Kategori: Ungdom

Danske Skoleelever

DSE er en organisation for og af elever. Organisationen har primært fokus på elevrådsarbejde og uddannelsespolitik, med målet om at sikre alle elever det gode skoleliv.

DSEs vision

Danske Skoleelevers vision er, at alle skoleelever er organiseret i Danske Skoleelever. Organisationen er garant for, at elevernes interesser bliver varetaget optimalt. Dette skal tilvejebringe en grunduddannelse, der tager størst muligt hensyn til elevernes indlæring, trivsel og engagement.

Danske Skoleelever vil via demokratisk inddragelse sikre eleverne indflydelse på skolerne. Danske Skoleelever understøtter derfor elevernes deltagelse i og forståelse af demokrati, der ruster dem til aktive medborgere.

DSEs mission

Danske Skoleelever vil sikre det gode skoleliv for alle, via en række værdier og principper: demokrati og indflydelse, af og for elever samt tværpolitisk interessevaretagelse.

Organisationen er kendetegnet ved tre områder: politisk synlighed, organisatorisk forankring og økonomisk vækst.

Synligheden sikrer, at såvel skolens, kommunens som samfundets dagsorden påvirkes af Danske Skoleelevers værdier om det gode skoleliv for alle.

Den organisatoriske forankring engagerer elever i demokratiske fællesskaber og medvirker til at udvikle og forme elevrådsarbejdet og elevernes interessevaretagelse. Herigennem styrkes organisationens fundament og struktur.

Økonomisk vækst skal sikre organisationens slagkraft og give mulighed for igangsættelse af en bred vifte af aktiviteter. Et godt økonomisk fundament skal sikre foreningens pondus i politiske sager og mulighed for at sprede kendskabet til organisationen og dens værdier.

Organisationens formål er at arbejde for de danske grundskoleelevers uddannelsespolitiske interesser, at aktivere og politisere eleverne samt at fremme og
styrke elevdemokratiet.
Organisationen arbejder uafhængigt af partipolitiske interesser, og arbejdet foregår
på et demokratisk og tværpolitisk grundlag.

MEDLEMSFORHOLD
§ 3: Som medlemmer optages kollektivt elevråd på folkeskoler, ungdomsskoler og andre
uddannelsesinstitutioner på grundskoleområdet, som tilslutter sig DSE’s formål.
Stk. 2: Som medlemmer optages endvidere individuelt elever på de i stk. 1 nævnte
uddannelsesinstitutioner, som tilslutter sig DSE’s formål.
Stk. 3: Som medlem betragtes ethvert elevråd eller enhver person der ved skriftlig
henvendelse til DSE har ytret ønske om medlemskab, og som har betalt det af
generalforsamlingen fastsatte kontingent.
Stk. 4: Generalforsamlingen fastsætter kontingent for medlemskab.
Stk. 5: Medlemskab gælder for 12 måneder regnet fra indbetaling af medlemskontingent.
Stk. 6: Udmeldelse kan til enhver tid ske ved skriftlig henvendelse til sekretariatet. Indbetalt
kontingent refunderes ikke ved udmeldelse.
§ 4: En hvilken som helst person eller organisation, som anerkender DSE’s formål og har indbetalt det af generalforsamlingen fastsatte kontingent kan optages som støttemedlem.

---
Bliv en del af Danmarks største netværksoversigt! Tilmeld dit netværk i dag!
Område
2620 Albertslund

FDF

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF er en dansk, kristen frilufts- og ungdomsorganisation med ca. 24.000 medlemmer (2009). FDF er stiftet i 1902 på Frederiksberg og er dermed Danmarks ældste uniformerede børne- og ungdomsforening.

Aktiviteterne i FDF ligner på mange punkter dem i spejderkorpsene. Men der er dog nogle forskelle, blandt andet er det i FDF altid voksne der leder børnene, lige som FDF ikke er medlem af nogen af spejdernes verdensorganisationer.

I FDF møder vi børn og unge med et kristent livs- og menneskesyn, der viser, at vi som mennesker er skabt til fællesskab og er ligeværdige uanset race og social status.

Det laver vi

Hvad hver klasse laver i de forskellige kredse (de lokale afdelinger), kan variere meget. Lederne i kredsen lægger ofte programmet efter de interesser, kredsens børn har. PÅ vores hjemmeside kan du læse om nogle af de ting, man oplever som medlem af FDF.

Kontakt eventuelt din lokale kreds for at høre, hvad de har på programmet den kommende tid.

Aktiviteterne i FDF er mangfoldige. Sammen med samværsformen i FDF skal de, i bund og grund, være med til at give tro på Gud, mod på livet, tillid til sig selv og hinanden.

Kernen i FDF er fællesskabet, både for børn og voksne. Det at lege, hygge, grine og tale sammen, og at blive mødt med respekt uanset baggrund, alder eller evner. Vi tror på potentialet i hvert enkelt menneske og det præger den måde vi er sammen på.

I FDF vil vi gerne inspirere børn til at tænke kreativt og bruge fantasien. Gennem leg, rollespil og opfinderi udfordrer vi os selv og den verden vi lever i. Derudover kan de konkrete aktiviteter variere fra kreds til kreds, men musik, performance og friluftsliv udgør ofte den røde tråd.

I FDF møder børn og unge engagerede voksne, der har en holdning til livet. FDF bygger på et kristent livssyn og vi forsøger at formidle de kristne fortællinger og værdier på en måde, der er relevant for moderne børn, unge og voksne. Det er værdier som for eksempel tolerance, tilgivelse og næstekærlighed. Det er dog ikke et krav, at man tror på Gud, for at gå til FDF. Det er vigtigt for os, at der både er plads til tro og tvivl.

På længere sigt er FDF et godt afsæt for personlig udvikling. Vi oplever at mange FDFere har fået stærke sociale kompetencer i FDF, har lært at tænke ud af boksen og har sans for at vælge til og fra overfor de vigtige ting i livet. Det mener vi, er en god ballast at have med sig i voksenlivet.

Område
1564 København V

Foreningen Far

Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre
Vi er en landsdækkende medlemsforening, som har eksisteret i mere end 30 år.

Vi tager udgangspunkt i, at børn har ret til begge forældres kærlighed, omsorg og beskyttelse
- også når forældrene ikke bor sammen.

Alt vores arbejde udføres ulønnet.

Rådgivning
Vi rådgiver om forældremyndigheds- og samværsområdet samt om forældresamarbejde med fokus på barnet. Rådgivningen er gratis og anonym. Vi har årligt omkring 4000 henvendelser i vores rådgivning. I det omfang der er ressourcer til det, deltager vi som bisiddere og hjælper med kontakten til det offentlige for rådsøgende, som har særligt behov for dette.

Viden
Vi har kontakt til statsforvaltninger, familiestyrelse, jurister, psykologer og andre, som agerer på området. Vi arrangerer relevante møder og kurser for aktive. Vi opdaterer løbende vores viden og har et solidt kendskab til lovgivning og praksis samt til undersøgelser, litteratur og artikler på området.

Politik
Vi udarbejder høringssvar og deltager i offentlige debatter.

Medier
Vores presseansvarlige kontaktes dagligt af diverse medier, politikere, fagfolk og andre, som søger viden på forældremyndigheds- og samværsområdet.

Medlemsservice
Vi udgiver et medlemsblad samt et årsskrift. Vi afholder arrangementer og åbne møder af relevans for vores medlemmer.

Administration og foreningsudvikling
...er naturligvis også en del af vores arbejde.

Bliv medlem

Støt vores arbejde

Som medlem bidrager du til foreningens virke som beskrevet på hjemmesiden under Om foreningen og Rådgivning.

Du modtager vores medlemsblad ca. 4 gange årligt.

Desuden inviteres du til generalforsamlinger og andre relevante arrangementer.

Kontingentet er 325 kr. pr. kalenderår.

----
Vil du også med i landets største netværksoversigt? Tilmeld dit netværk og bliv fundet af flere netværksinteresserede personer i Danmark.
Område
2500 Valby

JCI Danmark - Junior Chamber International

Vi er en global netværksorganisation der gennemfører projekter indenfor områderne Business, Samfund, Uddannelse og internationale forhold

Vi udvikler os både professionelt og personligt, fordi vi lærer gennem træning og aktiv deltagelse i projekter og aktiviteter for os selv og vores samfund

Vi mødes lokalt, nationalt og internationalt i projekter og på kongresser

Vi tror på at udfordringer sammen med andre, giver udvikling og personligt udbytte

JCI Danmarks medlemmer kan, vil og gør endnu mere i dag end i går.

Netværk: Vi er en netværksorganisation. Det betyder, at netværket eksisterer indenfor en organisatorisk ramme. Medlemskabet er ikke blot en passiv handling, men kræver en aktiv deltagelse. Vi er et netværk, hvor det er nødvendigt med deltagelse i møder og aktiviteter.

Unge: For at være medlem af JCI skal man være 18 til 40 år. Vi ønsker at JCIs tyngde aldersmæssigt ligger medio 20erne til medio 30erne. Handlekraftige mennesker: Medlemmerne skal være aktive medlemmer, der engagerer sig i organisationen og samfundet. Det er ikke nok med kun snak. Der skal også handling til. Medlemmerne er klar på at tage fat selv, handle og skabe handling.

Tager ansvar: Medlemmerne tager ansvar for sig selv, sit liv, sit samfund og den verden vi lever i. Dette betyder, at vores medlemmer tager ansvar for organisationens fortsatte udvikling.

Gør en positiv forskel: Gennem aktiviteter, projekter og holdninger, skal vi gøre en positiv forskel. Det er ikke nok blot at skabe forandring – vi søger at bidrage positivt til udviklingen, hvad enten det er for medlemmet, organisationen eller det omkringliggende samfund.

Hvad kan du finde under Aktiviteter?

På vores hjemmeside finder du mere information om følgende JCI aktiviteter:

* The Outstanding Young Person
* Best Business Plan
* Award
* Twinning
* Den Gyldne Mikrofon
* Snak Så DeBatter
* Virksomhedsspillet
* Årets Unge Erhvervsleder
* Corporate Social Responsibility
* Nothing But Nets
* Klimakuglen
* Young Enterprise
* Lokale projekter

Læs om alle medlemsfordelene på vores hjemmeside...

Område
1267 København K

Klub Fri

KLUB FRI er en fritidsklub for psykisk og fysisk udviklingshæmmede. Klubben har eksisteret siden 1981. Vi er en slags ungdomsklub, et hyggeligt værested, hvor du kan møde ligesindede. Her kan du få nogle dejlige oplevelser og måske møde en ny ven eller veninde.

Hvor holder vi til?

Klubbens faste tilholdssted er Slagelse kommunes dagcenter MIDGAARD i Skolegade nr. 8 – Langes Gård. Her har vi åbent mandage kl. 18.00 – 22.00 og torsdage kl. 18.30 – 21.30. Der er ferielukket i juni og juli måneder.

Betaling

Klubbens økonomiske grundlag er sikret ved en driftsoverenskomst med Slagelse kommune.

Som borger i Slagelse kommune koster det ikke noget at deltage i klubbens aktiviteter. Borgere der er bosiddende på institutioner omfattet af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §9a, skal derimod betale f. t. kr. 3.875,00 pr. år. Klubben vil kontakte socialforvaltningen i Slagelse vedr. godkendelse af betaling for optagelse i klubben, og hvem der er betalingskommune. Betaling gælder også borgere bosiddende i andre kommuner.

Klubbens tilbud er rettet mod borgere, der er tilkendt førtidspension og som er udviklingshæmmet, eller som har andre udviklingsmæssige vanskeligheder.

----
Tilmeld dit netværk hos Netværksportalen og bliv fundet af netværksinteresserede danskere - Netværksportalen giver en oversigt over de bedste netværk i Danmark.
Område
4200 Slagelse

LandboUngdom - gør landet sjovere

Alle unge, der har betalt et helårligt medlemskontingent og er opført på en medlemsliste, er medlem af LandboUngdom. Det lokale mål er at være mødested for unge på landet, unge under landbrugsuddannelse og unge med interesse for livet på landet. Det regionale mål er at være samlingspunkt for faglige og sociale, lærende og udviklende aktiviteter blandt regionens medlemmer. Det landsdækkende mål er at forbedre forholdene for unge på landet, unge under landbrugsuddannelse, unge der arbejder i landbruget og unge, der ønsker at etablere sig som landmand. Det fælles mål er at skabe aktivitet og udvikling, give unge tro på fremtiden for den enkelte, for fællesskabet og for et liv på landet.

Hvad får jeg for mit medlemsskab?

På det personlige plan

Bedste venner
Spændende arrangementer om lokalområdets virksomheder
Bagende gode fester med dans og stemning – der er også åbent for dine venner som ikke er medlemmer (dog til højere pris)
Lære mere om dig selv – hvordan du er arbejder i en gruppe
Lokale kurser om samarbejde, kommunikation og talerteknik
Økonomiske fordele: rabataftaler omkring arbejdstøj, HiFi udstyr, mobil telefoner, pension og banklån, fagblade og aviser, biler og benzin.
Nyhedsbrev ca. 6 gange om året holder dig opdateret
Masser af TraktorTræk, Dyrskuer, koncerter og oplevelser man bare ikke får alene!

På det faglige plan

Ungdomskonsulenten hjælper med ansættelse, kontrakter, konflikter og besigtiger alle danske praktikpladser indenfor landbrugsuddannelsen.
Fagkurser i kvæget, svinet eller planternes pasning kan afholdes og skaffe dig mere i løn.
Erfakurser (hvor man udveksler erfaringer med andre inde for ens interesseområde) kan afholdes. Vi har tidligere haft grupper for hest, kvæg, planteavl, Madlavning og dans.
Jobstaffetten er LandboUngdommens egen database for jobsøgere og arbejdsgivere indenfor landbruget. www.jobstafet.dk

På det nationale plan

LU: bladet udkommer 6 gange om året med gode artikler og informationer
Lederuddannelse: LandboUngdommen er en af de få organisationer i Danmark hvor du kan skaffe dig kurser omkring mødeledelse, coaching, samarbejde, motivation og stressmanagement på et højt niveau.
Fester på landsplan: Årsmødet, LU:festival og ved alle kurserne
Konkurrencer og priser: DM i Pløjning, TraktorTræk og Traktorkørsel. Årets LU’er får en pris på 5.000 kroner

På det internationale plan

Politisk indflydelse i EU gennem CEJA (rådet for europæiske unge landmænd)
Mulighed for at deltage i lederskole, Forår/efterårs seminar, rally eller tema seminar som alt sammen foregår spændende steder i Europa, hvor du som repræsentant for LandboUngdom får alt betalt.
Udveksling gennem Travel2Farm
Studieture til forskellige lande
Internationale projekter (lige nu opstartes projekt med Marokko)

----
Tilmeld dit netværk eller din erfa-gruppe i dag, og lad Netværksportalen være din nye platform til eksponering. Netværksportalen - en samlet indgang til netværk i Danmark.
Område
4270 Høng

Natur & Ungdom

Natur & Ungdom er Danmarks grønne forening for børn og unge - og "grønne" familier. Alle er velkomne!

Vi laver spændende aktiviteter i naturen - og blander os i miljødebatten.

Som medlem kan man deltage i masser af aktiviteter både lokalt og på landsplan.

Lokalt har vi naturklubber for børn, unge og familier.

På landsplan arrangerer vi kurser og lejre samt laver projekter og kampagner.

Som medlem kan man også deltage i udvalg eller grupper, som arbejder med specifikke emner indenfor natur, miljø og friluftsliv.

Natur & Ungdom er en uafhængig børne- og ungdomsforening på ca. 1400 medlemmer (2009).

Natur & Ungdom er en forening styret nedefra og op. Derfor er det lokale arbejde i de enkelte klubber et af de bærende elementer i foreningen. Kun det, som medlemmerne interesserer sig for, bliver til noget.

Foreningen er organiseret med en Hovedbestyrelse, diverse udvalg og skiftende interessegrupper, som bakkes op af vores sekretariat, som ligger ved Mossø i nærheden af Skanderborg. Sekretariatet udfører diverse driftsopgaver, økonomistyring, medlemsadministration og producerer foreningens medlemsblad Natur.

Natur & Ungdoms vedtægter og politikker

Natur & Ungdom ønsker - som børn og unges grønne talerør - at fortælle om vores holdning til aktuelle emner. Udarbejdelse af politikker bevarer og styrker foreningens identitet, og giver medlemmerne mulighed for at deltage i debatter og udtrykke egne holdninger til natur- og miljøfaglige emner.

Alle medlemmer kan opstille forslag til politikker. Politikker skal godkendes på et Repræsentantskabsmøde eller et Landstræf, og repræsenterer Natur & Ungdoms holdning udadtil.

Hvis du vil vide mere om Natur & Ungdoms politikker på et bestemt område, så skriv til sekretariatet på bm9ndUBub2d1LmRr - de kan fortælle dig, hvem du skal snakke med!

----
Tilmeld dit netværk eller din erfa-gruppe i dag, og lad Netværksportalen være din nye platform til eksponering. Netværksportalen - en samlet indgang til netværk i Danmark.
Område
8660 Skanderborg

Rindum Sogne- og Ungdomsforening

Velkommen til Rindum SU's sider på Internettet, hvor du finder information om hele foreningen

Rindum SU er byens lokale idrætsforening med tilbud til såvel børn som unge og voksne, hvor foreningens aktiviteter er et tilbud til ALLE om en sund og indholdsrig fritidsbeskæftigelse.

Der lægges stor vægt på sammenhold og kammeratskab - og til at forstærke dette er klublokalerne et naturligt samlingssted.

Rindum SU's værdier er:

* Fællesskab
* Udfordringer
* Sjovt
* Synlighed ,

Værdierne er "hjertet", i det vi gør, og skaber derved energi og glæde - og sikrer at vi når de mål, vi sætter os.

To gange årligt udgives et foreningsblad, hvor de forskellige udvalg kan komme med nyt om foreningen.

Foreningsbladet uddeles i Ringkøbing by.

Find mere information på vores hjemmeside.
Område
6950 Ringkøbing

Studentervæksthus Aarhus

I Studentervæksthus Århus får du hjælp til at

* Starte din egen virksomhed
* Udvikle en idé
* Finde folk med en idé, der mangler lige netop din viden
* Finde ud af, om iværksætteri er noget for dig

Helt gratis får du adgang til

* Personlig coach
* Iværksættercaféer og ekspertviden
* Projektarbejdsplads i professionelt kontormiljø
* Netværk af studerende med interesse for iværksætteri og entrepreneurship

---
Kender du til en erfa-gruppe, vi ikke har fået med? Skriv til os på bW5hQG5ldHZhZXJrc3BvcnRhbGVuLmRr

Område
8200 Aarhus N

Talenterne

TALENTERNE er FRR's karrierenetværk for unge på vej til at blive registreret revisor - lige fra revisorelever til studerende på cand.merc.aud.

Formålet med TALENTERNE er:

* At tilbyde attraktive aktiviteter til unge under uddannelse til registreret revisor
* At skabe et fagligt og socialt fællesskab mellem de unge
* At støtte og motivere de unge i deres karriereforløb
* At øge revisionsvirksomhedens værdi og konkurrenceevne via velkvalificerede yngre medarbejdere

Medlemsfordele

TALENTERNE er et rigtig godt tilbud til dig – og til den virksomhed du er ansat i. TALENTERNE sørger for, at du får frisk viden til dit arbejde, og at du i travle perioder har et effektivt netværk til at hjælpe dig med problemstillinger, som dine kollegaer enten ikke kan eller har tid til at klare.

Som medlem af TALENTERNE får du:

* Mulighed for at være med i en netværksgruppe
* Talentmøder, hvor alle talenterne samles om noget fagligt og socialt
* TALENTERNE’s nyhedsbrev
* Dvd med Revisorbiblioteket, som opdateres to gange om året
* Bogpakke fra Forlaget Thomson Reuters
* Rabat på studiebøger
* Tilbud på kurser, indbydelser til arrangementer og aktiviteter samt meget andet.

TALENTERNE har desuden samme fordele som FRR’s øvrige medlemmer:

* Revisorbladet, som udkommer fire gange om året
* FRR’s daglige nyhedsbrev, Frrontline
* Kursustilbud fra RevisorAkademi
* Login til hele FRR’s hjemmeside

Derudover kan du som medlem løbende søge råd og vejledning hos FRR og være med til at påvirke udviklingen af foreningens og dermed branchens uddannelsesforhold.
Område
2650 Hvidovre
1 2
(Viser 1 til 10 af 17)