Kategori: Rådgivning

Ældre Sagen

Ældre Sagen er en almennyttig forening, hvis formål er, at alle skal kunne leve et godt og langt liv. Vi er en social-humanitær forening, der er uafhængig og neutral - partipolitisk, religiøst og etnisk. Vi arbejder ud fra værdierne: Indsigt, nærvær og handlekraft.

Ældre Sagen er medlemsorienteret – dvs. vi lytter til medlemmernes ønsker og behov og tilpasser vores tilbud og indsats derefter. Vi baserer vores arbejde på viden og har fokus på at være veldokumenterede og troværdige.

Hvem er vi?

Overordnet er vi:

* 550.000 medlemmer

* 217 lokalkomiteer og bydelsgrupper landet over, der arbejder med at skabe forandringer i nærmiljøet og blandt andet afholder arrangementer, kurser, foredrag m.m.

* Over 10.500 aktive frivillige

* Et sekretariat i København med ca. 100 ansatte

Ældre Sagen kæmper for et samfund, hvor alle kan leve et langt og godt liv:

* hvor personen er vigtigere end alderen
* hvor alle har mulighed for at leve og udfolde sig på egne betingelser
* hvor der er støtte og omsorg til dem, der har behov for det.

Vi sætter livserfaring og viden i spil – og forbinder forskellige slags overskud, behov og interesser i sociale netværk

Vi tilbyder:

* Rådgivning
Som medlem kan du få gratis og uvildig rådgivning om sociale, juridiske, økonomiske eller boligmæssige spørgsmål.

* Social-humanitært arbejde
Har du fx brug for en besøgsven, motionsven eller pc-supporter så er der hjælp at hente hos vores stab af frivillige.

* Medlemstilbud
Som medlem får du rabat på fx forsikring, briller, mobiltelefoner, olie m.v. Du får også en vifte af gode tilbud på fx rejser og særarrangementer.

* Arrangementer
Deltag i arrangementer landet over eller i netop dit lokalmiljø.

* Viden og udvikling
Vi laver undersøgelser og samler viden om livsbetingelser, ønsker og forventninger til fremtiden.

* Hjemmesiden
Kom i direkte kontakt med andre medlemmer, søg informationer og deltag i debatten på hjemmesiden.

* Medlemsmagasinet NU
Magasinet NU udgives 6 gange om året og bliver sendt til medlemmer med posten.

* Nyhedsavisen NYT
Avisen bliver udsendt sammen med medlemsbladet og rummer nyheder med perspektiv, overblik og analyser af den ældrepolitiske debat.

Du kan blive medlem af vores forening, fra du er 18 år.

----
Tilmeld dit netværk eller din erfa-gruppe i dag, og lad netværksportalen være din platform til eksponering. Netværksportalen - en samlet indgang til netværk i Danmark.
Område
1165 København K

Center for konfliktforebyggelse

Center for Konfliktforebyggelse er en Netværksorganisation og et center for videndeling- og udvikling, kurser, uddannelser, rådgivning, forskning og projekter inden for konfliktforebyggelse, konflikthåndtering og konfliktløsning. Vi udbyder kurser, tilbyder rådgivning og skræddersyr løsninger til virksomheder samt offentlige organisationer, styrelser og institutioner der beskæftiger sig direkte med borger, bruger eller kundegrupper.
 CFK målretter indhold og leveringsformat så det er tilpasset den specifikke medarbejdergruppe og de overordnede ledelsesmæssige og organisatoriske behov og målsætninger.

Vores mission er at klæde medarbejdere på så de bedre i praksis kan nå de målsætninger og standarder der er for deres arbejde.

Vi leverer ny viden, metoder og redskaber, identificerer og i-talesætter medarbejdernes og organisationens tavse viden samt indsamler og koordinerer den borgerrettede viden så den er tilgængelig for de relevante medarbejdere.

Vi er eksperter i at levere den rightige analyse af jeres udfordringer og at sammensætte udviklingsforløb der er designet til at gøre en forskel i jeres specifikke virkelighed.

Udgangspunktet for vores arbejde er ofte udviklingsforløb for de medarbejdere der i praksis skal sørge for, at organisationens målsætninger og krav implementeres med den tilsigtede kvalitet.

Om der er tale om en temadag eller et kursus/udviklingsforløb får vi løbende en meget stor indsigt i og viden om jeres medarbejdere, deres positioner, de interne dynamikker, de usagte problematikker samt naturligvis viden om jeres organisation som sådan.

Den viden bruger vi til løbende at målrettet fokus og format i f.eks. et kursus/udviklingsforløb og kan samtidigt give ledelsen en meget præcis og kvalificeret rådgivning i forhold til konfliktforebyggelse, konflikthåndtering og konfliktløsning.

Endeligt benytter vi naturligvis vores viden til at kunne skræddersy evt. efterfølgende forløb for jeres organisation således, at indsatserne “står på skuldrene” af hinanden.

Det bevirker at viden, perspektiver, metoder og redskaber gentages, sættes ind i en ny sammenhæng eller simpelthen formidles på en helt ny måde. På den måde opnås en langt højere grad af sammenhæng hvilket resulterer i at den viden I får kontinuerligt vedligeholdes og tilpasses jeres behov og virkelighed.

"At samarbejde med Center for konfliktforebyggelse er en investering der mere effektivt udnytter jeres ressourcer og samtidigt er garant for at jeres organisation får blivende værdi ud af at investere I udvikling- og uddannelse af medarbejdere"
Område
8000 Aarhus C

Adipositasforeningen

I Danmark er mere end hver anden voksne dansker overvægt og mere end hver sjette er svært overvægtig. Mange overvægtige har ofte fysiske, psykiske og sociale komplikationer og mange oplever et omgivende samfund der stigmatiserer dem.

Adipositasforeningen er en frivillig non-profit forening, der arbejder for retten til et godt liv og ordentlige vilkår for de overvægtige i Danmark.

Vi er en gruppe tykke, tynde, store og små mennesker der på den ene eller anden måde har stiftet bekendtskab med overvægt. Vi har alle til fælles, at vi gerne vil kæmpe for at overvægtskurven knækkes.

Adipositasforeningen består af en gruppe mennesker der frivilligt stiller sin tid til rådighed for foreningens formål og bestyrelsen rummer både overvægtige og ikke overvægtige samt en tværfaglig ekspertise.

Vi har desuden tilknyttet en række ressourcepersoner fra forskellige fagområder; forskere, læge/speciallæge, psykoterapeut, samlivs- og seksualrådgiver, diætist, professionsbachelor i ernæring og sundhed, pædagoger, socialrådgiver, sygeplejerske, coach og mange flere

Vi er alle involveret i overvægtsproblematikken gennem vore pårørende, arbejde og eller eget overvægtsproblem.

Adipositasforeningen blev stiftet d. 20. januar 1999 med det mål, at inddrage den overvægtige, som den vigtige part i debatten i forhold til nationale, regionale og kommunale tiltag, der iværksættes omkring bekæmpelsen og forebyggelsen af den alarmerende stigning af overvægtige i Danmark.
Område
3000 Helsingør

Akademiet For De Tekniske Videnskaber

ATV har fokus på samfundsrelevante problemstillinger af teknisk-videnskabelig karakter.

Fordelen er, at vi i Akademiet som privat, selvejende og uafhængig institution kan tage fat på kontroversielle spørgsmål uden at være farvet af politiske, økonomiske eller andre interesser.

Vores styrke er vores medlemmer. De er valgt i deres personlige egenskab og repræsenterer tilsammen landets højeste ekspertise og erfaring på en lang række fagområder, specielt inden for teknik og naturvidenskab. Alsidighed i medlemmerne sikrer aktuelle og fokuserede løsninger, der afspejler og tager hensyn til samfundets kompleksitet.

Målet er at give objektive, nuancerede og fagligt velfunderede svar på relevante og presserende samfundsspørgsmål og bidrage med løsninger, der gør en forskel.

Ønsket er at fremme den teknisk-videnskabelige forskning og sikre anvendelsen af dens resultater for at øge værdiskabelsen og velfærden i det danske samfund.

ATV arbejder ved at
• Danne netværk
• Gennemføre uafhængige undersøgelser, analyser, udgive rapporter og deltage i høringer
• Være fagligt brændpunkt og tænketank
• Være fagpolitisk debatforum
• Formidle faglig viden
• Udpege og indstille medlemmer til en række bestyrelser, faglige råd og komiteer, herunder
medlemmer til Erhvervsforskerudvalget
• Deltage i internationalt samarbejde i teknisk-faglige sammmenhænge
• Have et antal selvejende teknisk-faglige selskaber tilknyttet
Område
2800 Kgs.Lyngby

Astma-Allergi Danmark

Astma-Allergi Danmark arbejder for, at alle berørt af astma, allergi og eksem kan få en bedre hverdag.
Det gør vi blandt andet ved at:

* give råd og vejledning til mennesker berørt af astma, allergi og eksem
* indsamle viden om, hvordan hverdagen ser ud for patienter og pårørende
* følge med i forskningen
* blande os i debatten og sætte politisk fokus på området

Vi arbejder desuden på at styrke forebyggelsen. I dag er omkring 1,5 millioner danskere berørt af astma, allergi eller anden overfølsomhedssygdom, og dette tal er stigende.

Vi laver en lang række aktiviteter, som mennekser med astma, allergi eller eksem kan have glæde af.

Helt overordnet er det meget vigtigt for os, at

* vi følger med i forskningen på området, så vi er opdateret på den nyeste viden på området og dermed bedst kan hjælpe dig, der er berørt af astma og allergi
* vi sætter astma og allergi på den samfundsmæssige og politiske dagsorden. Udgangspunktet er dagligdagen med astma og allergi samt muligheden for at forebygge
* vi samarbejder med både private og offentlige instanser, patientorganisationer i Danmark og i udlandet. Det gør vi for at hjælpe med forebyggelsesindsatsen for at være med til at skabe en nemmere hverdag for dig, der har astma eller allergi.

For at kunne fortsætte arbejdet og udbygge vores aktiviteter har vi brug for din støtte.

Du kan hjælpe os ved at blive medlem og få alle medlemsfordelene, eller du kan støtte med et engangsforløb.

---
Bliv en del af oversigten over danske netværk. Meld dit netværk til i dag!
Område
4000 Roskilde

Bestyrelsesposten ApS

BESTYRELSESPOSTEN er en hurtig og effektiv indgang til 477 kvalificerede bestyrelseskandidater, som dækker alle brancher, aldersgrupper og bestyrelseskompetencer. Du kan frit vælge blandt kandidaterne uden at skulle tage særlige hensyn til personlige relationer eller anbefalinger.

Vision og Idégrundlag

Bestyrelsespostens vision er at være et anerkendt, effektivt bidrag til styrkelse og professionalisering af bestyrelserne i små og mellemstore virksomheder.

Bestyrelsespostens idégrundlag er, at ændre på det forhold, at virksomheder alt for ofte begrænser sig til at søge sine bestyrelseskandidater i sit nære netværk. En egentlig professionel udvælgelsesproces er der meget sjældent tale om.

Valg af bestyrelseskandidater mener vi, bør ske efter et grundigt forarbejde og samtaler med nøje udvalgte og testede kandidater. Typisk med assistance og rådgivning af professionelle konsulenter.

Nutidens virksomhedsejere forstår nødvendigheden af en professionel bestyrelse som matcher virksomhedens behov for kompetencer og erfaring og som kan fremtidssikre indtjening og udvikling i tillidsfuldt samarbejde med direktionen. Ofte også med det mål at optimere mulighederne for et senere gunstigt salg af virksomheden.

På dette grundlag har Bestyrelsesposten udviklet og sammensat en professionel database af bestyrelseskandidater, hvor de relevante kandidater kan findes.

Bestyrelsesposten tilbyder hjælp i hele udvælgelsesprocessen, alt efter nærmere aftale og ønske fra den enkelte virksomhed.
Område
1360 København K

Bosam - Boligforeningernes Sammenslutning i Danmark

BOSAM er en engageret og aktiv lejerorganisation, som har specialiseret sig i at bistå og rådgive beboerrepræsentationer i private udlejningsejendomme og afdelingsbestyrelser i almene boligejendomme.

Med en henvisning fra beboerrepræsentationen/afdelingsbestyrelsen behandler BOSAM også sager for de enkelte lejere i de tilsluttede ejendomme i konkrete sager om fx fraflytningsregninger, vedligeholdelsesmangler mv.

BOSAM er en tværpolitisk organisation, der kun arbejder for lejernes interesser. Vi støtter ikke bestemte politiske partier og blander ikke partipolitiske interesser sammen med vores indsats for lejernes sag.
Område
1467 København K

Business Danmark

Business Danmark er landets eneste organisation med 100 procent fokus på salgs-, marketing- og rådgivningsfolks konkurrenceevne, selvudvikling og netværk.

Business Danmark tilbyder medlemmerne juridisk rådgivning, coaching, selvudvikling, kontante fordele og a-kasse.

Business Danmark er uafhængig af partipolitik og støtter ikke politiske partier, men koncentrerer sig som forening at være medlemmernes foretrukne service- og sparringspartner med vægt på individuel service til en konkurrencedygtig pris.

Læs mere om Business Danmark på vores hjemmeside. Vi glæder os til at byde dig velkommen.

---
Har du et netværk eller en erfa-gruppe, du vil tilmelde? - Gå ind under “Tilmeld netværk” i hovedmenuen og bliv en del af netværksoversigten.
Område
1364 København K

Center For Konfliktløsning

Center for Konfliktløsning er en medlemsorganisation (NGO) og et forum for kurser, uddannelser, rådgivning og projekter inden for konfliktløsning og mægling. Vi udbyder kurser, tilbyder rådgivning og skræddersyr løsninger til virksomheder, institutioner og private.

Center for Konfliktløsning - en socialøkonomisk virksomhed
- Kurser og udddannelsesforløb
- Konkret konfliktløsning og-mægling
- Partnerskab om projekter
- Medlemsservice og -arrangementer
- Gratis konfliktrådgivning og støtte til fredelig konfliktløsning

Center for Konfliktløsning
- gør uoverensstemmelser brugbare
- bygger på kontakt og gensidighed
- skaber værdi af forskellighedens kraft
- udvikler teorier og metoder i konflikthåndtering
- sætter vores viden på spil i Danmark og ude i verden

Vi ved, at konflikt og udvikling er tæt forbundet, og vi er på hjemmebane i det krydsfelt !

Center for Konfliktløsning blev oprettet som forening i 1994. Centrets formål er at udbrede kendskabet til fredelig konfliktløsning nationalt og internationalt, at uddanne mennesker og organisationer til at løse konflikter, at udvikle og formidle konfliktløsningsteorier og - metoder.
Område
2000 Frederiksberg

Dansk Erhverv

Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for fremtidens erhverv. Vi repræsenterer 20.000 virksomheder og 100 brancheorganisationer inden for handel, rådgivning og videnservice, oplevelse og velfærd og transport.

Det er Dansk Erhvervs vision at være den mest betydningsfulde politisk repræsentant og foretrukne rådgiver for erhvervslivet. Det er Dansk Erhvervs mission at gøre det attrakttivt at drive erhvervsvirksomhed og at varetage virksomhedernes interesser inden for såvel ansættelsesretlige som lovgivningsmæssige forhold.

Dansk Erhverv yder dybdegående rådgivning til medlemmerne og hjælper med at løse virksomhedens udfordringer. Vi går direkte ind i den enkelte sag og følger den om nødvendigt til dørs gennem hele retssystemet. Vores rådgivningsydelser er med til at skabe en udvikling og vækst, som kan måles direkte på bundlinjen.

Dansk Erhverv tager udgangspunkt i virksomhedens lokale, nationale og globale situation. Vi har kontorer i de større byer i Danmark og i Bruxelles og samarbejder med erhvervsorganisationer i alle lande i verden og er repræsenteret i Eurocommerce, Eurochambres og European Business Services Round Table. Som Chamber of Commerce i Danmark er vi en del af et internationalt netværk af organisationer, og vores samlede internationale engagement gør os i stand til at yde en stærk international rådgivning.

Dansk Erhverv ejer Børsen, hvor vi har vores daglige gang.

Bliv medlem af Dansk Erhverv

Dansk Erhverv er en stærk partner – hvad enten du har behov for den daglige juridiske rådgivning eller politiske interessevaretagelse. Dansk Erhverv repræsenterer mange forskellige brancher. For at komme tættest muligt på vore medlemmer har vi valgt en unik organisationsform med fire forskellige markeder, der hver især har et stærkt medlemsfokus.

I hvert marked er der en fast gruppe af specialister inden for ansættelsesret, overenskomst, arbejdsmiljø, HR, uddannelse, erhvervsjura og erhvervspolitik, som sammen udgør det team, der dagligt servicerer netop din branche.

Dette set-up med et fast team af fagspecialister sikrer, at du altid kommer til at tale med den rigtige medarbejder og dermed får optimal service, rådgivning og politisk indflydelse.

Læs mere om vores markeder under "Min branche" og download vores profilbrochure her.

Dansk Erhverv hjælper dagligt vores medlemsvirksomheder og brancheforeninger på mange områder. Det gælder lige fra dybdegående rådgivning om ansættelsesret og overenskomstfortolkning, uddannelse, arbejdsmiljø og personaleledelse, globalisering, international handel, fødevarer, tekniske leverandører, eksport og iværksætteri, klimapolitik og miljøpolitik. Hos os finder du også en lang række målrettede netværk.

Dansk Erhverv samler serviceerhvervene!
Dansk Erhverv er til for vores mere end 20.000 medlemsvirksomheder og 100 brancheforeninger, og som erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening er vi den toneangivende organisation og det naturlige samlingspunkt for den brede vifte af serviceerhverv i dansk erhvervsliv.

Gennem daglig sparring og tæt dialog med politikerne på Christiansborg taler vi medlemmernes og brancheforeningernes mærkesager.

Gør som vores medlemmer – bliv medlem af Dansk Erhverv.

Fremtiden starter her – velkommen!
Område
1216 København K
1 2 3 4 5 6 7
(Viser 1 til 10 af 64)