Kategori: Uddannelse

Aarhus Entrepreneurship Centre

Aarhus Entrepreneurship Centre koordinerer og udvikler aktiviteter inden for entrepreneurship og innovation.
Centret understøtter aktiviteter internt og koordinerer området eksternt i forhold til samarbejdspartnere inden for entrepreneurshipaktiviteter og iværksætteri.
Centret har fokus på:

* at bidrage til, at omfanget af undervisningstilbud til de studerende inden for entrepreneurship og innovation øges
* at understøtte udviklingen af nye undervisningsmetoder på universitetet, som fremmer de studerendes foretagsomhed og innovative kompetencer
* at tilbyde de studerende et attraktivt studentervæksthus
* at udvikle aktiviteter, som styrker anvendelsen af de studerendes faglighed i samspil med andre fagligheder og dermed fremmer innovation
* at være en attraktiv samarbejdspartner for virksomheder, organisationer og andre aktører, som ønsker at fremme entrepreneurship

AEC skal gøre Aarhus Universitet til en aktiv frontløber, når det gælder entrepreneurship i relation til relevante aktører, såvel lokalt, som regionalt og internationalt. Dette er vores vision.

---
Har du en erfa-gruppe, du vil tilmelde? Se menupunktet "Tilmeld netværk".
Område
8200 Aarhus N

Aabenraa Lærerkreds

Aabenraa Lærekreds - Kreds 92 - er den lokale kreds af Danmarks Lærerforening, der varetager medlemsinteresser for de medlemmer, der er ansat i Aabenraa Kommune.

Kontingent til Danmarks Lærerforening centralt og Aabenraa Lærerkreds lokalt er i alt 450 kr./md. i 2010.
Område
6200 Aabenraa

Anlægsteknikforeningen I Danmark

Formålet med Anlægsteknikforeningen i Danmark er at fremme interessen for og kendskabet til anlægsteknik, bl.a. ved at afholde møder og kurser, oprette og vedligeholde en hjemmeside, arrangere studierejser og ekskursioner for medlemmerne samt udvikle og redigere lærebøger.

Foreningens medlemmer er personer som har det som deres arbejdsopgave at undervise indenfor anlægsteknikområdet på uddannelser på bachelor-, master- eller kandidatniveau. Medlemmerne kommer fra Syddansk universitet , Ingeniørhøjskolen i Århus, Ingeniørhøjskolen i København, VIA University College, EUC-Sjælland (Haslev), Odense Tekniske skole, University College Nordjylland, Teknologi & Business, Aalborg Universitet og DTU. Endvidere er Dansk Byggeri medlem.

Foreningens aktiviteter sigter alle i retningen af at opfylde formålsparagraffen (at fremme interessen for og kendskabet til anlægsteknik). Den nuværende hovedaktivitet er at fremme uddannelserne indenfor anlægsteknik, samt at koordinere disse uddannelserne institutionerne imellem.
Område
7000 Fredericia

AOF - Arbejdernes Oplysningsforbund

AOF Danmark - Arbejdernes Oplysningsforbund - er en landsdækkende sammenslutning af 130 aftenskoler, daghøjskoler og sprogcentre. AOF er dannet af LO, Socialdemokraterne, Det Kooperative Fællesforbund og arbejderbevægelsens ungdomsorganisationer.

Formålet er i overensstemmelse med arbejderbevægelsens idégrundlag at udbrede viden og forståelse for værdier af samfundsmæssig og kulturel karakter, bl.a. betydningen af internationalt samarbejde. AOF søger desuden at medvirke til en udbredelse af demokratiet i samfundet og at stimulere interessen for aktiv deltagelse i samfundslivet.

Aktive medborgere i fritid og arbejdsliv. AOF arbejder for at give mennesker de bedste muligheder for at udfylde rollen som aktive medborgere i såvel arbejdslivet som fritiden.

Blandt vores kerneområder er aftenskolen. Det har den været siden AOF’s grundlæggelse i 1924. Men AOF er også meget andet end undervisning i aftenskolen. Med udgangspunkt i folkeoplysningen har AOF en lang række aktiviteter på områder, der i bred forstand både dækker danskernes fritid og deres arbejdsliv. Det handler for eksempel om sprogskoler, beskæftigelsesprojekter og kulturarbejde på arbejdspladserne.

AOF er således med til skabe debat og formidle viden til flere hundrede tusinde mennesker.

Sundhed og livsstil
Et andet område er sundhed og livsstil. Det er et af de områder, hvor vi gennem de seneste år har udvidet og forstærket vores oplysningsarbejde. Det er vores mål at skabe lige muligheder for, at flest muligt kan have et godt liv med fysisk og psykisk velbefindende. Og vi ønsker at være en modvægt til den tiltagende kommercialisering af sundhed og velbefindende, som sker i samfundet i disse år.

Beskæftigelse og integration
Også når det gælder beskæftigelses- og integrationsindsatsen, er AOF en stærk aktør med opgaver inden for kontaktforløb, vejledning, jobsøgning og jobformidling. Opgaver, som AOF løser i samarbejde med kommuner og jobcentre landet over.

Sikre rammebetingelserne
AOF Danmark er AOF’s landssekretariat, der gennem deltagelse i en lang række råd, nævnog udvalg varetager AOF’s overordnede politisk interesser og derigennem sikrer de bedste rammebetingelser for AOF-afdelingerne landet over. Derudover stiller AOF Danmark en række services til rådighed for afdelingerne.

---
Netværksportalen giver dig en effektiv indgang til de bedste netværk og erfa-grupper i Danmark. Bliv fundet af flere netværksinteresserede - tilmeld dit netværk i dag!
Område
2100 København Ø

AWE - Association For World Education

AWE er adgang til viden om folkeoplysning i andre kulturer

AWE er en netværksorganisation for grupper, institutioner og enkeltpersoner, der arbejder med uddannelse, folkeoplysning, demokrati og interkulturelle aktiviteter rundt omkring i verden.

AWE er organiseret i Chapters. Hvert chapter har sin egen profil og definerer sine egne aktiviteter ud fra lokale behov. På AWE’s internationale site kan du se en opdateret oversigt over aktive chapters.

Gennem AWE har du mulighed for:

At arbejde med folkeoplysning som gæstelærer i en anden kultur

Som studerende at arrangere praktikbesøg som lærer, pædagog, sygeplejerske eller læge

At deltage i konferencer om folkeoplysning

At arrangere faglige besøgsrejser

At komme til at vide mere om udvikling og demokrati overalt i verden
Område
5683 Haarby

Cand.Merc.(kom.) Alumni

Foreningen er åben for alle dimittender og fjerde semesters studerende på cand.merc.(kom.). Ved at melde dig ind i foreningen kan du vedligeholde dit netværk fra studietiden og samtidig holde dig fagligt opdateret ved at deltage i foreningens to årlige arrangementer. Du kan også oprette en profil på hjemmesiden, så både studiekammerater og potentielle arbejdsgivere kan finde dig.

Det er bestyrelsens mål at arbejde for at give medlemmerne et fagligt og socialt indhold og udbytte samt opretholde værdien af den gennemførte cand.merc.(kom.)-uddannelse. Dette skal ske gennem en stadig udbygning og vedligeholdelse af viden, primært i relation til kommunikation og ledelse, samt medvirken til fortsat udvikling og forankring af cand.merc.(kom.) i dansk erhvervsliv.

Det koster 100 kr. at melde sig ind i foreningen, men der er ikke noget kontingent.
Område
2300 København S

Center For Konfliktløsning

Center for Konfliktløsning er en medlemsorganisation (NGO) og et forum for kurser, uddannelser, rådgivning og projekter inden for konfliktløsning og mægling. Vi udbyder kurser, tilbyder rådgivning og skræddersyr løsninger til virksomheder, institutioner og private.

Center for Konfliktløsning - en socialøkonomisk virksomhed
- Kurser og udddannelsesforløb
- Konkret konfliktløsning og-mægling
- Partnerskab om projekter
- Medlemsservice og -arrangementer
- Gratis konfliktrådgivning og støtte til fredelig konfliktløsning

Center for Konfliktløsning
- gør uoverensstemmelser brugbare
- bygger på kontakt og gensidighed
- skaber værdi af forskellighedens kraft
- udvikler teorier og metoder i konflikthåndtering
- sætter vores viden på spil i Danmark og ude i verden

Vi ved, at konflikt og udvikling er tæt forbundet, og vi er på hjemmebane i det krydsfelt !

Center for Konfliktløsning blev oprettet som forening i 1994. Centrets formål er at udbrede kendskabet til fredelig konfliktløsning nationalt og internationalt, at uddanne mennesker og organisationer til at løse konflikter, at udvikle og formidle konfliktløsningsteorier og - metoder.
Område
2000 Frederiksberg

COR - Certificeringsordningen For Offentlig Revision

Foreningen "Certificeringsordningen for Offentlig Revision" (COR) henvender sig til alle, der er beskæftiget med revision af offentlige virksomheder. Ordningen henvender sig endvidere til alle, der er beskæftiget med revision af virksomheder, hvor det offentlige yder tilskud eller på anden måde er interessent.

Hvorfor certificering?

Formålet med certificeringsordningen er, at

* tydeliggøre de kompetencer i henhold til God Offentlig Revisionsskik, der kræves for at revidere den offentlige sektor
* dokumentere den offentlige revisors viden og kompetencer
* kompetenceudvikle den offentlige revisor
* skabe større gennemsigtighed med hensyn til kvaliteten af revisionsydelserne.


Hvordan bliver man certificeret?

Certificeringen består af teoretisk uddannelse, praksis og eksamen.

Uddannelseskravene for at opnå certificering er dels en 5-årig kandidatuddannelse, dels et efteruddannelsesprogram med en række teoretiske kurser, der giver revisor et grundigt kendskab til den offentlige sektor og til faget revision. Det teoretiske efteruddannelsesprogram kan gennemføres sideløbende med, at revisor opnår minimum 3 års praktisk erfaring med revision af offentlige regnskaber. Certificeringen opnås ved at dokumentere sine teoretiske og praktiske færdigheder og efterfølgende aflægge en praktisk eksamen i offentlig revision.
Område
1264 København K

Daghøjskoleforeningen

Daghøjskoleforeningen organiserer og repræsenterer selvstændige daghøjskoler og tilsvarende lokale kursussteder for voksne.

Foreningen har ca. 25 medlemsskoler.

Formand for Foreningen er Bjørn Salling, der er forstander for Daghøjskolen Fokus i Aalborg.

Foreningens formål er at arbejde for styrkelse og udvikling af læringsmiljøer, der

* forholder sig til samfundsmæssige og eksistentielle vilkår
* styrker deltagernes personlige kompetencer
* forbedrer deltagernes muligheder i forhold til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet
* foregår i et folkeoplysende læringsmiljø, præget af helhed og sammenhæng.

Daghøjskoler skal ikke opkvalificere til en bestemt standard men finde, frigøre og udvikle de talenter, som hver enkelt deltager har.

Foreningen arbejder bl.a. med

* at varetage og repræsentere interesser for daghøjskoler og andre medlemsskoler i forhold til lovgivning, bevilgende myndigheder og andre organisationer
* at støtte oprettelsen og driften af daghøjskoler og lignende læringsmiljøer ved at yde konsulentbistand
* at fremme erfarings- og ideudveksling mellem medlemsskolerne
* at stille redskaber til rådighed for medlemsskolerne med henblik på at styrke, udvikle og synliggøre kvaliteten af skolernes tilbud.
Område
1610 København V

Danes Worldwide

Danes Worldwide skaber kontakt mellem danskere i verden. Vi arbejder for at forbedre livs- og arbejdsvilkårene for jer, der er med til at sætte Danmark på verdenskortet.

Undervisning
Med Danes Undervisning kan jeres børn fortsætte danskundervisningen, mens I bor i udlandet. Vores undervisning er godkendt og støttet af Undervisningsministeriet - og dit barn kan tage Folkeskolens Afgangsprøve gennem os.

Netværket
Vi har over 100 repræsentanter i verden - og indgår partnerskab med udedanske foreninger og udstationerende firmaer og organisationer. På Mødestedet kan du oprette en gratis profil og udveksle erfaringer med andre udedanskere.

Rettigheder
Vi arbejder på at skabe overblik over og forbedre udedanskeres livs- og arbejdsvilkår - og kæmper for deres rettigheder over for politikerne.

Dine fordele
Som medlem af Danes Worldwide har du adgang til vores eksperter, vores netværk, vores undervisning, foruden vores medlemsblad og de rabatter vi præsenterer på danes.dk

Rabatter: Særlige medlemsrabatter på hoteller i Danmark og udlandet, medier, bøger, billeje og forsikringer og andre aktuelle tilbud vil fremover være at finde på danes.dk.

Medlemsblad: Vores medlemsblad er målrettet danskere i verden. Udstationering, hjemstationering, undervisning, karriereudvikling og interkulturelle kompetencer er tilbagevendende temaer, ligesom historierne udefra.
Område
1150 København K
1 2 3 4 5 6
(Viser 1 til 10 af 57)