Informationer

Gade og nr:
Ved Stampedammen 58
Postnr:
2970
By:
Hørsholm
Website:

PLR - Praktiserende Landskabsarkitekters Råd

PLR, Praktiserende Landskabsarkitekters Råd er en forening af praktiserende landskabsarkitektvirksomheder, som indehaves og ledes af landskabsarkitekter, uddannet som bachelor og kandidat fra Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultets Center for Skov, Landskab og Planlægning (tidl. Landbohøjskolen), fra en af landets to arkitektskoler (Kunstakademiets Arkitektskole eller Arkitektskolen i Århus) eller i en kombination af disse uddannelser, suppleret med mindst 5 års erfaring som praktiserende landskabsarkitekt.

Om PLR

PLR blev oprettet i 1969 som en fraktion af foreningen DL, Danske Landskabsarkitekter, interesseorganisation for alle akademisk uddannede landskabsarkitekter. I 1986 blev PLR en selvstændig forening. I 1999 blev PLR omdannet til en virksomhedsforening.

PLR’s medlemmer
PLR’s medlemsvirksomheder består af landskabsarkitekter, der som selvstændige eller som ansvarlige ledere driver praktiserende landskabsarkitektvirksomhed. Virksomhedernes indehaver og hovedparten af medarbejderne er uddannet på KU Life's (tidligere Landbohøjskolen) eller på en af landets to arkitektskoler, Kunstakademiets Arkitektskole eller Arkitektskolen i Århus.

Have- og landskabsarkitekt
Have- og landskabsarkitekt er betegnelsen på én og samme branchetitel. Havearkitekterne valgte i 1968 at ændre navn til landskabsarkitekter for dermed at markere, at faget beskæftiger sig med andet og mere end det, man normalt forbinder med ordet »have«.

Landskabsarkitektvirksomhed
PLR’s medlemmer skal overholde bestemmelserne i »Vedtægt for Landskabsarkitektvirksomhed«, hvor det bl.a. hedder: »Landskabsarkitekten skal i sit virke for opgavestilleren stille al sin viden og erfaring til rådighed med det formål at tjene opgavestilleren i det omfang dette ikke er i strid med fagets etiske standard«.

Ydelser og honorarer
PLR har i 1992 – som afløser for »Specialnorm for Have og Landskabsarkitektarbejde« – udarbejdet »Ydelsesbeskrivelser og Vejledende Honorartabeller for Landskabsarkitektvirksomhed« som sammen med ABR89 (»Almindelige Bestemmelser for Teknisk Rådgivning og Bistand af 1989«) regulerer forholdet mellem klient og rådgiver og fastlægger de principper, som skal lægges til grund for aftaleforholdet ved en given opgave.

Ydelsesbeskrivelserne beskriver forløbet i rådgivningsopgaver i forb. m. have- og landskabsarbejder og definerer det arbejde landskabsarkitekten skal præstere overfor sin klient eller bygherre og giver vejledning i hvordan et landskabsarkitekthonorar kan sammensættes og beregnes.
I 2006 har PLR i samarbejde med FRI, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og DanskeARK, Danske Arkitektvirksomheder udarbejdet ydelsesbeskrivelsen "Anlæg og Planlægning, april 2006", I 2009 har PLR forsat samarbejdet med FRI og DanskeARK om fælles ydelsesbeskrivelser, hvilet har resulteret i at landskabsarkitektydelser er implementeret i revisionen af "Byggeri og Planlægning, december 2009".

De 2 fælles ydelsesbeskrivelser anbefales som ydelsesbeskrivelse i større anlægsopgaver eller bygningsprojekter, hvor klienten/bygherren ønsker at indgå aftale med en kombineret rådgivergruppe.

Tvister mellem rådgiver og klient om ovennævnte landskabsarkitektydelser kan i henhold til ABR89 indbringes for Byggeriets Voldgiftsret, mens tvister alene om honorarspørgsmål kan indbringes for DL’s Retsudvalg, hvis afgørelser kan ankes til Byggeriets Voldgiftsret.

Ansvarsforsikring
Hovedparten af PLR’s medlemmer er kollektivt ansvarsforsikret mod fejl og mangler opstået i forbindelse med udført projektering eller fagtilsyn. Rådgiveransvarsforsikringen dækker i 5 år efter et anlægs ibrugtagen og gælder også i tilfælde af, at landskabsarkitektvirksomheden er ophørt inden de fem år er gået.

PLR medlemskab
Oplysninger om PLR's melemsydelser og hvad kontingent og forsikringspræmie koster, kan fås ved henvendelse til sekretariatet eller kan - i kort form - downloades her.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk