, hvor software er blevet installeret uden den påkrævede licens. BSA benytter sig også af den nyeste teknologi til at opspore ulovlig download af software og distribution af ulovligt kopieret software gennem auktionssider på internettet.

BSA mener, at den bedste måde at få softwarebrugere til at overholde licensaftalerne er ved at gøre opmærksom på den negative økonomiske og driftsmæssige påvirkning virksomhederne vil opleve ved at benytte sig af ulovligt kopieret software. BSA's verdensomspændende licensoverholdelsesprogrammer er designet til at nå ud til slutbrugerorganisationerne og lære dem om vigtigheden af administration af softwareaktiver og værdien af lovlig software.

----
Netværk i Danmark, erfa-grupper og videndeling. Find det hele på Netværksportalen. Tilmeld dit netværk i dag!
Område
Internationalt

Crossroads Copenhagen - Et netværk for kultur, medier og kommunikationsteknologi

Crossroads Copenhagen er en forening, som hjælper medlemmer med at at skabe ambitiøse IKT projekter på tværs af siloer og værdikæder. Det er projekter, hvor man med brugerne i centrum udnytter Informations- og Kommunikationsteknologiernes mange muligheder. Målet er at projekterne skal bidrage til at skabe et mere bæredygtigt samfund og øge konkurrencekraften.

Vision
Crossroads Copenhagen er en organisation, hvor offentlige institutioner og virksomheder i Øresundsregionen samarbejder om at skabe innovative projekter. Disse projekter kombinerer kompetencer inden for indholdsproduktion, humaniora, samfundsvidenskab og økonomi med IKT (informations- og kommunikationsteknologi).

Mission
Projekterne skal understøtte og drive de forandringer som ny viden og teknologi kan skabe for private virksomheder og den offentlige sektor. Samtidig skal projekterne skabe nyttige resultater for deltagerne og være med til at støtte Øresundsregionens position som bæredygtig vækstmotor i Nordeuropa.

Formål
At være en uvildig uafhængig platform for at definere store bæredygtige projekter, som via nytænkning i det offentlige og private løser markante samfundsmæssige udfordringer ved hjælp af IKT.
Område
2300 København S

DanNotes

Foreningen, der blev dannet i 1993, har til formål:

* at fremme kendskabet til samt udbredelsen og anvendelse af Lotus Notes/Domino og relaterede produkter i Danmark, samt at fremme kommunikationen mellem foreningens medlemmer, der bør repræsentere et bredt udsnit af interessegrupper
* at deltage i internationalt samarbejde med andre Notes brugergrupper og formidle kontakt og erfaringsudveksling med disse
* at samarbejde med andre relevante foreninger og via sammenslutninger sikre, at foreningen repræsenterer Notes brugere i Danmark.

Område
2500 Valby

Dansk Privacy Netværk

Regeringens rådgivende IT-sikkerhedspanel har i september 2006 offentliggjort en række anbefalinger om privacy i relation til ICT, herunder at der er behov for forskning om privacy, idet det bl.a. anføres, at der ingen steder præcist er afklaret, hvad der forstås ved privacy og hvordan man systematisk kan arbejde med privacy.

Dansk Privacy Netværks mission er at synliggøre og samle viden og forskning om privacy i alle mulige sammenhænge med henblik på forskningskoordination, vidensopbygning, vidensudveksling, vidensformidling, kompetenceafdækning og fælles initiativer i forhold til myndigheder, industri og offentligheden som sådan. Enhver forsker eller formidler med tilknytning til et universitet, sektor-forskningsinstitution, offentlig eller privat organisation kan blive medlem af netværket.

Privacy er et komplekst og relativt begreb som udvikler sig hele tiden, f.eks. under påvirkning af den teknologiske og samfundsmæssige udvikling, og med både geografiske og kulturelle forskelle. Privacy defineres som udgangspunkt bredt og selvom der er definitionsforskelle antages “privacy” at være dækkende for tilsvarende begreber, der også ses brugt i forskellige relationer som f.eks. “privatlivets fred”, “privatsfæren”, “intimsfæren”, “privathed”, “persondatabeskyttelse”, “personlig integritet”, ”privatlivs-beskyttelse” samt “fortrolighed”. Uanset at der givetvis er behov for en harrmonisering af metodologien, nomenklaturen og en større præcision med hensyn til begreber og definitioner, så betragtes ”privacy” indtil videre som en samlebetegnelse for beskyttelse imod bestemte risici, herunder risikoen for uretfærdighed ved urimelige bebyrdende beslutninger eller antagelser, risikoen for tab af kontrol over personlige oplysninger og risikoen for uværdighed ved udstillelse og forlegenhed.

Med det formål at undersøge ideer, der kan ændre den måde vi tænker og handler på, med henblik på at generere nye forskningsresultater, uddannelser og partnerskaber, anses tværfaglig forskning indenfor netop privacy, at være yderst relevant ikke alene mellem hele forskningsområder, hvor forskere indenfor f.eks. datalogi, humaniora, jura, markedsøkonomi, polyteknologi, psykologi, sociologi, statskundskab, teologi osv. samarbejder, men også indenfor et enkelt forskningsområde synes der umiddelbart at være et behov for at gængse faggrænser nedbrydes. Det er derfor et ønske, at Dansk Privacy Netværk har en så bred faglig sammensætning som overhovedet mulig.
Område

Danske IT-advokater

Danske IT-advokater er en forening af advokater, der beskæftiger sig med rådgivning om informationsteknologi.

Foreningen henvender sig til rådgivere indenfor informationsteknologi i bred forstand, herunder blandt andet rådgivere om telekommunikation, IT- anskaffelsesaftaler og IT-driftsaftaler, persondatabeskyttelse, domænenavne samt markedsføring og handel på internettet.

Foreningens formål er at styrke advokatstanden i rådgivningen om IT-forhold og markedsføre advokatstanden som rådgivere ved indgåelse af IT-kontrakter og andre IT-retlige forhold. Foreningens formål er desuden at virke som talerør for advokatstanden i den samfundsmæssige debat om IT-udviklingen i Danmark.

Om os

Danske IT-advokater's medlemmer er advokater, der beskæftiger sig med rådgivning om IT-retlige forhold og har i dag ca. 175 medlemmer.

Medlemskab

Vil du være medlem, koster det i 2009 kr. 1.500,- pr. person eller kr. 6.000,- for et firmaabonnement af foreningen Danske IT-advokater. Ny kontingentsats for 2010 bliver fastsat på generalforsamlingen der holdes inden 1. juni 2010.
Område
1553 København V

Datalogforeningen

Datalogforeningen er en faglig forening for dataloger. Foreningen udgiver Datalogbladet 5-6 gange om året, holder faglige aftener (fordrag) nogle gange om året, og udarbejder en årlig lønstatistik for dataloger.

Hovedparten af foreningens medlemmer er dataloger uddannet i Aarhus, men der er også enkelte medlemmer fra andre uddannelsesinstitutioner.

Hvis du er datalog fra et af universiteterne i Danmark, kan du blive medlem af Datalogforeningen.

Kontingentet er 400 kr/år for almindelige medlemmer og blot 10 kr/år for
studerende!
Område
8200 Aarhus N

DAu - Dansk Automationsselskab

Dansk Automationsselskab arbejder for at samle og formidle viden om automatisering.

Selskabet medvirker til at formidle forskningsresultater opnået ved de videregående undervisningsinstitutioner.

Selskabet påtager sig ikke løsning af specifikke automatiseringsopgaver, men virker gennem initiativer og aktiviteter, som fremmer erfaringsudvekslingen mellem brugere af automatisering.

De primære aktiviteter

* DAu Bladet, der udgives 4 gange om året.
* At arrangere og afholde emnespecifikke konferencer.
* At arrangere og afholde temadage.
* At støtte aktiviteter på universiteter og andre læreanstalter.
* Vores hjemmeside

Videndeling

Dansk Automationsselskab (DAu) blev stiftet af en gruppe fremsynede erhvervsrepræsentanter i 1962 med det formål at bidrage til øget viden om automatisering og dens tværfaglige sammenhænge.

Automation er karakterisk ved både at være en gammel teknologi og også en meget moderne teknologi. Automation har gamle aner, fordi der altid har været en trang til at få løst trivielle opgaver automatisk – ofte med forskellige mekaniske påfund. Men automation har også altid været et område hvor den nyeste teknologi er bragt i anvendelse, og idag har computerne givet os et fantastisk redskab til at automatisere selv meget komplicerede opgaver.

Dansk Automationsselskab blev startet få år efter at den første computer blev brugt til automation på en fabrik, og i Danmark fulgte vi hurtigt med. Derfor er det naturligt for DAu at fokusere på anvendelsen af computere i automation. Kravene til fleksibilitet, sporbarhed og høj kvalitet i moderne produktion kan kun løses med en udstrakt anvendelse af computere. Pålidelighed, tilgængelighed og sikkerhed er også nøgleord for computere i automation. Derfor er informationteknologi i industrien ikke bare IT, det er IT i arbejdstøjet – Automation.

Medlemsfordele

Ud over muligheden for at...

* få nyeste viden inden for alle områder af automation
* erfaringsudveksling
* personlige kontakter
* adgang til videndelings netværk
* adgang til eksklusivt indhold på vores hjemmeside
* mulighed for at se anlæg
* opnå genbrug
* og meget andet

... har alle DAu medlemmer den fordel, at de deltager i de åbne konferencer til en særlig medlemspris.

Prøv dau.dk gratis i 30 dage

Hvis du ikke er medlem af DAu, kan du gratis prøve vores hjemmeside i 30 dage som gæstebruger. Du får i perioden alle de samme muligheder som vores medlemmer.
Område
2920 Charlottenlund

DDHF - Dansk Datahistorisk Forening

Foreningens formål er at indsamle, bevare og udbrede kendskabet til dansk datahistorie, bl.a. ved at fremstille historien om de virksomheder og mennesker, som drev udviklingen fremad, samt historien om databehandlingens anvendelse i Danmark. Som et led i denne informationsvirksomhed driver foreningen en hjemmeside på internettet der afspejler foreningens virke. Desuden arrangerer foreningen foredrag, udstillinger o.l. med et historisk eller pædagogisk perspektiv. Foreningen kan endvidere stille samlingen til rådighed for studieformål i forbindelse med forskningsprojekter, formidlingsarbejder, o.l.

Det er ligeledes foreningens formål at:

* indsamle
* restaurere og
* bevare

effekter (herunder hardware, software og dokumentation), som har eller har haft betydning for den danske datahistorie med særligt fokus på dansk design, udvikling og/eller produktion.

Foreningen kan, efter bestyrelsens beslutning, samarbejde med nationale og internationale foreninger eller institutioner, som arbejder for lignende formål.

Foreningen skal endvidere arbejde for oprettelse og drift af et permanent museum.

Medlemskab

Alle interesserede enkeltpersoner og firmaer/virksomheder/institutioner, som vil virke for foreningens formål, kan optages som medlemmer. Sidstnævnte medlemskategori er berettiget til at lade et antal medarbejdere, efter bestyrelsens beslutning, deltage i foreningens medlemsarrangementer (incl. generalforsamlingen). Æresmedlemmer kan udnævnes efter generalforsamlingens beslutning.
Område
2700 Ballerup kommune

Dkregistrar - Brancheorganisationen For Danske Domæne Registratorer

DKregistrar er en brancheforening bestående primært af registrars under .dk TLD.

Foreningens formål er:

At samle registrars,firmaer og enkeltpersoner der håndterer eller videresælger domæner i Danmark.

At formidle viden om og indsigt i branchens udvikling.

At fremme god forretningsmoral og kollegiale forhold i branchen.

At varetage branchens interesser over for lovgivningsmagten, udøvende myndigheder, lignende sammenslutninger i udlandet, samt presse og
offentlighed, for eksempel når branchen miskrediteres, eller når branchens interesser skal markeres.

At formidle til medlemmerne viden om love, regler, standarder, sikkerhedskrav og andet, som har generel interesse for branchen.

At fremme kommunikation og information mellem registry og registrar i begge retninger.

At profilere branchen udadtil.

Medlemmer

For at være medlem kræves det at man er:
-oprettet som godkendt registrar af .dk domæner
-eller er et firma eller enkelt person der håndterer eller videresælger domæner på det danske marked.
Område
1711 København V

DKUUG - Danish UNIX systems User Group

Her får du sat navne på de aktive i foreningen samt hvad der foregår i de mange udvalg.

DKUUG (Dansk UNIX-system Bruger Gruppe - Danish UNIX systems User Group) er en dansk IT-forening, stiftet den 18 november 1983.

Foreningens formål er at udveksle information og erfaringer omkring åbne systemer, herunder UNIX, og generelt den nyeste viden indenfor åbne standarder, operativsystemer, Internet, kommunikation samt udviklingsteknologier og -sprog.

Medlemmerne er et spændende forum af professionelle brugere af IT, der ønsker at være med helt fremme indenfor eget ekspertiseområde og at holde det personlige netværk i orden.

DKUUG har en lang række aktiviteter og medlemsfordele, bl.a.: seminarer, gå-hjem-møder, klub - København, standardisering, fagligt kompetent talerør, Bøger fra førende tekniske bogforlag, adgang til bibliotek med free software, forskellige uddannelsespakker, internationale kontakter som EurOpen og USENIX.

Vi håber du er interesseret i et medlemskab, og dermed en udbygning af dit faglige personlige netværk.

Har du yderligere spørgsmål, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte os.
Område
2100 København Ø
1 2 3 4
(Viser 1 til 10 af 33)