Informationer

Gade og nr:
Frydendalsvej 24
Postnr:
1809
By:
Frederiksberg C
Website:

KLF - Københavns Lærerforening

Københavns Lærerforening, KLF, er dannet i 1967 efter en sammenslutning mellem Københavns Kommunelærerindeforening, som stiftedes i 1891, og Københavns Kommunelærerforening, som stiftedes i 1895.

Pr. marts måned 2008 har Københavns Lærerforening 5.100 medlemmer.

Københavns Lærerforening er som organisation tilsluttet LC, Lærernes Centralorganisation. LC udøver gennem Københavns Lærerforening forhandlingsretten for de tjenestemandsansatte og overenskomstansatte børnehaveklasseledere, lærere og afdelingsledere.

Ved udøvelsen af forhandlings- og aftaleretten varetager Københavns Lærerforening medlemmernes lønmæssige, pædagogiske og tjenstlige interesser.

Via SKK (Samvirket Københavns Skolelederforening, Københavns Lærerforening), er KLF tilsluttet LC og herigennem tilsluttet KTO, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte.

Københavns Lærerforening er kollektivt tilsluttet Danmarks Lærerforening som en særlig kreds med et reduceret kontingent, idet DLF – som det fremgår af ovenstående – ikke har forhandlingsret for de københavnske lærere.

Gennem DLF er KLF endvidere tilsluttet FTF, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd.

Københavns Lærerforening er også tilsluttet KFF, Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation. KFF har til formål i samarbejde at udøve medlemsorganisationernes forhandlingsret i københavnske sager, der vedrører mere end én organisations medlemmer.

Københavns Lærerforening udgiver medlemsbladet ’Københavns Kommuneskole’, der udkommer 19 gange årligt. I forbindelse med medlemskabet af DLF modtager medlemmer af KLF Danmarks Lærerforenings medlemsblad ’Folkeskolen’.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes pæ­dagogi­ske, tjenstlige og øko­nomiske inter­esser.

Dette formål søges fremmet bl.a. ved:
1. udøvelse af foreningens for­hand­lings­ret,
2. udgivelse af medlems­blad,
3. afholdelse af møder, kur­ser og sam­men­kom­ster,
4. medlemskab af orga­ni­sationer, hvor for­hand­lingsretten vareta­ges i fælles an­liggen­der, samt samar­bejde med andre lønmodta­gerorga­nisationer,
5. rådgivning og vejled­ning,
6. at arbejde for udvikling af folkeskolen, voksenspecialundervisningen og de andre arbejdsområder, hvor foreningen har medlemmer,
7. stillingtagen til sam­fu­nds­mæssige emner.

Medlemmer

Som medlem kan optages enhver, som ifølge DLF's vedtægter har ret til at være medlem af kredsen.

Indmeldelse sker til KLF's kontor.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk