Kategori: Kunst og kultur

AWE - Association For World Education

AWE er adgang til viden om folkeoplysning i andre kulturer

AWE er en netværksorganisation for grupper, institutioner og enkeltpersoner, der arbejder med uddannelse, folkeoplysning, demokrati og interkulturelle aktiviteter rundt omkring i verden.

AWE er organiseret i Chapters. Hvert chapter har sin egen profil og definerer sine egne aktiviteter ud fra lokale behov. På AWE’s internationale site kan du se en opdateret oversigt over aktive chapters.

Gennem AWE har du mulighed for:

At arbejde med folkeoplysning som gæstelærer i en anden kultur

Som studerende at arrangere praktikbesøg som lærer, pædagog, sygeplejerske eller læge

At deltage i konferencer om folkeoplysning

At arrangere faglige besøgsrejser

At komme til at vide mere om udvikling og demokrati overalt i verden
Område
5683 Haarby

Børne- og Kulturchefforeningen

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) er en forening for direktører, forvaltnings- og fagchefer på børne-, kultur-, uddannelses- og familieområdet i kommunerne.

Børne- og Kulturchefforeningen baserer sit arbejde på stærke netværk og er en aktiv faglig- og ledelsesmæssig interessent på børne- og kulturområdet.

Bestyrelsen udarbejder oplæg, der er dagsordenssættende på området. Vi indgår i den løbende dialog med ministerier og andre beslutningstagere på børne- og kulturområdet.

Foreningen har i de senere år forsøgt at sætte dagsordenen på en række tværgående områder på det kommunale område. Vi er repræsenteret i en række rådgivende udvalg i KL-regi og i forhold til ministerierne ligesom foreningens medlemmer ofte personligt udpeges til forskellige hverv på børne- og kulturområdet.

Velkommen i BKF. Velkommen til et aktivt fagligt samspil med dine ledelseskolleger i andre kommuner.
Område
9550 Mariager

Danmarks Billedkunstlærere

Danmarks Billedkunstlærere er en landsdækkende forening, der består af en landsstyrelse og 11 regionale kredse med hver sin kredsbestyrelse.

Foreningen har p.t. 2100 medlemmer, og foreningens formål er

* at fremme forståelsen for værdien af børns æstetiske og billedsproglige udtryk
* at fremme forståelsen for faget Billedkunsts betydning i og uden for folkeskolen
* at arbejde for, at faget indtager en væsentlig stilling i uddannelsessystemet
* at arbejde for, at faget udvikles
* at formidle fagets indhold til foreningens medlemmer og bredere kredse

Dette sker ved at foreningen deltager i den aktuelle pædagogiske og faglige debat, arrangerer udstillinger, kurser og konferencer og udgiver Billedpædagogisk Tidsskrift, hvor fagets kerneområder og inspiration til billedkunstundervisningen hele tiden undersøges og udvikles.

Dette sker også i det samarbejde vi har med Undervisningsministeriets fagkonsulent for Billedkunst, Danmarks Lærerforening, Samrådet for Billedkunst, Danmarks Radio, De praktisk-musiske faglige foreninger og de øvrige nordiske landes billedkunstlærerforeninger.

Foreningens hensigt er at skaffe så gode vilkår som muligt for undervisningen i Billedkunst. Dette gælder både vedrørende undervisningslokaler til Billedkunst, timetal og efteruddannelse af billedkunstlærere. Derfor har Danmarks Billedkunstlæreres lokalkredse et tæt samarbejde til landets forskellige CFU afdelinger og Professionsafdelinger.

Så har du billedkunst på skemaet, så vil du få brug for den inspiration, det er at være medlem af Danmarks Billedkunstlærere.

På gensyn i foreningen
Område
4200 Slagelse

Dansk Etnografisk Forening

Vil du holde dig orienteret om brudepris på Ny Guinea, grindefangst på Færøerne, kricket på Tahiti, kærlighed i Århus, Pierre Bourdieus teorier og meget meget andet?
Foreningen er åben for alle, der interesserer sig for udviklingen inden for faget etnografi/antropologi.

Gennem debatter og kritisk formidlingsvirksomhed søger foreningen at give en antropologisk kommentar til kultur- og samfundsudviklingen.

Hvert år afholdes et fælles årsmøde, hvor et særligt tema behandles af danske og udenlandske forskere, primært antropologer, men også specialister fra andre fagområder.

Næste årsmøde afholdes i November måned 2009 i Århus.

Bliv medlem AF Dansk etnografisk forening

Som medlem af DEF er du en aktiv del af det etnografiske miljø i Danmark. Medlemskab koster i øjeblikket 300 kr. årligt eller 200 kr. årligt, hvis du er studerende, arbejdsløs eller pensionist.

DEF-medlemmer modtager gratis vores tidskrift Jordens Folk og har samtidig gratis adgang til Moesgaard Museum ved Århus.
Område
8270 Højbjerg

Dansk Kunst & Antikvitetshandler Union

DANSK KUNST - & ANTIKVITETSHANDLER UNION blev grundlagt den 17. december 1941 af en gruppe af datidens bedste antikvitetshandlere med den navnkundige Ole Haslund i spidsen.

Foreningens formål er at fremme og højne kvaliteten af handel med antikviteter. I foreningen er samlet landets bedste eksperter på forskellige områder indenfor kunst og antikviteter, således at kunderne får den bedste garanti ved køb, samt rådgivning om værdi og restaurering af kunstgenstande.

Unionen har oprettet et klagenævn, der behandler forskellige sager for private, forsikringsselskaber og museer.

Foreningen har i dag 35 medlemmer, og den stiller strenge krav om et højt fagligt niveau.

Unionen har siden 1955 afholdt censurerede antikvitetsudstillinger. Først på Charlottenborg, derefter i Odd Fellow Palæet, der desværre brændte, hvorefter der var stilstand i udstillingerne.

Unionens medlemmer har gennem en årrække ligeledes deltaget i store internationale udstillinger i udlandet.

I 1998 startede man igen de danske udstillinger, og valgte Hotel D'Angleterre som et forsøg. Succeen var så stor, at hotellets lokaler blev for små. Derfor har man nu lejet Christian den 4's gamle Børsbygning som et fremtidigt udstillingssted for medlemmerne af DANSK KUNST - og ANTIKVITETSHANDLER UNION.

Unionen er sammen med foreninger fra 21 andre lande medlem af den internationale Kunstsammenslutning CINOA, Confederation Internationale des Negociants en Oeuvres d'Art.
Område

Dansk-Kinesisk Forening

Dansk-Kinesisk Forening, der er uafhængig af politiske- ideologiske- og økonomiske interesser, har til formål at være et samlingssted for alle med interesse for Kina samt at formidle oplysning om Kina.

Foreningen udgiver et tidsskrift, samt arrangerer møder, foredrag og andre arrangementer der omhandler kinesisk historiske- og samfunds kulturelle emner.
Formålet med disse aktiviteter er at give en indsigt i og dermed skabe en forståelse for alle sider af kinesiske kultur.
Yderligere informationer om foreningens virke kan fås ved at klikke på venstrestående links

Dansk-Kinesisk Forening samarbejder med andre foreninger, kinesiske såvel som danske, der har Kina som interesseområde.

Som medlem kan optages enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål.
Kontingentbetaling virker som medlemskab.
Kollektivt medlemskab kan tegnes af organisationer, virksomheder eller institutioner. Kollektivt medlemskab regnes som en enkelt enhed mht. kontingent og stemmeafgivelse, men giver ret til at deltage kollektivt i foreningens aktiviteter som medlem.
Område
2700 Brønshøj

Danske Filminstruktører

DANSKE FILMINSTRUKTØRER’s formål er:
at organisere alle, der er beskæftiget som instruktører inden for de audio-visuelle medier, for at sikre og forbedre medlemmernes interesser både som instruktører og som manuskriptforfattere,

at højne kvaliteten og fremme produktionen af film samt beskytte eksisterende filmværker,

at udvikle samarbejdet med nationale og internationale beslægtede organisationer og forbund,

at virke for bedre realløn og arbejdsvilkår og sikre fuld beskæftigelse og tryghed i ansættelsen, samt arbejde for lige muligheder for mandlige og kvindelige instruktører,

at understøtte medlemmer, der er i konflikt,

at varetage og forvalte medlemmernes ophavsretlige interesser, såvel økonomisk som kunstnerisk,

at søge gennemført sociale forbedringer gennem lovgivningsmagten,

at sikre medlemmerne økonomisk dækning p.g.a. tabt arbejdsindtægt ved ledighed gennem medlemskab af arbejdsløshedskasse,

at virke for dygtiggørelse af medlemmerne gennem oplysningsarbejde,

at sikre medlemmerne og medlemmernes efterladte gennem kollektive forsikringer og

at arbejde for instruktørers ytringsfrihed overalt i verden.

