Kategori: Miljø

ABAS Miljøservice

ABAS Miljøservice indsamler farligt affald og afleveringspligtigt affald i Danmark, og det har vi gjort siden 1989. Vi tilbyder total løsninger og har markedets mest sikre containere og tanke til opbevaring af farligt affald. Vores sortiment spænder vidt, og vi har netop den beholder eller container, der passe til din virksomhed.

ABAS Miljøservice er en kundeejet virksomhed, og vi samarbejder kun med seriøse affaldsbehandlere og genbrugsvirksomheder, som har de fornødne godkendelser. ABAS Miljøservice tilbyder også løsninger til industrirenovation, pap, papir, skrot, plast / lamineret glas mm.
Område
7400 Herning

Bio-Energipark Tønder

Foreningen Bio-Energipark Tønder vil som bioenerginetværk og katalysator arbejde for, at der etableres en produktion af bioenergi ved Tønder, som skulle give landbruget en ny afsætningsmulighed, ligesom der arbejdes på at gøre området til et dansk epicenter.

Dette sker gennem etablering af Bioenergi Tønder ApS, det nyetablerede bioenerginetværk og gennem klyngesamarbejde, som skal samle kompetencen til den videre udvikling på området.

Bio-Energipark Tønder planlægger at etablere et 20 MW biogasanlæg, som skulle stå færdigt ultimo 2011/primo 2012. Dette skulle give landbruget mulighed for, at de kan få deres gylle afgasset og herigennem opnå en større udnyttelse af deres næringsstoffer, samt mulighed for at øge den animalske produktion på en miljømæssig måde.

Visionen er så, at der i 2012/2013 følger et 130.000 m3 bioethanolanlæg kombineret med et yderligere stort biogasanlæg.

Bio-Energipark Tønder kan i dag gennem vores tyske samarbejdspartner Verbio AG levere bioethanol med en CO2 reduktion på ca. 80% og biodiesel med en CO2 reduktion på ca. 62%.
Område
6280 Højer

Biologforbundet

Forbundets formål er:

At fremme biologisk oplysning og indsigt hos befolkningen

At styrke skolens undervisning i fag og emner med biologisk indhold

At arbejde for, at tanker om naturforståelse, miljøbeskyttelse og bæredygtighed integreres i skolens undervisning og hverdag

At formidle samarbejde mellem forskellige skoleformer, institutioner og foreninger om fremme af biologi-, miljø- og sundhedsundervisning

At øge offentlighedens forståelse for, at biologisk viden er nødvendig for at forstå og tage stilling til spørgsmål af såvel erkendelsesmæssig som teknologisk, miljø- og sundhedsmæssig art
Område
5000 Odense C

DAKOFA - Dansk Komptencecenter for Affald

Dansk Komptencecenter for Affald (DAKOFA) er en medlemsorganisation for centrale og lokale myndigheder, private organisationer, forskningsinstitutioner, kommunale affaldsselskaber, affaldsproducenter, affaldsbehandlere, vognmænd, rådgivere og leverandører inden for affaldsområdet. DAKOFA er således en medlemsorganisation for alle, der beskæftiger sig med affald.

DAKOFA er den eneste forening, hvor både private og offentlige medlemmer kan mødes på neutral grund og udveksle erfaringer og synspunkter. Desuden formidles nye initiativer, der er på vej, i både Danmark og EU indenfor affaldsområdet, incl. renere teknologi, produktorienteret miljøindsats, affaldsforebyggelse og ressourceeffektivitet.

DAKOFA ved i 2007 en strategi om udviklingen af Dansk Kompetencecenter for Affald " Strategi 2007-2011". Strategien kan hentes her.

DAKOFA havde 25 års jubilæum i 2007. I den forbindelse udarbejdedes et jubilæumsskrift, der opridser ikke blot DAKOFAs men også hele affaldets historie fra 1970'erne til 2007. Jubilæumsskriftet kan downloades her.

DAKOFA er dansk National Medlem af ISWA - International Solid Waste Association.
Område
1900 Frederiksberg

Dansk Miljøteknologi

Dansk Miljøteknologi har til formål at sætte en ny dagsorden for dansk miljøpolitik. En dagsorden som handler om innovation og teknologi, der kan sikre rent miljø til verden. Og en dagsorden, hvor Danmark går i front med nye avancerede løsninger på globale miljøproblemer. Både for at sikre rent vand, ren luft og en rig natur til os selv og vore efterkommere og for at kunne bidrage til global bæredygtighed på miljøområdet.

Dansk Miljøteknologi arbejder derfor for en moderne og fremsynet miljøpolitik – med strenge miljøkrav og høje standarder, aktiv deltagelse i det internationale miljøsamarbejde, en grøn markedsøkonomi med miljørigtige priser og en forskning i verdensklasse.

Dansk Miljøteknologi har som vision at samle og organisere hele den miljøteknologiske branche i Danmark for at skabe en stærk aktør i den danske miljøpolitik med fokus på de store miljøudfordringer og de teknologiske potentialer for nye miljøløsninger.

Dansk Miljøteknologi vil på denne baggrund deltage aktivt i den offentlige debat, være i tæt kontakt med de politiske beslutningstagere lokalt og på landsplan samt samarbejde med myndigheder og vidensinstitutioner.
Område
1970 Frederiksberg C

Dansk Solvarme Forening

Foreningens formål er generelt at understøtte og fremme udvikling og anvendelse af solvarme i Danmark på et økonomisk og bæredygtigt grundlag ved:

a) At støtte initiativer der generelt har til formål at fremme efterspørgslen efter solvarme

b) At uddybe henholdsvis udbrede kendskabet til solvarme samt fremme anvendelse af solvarme i bygninger og forskning og udvikling af solvarmeanlæg

c) At kommunikere muligheder for anvendelse af solvarme til politikere og myndigheder og sikre en passende prioritering af solvarme i udarbejdelse af relevant lovgivning

Foreningen samarbejder med andre organisationer på VE-området i Danmark og internationalt.

ESTTP
Dansk Solvarme Forening har specifikt til formål at samarbejde med ”European Solar Thermal Technology Platform” : Dansk Solvarme Platform tilknyttes ”European Solar Thermal Technology Platform” som ”National Technology Platform”.

ESTIF
Dansk Solvarme Forening er medlem af ESTIF (European Solar Thermal Industry Federation)
Område
2300 København S

Danske Biavleres Landsforening

Danske Biavleres Landsforenings blev startet i 1977. Foreningens formål er at samle danske biavlere i en landsforening, som:

1. Under alle forhold varetager biavlens og biavlernes interesser.
2. Udgiver medlemsbladet Dansk Biavl med et fagligt indhold.
3. Trykker en fællesetikette.
4. Holder medlemmerne ansvarsforsikrede for skader, deres bier måtte forvolde over for tredjeperson.
5. Søger oprettet lokalforeninger landet over.
6. Arbejder for, at biavlere gennem deres arbejde med bierne placerer dem i naturen, så de på bedst mulig måde er i stand til at bestøve vore kultur- og vilde planter, så de derigennem er med til at bevare vor flora.

En af D.B.L.'s mærkesager er bekæmpelse af varroamider hos bier, herunder bl.a. klarlægning af hvilke bekæmpelsesmidler, som er lovlige.

Medlemmerne i D.B.L. vælger en repræsentant i hver af landets regioner, således at der vælges én repræsentant for hver påbegyndt 30 medlemmer i regionen. Disse regionsrepræsentanter vælger så et forretningsudvalg på 3 personer (formand, næstformand og kasserer), som varetager foreningens daglige drift, herunder kontakt til diverse myndigheder.

Hvert år i april/maj afholdes Landsmøde, hvor alle medlemmer kan deltage. Og dermed har mulighed for bl.a. at møde regionsrepræsentanter og forretningsudvalget.

Område
6660 Lintrup

De Grønne Kloakentreprenører

En forholdsvis ny brancheorganisation for autoriserede kloakmestre, som adskiller sig fra de øvrige kloakmester- foreninger ved at have særlig interesse for lavteknologiske spildevandsløsninger og lokal håndtering af regnvand mv., hvor jord og planter indgår i løsningerne.

Medlemskab

Et medlemskab af De Grønne Kloakentreprenører er en hånds- rækning i det daglige arbejde, da den enkelte virksomhed via medlemskabet har adgang til både faglig og juridisk rådgivning samt gratis garantistillelse.

Medlemskabets fordele

° Telefonisk hjælp og svar på alle kloakproblemer via en 'hot- line' til Danmaks Teknologiske Instituts Rørcenter (DTIRC).

° Juridisk hjælp/service via 'hot-line' til Håndværksrådet.

° Adgang til brug af Danske Anlægsgartneres konsulent- tjeneste vedr. anlægsgartnertekniske spørgsmål.

° Abonnement på 'Kloaktuelt'. Fagblad udgivet af DTI.

° Abonnement på 'Grønt Miljø': Fagblad udgivet af Danske Anlægsgartnere.

° 2 årlige interne nyhedsbreve i regi af DGK.

° 10% rabat på DTIRC's arrangementer.

° 25% rabat på DGK's og Danske Anlægsgartnere's kurser.

° Standarder for udarbejdelse af kvalitetssikring. Arbejds- PladsV urderinger og miljøledelse.

° Vejledning i opbygning af pilerenseanlæg.

° Fælles markedsføringsmateriale i form af: folderen "Spildevandsrensning i det åbneland"
og pjecen " Lokal håndtering af regnvand".

° Gratis optagelse i den grønne branches fælles telefonbog og
på DGK's hjemmeside.

° Et socialt forum for erfaringsudveksling med kollegaer.
Område
1903 Frederiksberg C

Det Økologiske Råd

Det Økologiske Råd er en miljøorganisation, der arbejder for en bæredygtig udvikling for miljø og mennesker.

Det Økologiske Råd blev oprettet i 1991 – og nej vi er ikke et offentligt støttet råd! Vi er en medlemsforening og en NGO (non-governmental organisation). Vores arbejde finansieres af medlemsbidrag, støttebidrag og projektmidler.

Som miljøorganisation arbejder vi på, at udvikle nye og bæredygtige veje til et bedre miljø og klima. Vi arbejder med en større palet af miljøsager som hvordan vi undgår brug af farlig kemi, energibesparelser i byggeri, helhedstænkning i landbruget, trafik og luftforurening samt klima og udvikling af vedvarende energiformer.

Vi er unikke på den måde, at vi skaber forbindelse mellem det lokale og det globale – vi indgår i en lang række samarbejder på europæisk og globalt plan.

Vi er fagligt velfunderede – og vi er ikke bange for at tage mere kontroversielle emner som fx begrænsning af biltrafikken op. På den måde er vi både en respekteret og seriøs medspiller på den miljøpolitiske scene.

I 2009 modtog vi Aase & Ejnar Danielsens Fonds Miljøpris på 250.000 kr.

Bl.a. for: ”at levere dybdeborende og kritiske analyser – for konstruktive forslag til en offensiv miljø- og klimapolitik – for stort mod og faglig styrke ”, sagde professor Thomas H. Christensen, der sad i indstillingskomiteen. Læs mere her.

I december 2009 modtog Margot Wahlström, afgående svensk EU-kommissær Svend Auken Prisen på 10.000 kr.. Den videregav hun i januar 2010 til Det Økologiske Råd.

Du kan se vores vedtægter, årsberetninger, regnskaber m.m. her
Område
2200 København N

Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab

Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab - i daglig tale Landhusholdningsseslskabet - er et forum for debatten om bæredygtig brug af det åbne land og dets ressourcer til gavn for jordbrug, samfund og miljø.

Vores kerneaktiviteter er afholdelse af fremsynede og debatskabende seminarer samt udgivelse af Tidsskrift for Landøkonomi og andre publikationer. Disse aktiviteter fremmer samspillet mellem fødevareproduktion, jordbrug og miljøforhold - fri af politiske interesser og geografiske grænser.

Landhusholdningsselskabet henvender sig til alle personer, virksomheder og organisationer, som har lyst til at følge og deltage i debatten.

Som medlem af Landhusholdningsselskabet er du en del af et værdiskabende og dynamisk netværk!

Kort om LHS

Organisation

Vi er en medlemsbåren organisation. Den er ledet af et Præsidium med 6 medlemmer som vælges ved den årlige generalforsamling. Herunder sidder et aktivitetsudvalg, som lægger de overordnede rammer for årets aktiviteter, samt et Bedømmelsesudvalg, der uddeler hædersbevisninger. Desuden er der nedsat en styregruppe for Tidsskrift for Landøkonomi

Aktiviteter

* Vi er et levende netværk.
* Vi afholder årligt 3-4 seminarer/debatarrangementer om aktuelle emner.
* Tidsskrift for Landøkonomi udkommer 4 gange årligt.
* Den årlige sommerekskursion er en 2-dages udflugt med både fagligt og kulturelt indhold, herunder besøg på godser og slotte, hvor der normalt ikke er adgang for offentligheden.
* Vi uddeler Driftslederprisen til dygtige studerende på landbrugsskolernes modul 3 niveau.
* Vi uddeler legater, primært studielegater, fra fonde under selskabets administration.
* Vi uddeler hædersbelønninger.
Område
1609 København V
1 2 3
(Viser 1 til 10 af 26)