Kategori: Personlig udvikling

Adipositasforeningen

I Danmark er mere end hver anden voksne dansker overvægt og mere end hver sjette er svært overvægtig. Mange overvægtige har ofte fysiske, psykiske og sociale komplikationer og mange oplever et omgivende samfund der stigmatiserer dem.

Adipositasforeningen er en frivillig non-profit forening, der arbejder for retten til et godt liv og ordentlige vilkår for de overvægtige i Danmark.

Vi er en gruppe tykke, tynde, store og små mennesker der på den ene eller anden måde har stiftet bekendtskab med overvægt. Vi har alle til fælles, at vi gerne vil kæmpe for at overvægtskurven knækkes.

Adipositasforeningen består af en gruppe mennesker der frivilligt stiller sin tid til rådighed for foreningens formål og bestyrelsen rummer både overvægtige og ikke overvægtige samt en tværfaglig ekspertise.

Vi har desuden tilknyttet en række ressourcepersoner fra forskellige fagområder; forskere, læge/speciallæge, psykoterapeut, samlivs- og seksualrådgiver, diætist, professionsbachelor i ernæring og sundhed, pædagoger, socialrådgiver, sygeplejerske, coach og mange flere

Vi er alle involveret i overvægtsproblematikken gennem vore pårørende, arbejde og eller eget overvægtsproblem.

Adipositasforeningen blev stiftet d. 20. januar 1999 med det mål, at inddrage den overvægtige, som den vigtige part i debatten i forhold til nationale, regionale og kommunale tiltag, der iværksættes omkring bekæmpelsen og forebyggelsen af den alarmerende stigning af overvægtige i Danmark.
Område
3000 Helsingør

Dansk Vandrelaug

DANSK VANDRELAUG er en landsforening bestående af 19 lokalforeninger.
Alle afdelingerne ledes af en formand med en bestyrelse.

DANSK VANDRELAUG arbejder for at skabe et varieret tilbud for en aktiv fritid og for at øge adgangen til det åbne land.
DANSK VANDRELAUG udgiver medlemsbladet "fritidsliv"
Det udkommer 6 gange om året. Det har tilbud om hverdags- og weekendture samt enkelte tilbud om længere ture i udlandet. Det indeholder ligeledes mange spændende artikler om friluftsliv, udstyr, vandreture i forskellige områder i Danmark og udlandet.

DVL-værdier

* Vi giver vores deltagere et godt socialt fællesskab i trygge rammer

* Vi giver mange mennesker naturoplevelser og naturforståelse

* Vi finder og bevarer vandrestier

* Vi giver mange mulighed for motion

* Vi er et fristed for mange mennesker med en stresset hverdag

European Ramblers’ Association (ERA)
ERA er en paraplyorganisation for 53 vandreorganisationer fra 26 europæiske lande, som også Dansk Vandrelaug er medlem af.

Formål
At varetage vandrernes vilkår i Europa.
Ved grundlæggelsen i 1969 var der behov for et organ, der kunne tale vandrernes sag, bl.a. i EU, fordi der var mange forhindringer ved grænseoverskridende vandringer.

Det gør ERA
Derfor begyndte man at skabe fjernvandreveje på kryds og tværs gennem Europa. Dette er nu lykkedes og var baggrunden for Stjernestafetten, der var et fælles vandrearrangement, hvor vandrere ad 10 ruter fra Europas yderpunkter mødtes i Strasbourg i ugen 22.-30. september 2001 for at synliggøre vandring og vandrere og, over for de politiske beslutningstagere, udbrede kendskabet til de europæiske fjernvandreveje. Derved ville man gøre opmærksom på, at stier ikke skal nedlægges, men vedligeholdes og bindes sammen i længere forløb.
Der afholdes hvert år en konference, hvor medlemsorganisationerne kan diskutere de fælles problemer.

Danmark
Fjernvandrevej E6 går gennem Danmark – fra Kastrup til Kruså, og vi bragte stafetten gennem denne strækning i sommeren 2000. Som et led i denne vandring indviede DVL Fjernvandrevej E6 fra Kastrup til Korsør ved et stort arrangement på Kongskilde Friluftsgård og udgav en folder over strækningen Kastrup-Korsør.

Område
1175 København K

ID-LifeCoach Foreningen i Danmark

Det er foreningens vision gennem ID tanken, at udbrede menneskelig udvikling og kunsten at leve sit liv fuldt ud.

Værdigrundlag
Foreningens medlemmer forpligter sig igennem deres medlemskab til at værne om den Integrative og Dynamiske forståelse af menneskelig udvikling og forandring der ligger til grund for deres ID-certificering.

Formål

At sikre og udvikle kvaliteten af ID-LifeCoach arbejde.

At varetage foreningens interesser overfor myndigheder og organisationer.

At sikre klienter tryghed i valget af ID-LifeCoach Foreningens medlemmer.

At udbrede kendskabet til medlemmernes faglige kvaliteter og faglige aktiviteter.

At styrke samarbejdet mellem ID-LifeCoach Foreningens medlemmer.

At arbejde aktivt for udvikling og gennemførelse af efteruddannelse.

Medlemskab
1.
Som ordinært medlem kan optages personer, der er certificeret fra ID-LifeCoach uddannelsen.
2.
Som aspirantmedlem kan optages studerende fra et af foreningen godkendte ID-LifeCoach uddannelsessteder, der har afsluttet første år af ID-LifeCoach ud-dannelsen. Aspirantmedlemmer har ikke stemmeret til generalforsamlinger og udvalg.
3.
Anmodning om optagelse skal ske skriftligt på et af foreningen udarbejdet ske-ma.
4.
Det er tilladt ordinære medlemmer at præsentere sig som medlem af ID-LifeCoach Foreningen, herunder bruge foreningens logo på brevpapir, visitkort, etc.
5.
Medlemmerne er forpligtede til at overholde foreningens etiske regler.
6.
Medlemmerne er personligt ansvarlige for udøvelsen af deres coachmæssige virke. Foreningen forbeholder sig retten til at optræde neutralt.

Optagelseskriterier
1.
Anmodning om optagelse som ordinært medlem eller som aspirantmedlem i foreningen sendes til, og godkendes af, bestyrelsen. Ved tvivlstilfælde rådspør-ges etikudvalget.
2.
Et eventuelt afslag på optagelse i foreningen skal meddeles skriftlig til ansøge-ren med begrundelse.
3.
Svar på en ansøgning skal gives senest 3 måneder efter at foreningen har mod-taget ansøgningen.

----
På netværksportalen kan du let tilmelde dit netværk eller din erfa-gruppe i netværksoversigten. Vi har en stor database med netværk i Danmark, og via søgeord kan du let blive fundet.
Område
2830 Virum

LOF Langaa - Liberalt Oplysnings Forbund Langaa

LOF i Langå har en enthusiastisk bestyrelse, der sammen arbejder på at få den lokale LOF-afdeling til ved starten af hver kursussæson at kunne tilbyde et varieret og inspirerende kursusprogram. Vi modtager altid gerne gode ideer og ønsker om kurser. Bestyrelsen arbejder ud fra LOF's grundprincipper.

Liberalt Oplysnings Forbund bygger på en liberal grundholdning og udspringer af den danske folkeoplysningstradition, hvor den enkelte borger tager et medansvar for sin egen læring og personlige udvikling. Vort mål er at etablere undervisning, oplysning og kulturelle aktiviteter, der bygger på:
• respekt for den enkelte deltager og frihed til at være forskellig
• viden og indsigt, der kan sætte den enkelte deltager i stand til at tage ansvar for eget liv
• oplevelser og undervisning, der styrker den enkeltes livsglæde

PRAKTISK INFO

Tilmelding kan ske på flere måder:

1. Telefonisk til skolelederens kontor 86 46 23 57
2. Via vores hjemmeside www.lof.dk/langaa
3. Mail til skolelederen: a2lyc3Rlbi5iYWNoQHBvc3QudGVsZS5kaw==
4. Brev til LOF Langå, Villavej 74, 8870 Langå

VIGTIGT:
Uanset om det er kursus, foredrag, udflugt eller debat, så lad være med at møde op uden tilmelding/kontakt til skoleleder.

Vi anbefaler hurtig tilmelding.

Tilmelding kan ske frem til kursusstart, såfremt der er ledige pladser. Vi gør opmærksom på, at tilmelding er bindende, og at vi forbeholder os ret til at opkræve det fulde kursusbeløb, såfremt framelding ikke er foretaget rettidigt.
Frameldingsfristen er 1 uge før kursusstart.
Ca. en uge før kursusstart besluttes det, om kurset skal gennemføres eller aflyses.
Hvis kurset er fuldtegnet, besluttes det før. Alle tilmeldte får besked om start eller aflysning, hvis dette ikke er tilfældet - kontakt skolelederen.
Derfor: Mød ikke op før du har fået besked.

Deltagere:
Alle uanset alder, bopælskommune o.lign. kan deltage. Unge kan deltage, såfremt de kan følge undervisningen.

Oplysningspligt:
Folkeoplysningsloven foreskriver, at det fulde CPR-nr. oplyses, hvis du tilmelder dig uden for hjemmekommunen.

Ferier:
Ferier holdes normalt samtidig med folkeskolen uanset undervisningssted.

Kursusgebyr:
Kursusgebyr er angivet ved hvert kursus; betalingen foregår på første kursusaften, så hav venligst kontanter eller check med. Der vil møde en repræsentant fra LOF op og byde velkommen og opkræve gebyr.

Materialer, bøger, råvarer og lign. er ikke indbefattet i kursusgebyret, men afregnes normalt med underviseren.


Område
8870 Langå

Muskelsvindfonden

Muskelsvindfonden er en medlemsforening for mennesker med muskelsvind, pårørende og andre med interesse for foreningens arbejde.

Muskelsvindfondens formål er at forbedre livskvaliteten for mennesker med muskelsvind og for deres familie. Livskvalitet er blandt andet, at man som menneske har mulighed for at deltage i samfundslivet – gå i skole, tage en uddannelse, få et arbejde, gå i biografen, til koncert, i teatret, dyrke sport eller hvad man nu har lyst til.

Det gælder alle uanset om man har et handicap eller ej.

Muskelsvindfonden har omkring 2200 medlemmer og et korps på ca. 3000 frivillige, som hvert år er uundværlige på foreningens forskellige kulturelle arrangementer f.eks. på Grøn Koncert og Cirkus Summarum.

Du kan blive medlem, frivillig eller på anden måde støtte Muskelsvindfonden ved at ringe på telefon 89482222 eller sende en mail til: cmVjZXB0aW9uQG11c2tlbHN2aW5kZm9uZGVuLmRr

Rehabilitering og Feriecenter
Muskelsvindfonden har gennem årene taget initiativ til bl.a.:

RehabiliteringsCenter for Muskelsvind - en selvejende institution med status af privat specialsygehus, som udvikler, forbedrer og tilbyder vejledning og behandling til mennesker med muskelsvind og andre neuromuskulære sygdomme.

Musholm Bugt Feriecenter - et ferie- og kursuscenter for alle, der ligger lige ud til Musholm Bugt ved Korsør. Feriecentret kan benyttes af alle interesserede og er samtidig indrettet, så det er fuldt tilgængeligt for mennesker med et bevægehandicap.

Vores vision

Muskelsvindfonden vil være med til at skabe et samfund, hvor der er:

Plads til forskelle

- uanset køn, etnisk oprindelse, religion, alder, handicap og seksuel orientering.

Muskelsvindfonden arbejder for inklusion i alle samfundslivets facetter ved at fjerne så mange begrænsninger i relationen mellem mennesker som muligt.

Muskelsvindfonden arbejder for at realisere visionen hos os selv, blandt vore nære relationer og samarbejdspartnere og i forhold til det omgivende samfund.

Vores arbejde

Muskelsvindfonden står i løbet af året for en lang række aktiviteter og projekter der fremmer Muskelsvindfondens formål med at forbedre livskvaliteten for mennesker med muskelsvind og for deres familie.

Landsmøde: Den største årlige medlemsbegivenhed er uden tvivl landsmødet, der finder sted hvert år i maj. Udover valg til formand og næstformandsposten og til repræsentantskabet er landsmødet det sted, hvor foreningens medlemmer mødes, diskuterer og fester sammen.

Sommerlejre og klubdage: Derudover arrangeres der hvert år sommerlejre for omkring 100 børn og unge med muskelsvind og en række klub-dage i efterårsferien for børn og unge mellem 8 og 17 år.

Medlemsgrupper: Muskelsvindfonden har desuden en masse aktive medlemsgrupper - både grupper opdelt efter muskelsvinddiagnoser, pårørendegrupper og grupper for voksne, børn og unge. Medlemsgrupperne tilrettelægger selv deres aktiviteter med hjælp og støtte fra foreningens tre medlemskonsulenter. Disse arrangementer kan blandt andet være temadage og kurser med relevante og aktuelle emner. Medlemsgrupperne får hvert år økonomisk støtte fra Muskelsvindfonden.

Kommunikation: Muskelsvindfonden kommunikerer til folk med muskelsvind og andre med interesse i vores univers. Det gør vi blandt andet på vores hjemmeside og vores netbaserede foreningsfællesskab, samt i vores nyhedsbrev. Derudover udgiver vi fem gange om året medlemsbladet Muskelkraft.

Handicappolitik: Muskelsvindfonden beskæftiger sig i høj grad med politiske emner, der har relevans for mennesker med muskelsvind og andre handicap.

Etisk og Internationalt: Muskelsvindfonden har et etisk råd, der diskuterer relevante og aktuelle etiske emner. Samtidig er vi aktive internationalt, blandt andet i EAMDA.
Område
8000 Århus C

NLP-Foreningen i Danmark

Forkortelsen NLP står for Neuro Linguistic Programming - på dansk oversat til Neuro Lingvistisk Programmering eller Neuro Lingvistisk Psykologi.
Læs meget mere om NLP på vores hjemmeside.

Foreningens mål og formål

NLP-Foreningen i Danmark er paraplyorganisation, samlingssted og ressource for alle NLP-interesserede i Danmark og NLP-interesserede danskere i udlandet.

NLP-Foreningens mål er at udbrede kendskabet til NLP og brugen heraf i Danmark og gennem bl.a. temaaftener og andre medlemsarrangementer, hjemmesiden, NLP-Posten, NLP Nyhedsbrevet og andre tiltag at skabe positiv opmærksomhed og kvalificeret brug af NLP i alle relevante sammenhænge.

Foreningen tilbyder derfor forskellige former for medlemskab og har fastlagt faglige og etiske normer for NLP-skoler og professionelle NLP-udøvere i Danmark.

Dermed hjælper foreningen nye NLP'ere til at finde de bedste NLP-uddannelser i Danmark og f.eks. NLP-foreningens hjemmeside og nyhedsmails giver såvel skoler og professionelle udøvere en god og billig platform for såvel informationsdeling og markedsføring.

NLP-foreningen drives af frivillige og på baggrund af en dyb interesse for NLP - og har du gode ideer til, hvordan foreningen kan gøre tingene bedre, er du altid velkommen til at sende dine forslag på en mail til redaktionen eller bestyrelsen.

Velkommen til

NLP-Foreningen i Danmark er samlingspunktet for alle NLP-interesserede i Danmark - og hjemmesiden den ressource, hvor du kan finde NLP-skoler og professionelle NLP-udøvere, læse artikler om NLP, se de mange NLP-aktiviteter i Danmark, og meget mere.

Tilmeld dig det gratis NLP Nyhedsbrev på vores hjemmeside - og får du lyst til at blive medlem, er der mange ekstra fordele at hente, bl.a. NLP POSTEN med seneste NLP nyt. Du får også fuld adgang til NLP Forum, hvor du kan "snakke NLP" online, knytte kontakter til andre NLP'ere og blive hørt - uanset hvor i landet du bor.
Område
4000 Roskilde

SAB - Sammenslutningen af Alternative Behandlere

SAB er landsdækkende faglig forening for alternative behandlere

SAB er den eneste tværfaglige forening for alternative behandlere, der er registreringsansvarlig efter lov 351 af 19 maj 2004, under tilsyn af Sundhedsstyrelsen (RAB).

Det betyder at du som medlem af SAB, kan have flere godkendte behandlingsformer, som alle hermed er fuldt forsikrede.

Du kan blive medlem af SAB, selv om din behandlingsform endnu ikke er registreringsberettiget. Så vil vi arbejde på at den kan blive det.

SAB´s formål:

· At være et stærkt, tværfagligt fællesskab med stor respekt og høj etik, som gennem udvikling og ekspertise vil løfte den enkeltes glæde, tillid og ansvar for sit eget liv.

· At bevare frihed for medlemmer til at virke som alternative behandlere.

· At være repræsenteret i relevante udvalg inden for staten og for vores branche.

· At søge alle egne af landet repræsenteret ved SAB-medlemmer for varetagelse af de enkelte medlemmers lokale interesser.

· At opnå momsfritagelse for alle SAB´s alternative behandlere, samt patienttilskud til behandling fra det offentliges side.

· At fremme oplysningen om forebyggelse og alternativ behandling, naturmedicin, sund kost, rent miljø og bedre livskvalitet.

· At varetage medlemmernes faglige og økonomiske interesser.

· SAB realiserer sit formål ved at være en fællesorganisation, som samler viden, støtter og fremmer udviklingen. Formidler budskaber om sundhedsfremme og samlet øver indflydelse politisk, i medier og sætter den enkelte i centrum.

HVORFOR VÆLGE SAB SOM DIN FORENING....

SAB er den eneste tværfaglige forening med mange forskelligartede behandlingsformer, hvor vi har en bred indgangsvinkel til, at kunne rumme dette tværfaglige aspekts mange muligheder til gavn og glæde for mange.

Du kan blive Registreret Alternativ Behandler (RAB) i 5 terapiformer: Massage, Zoneterapi, Kinesiologi, Akupunktur og Hypnose.

Du kan tilbyde dine klienter en ekstra tryghed, fordi din behandlingsmetode, som er godkendt hos SAB er fuldt forsikret.

SAB har et Etisk Råd, der varetager klager over behandlere, der er medlem af SAB.

SAB udgiver et blad (SAB NYT) 6 gange om året, der bliver distribueret til alle medlemmer, interesserede, skoler og uddelt på messer.

SAB er en aktiv forening der gør alt for at opreklamere medlemmernes aktiviteter. Vi er repræsenteret på de fleste større messer rundt om i landet..

SAB har altid en opdateret behandlerliste på SAB´s hjemmeside, plus en ekstra liste over SAB´s godkendte RAB behandlere (Registreret Alternativ Behandler). Alle vore aktive medlemmer, som er godkendt af SAB´s optagelses udvalg, kan optages på SAB behandlerlister.

SAB udgiver FORBRUGERVEJLEDNINGEN med oplysninger til forbrugeren om hvad forskellige behandlingsformer indeholder.

HVAD BRUGER SAB DIT KONTINGENT TIL (som i øvrigt er fuldt fradragsberettiget)...

· Fremstilling, trykning og forsendelse af dit blad SAB NYT.

· Forsikring af alle aktive medlemmer og SAB godkendte behandlingsmetoder.

· Koda/Gramex afgift (SAB betaler, så du kan spille musik i din klinik).

· Reklame, annoncering og SAB´s repræsentation på messer rundt om i landet.

· Redigering og trykning af forbrugervejledningen.

· Ekstra kontor og Internet udgifter hos dine tillidsfolk i SAB.

· SAB´s Hjemmeside.

· SAB´s Sekretariater.

· Honorar til Bestyrelsen.

· Revision og bogholder.

· Transport i forbindelse med bestyrelses- og udvalgsmøder rundt om i landet.

· Sidst men ikke mindst, den årlige generalforsamling.

SAB bestræber sig på at forvalte medlemmernes kontingent ud fra fornuft og nødvendigt behov.

Kontingent vedtaget på generalforsamling april 2010.

Kr. 2500,- kr. om året for Aktive medlemmer – kan opkræves 2 gange årligt..

Kr. 800,- kr. om året for Elever under uddannelse.

Kr. 550,- kr. om året for Passive medlemmer.
Kr. 400,- kr. om året i RAB-kontingent for hvert fag.
Område
4000 Roskilde
(Viser 1 til 7 af 7)