Medlemmer

Som medlemmer kan kun optages filminstruktører og elever fra Den danske Filmskoles instruktør- eller TV-producer/tilrettelæggerlinie eller elever fra tilsvarende anerkendte udenlandske filmskolers instruktør- eller TV-producer/tilrettelæggerlinier. Elevmedlemmer kan sættes til reduceret kontingent og kan ikke stemme på generalforsamlinger. Nye medlemmer kan optages efter skriftlig ansøgning og godkendelse af bestyrelsen. Medlemskab træder i kraft ved indbetaling af første kontingent.

Historie

Danske Filminstruktører (DF) blev stiftet i 1956 som en interesseorganisation. I mange år havde man hovedsageligt filmpolitiske funktioner, med sæde i Statens Filmcentrals og Filminstituttets bestyrelser, men i 70'erne og 80'erne begyndte DF også at indgå overenskomster på medlemmernes vegne.

I 1990 besluttede en generalforsamling, at DF skulle udvikles til også at være en egentlig fagforening og kæmpe mere aktivt for at forbedre vilkårene for instruktørerne og deres rettigheder. Det var efter en periode, hvor filminstruktørernes vilkår var blevet stadigt dårligere, både kunstnerisk og lønmæssigt. Kampen for forbedrede vilkår blev i starten af 1990'erne også udvidet til at omfatte medlemmernes manuskriptvilkår.

Foreningen har siden da opnået stor ekspertise i kampen for rettigheder og har markeret sig på mange områder indenfor det kulturpolitiske. Forsvar af filmværker i forbindelse med TV-visning er det mest kendte - pan scanningen af "3 Days of Condor" - men der arbejdes på mange fronter.

DF er det danske medlem at de nordiske og internationale instruktør- og autororganisationer :
SNF (Sammenslutningen af Nordiske Filminstruktører), FERA (Féderation Européenne des Réalisateurs de l’Audiovisuel) - og AIDAA (Association Internationale des Auteurs de l’Audiovisuel).

DF har sæde i Det Danske Filminstituts Råd for Spillefilm, Råd for Kort- og Dokumentarfilm og Festivaludvalget for Kort- og Dokumentarfilm samt er medlem af Filmkontakt Nord, Dansk Kunstnerråd, Samrådet for Ophavsret og diverse COPY-DAN foreninger.

DF har i dag ca. 370 medlemmer.

Læs i øvrigt filmjournalist Eva Novrup Redvalls meget morsomme jubilæumsartikel om foreningen, som hun skrev i forbindelse med foreningens 50 års jubilæum i 2006.
Område
1358 København K

Danske Godser og Herregårde

DGH - Danske Godser og Herregårde - er en bred sammenslutning af gods- og herregårdsejere fra hele Danmark.

Der findes godt 600 godser og herregårde i Danmark. Tilsammen tegner de sig for en betydelig del af den danske land- og skovbrugsproduktion.

De danske godser og herregårde repræsenterer samtidig langt den største del af de sammenhængende naturarealer i privateje, der er tilgængelige for offentligheden. En vigtig naturressource, som DGH ser det som en væsentlig opgave at værne om.

Vi føler et stort ansvar for den betydelige bygningskulturelle værdi, som herregårdene udgør og arbejder aktivt for at skabe vilkår, der gør det muligt at vedligholde og bevare bygningsarven sideløbende med udvikling og drift af herregårdene som moderne, rentable virksomheder. Målet er at sikre værdierne - også for kommende generationer.

Mål og visioner

DGH arbejder for at sikre de bedst mulige betingelser for at drive og bevare danske godser og herregårde samt de kultur- og naturværdier, der er knyttet til gårdene.

Konstruktiv dialog er grundlaget for foreningens samarbejde med såvel private som offentlige interessegrupper samt politiske og offentlige organer.

Foreningen arbejder fra sag til sag - både lokalt og nationalt. Ofte foregår arbejdet sammen med andre organisationer, der også har interesse i at bevare og udbygge Danmarks natur- og kulturværdier.

Foreningens mål er:

* at sikre medlemmerne den størst mulige dispositionsfrihed til at drive de enkelte ejendomme driftsøkonomisk forsvarligt
* at bidrage til de bedst mulige betingelser for at pleje fredede og bevaringsværdige bygninger samt andre kultur- og naturværdier
* at arbejde for en ansvarlig lovgivning, der sikrer en fornuftig balance mellem den private ejendomsret og almenvellets interesser
* at fremme en udvikling, der sikrer, at medlemmernes skov- og landbrugsvirksomheder fortsat kan levere råvarer af høj kvalitet - til gavn for den danske eksport og til glæde for de danske forbrugere.
Område
1875 Frederiksberg C

Danske Grafikere

Danske Grafikere, der i dag omfatter 160 professionelle grafikere, har til formål at fremme interessen for og kendskabet til den grafiske kunst bl.a. ved:

1 afholdelse af udstillinger.
2 afholdelse af møder, foredrag, symposier og lignende til belysning af grafikken og dens vilkår.
3 udgivelse af såvel mindre publikationer som mere dybtgående bøger om grafik.
4 udgivelse af grafiske blade.

Danske Grafikere har i årenes løb haft mange forskellige aktiviteter. Udover udstillinger herhjemme og i udlandet har der været arrangeret symposier, kurser i avancerede teknikker, foredrag og møder med kolleger fra lignende grafiske selskaber i andre lande.

Aktiviteterne, formidlingen af materiale fra udlandet og udstillingerne har med tiden taget et sådant omfang, at det efterhånden blev nødvendigt med et eget sekretariat.

Da man samtidig i Danmark savnede et decideret udstillingssted udelukkende til grafik, var det for Danske Grafikere en særlig glæde - i januar 1994 - at kunne rykke ind i et smukt istandsat hus i Sølvgade 14 i Københavns centrum. At det lykkedes skyldtes udelukkende de fonde, der så velvilligt bidrog med midler til istandsættelsen.

Danske Grafikeres Hus og de udvidede aktiviteter er således et nyt tilskud til Dansk kulturliv: Et grafikinformationscenter, - og et sted hvor grafikken kan møde et publikum - og et sted til gavn for de udøvende kunstnere.

HISTORIE

Første danske sammenslutning af grafikere oprettedes i 1909 under navnet "Grafisk Kunstnersamfund". Efter oprettelsen af paraply-organisationen Billedkunstnernes Forbund nedlagde man i 1969 foreningen.

Men efter en pause på 10 år stiftedes den 18. juni 1979 den nuværende forening Danske Grafikere på initiativ af maleren og grafikeren professor Dan Sterup-Hansen.

Danske Grafikeres Hus og de udvidede aktiviteter er således et nyt tilskud til Dansk kulturliv: Et grafikinformationscenter, - og et sted hvor grafikken kan møde et publikum - og et sted til gavn for de udøvende kunstnere.
Område
1307 København

Danske Kunsthåndværkere

Danske Kunsthåndværkere blev etableret i 1976 og er interesseorganisationen for de professionelle, skabende kunsthåndværkere og designere. Sekretariatet ligger i Bredgade 66, København – ved siden af Kunstindustrimuseet.

Foreningens formål er at arbejde for en kunstnerisk og håndværksmæssig udvikling af dansk kunsthåndværk og at styrke og koordinere kunsthåndværkerområdet med henblik på at skabe forståelse for og anerkendelse af kunsthåndværket som kulturfaktor.

Foreningens godt 500 medlemmer har afgang fra Danmarks Designskole, Designskolen Kolding og Institut for Ædelmetal, Guldsmedehøjskolen - eller er optaget gennem censur. Deres arbejdsområder spænder fra unika, mindre serier og industriel formgivning til udsmykningsopgaver.

Foreningen er initiativtager til projekter som Biennalen for Kunsthåndværk og Design, udstillinger i Officinet og Kunsthåndværkermarkedet og er koordinator for deltagelse i udstillinger og konkurrencer i ind - og udland.

Bestyrelsen og udvalg arbejder kulturpolitisk og er repræsenteret i en række offentlige udvalg og bestyrelser på designskolerne, museer og gallerier:

- Statens Kunstfond
- Bestyrelsen Danish Crafts
- Skolerådet Danmarks Designskole
- Repræsentantskabet Designskolen Kolding
- Skolerådet Glas & Keramikskolen på Bornholm
- Statens Værksteder for Kunst og Håndværk, Gl. Dok Pakhus
- Dansk Kunstnerråd
- COPY-DAN, Billedkunst og Danske Billedautorer
- World Crafts Council
- Det Danske Kulturinstitut
- Bestyrelsen Keramikmuseet Grimmerhus, Middelfart
- Bestyrelsen Internationalt Keramisk Center, Skelskør
- Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Odense
- Fotomuseet, Brandts Klædefabrik, Odense
- Håndværksrådet

----
Netværksportalen giver et effektiv indgang til de bedste netværk og erfa-grupper i Danmark. Bliv fundet af flere netværksinteresserede - tilmeld dit netværk i dag!
Område
1260 København K
1 2 3
(Viser 1 til 10 af 21)