Informationer

Gade og nr:
Kirkevej 1 2 th
Postnr:
2630
By:
Taastrup
Website:

Praktiserende Gynækologer

Bestyrelsen for DFKO ønsker dig tillykke med din praksis, og vil hermed gerne orientere dig lidt om organisationen.

Historisk tilbageblik

DFKO blev stiftet i 1916 som ”Forening af Fødsels-og Kvindelæger i København”. I 1946 kom provinsboerne med og navnet ændredes til DFKO. Organisationen har hovedsagelig beskæftiget sig med overenskomstmæssige forhold, først i relation til sygekasserne, siden til Den offentlige Sygesikring, og nu Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN).

DFKO har tæt relation til Den almindelige Danske Lægeforening (DaDL) og især til del-søjlen Foreningen af Speciallæger (FAS) og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS). DFKO er en af de 24 speciallægeorganisationer under FAPS og repræsenterer de praktiserende gynækologer. Lægeforeningen udøver bl.a. en sekretariats-funktion for DFKO.

DFKO formål

DFKO ser det som ét af sine formål at hjælpe nynedsatte kolleger i gang med det praktiske arbejde, at vejlede praktiserende gynækologer i overenskomstens fortolkning, at udbrede kendskabet til og forståelsen for praktiserende gynækologers arbejde og deres betydning for sundhedsvæsenet. Endvidere, i samarbejde med vores speciales videnskabelige selskab (DSOG), at styrke den faglige kvalitet.

Medlemskab af DFKO

Alle speciallæger i gynækologi og obstetrik, der er medlem af DaDL kan efter ansøgning optages i DFKO. Der er p.t. (primo 2010) godt 420 medlemmer, heraf ca. 73 praktiserende fuldtids-gynækologer samt ca. 12 deltids-praktiserende gynækologer. Kontingentet for at være med i DFKO er p.t. 600 kr/år (fastsættes på generalforsamlingen). Beløbet er ringe og bør ikke afholde nogen interesseret i at være medlem.

Bestyrelsen er altid parat med råd og kan kontaktes pr mail, brev, fax eller telefon.

Meddelelser og nyt fra bestyrelsen publiceres i DSOGs medlemsblad, - men herudover sker der en løbende nyhedsformidling via hjemmesiden (se senere) og en mail-liste. DFKO afholder ikke møder (se dog nedenfor om Gynækolog-klubben), men der er en årlig general-forsamling den 2. eller 3. lørdag i januar. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, 2 i ulige.

DFKOs hjemmeside

DFKO har en hjemmeside www.gynaekologer.dk. Her findes relevante oplysninger og nyheder med speciel interesse for DFKO’s medlemmer. Under DFKO forum er der livlig debat om forskellige emner. Der er en officiel del, hvor offentligheden kan finde navn og adresse m.v. på alle praktiserende gynækologer med ydernummer og en medlemsdel, hvortil der kræves brugernavn og adgangskode. Her findes også diverse lovtekster, ydelsesbeskrivelse m.m.m. Har du ikke allerede et brugernavn og adgangskode til hjemmesiden kan dette fås ved henvendelse til en af webmasterne: Ingrid Nielsen, Edith Ingerslev Svare, Lisbeth Eriksen, Christine Felding, Jan Pelle, Esben Schacke.

Du er også meget velkommen til at kontakte webmasterne med indlæg og kommentarer til hjemmesiden. Webmasterne vil gerne vide, hvad du som ny mangler, så vi kan forbedre hjemmesiden.

DFKOs nationale og internationale samarbejde

DFKO har en repræsentant i bestyrelsen for DSOG. Repræsentanten vælges på generalforsamlingen, og er fra 2010 Charlotte Floridon. Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi er gynækologer og obstetrikers videnskabelige selskab.

Formanden for DFKO er associeret medlem af bestyrelsen for DSOG.

DFKO stiller med en repræsentant i Hindgavl Guideline Styregruppen, dette er for øjeblikket Niels Lund.

Internationalt er DSOG/DFKO præsenteret i UEMS/EBCOG: Peter Hornnes er præsident og Lone Hvidmand er scientific member. Niels Lund er vores professionel member.

I UPIGO er Suzan Lenz og Hans-Henrik Wagner vores repræsentanter for DFKO.

Om ”Gynækolog-klubben”, Kursusudvalget og Gynækologklubbens Efteruddannelse

Gynækologklubben kom til verden en sen aften i 1980 på initiativ af en gruppe praktiserende gynækologer på rejse. De havde brug for et forum udenfor DFKO-regi, hvor man qua frit initiativ og lyst kunne mødes et par gange om året for at diskutere løst og fast om praksis, lære af hinanden, få gavn af hinandens erfaringer, og derved styrke egen praksis.

Om end anarkistisk i sin grundform var der dog uskrevne regler nemlig følgende: at alle praktiserende gynækologer i Danmark er medlemmer, og at mødet afholdes en lørdag formiddag på skift forskellige steder i landet. Alle medlemmer kan frit komme frem med deres sag og der skrives ikke referat.

Fordi andre ikke kunne levere en relevant efteruddannelse, som var tilpasset Gynækologklubbens behov, sørgede klubben selv for det, første gang oktober 2003 i København med stor succes og herefter opstod Gynækologklubbens Kursusudvalg med målsætningen:

3 halvdags-kurser om året i tilslutning til forårets og efterårets klubmøder og DFKOs generalforsamling i januar, at alle praktiserende gynækologer i Danmark inviteres, at fagets yngre og kommende speciallæger ansat i hospitalssektoren inviteres på særligt fordelagtige vilkår og at kurserne søges sponsoreret.

Den øgede kursusaktivitet med tilhørende budgetansvar nødvendiggjorde efterhånden en organisation, som uden at svigte Gynækologklubbens oprindelige idegrundlag kunne varetage kursusaktiviteterne. Således opstod Gynækologklubbens Efteruddannelse i 2006, hvor bestyrelsen består af: Lisbeth Eriksen, Britt Ljungström og Ingrid Nielsen. Der afholdes generalforsamling i forbindelse med forårsmødet i Gynækolog-klubben. Der er altid et meget stort fremmøde til klub-arrangementerne, og det må stærkt anbefales nye kolleger at møde op, da du her både kan møde dine kolleger under hyggelige former, men også få de mange tip, der gør hverdagen lettere, og hvor du også får mulighed for at knytte nye og vigtige personlige kontakter til dine kolleger.

Kaffeklubber

Udover ovennævnte er mange praktiserende gynækologer med i et endnu mere uformelt netværk, kaldet ”kaffeklubberne”. Her mødes 5-7 praktiserende gynækologer privat og diskuterer livets gang og praktiske problemer. DFKO har ikke slet ikke nogen formel indflydelse på dette netværks-arbejde, - men opfordrer medlemmerne til at skaffe sig ”netværk” - vidende om, at det kan være en ensom plads at være praktiserende gynækolog!

Som nyetableret praktiserende gynækolog skal du være opmærksom på:

- Økonomisk tilskud til tabt indtægt når du tager på kursus:

Via Fonden for Faglig udvikling af Speciallægepraksis kan du få refusion for tabt arbejdsfortjeneste i et antal dage ved deltagelse i godkendt efteruddannelse, p.t. 7 dage om året. De nærmere regler kan findes på FAS hjemmeside.

- Sygdom

Via Foreningen af Speciallægers Fond kan fås sygehjælp efter 5 karensdage, reglerne herom findes på FAS hjemmeside.

- Ansatte

Der skal foreligge en skriftlig arbejdsaftale for dine ansatte, og der skal foreligge en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV), hvis du har ansatte. Om dette og andre praktiske ting vedr. personaleforhold kan der findes oplysninger på PLOs hjemmeside.

- Om overenskomst

Taksterne reguleres 2 gange årligt pr 1. april og 1. oktober, takstkort udsendes af FAS. Fortolkning af ydelsesnumre er nok bl.a. noget af det, vi vil diskutere på klubmøderne. På DFKOs hjemmeside kan ses takstkort og ydelsesbeskrivelse.

Ved evt. problemer i relation til regionernes lønnings- og takstnævn bør du/ er du velkommen til at orientere og rådføre dig med DFKOs bestyrelse.

Ved evt. patient-klagesager/ forespørgsler fra myndigheder/embedslæger kan Lægeforeningens jurister være behjælpelige. Bestyrelsen for DFKO dannede i 2009 DFKO’s kollegiale netværk ved patientklager. Skulle du få en patientklage, så henvend dig tidligt i forløbet til netværket, som vil bistå dig med råd. Suzan Lenz, Agnethe Vedsted-Jacobsen og Esben Schacke sidder i netværket.

Husk også at:

Lægeforeningen afholder en række relevante SAK-kurser, og hvis du ikke allerede har deltaget i et eller flere af disse kurser bør du overveje det. Kontakt Lægeforeningen /FAS, hvis du ikke har fået invitation.

Bestyrelsen

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk