Informationer

Gade og nr:
Bernhard Bangs Alle 25 st tv
Postnr:
2000
By:
Frederiksberg
Website:

Producentforeningen

Producentforeningen er brancheorganisationen for indholdsproducenter. Foreningen arbejder for at skaffe producenterne de bedste vilkår for at udvikle og producere indhold, hvad enten det er til biograflærredet, computerskærmen eller til tv.

Producentforeningen er branche- og arbejdsgiverorganisation for danske indholdsproducenter – det vil sige producenter af film, tv, reklamefilm og computerspil.

Producentforeningen er både en brancheforening og en arbejdsgiverforening. Det betyder, at foreningen på den ene side søger politisk indflydelse og varetager medlemmernes interesser i forhold til diverse rettighedsorganisationer, offentlige institutioner, tv-stationer og reklamebureauer, som har indflydelse på produktionsvilkårene. På den anden side - som arbejdsgiverforening - forhandler Producentforeningen overenskomster med de lømodtagergrupper, der er relevante.

Som en af de eneste producentforeninger i Europa organiserer Producentforeningen alle produktionsområder i én forening. Det giver os et bedre overblik på tværs af branchen, og vi er derfor i stand til at trække på et bredere spektrum af erfaringer. Det giver også foreningen mere volumen i forhold til at organisere produktionsområderne separat, og foreningen har derfor mulighed for at have et stort sekretariat til at hjælpe medlemmerne. I øjeblikket har Producentforeningen 7 fastansatte medarbejdere samt et varierende antal projektansatte.

Politisk indflydelse

Både film- og tv-produktion reguleres via de politiske forlig, og Producentforeningen arbejder løbende for at sikre producenternes interesser i forbindelse med filmaftale og medieforlig. Den seneste filmaftale blev indgået i oktober 2006 og gælder perioden 2007 – 10, og blandt nyskabelserne i denne filmaftale var etableringen af en ny spilstøtteordning under New Danish Screen samt indførelsen af standardkontrakt for dokumentarfilm.

Vilkårene for standardkontrakterne – både for spillefilm, som blev indført allerede med filmaftalen 2003-06, og den nye for dokumentarfilm – er efterfølgende forhandlet på plads, ligesom retningslinierne for spilstøtteordningen er fastlagt efter filmaftalen blev vedtaget. I alle sammenhænge har Producentforeningen arbejdet for producenternes rettigheder og for at sikre, at de rettigheder, som overdrages, prissættes separat.

I Medieaftalen 2007-10 fastlægges de overordnede retningslinier for især DR og TV 2 Danmark, og de væsentlige nyskabelser for Producentforeningens tv-medlemmer handler om etableringen af public service puljen, begrænsning af Regionernes ”anden virksomhed” samt en mindre forøgelse af kravet til DRs udlicitering.

Frem mod de kommende forlig på både medie- og filmområdet arbejder foreningen aktivt med at udarbejde et konstruktivt udspil, der kan forbedre producenternes vilkår i forhold til udvikling og produktion samt i forhold til at beskytte og kommercialisere rettigheder.

Juridisk rådgivning

Sekretariatet yder rådgivning til medlemmerne om kontrakter og andet i konkrete situationer - især rådgivning i juridiske spørgsmål om overenskomsts-, kontrakts- og rettighedsforhold. Ring eller skriv til en af juristerne, hvis du har problemer eller spørgsmål i forbindelse med produktionerne – men tjek gerne først hjemmesiden. Måske kan du finde svaret under vores FAQ eller i kommentarerne til overenskomsterne.

Overenskomster

Producentforeningen ønsker at have overenskomster på alle de produktionsområder, som foreningens medlemmer dækker. Overenskomster er vigtige værktøjer for branchen. Hvis de ikke var der, ville den enkelte virksomhed skulle bruge mange ressourcer på at udvikle og forhandle individuelle løn- og ansættelsesvilkår. Det er en del af Producentforeningens kernemission at hjælpe medlemmerne med at fortolke overenskomsterne og med at løse konkrete problemer og konflikter.

Foreningen har overenskomst med Dansk Skuespillerforbund, Filmarbejderforeningen, Danske Dramatikere, Dansk Journalistforbund, Dansk Artistforbund og Komponistforeningen.

Medlemsdemokrati

Det er Producentforeningens medlemmer, der bestemmer foreningens holdninger på de forskellige områder. På medlemsmøder for de respektive produktionsområder bliver politikken fastlagt, både for konkrete og aktuelle sager og i forbindelse med de større politiske forlig. Medlemsgrupperne kan vælge at udpege et områdeudvalg, som formulerer gruppens holdninger og som er sekretariatets sparringspartner i det daglige.
Når et produktionsselskab optages som medlem i foreningen skal man angive hvilken produktionskategori, man ønsker optagelse i. Man kan blive optaget i to produktionskategorier, og det er kun i disse to kategorier man har stemmeret. Alle medlemmer er dog velkomne til at deltage i medlemsmøder inden for alle produktionsområder.

Foreningens struktur

Producentforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som holdes hvert år inden udgangen af marts måned. Her godkender medlemmerne regnskabet for det forløbne år og budgettet og kontingentet for det kommende år. Bestyrelsen vælges af de respektive medlemsgrupper på medlemsmøder i perioden op til generalforsamlingen, og den nye bestyrelse præsenteres på generalforsamlingen.
Bestyrelsen består af repræsentanter for alle de vedtægtsmæssige produktionskategorier: Spillefilm, kort- og dokumentarfilm, tv, reklamefilm, computerspil og information & corporate. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.

De politiske holdninger fastlægges enten på medlemsmødet i de respektive medlemsgrupper eller i områdeudvalget for gruppen. Bestyrelsen træder kun i ganske særlige tilfælde ind i poltiske diskussioner, for eksempel hvis der er modstridende interesser blandt to medlemsgrupper.

Bliv medlem!

Medlemskab af Producentforeningen er et godt valg for producenter af film, tv, reklamefilm, computerspil mv.

Med medlemskabet får du indflydelse på foreningens politik på de områder, som berører dig i din hverdag. Vi beskæftiger os både med de store politiske aftaler, som regulerer branchen - medieforlig og filmforlig - og med konkrete problemer i forhold til fx. tv-stationer, filminstitut, offentlige myndigheder osv.

Sekretariatet yder rådgivning til medlemmerne vedrørende kontrakter og andet i konkrete situationer - især rådgivning i juridiske spørgsmål vedrørende overenskomsts-, kontrakts- og rettighedsforhold.

For at blive optaget som medlem af Producentforeningen kræves, at man driver aktiv, selvstændig virksomhed med fremstilling af film og/eller tvproduktioner af professionel karakter inden for foreningens område. Desuden skal ansøgeren anbefales skriftligt af to af foreningens medlemmer. Ansøgningsskema kan hentes her på siden.

Medlemskontingentet fastsættes hvert år af generalforsamlingen. Kontingentet er pt. 8000,- kr. om året plus moms, opkrævet kvartalsvis for alle medlemmer. Hertil kommer et indmeldelsesgebyr på 4.000,- kr. plus moms. De medlemmer, der får udbetalt rettighedsmidler opsamlet af Copy-Dan, betaler et rettighedskontingent på en procentdel af de midler, der udbetales, pt. 15 %, dog max 50.000,- kr.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk