Kategori: Medicin, lægevidenskab og sygdomsbekæmpelse

A-Apoteket

A-apoteket er Danmarks største kæde af apotekere. Kædens formål er at virke som indkøbs- og markedsføringsselskab for kædens medlemmer, herunder varetage medlemmernes interesse indenfor kampagner, sortiment, kontakt til leverandører og grossister. Endvidere er kæden med til at formidle uddannelsestilbud. Kæden har 127 medlemmer, der består af 113 hovedapoteker, 14 supplerende enheder, 29 filialer og 61 udsalg.
Område
3150 Hellebæk

Astma-Allergi Danmark

Astma-Allergi Danmark arbejder for, at alle berørt af astma, allergi og eksem kan få en bedre hverdag.
Det gør vi blandt andet ved at:

* give råd og vejledning til mennesker berørt af astma, allergi og eksem
* indsamle viden om, hvordan hverdagen ser ud for patienter og pårørende
* følge med i forskningen
* blande os i debatten og sætte politisk fokus på området

Vi arbejder desuden på at styrke forebyggelsen. I dag er omkring 1,5 millioner danskere berørt af astma, allergi eller anden overfølsomhedssygdom, og dette tal er stigende.

Vi laver en lang række aktiviteter, som mennekser med astma, allergi eller eksem kan have glæde af.

Helt overordnet er det meget vigtigt for os, at

* vi følger med i forskningen på området, så vi er opdateret på den nyeste viden på området og dermed bedst kan hjælpe dig, der er berørt af astma og allergi
* vi sætter astma og allergi på den samfundsmæssige og politiske dagsorden. Udgangspunktet er dagligdagen med astma og allergi samt muligheden for at forebygge
* vi samarbejder med både private og offentlige instanser, patientorganisationer i Danmark og i udlandet. Det gør vi for at hjælpe med forebyggelsesindsatsen for at være med til at skabe en nemmere hverdag for dig, der har astma eller allergi.

For at kunne fortsætte arbejdet og udbygge vores aktiviteter har vi brug for din støtte.

Du kan hjælpe os ved at blive medlem og få alle medlemsfordelene, eller du kan støtte med et engangsforløb.

---
Bliv en del af oversigten over danske netværk. Meld dit netværk til i dag!
Område
4000 Roskilde

Danmarks Apotekerforening

Danmarks Apotekerforening er apotekernes arbejdsgiver- og brancheorganisation.

Foreningen blev stiftet i 1844 og er en sammenslutning af alle Danmarks apotekere. Apotekerforeningen ejer datterselskaberne DataPharm (apoteks-it) og Pharmakon (uddannelsesinstitution), der sammen med sekretariatet udgør koncernen.

Foreningens medlemmer
Foreningen har 228 medlemmer. Medlemmerne er indplaceret i otte kredsforeninger, som er lokale afdelinger af Apotekerforeningen, og som varetager de faglige interesser og arbejder for et kollegialt sammenhold. Det overordnede ansvar for foreningens aktiviteter og politiske virksomhed varetages af bestyrelsen, der består af syv apotekere.

Foreningens sekretariat
Der er omkring 70 ansatte i foreningens sekretariat. Sekretariatet har midlertidig til huse på Kanonbådsvej 10 i militærhistoriske omgivelser på Frederiksholmen. Sekretariatet servicerer apotekerne og varetager deres interesser, blandt andet som forhandlingspartner i forhold til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og de to personaleorganisationer på apoteksområdet, Pharmadanmark og Farmakonomforeningen.


Strategi for apotekerne i Danmark - Medicin og sundhed med omtanke
Apotekerne rådgiver om brug af lægemidler, står for sikker lægemiddeldistribution og bidrager til rationel brug af lægemidler. Apotekerne tager medansvar for borgernes sundhed og livskvalitet ved at identificere, løse og forebygge lægemiddelrelaterede problemer samt rådgive om egenomsorg, forebyggelse og sundhedsfremme til gavn for den enkelte og for samfundet.
Område
1260 København K

Dansk Cardiologisk Selskab

Selskabets formål er at befordre øget teoretisk viden og praktiske fremskridt inden for hjerte- og kredsløbssygdomme. Herudover afholde videnskabelige møder for medlemmerne samt forestå lægelig efteruddannelse i kardiologi.

Selskabet er rådgivende for Sundhedsmyndighederne vedrørende videreuddannelse i kardiologi.

Selskabet repræsenterer det kardiologiske speciale over for danske sundhedsadministrative myndigheder samt over for tilsvarende udenlandske selskaber.

Medlemsforhold

Som medlemmer kan optages læger og andre, der ved deres virke bidrager til Selskabets formål.

Anmodning om optagelse sendes til selskabets sekretær. Hvert år publiceres i januar måned en revideret medlemsfortegnelse på selskabets hjemmeside.
Område
1127 København K

Dansk Hypertensionsselskab

Dansk Hypertensionsselskab er tilsluttet Dansk Medicinsk Selskab og har til formål at medvirke til at oplyse befolkningen om betydningen af forhøjet blodtryk, at fremme forskningen af forhøjet blodtryk og at bidrage til forbedring af forebyggelse og behandling af forhøjet blodtryk.

Selskabet arbejder i nær tilknytning til andre danske og udenlandske lægevidenskabelige selskaber og organisationer med nærliggende interesseområder.

Selskabet medvirker til videreuddannelse af yngre læger og afholder videnskabelige møder

Område
1263 København K

Dansk Idrætsmedicinsk Selskab

Dansk Idrætsmedicinsk Selskab er et lægevidenskabeligt selskab, hvis formål er at fremme interessen for og kendskabet til idrætsmedicin og at virke for idrætsmedicinens praktiske anvendelse.

Selskabets formål søges opfyldt blandt andet gennem kursus- og foredragsvirksom-hed, udsendelse af periodiske meddelelser, samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund, dets specialforbund og klubber og gennem deltagelse i internationalt samarbejde med lig-nende udenlandske organisationer.

Selskabet skal ligeledes tilstræbe at være rådgivende og koordinerende organ vedrørende læger, der lægefagligt virker eller ønsker at virke inden for idrætten.

Selskabet udgiver sammen med Faggruppen for Idrætsfysioterapi det fælles med-lemsblad ''Dansk Sportsmedicin''.

Har du kurser, møder eller andre arrangementer, du gerne vil have med på denne hjemmeside eller ideer/kritik, kontakt webmaster.
Område
4300 Holbæk

Dansk Medicinsk Selskab

Dansk Medicinsk Selskab (DMS) blev grundlagt i 1919 med det formål at fremme dansk lægevidenskab og varetage en samlet repræsentation af denne.

DMS er aktuelt en sammenslutning af 118 danske lægevidenskabelige selskaber med 23.061 medlemmer. Selskabets formål er fortsat at fremme dansk lægevidenskab og varetage en samlet repræsentation af medlemsselskabernes holdninger og viden herom overfor offentligheden og derunder de centrale sundhedsmyndigheder.

Dansk Medicinsk Selskab har desuden som særlige opgaver:

* at afholde af mindst ét årligt fællesmøde om et tværfagligt emne
* at formidle afholdelse af lægevidenskabelige møder gennem økonomisk støtte til invitation af udenlandske foredragsholdere
* at yde støtte til offentliggørelse af danske lægevidenskabelige afhandlinger, herunder disputatser i Danish Medical Bulletin
* Arbejde for lægernes uddannelse

Forudsætningerne for selskabers medlemskab af DMS er:

* At selskabet har mindst 25 lægelige medlemmer
* At selskabet er mindst 3 år gammelt
* At selskabet har bevist sit lægevidenskabelige eksistensgrundlag, fx. gennem jævnlig mødeaktivitet

Medlemsselskaberne fordeler sig på 38 såkaldt specialebærende, som varetager de lægevidenkabelige områder der danner basis for specialestrukturen jvf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse herom. Der er vigtigt at DMS’s bestyrelse har et særligt tæt samarbejde med disse selskaber i arbejdet med rådgivning af centrale sundhedsmyndigheder om den lægelige videreuddannelse (speciallægeuddannelsen) og specialestrukturen.

I overensstemmelse hermed har DMS’ bestyrelse en regelmæssig møderutine i det såkaldte Specialeforum med disse selskaber med mindst 2 årlige møder.

De øvrige 80 selskaber repræsenterer lægevidenskabelige områder, som er dele af specialerne (enkelte diagnoser eller kliniske områder) eller kliniske områder mellem flere specialer. En del af disse områder er eller vil blive etablerede som fagområder.

Dansk Medicinsk Selskab har gennem sin virksomhed opnået et godt samarbejde med centrale sundhedsmyndigheder dels gennem sæde i mange råd, udvalg og arbejdsgrupper og dels som høringspart i mange relevante sammenhænge.

De centrale områder for DMS’ aktuelle arbejde er den lægelige videreuddannelse, etablering af fagområder som grundlag for den lægevidendskabelige udvikling i det danske sundhedsvæsen og et bidrag til sikringen og udviklingen af kvaliteten af en sundhedsfaglige kærneydelse i det danske sunhedsvæsen.

En del af DMS’ rådgivning forgår i et frugtbart samarbejde med Lægeforeningen, dog således at DMS ikke forholder sig til fagforeningspolitiske spørgsmål men alene baserer sit arbejde på videnskabelig evidens og vurdering heraf.

Det er Dansk Medicinsk Selskabs ambition også i fremtiden og i stigende omfang, at formidle repræsentationen af de lægevidenskabelige selskabers viden, meninger og holdninger med indflydelse på den sundhedsvidenskabelige forskning og sundhedvæsenet i Danmark.

Selskabet uddeler en gang årligt Marie og August Krogh Prisen til en fremragende dansk forsker.
Område
2100 København Ø

Dansk Neurologisk Selskab

Selskabets formål er at fremme uddannelse, udvikling, planlægning og videnskab inden for de neurologiske fagområder i Danmark.

International tilknytning

Selskabet er medlem af Dansk Medicinsk Selskab, European Federation of Neurological Societies og World Federation of Neurology. Generalforsamlingen kan træffe beslutning om selskabets medlemskab af andre organisationer.

Selskabets formand er medlem af Dansk Medicinsk Selskabs Repræsentantskab. Såfremt selskabet kan udpege flere medlemmer af DMS' Repræsentantskab, vælges disse for et år ad gangen ved den ordinære generalforsamling. Ingen kan være repræsentant uafbrudt i mere end 5 år.

Generalforsamlingen vælger en delegat og en suppleant til World Federation of Neurology's Council of Delegates og til European Federation of Neurological Societies. Valgperioden er 4 år. Genvalg kan finde sted, dog højst 2 gange.

Medlemskab

Som stemmeberettigede medlemmer kan optages danske læger og andre personer, der ved deres uddannelse, publikationer eller på anden måde har vist interesse for de neurologiske fag.

Nye medlemmers faglige baggrund skal godkendes af bestyrelsen. Navne på nye medlemmer skal offentliggøres på den ordinære generalforsamling.
Område
4000 Roskilde

Dansk Oftalmologisk Selskab

Dansk Oftalmologisk Selskab har til formål at fremme oftalmologiens udvikling og styrke det kollegiale sammenhold mellem danske øjenlæger. Dette formål søges bl.a. opnået ved afholdelse af møder og kurser samt ved planlæggende og koordinerende virksomhed.

Medlemskab
Som ordinært medlem kan optages enhver læge med interesse for oftalmologi. Udenlandske
kolleger og studerende kan optages som ekstraordinære medlemmer uden stemmeret.
Indmeldelse sker ved skriftlig anmodning herom overfor bestyrelsen, og medlemskab træder i
kraft, hvis bestyrelsen ikke har modtaget indsigelse senest 14 dage efter, at medlemmerne er
gjort skriftligt bekendt med det ønskede medlemskab.
Område
2100 København Ø

Dansk Selskab For Intern Medicin

Dansk Selskab for Intern Medicin arbejder for

- at fremme det videnskabelige studium af den interne medicin
- at fremme efteruddannelsen af fagets speciallæger
- at virke for samarbejdet imellem fagets specialeselskaber
- at virke rådgivende vedrørende uddannelsen i intern medicin og den
interne medicins placering inden for det danske sundhedsvæsen

Adgang til at blive medlem har alle læger med interesse for det intern medicinske speciale og fagets grenspecialer . Endvidere kan andre, som ved deres arbejde medvirker til selskabets formål, blive medlemmer. Navnene på sidstnævnte, skal dog forelægges medlemmerne på et ordinært møde eller på generalforsamling, og optagelse er godkendt, hvis ikke mindst 1/3 af de tilstedeværende er imod optagelsen.

Til de videnskabelige faglige møder har enhver læge adgang som gæst. Andre interesserede kan normalt få adgang efter henvendelse til formanden via selskabets sekretariat.

Område
2100 København Ø
1 2 3 4
(Viser 1 til 10 af 39)