Kategori: Læring og pædagogik

Børnehaveklasseforeningen

Formål
1
At samle børnehaveklasseledere og andre af skolens småbørnsundervisere i et samarbejde om indskolingens pædagogiske og faglige indhold

2
At varetage og virke til oplysning om medlemmernes tjenstlige og økonomiske interesser

3
At virke for kommunikation og kursusvirksomhed blandt Børnehaveklasseforeningens medlemmer.

4
At udgive bladet "Skolestart"

Børnehaveklasseforeningens pædagogiske mål:

Børnehaveklasseforeningen vil arbejde for at styrke og kvalitetsudvikle:

En børnehaveklassepædagogik, som bygger på det enkelte barns erfaringer og kompetencer og giver barnet mulighed for at udvikle alle sider af personligheden.

En børnehaveklassepædagogik, som er en naturlig del af det tværfaglige samarbejde i skolestarten og af hele skolens dagligdag og udvikling.

En børnehaveklassepædagogik, som i dialog og samarbejde med hjem og dagtilbud sikrer sammenhæng i barnets hverdag og danner grundlag for et godt skoleforløb.

Det forudsætter:
At børnehaveklassen og de øvrige klasser i skolestarten har egne basislokaler i umiddelbar nærhed af hinanden og af de fælles faciliteter.

At der tildeles de nødvendige personaleresurser, der gør det muligt at opfylde folkeskolelovens krav.

At der er et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Børnehaveklasseforeningens faglige mål:

Børnehaveklasseforeningen skal i et samarbejde med Danmarks Lærerforening forbedre børnehaveklasseledernes arbejdsforhold. Dette sikres ved at søge indflydelse på de centrale overenskomstkrav og de lokale aftaler mellem lærerkredse og kommuner.
Område
1208 København K

BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund – forbundet for pædagoger og klubfolk

BUPL - forbundet for pædagoger og klubfolk - er en forhandlingsberettiget organisation for cirka 60.000 pædagoger og klubfolk, der arbejder i daginstitutioner, klubber, skoler, biblioteker, dagcentre mv., samt for de pædagogstuderende

BUPL har cirka 450 ansatte på landsplan i 12 fagforeninger og i et fælles forbundskontor.

Forbundet indgår overenskomster både på det kommunale og det private arbejdsområde og er den fagforening, der ved mest om pædagogers profession.

BUPL, der er partipolitisk uafhængig, har til formål:

* at samle pædagoger og studerende
* at varetage medlemmernes økonomiske, faglige, sociale, pædagogiske og uddannelsesmæssige interesser
* at virke for øget medbestemmelse på arbejdspladserne og fremme det kollegiale samarbejde
* at udbrede kendskabet til og forståelsen for socialpædagogisk arbejde, herunder også det socialpædagogiske arbejde inden for kultur- og fritidssektoren
* at øve indflydelse nationalt og internationalt inden for områder, der har betydning for medlemmernes forhold
* at virke for samling af organisationer på det sociale område
* at fremme mellemfolkelig forståelse og international solidaritet
* at samle alle pædagoger og klubfolk ved danske daginstitutioner i Sydslesvig.

BUPL arbejder ud fra bestemte formål og arbejdsopgaver. Disse bliver vedtaget på kongressen, som holdes hvert 2. år.
Område
5000 Odense C

Center For Konfliktløsning

Center for Konfliktløsning er en medlemsorganisation (NGO) og et forum for kurser, uddannelser, rådgivning og projekter inden for konfliktløsning og mægling. Vi udbyder kurser, tilbyder rådgivning og skræddersyr løsninger til virksomheder, institutioner og private.

Center for Konfliktløsning - en socialøkonomisk virksomhed
- Kurser og udddannelsesforløb
- Konkret konfliktløsning og-mægling
- Partnerskab om projekter
- Medlemsservice og -arrangementer
- Gratis konfliktrådgivning og støtte til fredelig konfliktløsning

Center for Konfliktløsning
- gør uoverensstemmelser brugbare
- bygger på kontakt og gensidighed
- skaber værdi af forskellighedens kraft
- udvikler teorier og metoder i konflikthåndtering
- sætter vores viden på spil i Danmark og ude i verden

Vi ved, at konflikt og udvikling er tæt forbundet, og vi er på hjemmebane i det krydsfelt !

Center for Konfliktløsning blev oprettet som forening i 1994. Centrets formål er at udbrede kendskabet til fredelig konfliktløsning nationalt og internationalt, at uddanne mennesker og organisationer til at løse konflikter, at udvikle og formidle konfliktløsningsteorier og - metoder.
Område
2000 Frederiksberg

Danmarks Billedkunstlærere

Danmarks Billedkunstlærere er en landsdækkende forening, der består af en landsstyrelse og 11 regionale kredse med hver sin kredsbestyrelse.

Foreningen har p.t. 2100 medlemmer, og foreningens formål er

* at fremme forståelsen for værdien af børns æstetiske og billedsproglige udtryk
* at fremme forståelsen for faget Billedkunsts betydning i og uden for folkeskolen
* at arbejde for, at faget indtager en væsentlig stilling i uddannelsessystemet
* at arbejde for, at faget udvikles
* at formidle fagets indhold til foreningens medlemmer og bredere kredse

Dette sker ved at foreningen deltager i den aktuelle pædagogiske og faglige debat, arrangerer udstillinger, kurser og konferencer og udgiver Billedpædagogisk Tidsskrift, hvor fagets kerneområder og inspiration til billedkunstundervisningen hele tiden undersøges og udvikles.

Dette sker også i det samarbejde vi har med Undervisningsministeriets fagkonsulent for Billedkunst, Danmarks Lærerforening, Samrådet for Billedkunst, Danmarks Radio, De praktisk-musiske faglige foreninger og de øvrige nordiske landes billedkunstlærerforeninger.

Foreningens hensigt er at skaffe så gode vilkår som muligt for undervisningen i Billedkunst. Dette gælder både vedrørende undervisningslokaler til Billedkunst, timetal og efteruddannelse af billedkunstlærere. Derfor har Danmarks Billedkunstlæreres lokalkredse et tæt samarbejde til landets forskellige CFU afdelinger og Professionsafdelinger.

Så har du billedkunst på skemaet, så vil du få brug for den inspiration, det er at være medlem af Danmarks Billedkunstlærere.

På gensyn i foreningen
Område
4200 Slagelse

Danmarks Fysik- og Kemilærerforening

Foreningens formål er at fremme medlemmernes faglige dygtiggørelse samt at varetage deres faglig-pædagogiske interesser inden for de teknisk-kreative fagområder fysik, kemi, astronomi, elektronik, miljø samt natur/teknik m.m..

Danmarks Fysik- og Kemilærerforening samarbejder med Danmarks Lærerforening, idet det anerkendes, at Danmarks Lærerforening er den forhandlingsberettigede organisation over for myndighederne.

Som ordinære medlemmer kan optages enhver, som er medlem af Danmarks Lærerforening, hvis de er berettiget til almindeligt medlemskab af denne forening, eller hvis de er medlem af anden anerkendt og forhandlingsberettiget lærerorganisation.

Som medlem uden stemmeret kan optages enhver interesseret person, virksomhed
eller institution.
Område
6900 Skjern

Danmarks Håndarbejdslærerforening

Foreningens formål er at fremme forståelsen for og nytten af håndarbejde både i undervisningen og det daglige arbejde gennem påvirkning af relevante personer og institutioner. Formålet forsøges også nået gennem medlemmernes daglige arbejde samt foreningens artikler i medlemsbladet og afholdelse af kurser for medlemmerne.

Alle undervisere i håndarbejde og andre, der har tilknytning til undervisning og håndarbejde kan optages som medlem i DH.

Institutioner kan optages som særlige medlemmer uden stemmeret.

Håndarbejde tager hånd om livet

Skolens arbejde skal udvikle eleverne til hele mennesker. Børnene rustes med viden og færdigheder, selvstændighed og handledygtighed. Dermed bliver de i stand til at stille spørgsmål og reflektere over de indtryk, som de har oplevet gennem sanserne, og omsætte dem til udtryk. Arbejdet skal også inddrage børnenes egne fantasier, deres håb og drømme, og lære dem at udtrykke følelser i tillid til sig selv og eget værd.
Område
8680 Ry

Danmarks Lærerforening

På vores hjemmeside kan du læse om foreningens struktur og økonomi, statistik om vores godt 90.000 medlemmer, sekretariatets opbygning, regler for god sagsbehandling og vilkår for hovedstyrelsen.

Her er de senest godkendte regnskaber, foreningens etiske regler for investering samt en grafisk fremstilling af, hvad en kontingentkrone bruges til.

Er du interesseret i udviklingen i antallet af aktive medlemmer eller andet, findes der en række statistiske oplysninger om medlemmerne under Fakta om lærerne.

Under Organisation kan du se en gennemgang af foreningens struktur og Regler behandler foreningens vedtægter og principprogram. Det er også her, du kan se, hvordan sager behandles i foreningen. Endelig beskrives også vilkårene for hovedstyrelsen.

Som medlem af Danmarks Lærerforening varetager vi dine interesser som lønmodtager og hjælper dig, hvis du kommer i en vanskelig situation på dit arbejde. Samtidig får du medlemsblade, mulighed for lån og en attraktiv gruppelivsforsikring.

---
På netværksportalen har vi mange lignende netværk og erfa-grupper i vores database. Tilmeld dit netværk i dag!
Område
1467 København

Danmarks Matematiklærerforening

Danmarks Matematiklærerforening
Foreningen skal virke til gavn for faget matematik og undervisningen heri.
Foreningen er en faglig landsforening, og medlemmerne er lærere i folkeskolen og lignende skoleformer.

Hovedstyrelsen
Hovedstyrelsen består af 1 repræsentant fra hver kredsforening. Hovedstyrelsen samles i marts og september.

Danmarks Matematiklærerforening
Har et dynamisk arbejdsgrundlag. Formålet realiseres ved involvering, påvirkning, informationsvirksomhed, uddannelse og dialog. Det sker bl.a. ved:

Samarbejde med
- Undervisningsministeriet
- Danmarks Lærerforening
- Amtscentrene og kommunernes fagkonsulenter
- Seminarielærernes og gymnasielærernes matematiklærerforeninger
- De andre faglige foreninger
- De nordiske landes matematiklærerforeninger

Efteruddannelse
- Landsdækkende kurser
- Medvirken ved tilrettelæggelse af efter- og videreuddannelse

Forlaget Matematik
- Udgiver tidsskriftet MATEMATIK
- Udgiver undervisningsmaterialer mv.
Område
2200 København N

Danmarks Privatskoleforening

Danmarks Privatskoleforening er en skoleorganisation med pt. 126 skoler og godt 44.000 elever. Foreningen er ejet af skolerne, som også via kontingent betaler for driften af et sekretariat. Danmarks Privatskoleforening har kontingent-indtægter på 6,5 mio. kr. og modtager desuden øremærkede tilskud fra Undervisningsministeriet til uddannelse af skolernes personale og bestyrelse. Foreningen er helt uafhængig af alle organisationer og økonomiske interesser.

Foreningens opgave

DP arbejder for forældrenes ret til et frit skolevalg. DP varetager skolernes interesser overfor Folketing og ministeriet, kommunerne og de faglige organisationer. Endvidere bistår DP skolerne med at varetage arbejdsgiverrollen i forhold til personalet og lokalsamfundet. Dette sker primært gennem driften af et sekretariat, hvis opgave det er at servicere skolernes bestyrelser, ledelser og administration med rådgivning og information. Dernæst gennem en omfattende informations- og kursusvirksomhed. DP yder juridisk, økonomisk, overenskomstmæssig, informationsmæssig, ledelses- og organisatorisk samt pædagogisk bistand til medlemsskolerne og er bisidder for skolernes ledelser og bestyrelser i afskedigelsessager. Såfremt der opstår en alvorlig tvist mellem skolens leder og skolens bestyrelse, skal DP varetage bestyrelsens interesser. Skolens leder må da søge støtte hos sin faglige organisation.

Foreningens historie

DP har sine rødder i Danmarks Realskoleforening, der blev stiftet i 1891 af en kreds af ledere og lærere på private og offentlige eksamensskoler. I 1921 stiftedes en fraktion for skolebestyrere på private eksamens-skoler, og denne organisation videreførtes i 1975 under navnet Danmarks Realskoleforening. Oprindelig var flertallet af de private eksamensskoler personligt ejede af skolens leder. Fra 1960’erne overgår praktisk talt alle skolerne fra privateje til selvejende institutioner. I 1998 tog foreningen navneforandring til Danmarks Privatskoleforening. Foreningen har gennem sin snart 120-årige historie arbejdet for en styrkelse af det faglige niveau i grundskolen og for afholdelse af prøver ved afslutningen af elevernes grundskoleforløb. Endvidere har foreningen arbejdet for skolernes frihed til selvstændigt at tilrettelægge undervisningens indhold og friheden til at disponere individuelt over statens tilskudsmidler, således at skolen og undervisningen blev målt på de opnåede resultater i stedet for statslig detailregulering.

Sådan styres foreningen

Foreningen afholder hvert år i oktober måned et årsmøde for alle medlemsskoler. Hver skole har to stemmer, en for bestyrelsen og en for ledelsen. De to parter kan give hinanden fuldmagt ved afstemninger. Hvert år træffes beslutning om foreningens budget og skolernes kontingent, og der er valg til bestyrelsen, der består af fire medlemmer valgt blandt skolernes bestyrelser samt fire medlemmer valgt blandt skolernes ledelser. Det forhold, at DPs bestyrelse består af fire bestyrelsesmedlemmer og fire skoleledere, understreger at foreningen anser skolens ledelse som centrale personer i skolens daglige drift. Foreningens bestyrelse ansætter en sekretariatschef, der har ansvaret for den daglige drift af sekretariatet og ledelsen af medarbejderne, herunder rådgivningen af medlemsskolerne. Bestyrelsen fastlægger rammerne for den overordnede interessevaretagelse, hvis daglige udførelse delegeres til foreningens formandskab.
Område
1472 København K

Danmarks Sløjdlærerforening

Foreningens formål er at styrke sløjd som skolefag og at virke for medlemmernes fælles interesser af faglig, pædagogisk og tjenstlig art.

Som medlem kan optages enhver der beskæftiger sig med faget sløjd og kan gå ind for foreningens formål.

Foreningen er gennem samarbejdsaftale tilknyttet Danmarks Lærerforening.
Medlemmer, der opfylder betingelserne for at være medlem af D.L.F. , bør udnytte denne ret.

Foreningen udgiver bladet " Sløjd", der skal tjene foreningens formål. Bladet udsendes som medlemsblad til alle medlemmer. Enkeltpersoner, skoler og institutioner kan tegne abonnement på bladet for det samme beløb, som betales i kontingent til hovedforeningen.

Aktiviteter

Medlemmer af Danmarks Sløjdlærerforening deltager ofte på foreningens kurser og konferencer til en lavere pris end ikke medlemmer.

Det gælder også kurser der arrangeres af de lokale foreninger.

Udgivelser

For personlige medlemmer af Danmarks Sløjdlærerforening er priserne i prislisten incl. moms for følgende titler:

*
Temanumre
*
Derfor Sløjd
*
Elevernes alsidige udvikling gennem praktisk arbejde
*
Inspiration
*
Flintøksen (DVD)
*
Design

Det betyder at din pris er 20% lavere !!!!!
Område
2700 Brønshøj
1 2 3 4
(Viser 1 til 10 af 31)