Informationer

Gade og nr:
Nordre Fasanvej 48
Postnr:
2000
By:
Frederiksberg
Website:

Nordre Birks Vognmandsforening

Foreningens formål er at varetage medlemmernes økonomiske, erhvervsmæssige og sociale interesser, og til opnåelse af dette formål skal foreningen blandt andet gennem bekæmpelse af usund konkurrence søge tilvejebragt et godt sammenhold mellem vognmandsnæringens udøvere og i øvrigt på enhver måde virke for at sikre medlemmerne de bedst mulige betingelser for udøvelsen af deres erhverv.

Dette formål skal i videst omfang tages i betragtning ved afgørelse af, hvorvidt et medlem har gjort sig skyldig i overtrædelse af vedtægterne.

Det er ethvert medlems pligt at arbejde for det bedst mulige kollegiale sammenhold, og det er derfor en indlysende og almindelig forpligtelse for ethvert medlem at give medlemmerne af foreningen eller medlemmer af Dansk Transport & Logistik fortrinsret ved enhver form for forretningsforbindelse.

Forholdet til Dansk Transport & Logistik

Foreningen er optaget under Dansk Transport & Logistik, som er medlem af Dansk Erhverv (DE), og foreningens medlemsvirksomheder er hermed forpligtet til at respektere DTL’s og DE’s vedtægter og bestemmelser.

Medlemsvirksomheder, der beskæftiger fremmed arbejdskraft, skal følge de for transportbranchen gældende løn- og arbejdsvilkår, jf herved DTLs etiske normer.

Optagelse af medlemmer

Som medlem kan optages enhver, der fra sit forretningssted i Danmark driver lovligt erhverv som vognmand, og som har en væsentlig berettiget interesse i medlemskab.

Som medlem kan endvidere optages medarbejdende børn i faderens (moderens) forretning eller omvendt.

Medejere af en forretning med flere indehavere skal optages som medlemmer.

Drives en forretning i selskabsform, er det selskabet som sådant, der er medlem, og det skal meddeles foreningen, hvem der repræsenterer selskabet i foreningsanliggender.

Derudover kan højst 2 medarbejdende aktionærer optages som medlemmer. Enhver, der optages som medlem, skal indskrive sit navn i foreningens medlemsprotokol eller underskrive en særlig indmeldelsesblanket.

Optagelse af et medlem sker med forbehold af DTL's afgørelse i hvert enkelt tilfælde.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk