Informationer

Gade og nr:
Den siddende formands adresse
Postnr:
By:
Website:

Landsforeningen Frie bønder - Levende land

Foreningen er en interesseorganisation, som vil arbejde for at sikre de bedst mulige forhold for de mindre og mellemstore jordbrugere, uanset om disse er heltids-, deltids-, eller fritidsbønder.
I et samspil med de øvrige beboere i landdistrikterne samt myndigheder og andre foreninger, vil foreningen arbejde for et levende landbrug, der giver gode forhold for alle beboere i landdistrikterne.
Gennem en aktiv debat, - ved at søge indflydelse på lovgivningen og administration af denne, samt ved at deltage i høringer med videre, vil foreningen medvirke positivt til at forbedre forholdene for målgruppen og de øvrige fastboende på landet.
Foreningen vil arbejde for relevante uddannelses- og efteruddannelseskurser for foreningens medlemmer.
Foreningen vil aktivt arbejde for, at medlemmerne kan få markedets bedste og billigste rådgivning gennem et netværk af rådgivningssagkyndige, samt ved gennem fællesindkøb at opnå væsentlige rabatter på varer og tjenesteydelser.

Det vil vi

Landsforeningen Frie bønder – Levende land arbejder for at skabe lige og rimelige vilkår på landmandsfamilierne bedrifter med op til 70 hektar + 120 dyreenheder.

I dag bliver disse bedrifter behandlet helt urimeligt på utallige måder.

De har på papiret fortrinsstilling til suppleringsjord, men virkeligheden er en ganske anden.
De udsættes for urimelige chikane fra de såkaldte landmandsejede andelsselskaber.
De udsættes for en helt urimelig behandling fra kreditgiverne, der er konsekvent nægter at tro på, at nogen kan leve af at drive et rimeligt landbrug på mindre bedrifter (trods mange eksempler på det modsatte og mange eksempler på, at store, industrialiserede bedrifter ikke kan klare sig).
De latterliggøres, fordi ”de kun produceres 10 procent af landbrugsproduktionen”, mens de 10 procent største står for 90 procent af produktionen. Det urimelige består i, at bønderne med de 10 procents produktion betaler 90 procent af omkostningerne til kontrol, mens de ”effektive” kan nøjes med at betale 10 procent.

Vi vil arbejde for, at disse forhold ændres, så de mindre og mel- lemstore bedrifter for samme arbejdsvilkår som det industrialise- rede landbrug. Vi kræver med andre ord ikke særlige goder. Vi kræver blot lige muligheder.

Vi vil arbejde for at bevare selvejet i dansk landbrug. Ingen, end ikke den mest effektive landmand, har mulighed for at være selv- ejerbonde på de industrialiserede landbrug.

Vi vil arbejde for afskaffelse af landbrugsstøtten. I en overgangsfa- se vil vi arbejde for at støtten afkobles.

Vi vil arbejde for, at der gives støtte til de første 50 hektar uanset afgrødevalg, at der gives halv støtte til de næste 20 hektar og intet til arealer over 70 hektar. En sådan støtte skal køre de næste fem år og derefter aftrappes over ti år, så der er tid til at tilpasse sig et liv helt uden støtte.

Vi vil arbejde for at alle bønder bliver frie, så de får mulighed for at arbejde og leve på den måde, de finder rigtig for deres familier og dem selv. Og naturligvis i et frugtbart samspil med den øvrige befolkning i landdistrikterne.

For vi tror på, at den indstilling både resulterer i frie bønder og levende landdistrikter.

----
Netværk i Danmark, erfa-grupper og videndeling. Find det hele på Netværksportalen. Tilmeld dit netværk i dag!

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk