Informationer

Gade og nr:
Torvet 2
Postnr:
9240
By:
Nibe
Website:

Nibe Erhvervsråd

Foreningen har til formål at virke til fremme af erhvervslivet i det område, der indtil 01.01.2007 udgjorde Nibe kommune.

Medlemsforhold:
A. Optagelse: Som medlem kan optages enkeltpersoner, foreninger, virksomheder, institutioner og selskaber.
Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til formanden med angivelse af telefonnummer og adresse.
B. Udmeldelse og eksklusion: Udmeldelse finder sted skriftligt til formanden senest med 3 måneders varsel til regnskabets udgang.
Generalforsamlingen kan med 2/3 majoritet af de fremmødte beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet flydende forpligtelser eller som handler til skade for foreningen. Medlemmer, der trods påkrav ikke betaler forfaldent kontingent slettes dog uden videre fra det pågældende regnskabsårs udløb. Eksklusion eller slettelse på grund af kontingentrestance, fritager ikke for kontin-gentforpligtelser for det regnskabsår i hvilket udelukkelsen finder sted.
C. Kontingent: Kontingent fastsættes for hvert regnskabsår, der følger kalenderåret af generalforsamlingen.
D. Nibe Erhvervsråd er fra den 01.01.1996 medlem af Udviklingsrådet for Nibe kommune. Nibe Erhvervsråd er berettiget til at udpege 2 medlemmer til bestyrelsen for Udviklingsrådet for Nibe kommune. Erhvervsrådets bestyrelse udpeger de 2 medlemmer på det konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen. De udpegede medlemmer bør normalt være Erhvervsrådets formand eller næstformand og et bestyrelsesmedlem.
De 2 medlemmer udpeges for et år ad gangen.
Nibe Erhvervsråd er ved sit medlemskab af Udviklingsrådet for Nibe kommune forpligtet til at betale et årligt bidrag til Udviklingsrådet.
Dette kontingent fastsættes af Erhvervsrådets bestyrelse for et år ad gangen.

Nibe erhvervsråds formål:
Det primære formål for Nibe erhvervsråd er servicering og rådgivning af områdets etablerede virksomheder - samt at understøtte rådgivning af nye virksomheder og iværksættere.

Rådet arbejder for erhvervsudvikling af lokalområdet i bred forstand - og er igangsætter og koordinator for en række projekter, der udvikler og profilerer den tidligere Nibe kommune som et attraktivt, dynamisk erhvervsområde - samt et attraktiv bosætningsområde med et godt handelsliv.

Målene er at
• nuværende og kommende virksomheder i Nibe-området sikres de bedste muligheder for en god placering, en positiv udvikling og sund vækst.
• øge antallet af bæredygtige job.
• sikre, at Nibe-området fremstår som et stærkt og attraktivt erhvervsområde.
• medvirke til at der føres en aktiv landdistriktspolitik
• medvirke til, at detailhandelen i primært Nibe by - samt turisterhvervet styrkes.
Det bærende element i foreningens erhvervspolitik er, at alle skal være med til at skabe en fremtidssikret erhvervsudvikling. Det er en væsentlig forudsætning for finansieringen af en høj og stadig stigende velfærd.
Foreningen sætter fokus på at kunne tilbyde de bedst mulige erhvervsmæssige rammer for områdets virksomheder – og for de nye, der kommer til.
Virksomhederne, borgerne - og Aalborg Kommune skal løfte i flok og samarbejde om at videreudvikle det lokale erhvervsliv.
Nibe erhvervsråd har følgende ressourcer og kompetencer:
Nibe Erhvervsråd repræsenterer bredt områdets virksomheder. Rådet har via kontingentopkrævning og afkast af fast ejendom og værdipapirer midler til at gennemføre en række tiltag til gavn for medlemmerne.
Rådet vælger hvert år en bestyrelse, der varetager foreningens interesser.
Nibe erhvervsråd har via Nibe Udviklingsråd i Aalborg kommunes erhvervsafdeling en fast tilknyttet erhvervskonsulent, der skaber dialogen mellem foreningen og Aalborg kommune samt øvrige samarbejdspartnere.
Erhvervskonsulenten har samtidig til opgave at sørge for, at de relevante servicetilbud tilbydes foreningens medlemmer.

Nogle kommende indsatsområder:
Erhvervsrådet arbejder på at sikre, at der er tilstrækkelige erhvervsarealer til rådighed både til de fremtidige virksomheder - og til nuværende virksomheders ekspansion.
Rådet har fokus på at hjælpe nye virksomheder på vej via opbakning til iværksættere, evt. støtte til afvikling af iværksætterkurser og kompetenceudvikling af virksomhedernes medarbejdere.

Rådet anvender følgende metoder:
• Ved at udbrede rådets politik og udtrykke rådets holdninger og meninger i rette fora, på offentlige møder og i politiske sammenhænge.
• Ved - via Nibe Udviklingsråd - at gøre rådet gældende i Aalborg Erhvervsråd, i Aalborg samarbejdet samt i regionen.
• Ved medlemskab af AIH og Aalborg Håndværkerforening at være i dialog med nyttige foreninger.
• Ved at være repræsenteret i relevante råd, udvalg og netværk
• Ved at yde medlemmer support, når behovet er der.
• Ved at være i løbende dialog med relevante politikere og på et årligt møde orientere dem om foreningens virke.
• Ved at være tæt på øvrige planer, der har betydning: her tænkes på den kommende revision af kommuneplanen, landdistriktspolitikken, Aalborg kommunes erhvervsplan, planer for udvikling af turisterhverv og handel i Nibe området mv.

Mission:
Rådet arbejder på at
• nuværende og nye virksomheder oplever området som erhvervsvenligt.
• der er sund vækst og udvikling i erhvervslivet med respekt for den smukke natur.
• der skabes nye bæredygtige arbejdspladser.
• der sker et kompetenceløft i de lokale virksomheder .

3 -5 års visioner
• Nibe-området har flere ikke-miljøbelastende og videnbaserede virksomheder – samt flere domiciler for større - gerne udefra kommende virksomheder
• Der er dannet flere netværk/klynger af lokale virksomheder
• Virksomhederne har opnået - evt. i samarbejde med andre uden for området - at få en andel i flere offentlige opgaver.
• Flere beboere i området arbejder i Nibes virksomheder
• Erhvervsområdet i Vokslev er færdigudviklet som erhvervsområde
• Skalhuse-området er fuld udnyttet som erhvervsområde
• Flere tidl. landbrugsejendomme anvendes erhvervsmæssigt

Hvordan ser foreningens interesseområde ideelt ud om 3- 5 år?

Foreningen har fortsat en tæt dialog med byråd, politikere og Aalborg kommune, således at fokus på at skabe og fastholde et godt erhvervsliv i Nibe-området bibeholdes.
Geografisk har foreningen opnået flere medlemmer både i og uden for det oprindelige geografiske område. Foreningen har flere medlemmer end i 2007,
Nibe Erhvervsråd gavner sine medlemmer:
• Øver indflydelse på den erhvervspolitiske udvikling i Nibe-området
• Er et markant talerør til Aalborg Kommune
• Afvikler udbytterige medlemsarrangementer
• Sparring med attraktive samarbejdspartnere
• Indbydes til konferencer, seminarer og virksomhedsbesøg.
• Giver bedre tilgang til rådgivning og netværkssamarbejder
• Giver medlemmerne bedre indblik i EU – forhold
Udførelse af opgaverne:
Vi vil løse udfordringerne på følgende måde:

Gennem samarbejde med Aalborg Erhvervsråd
Gennem samarbejde med Nibe Udviklingsråd
Via samarbejde med Aalborg kommunes erhvervsafdeling

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk