Informationer

Gade og nr:
Sønderkær 39
Postnr:
7400
By:
Herning
Website:

Landsforeningen Arbejde Adler

Det er landsforeningens formål at hjælpe mennesker, som befinder sig i en vanskelig livssituation ved - i videst mulige omfang – at medvirke til aktivering, fremme sundhed, samt forebygge og behandle misbrugsrelaterede- og psykiske sygdomme.
Hjælpen stilles til rådighed for enlige og familier, som har hjælp behov uanset år-
sagen dertil.

Opgaver

§ 4 Landsforeningen søger sit formål fremmet ved etablering af eller deltagelse i
samarbejde til etablering af
• boliger for socialt udsatte grupper
• tilvejebringelse af erhvervsmæssige- og
• fritids beskæftigelsesmuligheder
• Pleje, behandling og resocialisering.

Stk. 2 Institutioner og andre aktiviteter kan efter bestyrelsens bestemmelse knyttes til
landsforeningen og bruge dennes navn og logo , såfremt aktivitetens mål og midler
er sammenfaldende med landsforeningens.

Stk. 3 Aktiviteter kan finde sted i landsforeningens egne faciliteter og/eller i samarbejde
med offentlige eller private partnere.

Stk. 4 Hver enkelt landsforeningsaktivitet ledes af en lokal bestyrelse, hvortil
landsforeningen udpeger et medlem.

Stk. 5 Hver enkelt lokal bestyrelse udarbejder egne vedtægter og forelægger disse til
godkendelse i landsforeningens bestyrelse.

Stk. 6 Institutioner og andre aktiviteter ledes af en dertil kvalificeret leder, som ansættes
af den lokale bestyrelse.
Lederansættelser forelægges landsforeningens bestyrelse til godkendelse.

Stk. 7 Landsforeningens drift, herunder etablering af nye enheder finansieres ved forvalt-
ning af foreningens formue, modtagelse af arv, gaver og fundraising i øvrigt.

stk. 8 De til landsforeningen knyttede selvejende institutioner drives som non-profiit
foretagender.

Stk. 9 De til Landsforeningen knyttede selvejende institutioner og andre enheder kan
indgå driftsoverenskomster og andre former for aftaler med det offentlige og/eller
samarbejdspartnere i øvrigt f.s.v.a. arbejdets tilrettelæggelse, drift og finansiering.

stk. 10 Enhver overenskomst indgås i henhold til den på det pågældende område til
enhver tid gældende lovgivning og forelægges landsforeningens bestyrelse til

godkendelse.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk