Kategori: Medier & kommunikation

ARF Multimedier - Arbejdernes Radio- Og Fjernsynsforbund

ARF (Arbejdernes Radio- og Fjernsynsforbund) er det sted, hvor din mening direkte kommer til orde, via deltagelse i møder og konferencer i forbundets ca. 150 klubber og kredse landet over og gennem mediedebatten i vores medlemsblad ” Radio & TV Nyt”.

ARF er i direkte dialog med DR og TV 2 centralt og lokalt, og sikrer dig og din familie en reel medindflydelse på udviklingen og programlægningen for de danske offentligt ejede radio/tv-stationer.

ARF har i samarbejde med andre lytter/seerforeninger, også direkte kontakt med de øvrige landsdækkende tv-stationer og med lokale radio/tv-stationer.

ARF arbejder aktivt for en mere effektiv lytter/seerindflydelse på kabel-tv og fællesanten- neanlæg , bl.a. ved fremtidige beboerafstemninger.

ARF sørger mange steder i landet for gratis udlån af radio/tv-apparater til bl.a. ældre og syge medborgere. De tilsluttede radio/tv-forsikringsselskaber har landets billigste tilbud.

---
Bliv en del af denne store netværksoversigt. Tilmeld dit netværk i dag!
Område
6000 Kolding

BDM - Brancheforum Digitale Medier

BDM - Brancheforum Digitale Medier - er et samarbejde mellem alle virksomheder i tv branchen - fra tv selskaber over tv distributører og producenter af tv udstyr til de store kæder med salg af tv apparater og tv udstyr.

Samarbejdet er etableret i anledning af den forestående overgang til digitalt tv i Danmark og har følgende opgaver.

* Information om digitaliseringsprocessen. Dette indebærer information om de digitale muligheder, der er og forventes at blive gjort tilgængelige for forbrugerne. Herunder inden for hvilken tidshorisont det forventes at ville ske, samt hvilke krav det måtte stille til produkter og modtagerudstyr mv..
* Koordinering af branchens aktiviteter vedrørende digitaliseringsprocessen. Koordineringen skal ske såvel internt blandt foreningens aktører og eksternt overfor forbrugerne. Foreningen skal således - med henblik på at gøre adgangen til de digitale tjenester praktisk mulig for forbrugerne - arbejde for at fastsætte de nødvendige tekniske standarder.
* Promovering af mediemarkedets digitalisering, blandt andet ved information om de fordele, der for den enkelte forbruger er forbundet med indførelsen af den digitale teknik og de digitale services.

Det skønnes (medio 2007), at der er fire millioner tv apparater i Danmark, der ikke er udstyrede til at modtage digitalt tv. Langt de fleste kan dog bringes til det, hvis der sættes en digital modtagerboks foran tv apparatet.

I det jordbaserede sendenet (tv til antenne modtagelse) lukkes det analoge tv signal den 31. oktober 2009. Det er BDMs opgave at få informeret og rustet alle danskere, så de fortsat kan se tv efter denne dato.
Område
1558 København V

BSA - Business Software Alliance

Business Software Alliance (BSA) er en non-profit handelssammenslutning oprettet med henblik på at komme tættere på de mål softwareindustrien og dens hardware-partnere har sat sig. BSA er den førende organisation til fremme af en sikker og lovlig online verden. Med hovedkvarter i Washington, DC er BSA aktiv i mere end 80 lande med engageret personale i 11 afdelinger rundt omkring i verden: Bruxelles, London, München, Beijing, Delhi, Jakarta, Kuala Lumpur, Taipei, Tokyo, Singapore og São Paulo.

BSA's globale mission er at blive et forenet talerør for dets medlemmer verden over, og at fremme et langtidsholdbart, virksomhedsvenligt lovgivningsmiljø, hvor industrien kan trives. BSA's programmer skaber fremskridt, vækst og en konkurrencedygtig markedsplads for kommerciel software og lignende teknologier. BSA's medlemmer er optimistiske omkring industriens fremtidsudsigter, men er klar over at ingen problemer løser sig selv. Og vi er enige i, at det er vigtigt for virksomhederne at samarbejde om at tage stilling til nøglepunkterne i forbindelse med industrimæssige forbedringer.

Lovgivningsmæssige initiativer

BSA’s offentligt-politiske program har et simpelt mål: At skabe en dynamisk, åben og barrierefri international markedsplads, hvor software- og hardwareindustrier kan vokse og trives. BSA’s forsøg på at åbne markederne – og holde dem åbne – har en helt konkret, positiv indvirkning på virksomhedernes bundlinier. Hvad enten vi nedbryder de handelsmæssige barrierer, der hindrer adgang til nye markeder, forebygger forvrængende internetskatter eller styrker de love, der bidrager til at mindske piratkopiering af software, så afspejler BSA’s arbejde industriens ønsker om sikring af fortsat økonomisk vækst og fremskridt.

BSA prioriterer følgende områder:

* Beskyttelse af ophavsret til immateriel ejendom (copyrights, patenter, teknologimandater)
* Åbning af markeder med henblik på hindringsfri handel
* Datasikkerhed
* Forbedring af handelsmuligheder i Brasilien, Kina, Rusland og andre nye markeder
* Softwareforbedring og udvalg
* Digital forvaltning
* Arbejdsstyrke og uddannelse

BSA sætter sine resourcer ind på de områder, der har en væsentlig og konkret indvirken på soft- og hardwareindustriens trivsel på markedspladsen. Vi yder støtte på disse områder gennem forskning, mediedækning og offentlige events, der har til hensigt at skabe opmærksomhed på industriens mærkesager og opfordre til tankefuld dialog omkring fremtid og fremskridt.
Bekæmpelse af ulovlig softwarekopiering og licensoverholdelse

Illegal kopiering går ikke kun ud over softwareudgiverne. Det skaber ulige konkurrenceforhold for legitime virksomheder og skader varemærker gennem distribution af dårlige produkter. Derudover udsættes forbrugerne for en række IT-risici som f.eks. sikkerhedsbrud og datatab.

BSA har til hensigt at beskytte softwareudbydernes ophavsret, håndhæve copyrightlovgivningen og fremme licensoverholdelse. Vi modtager tusindvis af anmeldelser om formodet brug af ulovlig software fra brugere, forhandlere, lovmyndigheder, medlemmer og tilknyttede selskaber. BSA tager sig af copyrightkrænkelse på arbejdspladsen, hvor software er blevet installeret uden den påkrævede licens. BSA benytter sig også af den nyeste teknologi til at opspore ulovlig download af software og distribution af ulovligt kopieret software gennem auktionssider på internettet.

BSA mener, at den bedste måde at få softwarebrugere til at overholde licensaftalerne er ved at gøre opmærksom på den negative økonomiske og driftsmæssige påvirkning virksomhederne vil opleve ved at benytte sig af ulovligt kopieret software. BSA's verdensomspændende licensoverholdelsesprogrammer er designet til at nå ud til slutbrugerorganisationerne og lære dem om vigtigheden af administration af softwareaktiver og værdien af lovlig software.

----
Netværk i Danmark, erfa-grupper og videndeling. Find det hele på Netværksportalen. Tilmeld dit netværk i dag!
Område
Internationalt

Cand.Merc.(kom.) Alumni

Foreningen er åben for alle dimittender og fjerde semesters studerende på cand.merc.(kom.). Ved at melde dig ind i foreningen kan du vedligeholde dit netværk fra studietiden og samtidig holde dig fagligt opdateret ved at deltage i foreningens to årlige arrangementer. Du kan også oprette en profil på hjemmesiden, så både studiekammerater og potentielle arbejdsgivere kan finde dig.

Det er bestyrelsens mål at arbejde for at give medlemmerne et fagligt og socialt indhold og udbytte samt opretholde værdien af den gennemførte cand.merc.(kom.)-uddannelse. Dette skal ske gennem en stadig udbygning og vedligeholdelse af viden, primært i relation til kommunikation og ledelse, samt medvirken til fortsat udvikling og forankring af cand.merc.(kom.) i dansk erhvervsliv.

Det koster 100 kr. at melde sig ind i foreningen, men der er ikke noget kontingent.
Område
2300 København S

Crossroads Copenhagen - Et netværk for kultur, medier og kommunikationsteknologi

Crossroads Copenhagen er en forening, som hjælper medlemmer med at at skabe ambitiøse IKT projekter på tværs af siloer og værdikæder. Det er projekter, hvor man med brugerne i centrum udnytter Informations- og Kommunikationsteknologiernes mange muligheder. Målet er at projekterne skal bidrage til at skabe et mere bæredygtigt samfund og øge konkurrencekraften.

Vision
Crossroads Copenhagen er en organisation, hvor offentlige institutioner og virksomheder i Øresundsregionen samarbejder om at skabe innovative projekter. Disse projekter kombinerer kompetencer inden for indholdsproduktion, humaniora, samfundsvidenskab og økonomi med IKT (informations- og kommunikationsteknologi).

Mission
Projekterne skal understøtte og drive de forandringer som ny viden og teknologi kan skabe for private virksomheder og den offentlige sektor. Samtidig skal projekterne skabe nyttige resultater for deltagerne og være med til at støtte Øresundsregionens position som bæredygtig vækstmotor i Nordeuropa.

Formål
At være en uvildig uafhængig platform for at definere store bæredygtige projekter, som via nytænkning i det offentlige og private løser markante samfundsmæssige udfordringer ved hjælp af IKT.
Område
2300 København S

Dagbladene - Danske Dagblades Forening

Foreningerne DDF og DMA

Danske Dagblades Forening (DDF) er de danske dagblades branchepolitiske organisation og har alle dagbladene som medlemmer.

Efter vedtægterne er opgaverne at arbejde for, at de lovmæssige og praktiske rammer, samfundet sætter for dagbladenes redaktionelle og forretningsmæssige virke, er de friest mulige.

I alle sammenhænge, hvor dagbladene har fælles interesser, er det DDFs opgave at formidle branchens synspunkter til Folketinget, regeringen,
centraladministrationen og andre relevante myndigheder (herunder EU-systemet). Hertil kommer kontakten til andre mediegrupper, uddannelsesinstitutioner, der uddanner mediemedarbejdere, reklamebranchen m.v. Siden 1990´erne har DDF tillige varetaget dagbladenes interesser indenfor elektronisk udgivelse.

DDF er paraplyorganisation for Danske Distriktsblade (DD), der driver sin virksomhed gennem anpartsselskabet De Lokale Ugeaviser (DLU). DLU markedsfører annoncering gennem de lokale ugeavisers over for medie- og reklamebureauer og annoncører på landsplan.


DDF varetager sekretariatet for Danske Mediers Forum, der er et konsensusbaseret samarbejde mellem otte medieforeninger, DR og TV 2. En stor del af DDFs lobbyvirksomhed udføres i dag i dette fællesskab.

DDF drives i kontorfællesskab med Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA. DMA er medievirksomhedernes arbejdsgiverforening, der indgår i fællesskabet omkring Dansk Arbejdsgiverforening, og bl.a. forhandler overenskomsterne med alle dagbladenes personalegrupper. DMAs medlemskreds består af næsten alle dagbladene og en række andre medie-, trykkeri- og distributionsselskaber medlemmer.

DDF og DMA har hver sin bestyrelse, men fælles direktion.

Både DDF og DMA rådgiver desuden medlemsaviserne i en lang række bl.a. juridiske spørgsmål og arrangerer en række interne konferencer for branchen.

I tilknytning til DDF og med en vis organisatorisk sammenhæng drives de selvstændige brancheforeninger Ugeaviserne, Radioerne og Digitale Publicister.
Område
1159 København K

Danmarks Film Akademi

Danmarks Film Akademi blev stiftet af en lang række personer med faglig tilknytning til filmbranchen i 1982.
Akademiets formål er at fremme filmen som selvstændig kunstart.
Medlemmerne er fortrinsvis personer, som arbejder med film i det daglige.
Formålet søges blandt andet nået ved afholdelse af filmforevisninger af kunstnerisk interessante film og med mellemrum at invitere en eller flere af de personer som har været med til at skabe de pågældende film.
Den mest udadvendte og mest omfattende begivenhed som Akade-miet står for er uddelingen af årets Robertpriser.
Robertpriserne er udtryk for branchens anderkendelse af kolleger-nes indsats i det forløbne år indenfor forskellige faglige dicipliner.
De udvalgte modtager en statuette, skabt af og givet til Akademiet af Robert Jakobsen, som selv var en stor filmelsker.
Område
1260 København K

DanNotes

Foreningen, der blev dannet i 1993, har til formål:

* at fremme kendskabet til samt udbredelsen og anvendelse af Lotus Notes/Domino og relaterede produkter i Danmark, samt at fremme kommunikationen mellem foreningens medlemmer, der bør repræsentere et bredt udsnit af interessegrupper
* at deltage i internationalt samarbejde med andre Notes brugergrupper og formidle kontakt og erfaringsudveksling med disse
* at samarbejde med andre relevante foreninger og via sammenslutninger sikre, at foreningen repræsenterer Notes brugere i Danmark.

Område
2500 Valby

Dansk Annoncørforening

Dansk Annoncørforening er en interesseorganisation for annoncører i Danmark. Foreningen stiftedes i 1947. Foreningen fokuserer alene på annoncørernes behov og varetager kun annoncørernes interesser.

Vores mission er at:

Styrke markedspositionen

Dette skal forstås bredt: Vi vil medvirke til at styrke din personlige markedsposition, marketingafdelingens markedsposition i virksomheden og virksomhedens markedsposition.

Dette vil Annoncørforeningen gøre gennem 5 strategier:

* Yde rådgivning
* Sikre effektivitet
* Formidle viden
* Give tryghed
* Varetage interesser

Yde rådgivning

Annoncørforeningen yder rådgivning på flere forskellige måder. Gennem personlig rådgivning, gennem vores rådgiverpanel af garvede marketingchefer. Hvis dette ikke rækker har Annoncørforeningen et meget stort netværk at trække på og sidst, men ikke mindst har vi en juridisk hotline, der giver svar indenfor 24 timer. Med dette batteri til rådighed har vi aldrig oplevet, at vi ikke kunne yde tilstrækkelig rådgivning.

Sikre effektivitet

Vi ønsker at gøre dig og dine medarbejdere til effektive markedsførere. Det sker ved jævnlige temamøder, hvor vi tager aktuelle emner op eller præsenterer nyskabelser. Gennem vores omfattende netværk har vi adgang til alle tænkelige måleredskaber: Payment By Results (PBR), Return On Investment (ROI), tracking, internetmålinger, data intelligence og hvad de kære børn ellers måtte hedde.

Formidle viden

Ingen kan holde øje med det hele, så der altid en lille nagende frygt for at gå glip af noget væsentligt. I Dansk Annoncørforening samler vi viden op fra utallige kilder, dem koger vi ned til en ”suppeterning” og leverer tilbage til annoncørerne i koncentreret form. I vores netværksgrupper formidles viden på kryds og tværs mellem medlemmerne. Annoncørforeningens nyhedsbrev giver hovedoverskrifterne for aktuelle emner. Vi formidler diverse afgørelser fra råd, nævn og styrelser til vores medlemmer. På vores temamøder leveres fokuseret indsigt i forskellige hotte videnområder. Og endelig får vi ny viden fra ICC (International Chamber of Commerce), WFA (World federation of Advertisers), CBS (Copenhagen Business School) og en række andre sammenslutninger.

Give tryghed

Dansk Annoncørforening repræsenterer gennem sine medlemsvirksomheder ca. 25% af det samlede reklamemarked i Danmark. Det giver en tryghed, hvis der er et eller andet, der går dig imod, at du er med i en forening, der taler med stor vægt. Det er lidt som et falck-abonnement, man håber jo, at bilen altid starter, men hvis den nu ikke gør, er det rart at have noget i baghånden. Vi tilbyder vores medlemmer standardkontrakter, så du er sikker på ikke at komme i knibe, hvis samarbejdet ikke holder. Ligeledes giver det tryghed at vide, at der er et omfattende netværk at trække på, hvis der opstår uventede situationer.

Varetage interesser

Annoncørforeningen er også en interesseorganisation, selv om dette måske er en mere usynlig del af vores virke. Vi diskuterer jævnligt betingelser med medierne og vi tager annoncørernes parti, hvis vi mener, at der sker urimeligheder og vi bliver hørt, fordi vi er stærke. Mange af disse udvekslinger af synspunkter sker dog på det uformelle plan, men resultaterne kommer annoncørerne til gode. Ligeledes er vi talerør for annoncør interesser i forholdet til pressen, både når pressen vil have en udtalelse, men også når annoncører vil forsvare deres interesser og måske ikke ønsker at stå frem selv. Når offentlige instanser regulerer markedsføringsforholdene bliver Annoncørforeningen hørt og får mulighed for at afsætte sine fingeraftryk. Slutteligt repræsenterer vi medlemmernes interesser i forskellige sammenslutninger.
Område
2860 Søborg

Dansk Kommunikationsforening

DKFs vision er at være den fore­truk­ne faglige for­ening for professionelle kommunikatører, der arbejder videns­ba­seret

MISSION

DKFs mission er at

* udvikle og styrke medlemmernes faglige kompetencer, identitet og netværk
* øge og synliggøre værdien af professionel kommunikation

Dansk Kommunikationsforening (DKF) er en forening for alle, der arbejder med kommunikation og ønsker at udvikle sig selv og faget. Foreningens formål er at gå forrest i en stadig professionalisering af kommunikationsfaget. Faglighed og netværk er omdrejningspunktet for vores aktiviteter.

Arrangementer

I DKF mødes kommunikatører og henter ny inspiration til det daglige arbejde. Gennem gå-hjem-møder, kurser og konferencer giver DKF dig mulighed for at udvikle dine kompetencer og opbygge netværk.

Gå-hjem-møderne flere gange om måneden har altid relation til praktiske eller teoretiske områder inden for faget.

Kursuskataloget, der udsendes to gange om året til medlemmerne rummer kurser på et højt fagligt niveau og til konkurrencedygtige priser.

Kommunikation

Du modtager medlemsbladet Kommunikatøren og nyhedsbrev, får adgang til medlemsfortegnelsen online og får en personlig kom-profil.

Kommunikatøren udkommer seks gange årligt og indeholder artikler, case-stories, portrætter, interviews, anmeldelser af nye bøger samt information om medlemsmøder og nye medlemmer. Typisk er medlemsbladet bygget op om et fagligt tema.

Det elektroniske nyhedsbrev bringer artikler og omtaler aktuelle emner fra foreningens verden.

En gang om året modtager alle medlemmer en medlemsfortegnelse med oplysninger om medlemmernes firma- og privatadresser, foto, mail og telefonnumre.

Medlemmer

DKF har knap 3.000 medlemmer. De fleste er kommunikationsmedarbejdere og kommunikationschefer. Cirka en fjerdedel af medlemmerne er selvstændige kommunikationskonsulenter eller medarbejdere i kommunikationsvirksomheder.

----
Har du et netværk eller en erfa-gruppe, du vil tilmelde? - Gå ind under “Tilmeld netværk” i hovedmenuen og bliv en del af vores netværksoversigt.
Område
2900 Hellerup
1 2 3 4
(Viser 1 til 10 af 32)