Informationer

Gade og nr:
Havnen 1
Postnr:
4700
By:
Næstved
Website:

Næstved-egnens Udviklingsselskab

Selskabet har til formål at virke til fremme af Næstved-Egnens erhvervsudvikling. Til opfyldelse af formålet kan selskabet erhverve og besidde aktier og anparter i andre selskaber.

Selskabets aktiekapital er kr. 4.100.000,-, skriver firemillionerethundredetusinde kroner 00 øre, fordelt i aktier eller multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Ingen aktier har særlige rettigheder. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse. Aktierne skal lyde på navn, og aktierne skal være noteret i selskabets aktiebog. Selskabets aktier er ikke-omsætningspapirer.Enhver overgang af aktier, frivillig som tvungen, kan kun ske med samtykke af selskabets bestyrelse.

Fremsættes anmodning om sådant samtykke, skal bestyrelsen træffe afgørelse herom sna-rest muligt efter anmodningens modtagelse. Den som har anmodet om samtykke skal straks underrettes om afgørelsen. Er underretning ikke givet inden 2 måneder fra anmod-ningens fremsættelse, anses samtykke for givet. Selskabets aktier kan mortificeres uden dom efter de herom ifølge aktieselskabsloven til enhver tid gældende regler.

Visionen

infobrickiconNæstved-Egnens Udviklingsselskabs A/S mission er at fremme erhvervslivet i Næstved, ved at assistere og servicere nyetablerede såvel som etablerede virksomheder i Næstved.

Mål

Det er Udviklingsselskabets overordnede mål at være opsøgende i forhold til nye virksomheder, og derved sikre vækst i Næstved. Assistancen til virksomhederne skal ske hurtigt og professionelt, og afsluttes med en kompetent opfølgning. Besidder Udviklingsselskabet ikke de fornødne kompetencer, skal de fremskaffes ude fra, så vi kan yde den alt overskyggende service.

Strategi for vækst er at opnå markedsposition, hvor kendskabsgraden bliver væsentligt forbedret, og hvor Næstved bliver kendt for de attraktive muligheder for nye virksomheder.

Udviklingsselskabet fokuserer på vækst gennem kontinuerlig branding og service kombineret med alliancer mellem nuværende virksomheder i Næstved.

Udviklingsselskabet vil også indfri sine mål gennem en præstationsdrevet virksomhedskultur, hvor den enkelte medarbejder kan og skal gøre en forskel.
Strategi:

Næstved-Egnens Udviklingsselskab A/S 2007 - 2009
Vision, indsatsområder og konkrete projekter

1. Indledning

Ved kommunesammenlægningen pr. 1. januar 2007 blev Næstved Kommune den største i Region Sjælland, og kommunesammenlægningen udgjorde afsættet for udarbejdelsen af den nye strategiplan for Næstved- Egnens Udviklingsselskab A/S.

Strategiplanen blev udarbejdet med assistance af NIRAS Konsulenterne og blev færdiggjort ultimo 2006 og godkendt af Næstved-Egnens Udvik- lingsselskab A/S's bestyrelse. Efterfølgende blev strategiplanen fremsendt til byrådet i Næstved Kommune, som tog strategiplanen til efterretning, og siden har strategiplanen udgjort en vigtig del af fundamentet for samarbej- det mellem Næstved Kommune og Næstved-Egnens Udviklingsselskab A/S.

Strategiplanen er sammensat af tre elementer: Visionen, indsatsområder samt projekter/aktiviteter, jfr. figur 1 Samlet strategi for Næstved-Egnens Udviklingsselskab A/S

Næstved-Egnens Udviklingsselskab A/S er - som navnet antyder - et udviklingsselskab, men som det konstateredes i forbindelse med udarbejdelsen af strategiplanen, varetager Næstved-Egnens Udviklings- selskab A/S betydelige driftsmæssige aktiviteter. Ikke mindst for at tilvejebringe den nødvendige økonomi har driftsaktiviteterne haft et stigende omfang i de senere år. Denne kendsgerning bør imidlertid ikke skygge for, at udvikling og projektarbejde fremdeles bør være et centralt indsatsområde i Næstved-Egnens Udviklingsselskab A/S.

I forbindelse med vedtagelsen af strategiplan 2007-2009 besluttedes det, at denne skulle revideres medio 2008. Nærværende notat er udarbejdet i forbindelse med denne revision.

Det foreslås, at såvel den formulerede vision samt de valgte indsats- områder fastholdes i den resterende del af den periode, som strategiplanen er udarbejdet for.

Den oprindelige vision blev formuleret som følger:

"Næstved-Egnens Udviklingsselskab vil være et af landets mest profes- sionelle selskaber inden for udvikling af erhvervs-, turist- og handels- fremme med følgende ambitioner:

* Næstved-Egnen skal være kendt for at have det mest eftertragtede erhvervsmiljø i Region Sjælland
* Næstved-Egnen skal være det mest oplagte sted at etablere og drive virksomhed i Region Sjælland
* Næstved-Egnen skal være Region Sjællands handelsby nr. 1
* Næstved-Egnen skal være blandt de 5 mest foretrukne turistmål i Danmark

Disse ambitioner skal opfyldes gennem et nyskabende og visionært udviklingsarbejde med Næstved-Egnens Udviklingsselskab A/S som drivende kraft. Arbejdet skal ske i tæt partnerskab med Næstved Kommune og relevante partnere".

Denne formulering af Næstved-Egnens Udviklingsselskab A/S's vision skønnes fremdeles at være holdbar.

Med henblik på at optimere opfyldelsen at de i visionen formulerede ambitioner, udvalgtes i alt 8 indsatsområdet i den oprindelige strategiplan. Disse indsatsområder er følgende:

* Rammevilkår for erhvervslivet på Næstved-Egnen
* Iværksætteri
* Udvikling af Maglemølle-området
* Markedsføring
* Wellness - forebyggende sundhedsarbejde m.m.
* Sport og underholdning
* Turisme
* Detailhandel

Inden for hvert af disse indsatsområder blev en række projekter/aktiviteter udvalgt til gennemførelse i strategiplanperioden. Hensigten hermed var at sikre, at Næstved-Egnens Udviklingsselskab A/S med tilhørende selskaber i strategiplanperioden skulle bestræbe sig på at gennemføre de udvalgte projekter/aktiviteter - sideløbende med alle de driftsmæssige aktiviteter og de opgaver og aktiviteter, som i øvrigt i løbet af planperioden er kommet til.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk