Kategori: Teknik

Akademiet For De Tekniske Videnskaber

ATV har fokus på samfundsrelevante problemstillinger af teknisk-videnskabelig karakter.

Fordelen er, at vi i Akademiet som privat, selvejende og uafhængig institution kan tage fat på kontroversielle spørgsmål uden at være farvet af politiske, økonomiske eller andre interesser.

Vores styrke er vores medlemmer. De er valgt i deres personlige egenskab og repræsenterer tilsammen landets højeste ekspertise og erfaring på en lang række fagområder, specielt inden for teknik og naturvidenskab. Alsidighed i medlemmerne sikrer aktuelle og fokuserede løsninger, der afspejler og tager hensyn til samfundets kompleksitet.

Målet er at give objektive, nuancerede og fagligt velfunderede svar på relevante og presserende samfundsspørgsmål og bidrage med løsninger, der gør en forskel.

Ønsket er at fremme den teknisk-videnskabelige forskning og sikre anvendelsen af dens resultater for at øge værdiskabelsen og velfærden i det danske samfund.

ATV arbejder ved at
• Danne netværk
• Gennemføre uafhængige undersøgelser, analyser, udgive rapporter og deltage i høringer
• Være fagligt brændpunkt og tænketank
• Være fagpolitisk debatforum
• Formidle faglig viden
• Udpege og indstille medlemmer til en række bestyrelser, faglige råd og komiteer, herunder
medlemmer til Erhvervsforskerudvalget
• Deltage i internationalt samarbejde i teknisk-faglige sammmenhænge
• Have et antal selvejende teknisk-faglige selskaber tilknyttet
Område
2800 Kgs.Lyngby

Anlægsteknikforeningen I Danmark

Formålet med Anlægsteknikforeningen i Danmark er at fremme interessen for og kendskabet til anlægsteknik, bl.a. ved at afholde møder og kurser, oprette og vedligeholde en hjemmeside, arrangere studierejser og ekskursioner for medlemmerne samt udvikle og redigere lærebøger.

Foreningens medlemmer er personer som har det som deres arbejdsopgave at undervise indenfor anlægsteknikområdet på uddannelser på bachelor-, master- eller kandidatniveau. Medlemmerne kommer fra Syddansk universitet , Ingeniørhøjskolen i Århus, Ingeniørhøjskolen i København, VIA University College, EUC-Sjælland (Haslev), Odense Tekniske skole, University College Nordjylland, Teknologi & Business, Aalborg Universitet og DTU. Endvidere er Dansk Byggeri medlem.

Foreningens aktiviteter sigter alle i retningen af at opfylde formålsparagraffen (at fremme interessen for og kendskabet til anlægsteknik). Den nuværende hovedaktivitet er at fremme uddannelserne indenfor anlægsteknik, samt at koordinere disse uddannelserne institutionerne imellem.
Område
7000 Fredericia

BBA - Brancheforeningen for Bygningsautomation

BBA er brancheforeningen, der virker for at fremme interesser for foreningens medlemmer, der består af producenter og leverandører af anlæg og systemer til bygningsautomation til det danske marked, herunder især:

* Virke for sunde og formålstjenlige forretningsprincipper inden for branchen
* Fremme branchens interesser over for myndigheder og andre brancheorganisationer
* Overvåge standardiseringssager
* Arbejde for at branchens kundeetik overholdes og udbredes
Område
1217 København K

Bentleyuser.dk

Bentley User Group Denmark er en forening for alle danske og udenlandske brugere af Bentley produkter. Foreningens formål er at formidle informationer af interesse for brugerne, sikre udveksling af ideer og erfaring, støtte krav og ønsker fra brugerne til Bentley samt at motivere til dannelse af faglige interessegrupper, Special Interest Groups (SIG'er).

bentleyuser.dk fungerer som en selvstændig organisation, uafhængig af leverandører, med almindelige foreningsvedtægter og en brugervalgt bestyrelse. Generalforsamling afholdes en gang om året i forbindelse med årsmødet, som er åben for alle medlemmer af foreningen. Som medlem af bentleyuser.dk får brugerne mulighed for regelmæssigt at træffe andre Bentley-brugere med hvem, der kan udveksles idéer og erfaringer, som brugerne kan have direkte nytte af i det daglige arbejde.

bentleyuser.dk behandler specielle brugerproblemer og kan være behjælpelig med at formidle en direkte kontakt til leverandørernes ansvarlige såvel nationalt som internationalt, således at der opnås en konstruktiv dialog mellem bruger og leverandør.
Område
3450 Allerød

BHP - Brancheforeningen for Hydraulik og Pneumatik

Foreningens formål er at samle alle fabrikanter og importører inden for hydraulik og pneumatik i Danmark for

At formidle viden om og indsigt i branchens udvikling over for medlemmerne.

At fremme god forretningsmoral og kollegiale forhold i branchen.

At fremme professionel rådgivning og markedsføring i branchen i takt med teknologi-udviklingen.

At varetage branchens interesser over for lovgivningsmagten, udøvende myndigheder, lignende sammenslutninger i udlandet, samt presse og offentlighed, for eksempel når branchen miskrediteres, eller når branchens interesser skal markeres.

At fremme tilgang af kvalificeret arbejdskraft til branchen.

At formidle til medlemmerne viden om love, regler, standarder, sikkerhedskrav og andet, som har generel interesse for branchen.

At opnå økonomiske fordele for medlemmerne, for eksempel i forbindelse med messer, annoncering, arrangementer, medlemskaber m.v.

At profilere branchen udadtil.
Område
1216 København K

BIA - Brancheforeningen For Industriel Automation

Brancheforeningen for Industriel Automation - BIA - er en kommercielt orienteret brancheforening med 62 medlemsfirmaer. Branchens virksomheder er typisk underleverandører af alle former for procesautomatiseringsudstyr, ventiler, pumper, måle- og overvågningsudstyr m.m. til danske industrivirksomheder.

Foreningens formål er at samle danske virksomheder inden for industriel automation og at udbrede kendskabet til den teknologiske udvikling inden for branchen samt varetage medlemmernes fælles interesser, herunder især

* at varetage branchens interesser over for myndigheder, og andre organisationer, sammenslutninger m.v såvel i Danmark som i udlandet.
* at yde bistand i alle spørgsmål af almen betydning for branchen.
* at bidrage til højnelse af medlemmernes professionelle standard f.eks. ved uddannelses- og oplysningsvirksomhed.
* at fremme det kollegiale forhold mellem medlemmerne.
Område
1216 København K

Biokemisk Forening

Biokemisk Forening er en videnskabelig forening med over 1400 medlemmer. Foreningens formål er at skabe kontakt mellem forskere og udvikle interessen for biokemi og bioteknologi i Danmark.

Videnskabelige symposier
Medlemmer af Biokemisk Forening inviteres hvert år til 6-8 symposier i København, Århus eller Odense. Symposierne dækker et bredt udsnit af emner inden for molekylær biologi, bioteknologi, functional genomics, farmakologi og systems biology.

Bladet BioZoom
Biokemisk Forening udgiver 4 gange om året tidsskriftet BioZoom, der er udkommet siden 1997. Tidsskriftet indeholder artikler og debat om forskningspolitik, bioteknologi, videnskabshistorie, etik, uddannelse og europæisk videnskab.

Årsmøde
I mere end 30 år har Biokemisk Forening afholdt årsmøde i oktober. Her mødes medlemmer med førende forskere og skaber kontakt til kolleger på universiteter, forskningsinstitutioner og i industrien.

Medlemskab af FEBS
Biokemisk Forening er medlem af Federation of European Biochemical Societies (FEBS), som er en sammenslutning af de nationale biokemiske og molekylærbiologiske foreninger i Europa. Medlemskab af Biokemisk Forening giver automatisk medlemskab af FEBS. FEBS medlemmer har mulighed for at søge FEBS fellowship og deltage i FEBS sommerskoler og kurser.
Område
9000 Aalborg

Brancheforeningen for Gear & Gearmotorer

Hvis man vælger sin leverandør af transmissionselementer blandt firmaer, der er medlem af BGG, får man ikke alene produkter af høj kvalitet, men også produkter der er produceret i henhold til gældende normer og direktiver.

Med et BGG medlem som leverandør, kan man som kunde være sikker på en professionel rådgivning samt på at få leveret produkter, der er på højde med den nyeste, internationale teknologiudvikling i branchen.

For at være medlem af BGG, som er den eneste brancheforening i Danmark for leverandører af transmissionselementer, skal medlemmerne have en god forretningsmoral samt overholde BGG’s etiske regelsæt. En af hjørnestenene i det etiske regelsæt lyder: ”Ethvert medlem er forpligtet til at iagttage en redelig og god forretningsskik i forhold til kunder og kollegaer samt at afstå fra handlinger, der kan skade disse forhold”.

Via brancheforeningens overbygninger Dansk Erhverv - Teknik og erhvervsorganisationen Dansk Erhverv, samarbejdes med de respektive styrelser, således at BGG’s medlemmer altid er á jour med gældende regler, herunder miljølovgivningen og sikkerhedsretningslinierne.
Område

CAD - De Fri Autoværksteder

CAD er en brancheforening for de frie autoværksteder, hvor CAD´s hovedbestyrelse og sekretariat i fællesskab har til opgave fremsynet at pege på muligheder for løsninger af de problemstillinger og udfordringer for den frie branche, der kontinuerligt opstår i et dynamisk, globalt samfund, således, at medlemmerne er rustet til at kunne opfylde lov- og myndighedskrav, udføre og tilbyde optimale kvalitetsydelser/reparationer, samt indgyde troværdighed og tillid hos forbrugerne.

Det er medlemmerne, der ejer foreningen "CAD" (Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark). Meningen med foreningen er, at vi kan tilbyde det - som autoværkstederne har brug for i dagligdagen og varetage mekanikermestrenes interesser. Faktisk har CAD eksisteret og præget branchen siden år 1939. Vi består af 33 lokalforeninger med ca. 1665 autoværksteder som medlemmer.

CAD er en upolitisk forening, men har meget klare meninger og synspunkter om autobranchen. Vi finder det også vigtigt at samle foreningens mestre og firmaer i et stærkt samarbejde om faglige interesser. Det er Centralforeningen som repræsenterer medlemmerne over for regering, folketing, offentlige myndigheder og beslægtede organisationer i alle spørgsmål af betydning for branchen.

Har du dit eget autoværksted og også gerne vil have glæde af de mange fordele i CAD og være med i fællesskabet, kan du kontakte sekretariatet, som giver din henvendelse videre til en af vore 33 lokalforeninger - for det er dem - der optager nye medlemmer.
Område
2630 Taastrup

DAF - Danmarks Automobilforhandler Forening

D.A.F er de selvstændige nybilforhandleres egen brancheforening

Siden 1936 har D·A·F været brancheforening for landets autoriserede automobilforhandlere på tværs af lokale- og bilmærkeinteresser.

Som brancheforening er det D·A·F s opgave først og fremmest at sikre sine medlemmers muligheder for at drive reel virksomhed i fri konkurrence med andre udøvere.

De enkelte automobilforhandleres virksomheder beskæftiger sig først og fremmest med nybilsalg af person- og lastbiler, brugtbilsalg, salg af reservedele samt service- og reparationsopgaver, herunder skadesarbejde for forsikringsselskabernes regning.

D·A·Fs medlemsopgaver er følgende:

· Politisk sparring og talerør, ofte for hele branchen
· juridisk service og lovfortolkning
· kvalitetsarbejde og imagepleje
· nyhedsformidling, informations- og pr-virksomhed
· udviklingsopgaver, herunder it-udvilkling
· udarbejdelse og levering af godkendte standardformularer
· teknisk bistand og miljøarbejde
-bonusaftaler for medlemmer (value for money)
-arbejde for større trafiksikkerhed og færre trafikdræbte i Danmark

Som led i sine it-udviklingsopgaver ejer D·A·F de autoriserede automobilforhandleres brancheportal, www.biltorvet.dk, der drives af det D·A·F ejede aktieselskab, Auto IT A/S

Som led i sine kommercielle aktiviteter ejer D.A.F aktieselskabet D.A.F Handel A/S, der bl.a. driver værkstedskæden D.A.F PLUS.

D.A.F er endvidere medinteressent i Auto & Miljø, der beskæftiger sig med konsulentopgaver for hele autobranchen.

D·A·Fs medlemmer består af mere end 500 virksomheder. Med ca. 700 udsalgssteder. De beskæftiger 15.000 medarbejdere og omsætter for 45 milliarder kroner om året
Område
2630 Taastrup
1 2 3 4 5
(Viser 1 til 10 af 43)