Informationer

Gade og nr:
Amaliegade 7
Postnr:
1256
By:
København K
Website:

Realkreditforeningen

Realkreditforeningen er en interesseorganisation, der arbejder på at skabe de bedst mulige vilkår for ejendomsfinansiering i Danmark.

Vi arbejder både i relation til EU, Folketinget, regeringen og Finanstilsynet, ligesom foreningen står for kontakter til andre nationale og internationale organisationer. Realkreditforeningens engelske navn er " Danish Mortgage Banks' Federation".

Realkreditområdet hører under økonomi- og erhvervsministerens ressort og er underlagt tilsyn af Finanstilsynet.

Foreningen har til formål i alle henseender at virke for gode vilkår for medlemmerne ved at varetage medlemskredsens fælles interesser i relation til Folketing, regering, samarbejdet inden for EU, offentlige myndigheder samt nationale og internationale organisationer.

Foreningen informerer indadtil og udadtil i forhold af betydning for medlemmerne, og vil aktivt søge indflydelse på realkredittens udvikling.

Medlemskab
Som medlem af foreningen kan optages danske realkreditinstitutter, der yder lån på grundlag af institutternes udstedelse af realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer. Tilsvarende gælder for herværende datterselskaber og filialer af udenlandske institutter.

Et realkreditinstitut, der ønsker medlemskab, indsender skriftlig anmodning herom til foreningens bestyrelse med oplysning om virksomhedens vedtægter, aktiviteter og organisations- og ejerforhold.

Bestyrelsen træffer bestemmelse om medlemskab.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk