Informationer

Gade og nr:
Vesterbrogade 24
Postnr:
1620
By:
København V
Website:

RenoSam

RenoSam er sammenslutningen af 41 kommunale og fælleskommunale affaldsselskaber og modtagestationer i Danmark og på Færøerne.

Foreningen varetager medlemmernes interesser i forbindelse med optimering, udvikling og drift af opgaver om genanvendelse af affald, affaldsforbrænding, affaldsdeponering og farligt affald.

Generelt er det RenoSam ønske at virke for udvikling og drift af effektive, administrerbare kommunale affaldsløsninger med en høj miljømæssig standard.

Derfor arbejder RenoSam for, at:

* varetage medlemmernes fællesinteresser i forhold til offentlige myndigheder, interesseorganisationer eller andre, såsom ministerier, styrelser eller andre dele af centralforvaltningen, tilsynsmyndigheder, offentligretlige nævn og udvalg, KL, EU mv.,

* optræde som sagkyndigt organ, høringsorgan eller andet på affaldsområdet såvel i relation til opgaver eller emner rejst på såvel eget initiativ som på eksternt initiativ,

* forestå afklaringen af medlemmernes fælles problemstillinger, herunder udredningsarbejder om problemstillinger eller igangsættelsen af initiativer af generel betydning til gavn for medlemmerne,

* medvirke til dannelsen af netværk mellem medlemmerne til udveksling af erfaringer samt formidling og deling af viden,

* forestå formidling af viden, arbejdsresultater, konkrete eller generelle problemstillinger eller andet til såvel medlemmerne som til andre,

* indgå i, medvirke til eller formidle samarbejde vedrørende ordninger, systemer, anlæg og opgaver i ævrigt af fælles interesse for og blandt medlemmerne,

* indgå i, medvirke til eller formidle samarbejde og anden form for kontakt med eksterne deltagere, såvel af offentlig som af privat karakter, der beskæftiger sig med samme eller beslægtede opgaveområder,

* udføre, forestå eller formidle serviceopgaver af teknisk, økonomisk, juridisk eller anden karakter.

Formål

Foreningens overordnede formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende drift og udvikling af medlemmernes opgaver og virksomhed på affaldsbortskaffelsesområdet, således som dette begreb til enhver tid defineres af foreningen.

Til opfyldelse af formålet kan foreningen blandt andet:

1. indgå i, medvirke til eller formidle samarbejde vedrørende ordninger, systemer, anlæg og opgaver i øvrigt af fælles interesse for og blandt medlemmerne,
2. indgå i, medvirke til eller formidle samarbejde og anden form for kontakt med eksterne deltagere, såvel af offentlig som af privat karakter, der beskæftiger sig med samme eller beslægtede opgaveområder,
3. varetage medlemmernes fællesinteresser i forhold til offentlige myndigheder, inter­esseorganisationer eller andre, såsom ministerier, styrelser eller andre dele af centralforvalt­ningen, tilsynsmyndigheder, offentligretlige nævn og udvalg, Kommunernes Landsforening,
4. optræde som sagkyndigt organ, høringsorgan eller andet på affaldsbortskaffelsesområdet såvel i relation til opgaver eller emner rejst på eget initiativ som rejst på eksternt initiativ,
5. forestå formidling af viden, arbejdsresultater, konkrete eller generelle problemstillinger eller andet til såvel medlemmerne som til andre,
6. udføre, forestå eller formidle serviceopgaver af teknisk, økonomisk, juridisk eller anden karakter.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk