Informationer

Gade og nr:
Slotsholmsgade 1
Postnr:
1216
By:
København K
Website:

Professionel Elektronik

Foreningens formål er dels at varetage medlemsvirksomhedernes overordnede interesser af organisatorisk og politisk karakter dels at virke som fagligt og kollegialt forum. Disse formål omfatter blandt andet:

Overordnede interesser:

1. Varetage branchens interesser, herunder blandt andet over for lovgivningsmagten, de udøvende myndigheder og andre organisationer, sammenslutninger, m.v. såvel i Danmark som i udlandet
2. Fremme kendskabet til medlemsvirksomhederne og kendskabet mellem medlemsvirksomhederne
3. Samarbejde omkring messer/udstillinger
4. Samarbejde med og påvirkning af fagpressen
5. yde bistand i alle spørgsmål af almen betydning for branchen

Faglige og kollegiale formål:

1. Fremme samarbejdet mellem medlemmerne og skabe et loyalt og kollegialt forhold i konkurrencen
2. Fungere som et fagligt/socialt netværk for branchens virksomheder og medarbejdere med henblik på blandt andet at skabe korpsånd blandt medlemskredsen og dens medarbejdere
3. Samle interessegrupperinger i ERFA-grupper med henblik på faglig rettet erfaringsudveksling og information
4. Tilbyde faglig konkret medlemsinformation
5. Bidrage til højnelse af medlemmernes professionelle standard f.eks. ved uddannelses- og oplysningsvirksomhed
6. Udarbejde brancherettede statistikker og analyser

Foreningens medlemskab af HTS-I
Foreningen er medlem af HTS-I, og medlemmerne er underkastet de for HTS-I til enhver tid gældende regler. HTS-I opkræver særskilt selv sit kontingent.

Medlemmer
Som nye medlemmer af foreningen kan optages her i landet hjemmehørende virksomheder, der indenfor brancheområdet pro­fes­sionel elektronik driver virksomhed, og som i øvrigt efter bestyrelsens skøn findes kvalificeret, specielt i relation til det kvalitetsmæssige- og brancheetiske niveau, som foreningen ønsker iagttaget.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk