Kategori: Musik

Danmarks Kordegneforening Københavnskredsen

Foreningens formål er:
• At udøve forhandlingsretten for medlemmerne
• At varetage medlemmernes faglige interesser
• At forhandle løn og ansættelsesvilkår for alle stillinger under foreningens
forhandlingsområde
• A virke for medlemmernes faglige dygtiggørelse
• At styrke sammenholdet mellem medlemmerne.
Område
2860 Søborg

Dansk Komponist Forening

Dansk Komponist Forening er Nordens ældste, grundlagt i 1913. Den har lidt over 200 medlemmer, der alle har et professionelt virke som komponister. Mange skriver musik i forlængelse af den "klassiske" tradition: kammermusik, symfonisk musik, opera osv.
Men foreningen har også medlemmer, der fortrinsvis arbejder i "cross-over" genrer mellem rytmisk og klassisk musik eller med elektroakustisk musik.

DKF yder økonomisk og juridisk støtte til sine medlemmer, bl.a. i form af arbejds- og rejselegater. Foreningen er desuden repræsenteret i et stort antal indenlandske bestyrelser og musik-organisationer og har omfattende internationale relationer, bl.a. til de øvrige nordiske komponistforeninger og til internationale ophavsretsselskaber.

Foreningen har et nært samarbejde med de to andre danske autorforeninger, Danske Jazz-, Beat-, og Folkemusik-autorer og Danske Populærautorer. Det
er vigtigt - for de udgør sammen med Dansk Musikforlæggerforening KODA´s råd og bestemmer den økonomiske og kulturpolitiske kurs, som KODA skal
følge for sine ophavsmænd i en verden, der mediemæssigt er i rivende udvikling.
Område
1154 København K

Dansk Musikforlæggerforening

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser af faglig art og at fremme et loyalt og kollegialt samarbejde mellem medlemmerne.

Foreningen kan med bindende virkning for sine medlemmer indgå overenskomster med andre organisationer, der har tilknytning til branchen.

Som medlem kan optages professionelle, seriøst arbejdende musikforlag, som af foreningen anses for at drive almindelig musikforlagsvirksomhed.

Det vil bl. a. sige, at de har en fast forretningsadresse, og at de er originalforlag til mindst 25 danske kompositioner, erhvervet inden for de sidste 3 år og udgivet enten på tryk eller på mekaniske medier.

Forlaget skal have domicil i Danmark.

Dansk Musikforlæggerforening er repræsenteret i de ledende organer i KODA, NCB og COPY-DAN.

Dansk Musikforlæggerforening er medlem af Nordisk Musikforlæggerunion og af International Confederation of Music Publishers.
Område
5792 Årslev

Det Danske Orgelselskab

Det danske Orgelselskab er en forening, som
interesserer sig for klassisk - især dansk -
orgelbygning.

Orgelselskabet udgiver bladet ORGLET 2 gange årligt
og arrangerer ekskursioner til interessante orgler
i ind- og udland.

Selskabets formål er at udbrede forståelse og interesse for orglet. Endvidere er det selskabets formål at virke for vedligeholdelse og bevaring af tidstypiske og værdifulde instrumenter samt at støtte videnskabelig og historisk udforskning af navnlig danske orgler.

Selskabet optager på begæring alle interesserede som medlemmer.
Område
3390 Hundested

DJBFA - Danske Sangskrivere og Komponister

"DJBFA har til opgave at varetage medlemmernes faglige og økonomiske interesser. DJBFA kan indgå kollektive aftaler med bindende virkning for medlemmerne". Disse to sætninger i vedtægterne fastslår DJBFA som en fag- og brancheorganisation for sangskrivere og komponister.

Mest tydelig er den indflydelse, vi har på KODA, NCB og COPY-DAN gennem valgte repræsentanter i de styrende organer. Derudover forhandler DJBFA også overenskomster inden for TV-, film-, video-, forlags- og teaterområdet.

Repræsentanter for DJBFA er at finde følgende steder: KODAs råd, musikfagligt udvalg og båndudvalget, KODA-Dramatiks bestyrelse, COPY-DANs foreninger for kabel-TV, fotokopiering og båndvederlag m.m., Samrådet for Ophavsret, Statens Kunstfonds tonekunstudvalg og repræsentantskab, Nordisk Populærautor Union, Dansk Kunstnerråd, Dansk Jazzforbund, Folkemusikkens Fællesråd, ROSA, SNYK, Wundergrund, Open Space, Flex, Basepoint Media A/S, Danmarks Musikråd, Statens Bibliotekstjeneste/ Fonogramudvalget, Programrådet for DR - samt en masse andre steder nationalt og internationalt, hvor musikpolitikken formes.

DJBFA - en kulturpolitisk faktor

DJBFA arbejder for at skabe bedre vilkår for danske sangskrivere og komponister. Således gennemførte DJBFA i 1989 aktioner mod den stigende hjemmekopiering. Det førte i 1992 til en lov, der gennem et vederlag på uindspillede bånd giver danske ophavsfolk en kompensation for kopiering.

DJBFA er desuden med, når fremtiden diskuteres for de elektroniske medier, og hvilke programmer, de skal sende. DJBFA er også med, når det offentlige fastlægger sin kulturpolitik indenfor musik og de øvrige kunstarter. DJBFA er med ved bordet i Samrådet for Ophavsret, når man snakker revision, ændringer og fortolkning af ophavsretsloven.

DJBFA er i Dansk Kunstnerråd sammen med de øvrige kunstnerorganisationer med til at fremme debatten om kunstneres samfundsmæssige forhold både herhjemme og i forholdet til udlandet. Vi arbejder for en bedre ordning for vores medlemmer i forhold til arbejdsløshed, social sikring og skattemæssige forhold.

DJBFA og dig

Hvad kan DJBFA gøre for dig?
Som medlem af DJBFA tilbyder vi dig forskellige goder. Du får efter et års medlemsskab mulighed for bl.a. at søge arbejds- og studierejselegater - og du kan søge om friophold i vores refugier i Grækenland, New York, Spanien, Paris, Berlin, Ll. Skiveren og på Samsø og Bornholm.
Vi arrangerer kurser om relevante emner, og vi holder medlemsaftener, hvor vi diskuterer med indbudte gæster. Vi er i stand til at give gode råd og evt. juridisk hjælp i forbindelse med forlagskontrakter og bestillingsopgaver m.m.

Over dit kontingent får du livs,- og kritisk sygdomsforsikring.

Hvad kan du gøre for DJBFA?
Med dit medlemsskab er du med til at skabe bedre vilkår for danske sangskrivere og komponister.
Anmodning om medlemsskab sker ved, at du mailer os det skema du finder under 'Medlemsservice/Indmeldelse'. Skema kan også rekvireres på telefon 33 12 01 09, hverdage kl. 9-15.
Medlemskriteriet er, at man "har en produktion" af musik eller tekst, og er medlem af KODA eller et af KODAs søsterselskaber. For at dokumentere en produktion har fraktionerne under KODA vedtaget, at for at blive medlem af en af komponistforeningerne, skal man opfylde flg. kriterier: Mindst 4.000.kr. i KODA-vederlag pr. år de to sidste år eller 30.000 kr. i KODA-vederlag det seneste år. Dertil kommer en værkliste på mindst 10 værker med min. 50% komponistandel.

Årskontingent 1.200 kr.
Område
1154 København K

DMF - Dansk Musiker Forbund

Dansk Musiker Forbund, der har hjemsted i København, er en landsorganisation omfattende musikere, musikundervisere, sangere og musikteknikere.

Dets formål er: at virke for højnelse af medlemmernes sociale, kunstneriske og økonomiske stilling, at varetage medlemmernes ophavsretslige og øvrige fælles interesser, at virke for oprettelse af lokalafdelinger, hvor forefindelse af sådanne skønnes ønskelig, samt at repræsentere medlemmerne og til værn for fælles interesser at indlede samarbejde med beslægtede organisationer såvel i Danmark som i udlandet...

DMF repræsenterer musikernes interesser mange steder, og medlemsdemokratiet sikrer din indflydelse.
Dansk Musiker Forbund repræsenterer musikernes synspunkter mange steder. Bl.a. i: Repræsentantskabet for Statens Musikråd, i Dansk Jazzforbund og i ROSA - Dansk Rock Samråd - og vi har en løbende dialog med bl.a. Transportstøtten. DMF bliver hørt i de forskellige musikudvalg, sidder i Copydan, Gramex' råd og FTF-A's hovedbestyrelse, i diverse beskæftigelsesprojekter, i Dansk Kunstnerråd, i Fællesrådet for Udøvende Kunstnere, m.fl.

Det gør DMF dels for at sikre, at musikerne får del i ophavsretsmidler, dels for at sikre, at A-kasse, myndigheder og beskæftigelsesprojekter osv. er opmærksomme på og lydhøre overfor musikernes specielle vilkår og særlige behov.

DMF repræsenterer musikerne på såvel den kulturelle og musikpolitiske side som på den økonomiske side, hvad enten det gælder overenskomster og tilskud eller A-kasse og beskæftigelse.

Via Nordisk Musiker Union og den internationale musikerorganisation FIM bliver dine interesser varetaget på nordisk, EU og verdensplan.
Område
5400 Bogense

DNMpF - Dansk Netværk for Musikpædagogisk Forskning

Dansk Netværk for Musikpædagogisk Forskning blev den 1. september 1999 etableret i et samarbejde mellem videregående uddannelsesinstitutioner, der varetager musikpædagogisk forskning og udviklingsarbejde, herunder konservatorier og musikinstitutter på universiteterne og Danmarks Pædagogiske Universitet, hvor sekretariatet er placeret.

DNMPF ledes af et koordinationsudvalg med én repræsentant for hver medlems-institution og professor Frede V. Nielsen, DPU, som koordinator.

DNMpF har til formål, at:

*

fungere som netværk og fagligt forum for institutioner og personer, som arbejder med musikpædagogisk forskning og forskningsbaseret udviklingsarbejde (først og fremmest medarbejdere og studerende ved de tilknyttede institutioner)
*

medvirke til koordinering af musikpædagogisk forskning og forskningsbaseret udviklingsarbejde
*

initiere musikpædagogisk forskning og forskningsbaseret udviklingsarbejde, herunder arrangere seminarer, konferencer o.l.
*

formidle musikpædagogisk forskning og forskningsbaseret udviklingsarbejde.

Område

DUP - Danske Uafhængige Pladeselskaber

DUP arbejder for den Danske uafhængige musik – fra skabelse til succés – i Danmark og i udlandet.

DUP er en non-kommerciel interesseorganisation for små og mellemstore pladeselskaber i Danmark. DUP medvirker til at fremme og udvikle vækstlaget i dansk musik og er en kulturbærerende forening, hvis fornemmeste rolle er at skabe optimale rammer og muligheder for artister og pladeselskaber, der ofte er styret af idealister og entreprenører. Foreningen har eksisteret siden 2002 og har siden da styrket vækstlaget i dansk musik.

Pladeselskaber skal i dag manøvrere på et marked, der er domineret og påvirket af major-selskaber. Det er i dag en realitet, at de store selskaber via fusioner bliver større og færre. Hvor der for 10–15 år siden var store indie selskaber, der var på størrelse med den mindste major, er der i dag kun fire major-selskaber (SonyBMG, Universal, EMI og Warner), der kontrollerer over 70% af markedet i Danmark. Dette giver ikke meget indflydelse og plads til de enkelte uafhængige artister og selskaber, der efter DUPs erfaring let bliver klemt af de mere kommercielle metervarer, som de store selskaber satser på for at tilfredsstille deres aktionærer.

DUP er ikke kategorisk imod de store selskaber, som i flere henseender har været forgangsmænd for, eller samarbejdspartnere med de mindre selskaber – bl.a. som distributører af de uafhængiges musik. Men udviklingen viser, at det er nødvendigt, at de uafhængige selskaber forener sig for at kunne skabe fair vilkår. På den baggrund arbejder DUP således for at optimere betingelserne for de mindre pladeselskaber nationalt såvel som internationalt.

DUP har fem indsatsområder:
1. Musikpolitisk og branchemæssig indflydelse
2. Påvirkning og udvikling af international musikpolitik
3. Vidensdeling og nytænkning
4. Synliggørelse af Dansk musik i udlandet
5. Fælles handels- og produktionsaftaler

Læs mere på vores hjemmeside!

Fordele som medlem af DUP:

• Benytte dig af fordelagtige aftaler for foreningens medlemmer ved bl.a. tryk af CD’er og vinyler, annoncering, kurér-service og køb af stregkoder.
• Medlemsarrangementer om tendenser, problemstillinger eller nye udfordringer i branchen, oftest med eksterne oplægsholdere.
• Mulighed for at bringe enkelte sager til pressens og omverdens opmærksomhed igennem foreningens bestyrelse og netværk.
• Mulighed for at holde fokus på udviklingen af din forretning igennem nyhedsbreve, arrangementer og kontakter i foreningen.
• Samarbejde og fordelagtige tilbud i forbindelse med brancheevents som for eks. SPOT Festival
• Adgang til et stort europæisk uafhængigt netværk igennem DUPs medlemskab i foreningen IMPALA og igennem WIN – Worlwide Independent Network.
• Direkte markedsføring af dit selskab og kunstnere igennem det årlige engelsksprogede magasin BOOM BOOM som udgives af DUP ca én gang årligt

- Samt favorable medlemsrabatter
Område
1112 København K

Folkemusikkens Fælles Sekretariat

Folkemusikkens Fælles Sekretariat (FFS) er en selvejende institution, hvis overordnede formål er at formidle og fremme forståelsen og udfoldelsesmulighederne for den danske folk- og rootsmusik i Danmark som i udlandet. Med folk - og rootsmusik menes her hele paletten af musikalske udtryk: traditionel og kontemporær dansk folkemusik, folkemusik fra andre lande, blues, country, world og alle de fusionsformer, der findes (og måtte opstå) i og mellem disse genrer.

FFS støtter dansk folk - og rootsmusik og beslægtede genrer via midler fra Musikloven.

FFS samarbejder blandt andet med Dansk Rock samråd (Rosa ), Dansk Jazz Forbund, World Music Denmark (WMD) og Sekretariatet For Ny Kompositionsmusik (SNYK)

FFS' aktiviteter

*

Forum for udvikling og promovering af folk- og rootsmusikken i Danmark. FFS er blandt andet til stede på relevante festivaler og deltager i musikarrangementer, hvor der er mulighed for at promovere folk- og rootsmusikken i Danmark og dens beslægtede genrer.

*

Udgiver og formidler den årlige promotion-cd 'Folk & Roots Music From Denmark' med udvalgte danske kunstnere. Læs om cd'en her
*

Udgiver Roots Zone, det danske webmagasin for folkrootsmusik.

*

Administrerer og uddeler udenlandsk transportstøtte til danske folkrootsmusikeres turneer i udlandet. Læs om støtten her

*

Arrangør/Koordinator for Danish Music Awards Folk. Prisuddelingen er siden 2001 blevet afholdt hvert år i marts i Tønder og er en underafdeling af det officielle Danish Music Awards. Læs mere om DMA Folk her
*
Administrerer og uddeler økonomisk støtte til formidling af dokumenteret, dansk folkemusikalsk tradition. Læs mere om Formidlingspuljen her

*
Organiserer repræsentationen af den danske folkrootsscene hvert år på verdens største internationale messe for verdensmusik, WOMEX. Læs om WOMEX her

*

Administrator for Nordisk Folkemusik Komite, der arbejder for et nordisk samarbejde indenfor folkrootsmusikken.
Område
8000 Aarhus C

Folkeskolens Musiklærerforening

Har du musiktimer på skemaet?
- så har du brug for en forening, der hele tiden arbejder for at give faget musik og dets lærere optimale forhold.

Folkeskolens Musiklærerforening (FM) er den forening!
FM er en landsdækkende sammenslutning af 17selvstændige musiklærerforeninger, lokalforeningerne.

Der er også en lokalforening, hvor du bor, og når du melder dig ind i den, bliver du automatisk medlem af FM (og omvendt!).

Hvad får du ud af dit medlemsskab af Folkeskolens Musiklærerforening?

- Indflydelse på skole - og uddannelsespolitiske spørgsmål
FM søger ad mange kanaler : DLF, de politiske partier, medierne m.m. at få indflydelse på beslutningsprocesserne bag musikundervisningen i folkeskolen.
Derudover har FM mange gode samarbejdsrelationer til bl.a. Undervisningsministeriets fagkonsulent for musik, Seminarielærernes Musiklærerforening, alle de praktisk/musiske faglige foreninger samt Dansk Musikpædagogisk Forening (Dmpf).

FM´s intentioner er naturligvis at skaffe musikundervisningen så gode vilkår som muligt m.h.t. timetal, lokaler, undervisningsmaterialer og lærernes efteruddannelse.

Kursus – og materialerabat
Alle lokalforeningerne arrangerer således kurser for musiklærerne (korte kurser ell. internatkurser, ofte i samarbejde med det lokale University College. FM afholder hvert år i juli (uge 30) det store, traditionsrige 5-dages musikkursus på Rødding Højskole.

Som medlem af FM får du information om alle kurserne, ligesom kursusafgiften er lavere end for ikke-medlemmer. På alle kurser kan Foreningens forlags materialer købes med stor rabat.

Medlemsblad og lokalforenings-info
Som medlem af FM får du 6 gange årligt tilsendt medlemsbladet "Dansk Sang", hvor igennem FM udadtil søger at vinde gehør for sine synspunkter til fremme for musikundervisningen og den pædagogiske udvikling.
"Dansk Sang" er et tidsskrift, som gennem indhold: spændende artikler om musikpædagogiske problemstillinger m.m., tryk og lay-out kan måle sig med de bedste internationale musiktidsskrifter.
De fleste lokalforeninger udsender ligeledes et medlemsblad.

Gode råd og dialog
FM´s formand, næstformand, forretningsudvalg og pædagogisk udvalg står til din rådighed med gode råd og vejledning i spørgsmål vedrørende musikundervisning, såvel praktiske som pædagogisk/teoretiske.

Forlag og medindflydelse
Folkeskolens Musiklærerforening har sit eget forlag, som udgiver materialer til brug i musikundervisningen: B-serien.
Materialerne er alle grundigt afprøvet i skolen og er tilrettelagt ud fra mange læreres erfaringer fra den daglige musikundervisning, og de lever fuldt op til folkeskolens læseplan og vejledning for faget musik.
Mange skoler (og musiklærere) landet over har allerede abonnement, og alle materialerne kan ses på de fleste Amtscentre for Undervisning.
Der er mange gode grunde til at blive medlem af Folkeskolens Musiklærerforening! Folkeskolens Musiklærerforening er konstant i udvikling og har en støt voksende medlemsskare!

Folkeskolens Musiklærerforenings formål:

... at styrke og udvikle folkeskolens musikundervisning;

... at arbejde for, at faget musik og dets lærere får de bedst mulige arbejdsvilkår;

... at fremme og koordinere synspunkter, erfaringer og spørgsmål af betydning for musikundervisningen i folkeskolen;

... at fremme kontakten med foreninger, der arbejder i overensstemmelse med Folkeskolens Musiklærerforenings faglige og fagpolitiske intentioner.

... i faglige og fagpolitiske spørgsmål at være kontaktorgan til Danmarks Lærerforening.

Område
8000 Aarhus C
1 2
(Viser 1 til 10 af 20)