Informationer

Gade og nr:
Niels Hemmingsensgade 10, 4
Postnr:
1153
By:
København K
Website:

Kommunale Chefer

Foreningen af Kommunale Chefer er en tværgående faglig organisation, som optager medlemmer, der befinder sig på ledelsesniveau i de kommunale forvaltninger m.m.

* KC bygger på, at chefer er de rette til selv at varetage chefinteresser gennem deres egen organisation.
* KC anerkender alle former for kvalifikationer, som har ført til ansættelse som kommunal chef eller leder.
* KC er uafhængig af økonomiske og politiske interesser, og bidrag til partipolitisk virkomhed er vedtægtsmæssigt udelukket. KC er også uafhængig af faglige organisationers stedlige tillidsrepræsentanter og lokalafdelinger.
* KC er tilsluttet den partipolitisk uafhængige hovedorganisation Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF).
* KC er som forhandlingsorganisation tilsluttet Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO).
* Arbejdsløshedsforsikring kan tegnes i arbejdsløshedskassen FTF-A. Forsikringen er frivillig for medlemmerne.

Kommunale Chefer vælger KC som faglig organisation

Over 900 kommunale chefer har valgt KC som deres faglige organisation - et valg, der kan være begrundet af forskellige hensyn.

Mange chefer lægger vægt på, at deres faglige organisation alene varetager chefernes interesser som det helt primære. En varetagelse, der både omfatter konfliktsituationer og løn- og ansættelsesvilkår.

Som medlem af KC har du større sikkerhed for, at din organisation ikke samtidig er modpart.

Endvidere har du sikkerhed for, at overenskomstkrav og udmøntning af den kommunale chefaftale er fastlagt af og for chefer.

Testimonials fra kommunale chefer

KC modtager mange positive tilbagemeldinger - fra kommunale chefer i mange forskellige stillinger

Hver især udtrykker de, hvad KC betyder for dem personligt. Samlet giver det et indtryk af alle de mangeartede fordele og områder, du som kommunal chef kan få glæde af ved at blive medlem.

Kommunaldirektør
“Som kommunal chef er det hensigtsmæssigt ikke at være i samme organisation som dine medarbejdere. Jeg har hver gang fået ekspedit og kompetent støtte, når jeg har haft brug for KC. Det er endvidere en styrke, at KC sætter den kommunale verden til debat.”

Social- og kulturchef
“Som chef har jeg ansvar for mange medarbejderes løn- og arbejdsvilkår, så der bliver ikke meget tid til at tænke på min egen situation. Her oplever jeg KC som en aktiv og imødekommende partner, der giver saglig information om ledelsesforhold og lønvilkår.”

Socialchef
“Jeg har haft stor glæde af at være medlem af Dansk Sygeplejeråd, der varetager mine faglige interesser, men de har ikke aftale- og forhandlingsret i chefstillinger. Gennem KC har jeg nu fået en dobbeltorganiseringsaftale, så jeg nu står frit i forhold til mine medarbejdere samtidig med, at jeg har en organisation i ryggen, der varetager mine interesser.”

Økonomi- og forvaltningschef
“Det var vanskeligt for mig at finde en faglig organisation som HD og HA. Da jeg blev leder, var det naturligt at blive medlem af KC, og i forbindelse med mine åremålsansættelser har KC givet fin vejledning. Gennem KC træffer jeg andre ledere, som jeg får ny inspiration af og udveksler erfaringer med.”

Intern kommunikation

KC udsender medlemsinformation og tilbud om kurser og konferencer.

Aftaleberettiget organisation

Vi varetager medlemmernes ansættelsesmæssige og andre faglige interesser af enhver art, såvel i offentligheden som ved forhandlinger. KC er gennem medlemskab af FTF-K og KTO tilknyttet de generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger på det kommunale område. KC er aftalepart i de specielle løn- og ansættelsesvilkår for kommunernes ledende personale, den såkaldte cheflønaftale, der forhandles over for en række større organisationer og forbund.

Public relations

Foreningens holdning er, at kommunale chefer skal være aktive medspillere i udviklingen af den kommunale sektor, og KC ønsker at præge den offentlige debat for at varetage de interesser, der ligger i det kommunale chefniveau. Gennem kurser, temamøder, konferencer og debatbøger/-rapporter søger KC at styrke foreningens image og støtte medlemmerne i deres chefroller samt at styrke samarbejdet og netværket mellem cheferne på tværs af uddannelser, forvaltningsgrene og kommunegrænser.

Dobbeltorganisering

Dobbeltorganiseringens princip er: Betal ét kontingent - og bliv fuldgyldigt medlem af to faglige organisationer, hvor KC varetager dine chefinteresser.

Hvis alle organisationer var lige fremsynede, ville du allerede nu være medlem af KC, og KC ville varetage dine interesser på chefområdet. KC har indgået aftale om dobbeltorganisering med en lang række organisationer. Se mere på hjemmesiden eller forhør dig hos foreningen.

Hvad kan KC gøre for dig

* vi varetager dine interesser, når der indgåes lønaftaler for din chefstilling.
* juridisk og forhandlingsmæssig bistand til det enkelte medlem, som har problemer i ansættelsesforholdene, som er truet af strukturændringer eller af uansøgt afskedigelse.
* kurser, temamøder og konferencer med det formål at give inspiration på chefniveau i den kommunale sektor.

KC handler altid kun efter accept og i samråd med det enkelte medlem.

KC's ledelse

Repræsentantskabet er øverste organ, som holder ordinært møde i lige år. Her aflægges beretning, og KC's kurs og politik fastlægges. Der vælges landsformand og otte andre medlemmer til hovedbestyrelsen for de næste to år.

Hovedbestyrelsen forestår KC's ledelse ved ordinære og ekstraordinære møder.

Forsikringstilbud

Medlemmer af KC og deres ægtefælle har efter aftale med Danmarks Lærerforening adgang til et fordelagtigt medlemskab af Danmarks Lærerforenings frivillige gruppelivsforsikring i Forenede Gruppeliv. Hør mere om de andre muligheder for at få en god forsikringsordning.

Lokal struktur

KC er inddelt i kredse, som hver består af medlemmerne i kommunerne og fælleskommunale virksomheder m.fl. i et eller flere amter. En kreds kan således efter lokal beslutning omfatte flere amter. Alle KC-medlemmer er tilknyttet den stedlige KC-kreds.

www.kommunale-chefer.dk

Læs mere om KC, se de seneste tilbud, medlemsblade, gældende aftaler og meld dig ind on-line.

Hvordan bliver du medlem af KC

Er du chef/leder i den kommunale sektor, kan du tilmelde dig på indmeldelsestalonen eller via Internettet.
Hvis du også ønsker at skifte A-kasse, skal du kontakte os og få en orientering om dine muligheder.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk