Informationer

Gade og nr:
Møllegade 8
Postnr:
6823
By:
Ansager
Website:

LFA - Landsforeningen for Arbejdsmiljø og Arbejdsskadede

Foreningens formål: Arbejde for forebyg-gelse af arbejdsskader, ulykker, lidelser og nedslidninger.

Arbejde for forbedringer af de arbejdsska-dedes sociale og økonomiske vilkår.

Være ubunden af partipolitik, men alene arbejde ud fra medmenneskelige holdnin-ger, til gavn for de arbejdsskadede.

Samle regionerne og lokale foreninger, der varetager de arbejdsskadedes interesser, og som ikke modarbejder LFA’s vedtægter.

De lokale foreninger udgør Landsforenin-gens medlemskreds.

Landsforeningen er den samlede forening, der på vegne af region- og lokaleforeninger arbejder til gavn for de arbejdsskadede på landsplan, i samarbejde med Arbejdsmar-kedets parter, De sociale myndigheder, Arbejdsskadestyrelsen, De arbejdsmedicin-ske afdelinger og beslægtede organisatio-ner / foreninger.

Landsforeningen skal arbejde for, at der oprettes regioner og lokale afdelinger over hele landet.

Landsforeningen skal arbejde i respekt for regioner og lokale afdelingers vedtægter.

Oplyse offentligheden i Danmark og EU, om arbejdsskader og erhvervssygdomme, samt eventuelle fordele, fejl og mangler ved den til enhver tid gældende arbejdsmiljølov, sociallovgivningen og tilgrænsende lovom-råder.

Landsforeningen skal i samarbejde med de lokale foreninger og andre beslægtede foreninger, indsamle viden og erfaring til brug for at overbevise myndighederne om de nødvendige ændringer i lovgivningen til gavn for de arbejdsskadede.

Arbejde for oprettelse af behandlings-, genoptrænings- og rekreationscentre for de arbejdsskadede samt stimulere ar-bejdsmiljøforskningen til gavn for det fore-byggende arbejde.

Landsforeningen skal via region og lokalaf-delingerne hjælpe medlemmer med råd og vejledning.

Du kan blive medlem i vores forening, fra du er fyldt 18 år. Som medlem har du mulighed for at få indflydelse.
Tilmeld dig her: www.lfa.dk/kontakt

-------
Netværksportalen giver dig en omfattende netværksoversigt. Vil du også tilmelde dit netværk? Læs mere under “Tilmeld netværk” i forside-menuen.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk